Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ksenia Naranovich 6 grudnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ksenia Naranovich 6 grudnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Ksenia Naranovich 6 grudnia 2012 r.
CZWARTA KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ Ksenia Naranovich 6 grudnia 2012 r.

2 Istotne czynniki, wpływające na zmianę sytuacji studentów-cudzoziemców w Polsce
Wzrost prestiżu ale i praktycznego znaczenia studiów w Polsce Wzrost udziału studentów cudzoziemców Wzrost znaczenia uczelni prywatnych jako aktorów rekrutujących cudzoziemców na studia w Polsce Wzrost roli prywatnych instytucji pośredniczących w wyjeździe cudzoziemców do Polski Zmiana sytuacji absolwentów na rynku pracy, zmiana polityki wizowej, Ustawa o Karcie Polaka Proces boloński (47 państw) Kazachstan, rosja, ukraina, turcja Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z dnia 30 września 2006 Art. 87 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.)

3 Dostęp studentów do rynku pracy
1999 Deklaracja Bolońska 2004 EU 25 2004 Dyrektywa Rady 2004/114/WE 2007 Schengen 2003 Wizy 2006 Dostęp studentów do rynku pracy 2007 Ustawa o Karcie Polaka

4 Studenci cudzoziemcy na polskich uczelniach w latach akademickich od 1998/1999 do 2010/2011 według krajów obywatelstwa w grupach według kontynentów Dane GUS nie odzwierciedlają jednak pewnej istotnej różnicy: tej pomiędzy obywatelami państw trzecich, a obywateli UE i innych obszarów EOG. Z danych GUS dowiadujemy się iż najliczniejsze grupy studentów cudzoziemców to obywatele Ukrain, Białorusi, Szwecji i Norwegii. W Fundacji wspomagamy głównie obywateli państw trzecich, ale odnośnie dwóch pierwszych krajów dane mamy podobne – UA, BY, w dalszej kolejności – RU, TR, IN, Kazachstan, Chiny. Istotną rolę ma jednak też status pobytowy cudzoziemca: osoby niebędące obywatelami polskimi mają zróżnicowane uprawnienia, które rozstrzygają w praktyce o funkcjonowaniu cudzoziemców w Polsce. Danych odnośnie tego kto na polskich uczelniach studiuje w danym momencie w statystykach publicznych nie znajdujemy. Według danych klientów FROG (Na mocy art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym mogą studiować na warunkach tożsamych z polskimi obywatelami ) Źródło danych: Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, str. 31

5 Status pobytowy klientów FROG, których głównym zajęciem w Polsce jest edukacja
Możemy zakładać iż dane te nie są pełne, porównajmy je jednak z danymi UdsC.

6 OBYWATELSTWO art.53 ust.1 pkt 4 art.53 ust.1 pkt 16
art.53a ust.1 pkt 1 lit.a art.53a ust.1 pkt 1 lit.b Suma UKRAINA 8 1154 1 348 11 1522 BIAŁORUŚ 507 70 3 582 CHINY - 411 80 491 TAJWAN 441 442 ARABIA SAUDYJSKA 176 117 294 ROSJA 6 179 2 64 257 KAZACHSTAN 199 23 222 NIGERIA 112 45 5 163 TURCJA 96 54 152 MALEZJA 132 Statystyki UdsC dobitnie ilustrują to jakie znaczenie fakt edukacji w Polsce ma dla cudzoziemców, którzy starają się o zezwolenia na pobyt w Polsce. Według danych UdsC za 2011 r., 5983 osoby otrzymały karty pobytu ze względu na edukację w Polsce, w tym prawie 80% - w ramach studiów stacjonarnych i niecałe 20% - ze względu na naukę. Te liczby nasuwają też wnioski odnośnie istotnej roli polityki wizowej w odniesieniu do studentów: dostępność wiz, terminy oczekiwania na spotkanie w konsulacie mogą mieć istotne znaczenie w kontekście podejmowania decyzji odnośnie studiów w Polsce. Mozliwość uzyskania pierwszej wizy jest rozstrzygająca o studiach w Polsce dla obywateli odległych państw, z kolei kolejnych wiz – dla obywateli państw sąsiednich, którzy stanowią bardzo liczną grupę studentów cudzoziemców. Źródło danych UdsC. Tabela: Liczba osób, które uzyskały zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w 2011 r. (podstawy prawne)

7 „Polska - dobre europejskie wykształ cenie za przyzwoitą cenę”
Zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami pojawiają się kolejni aktorzy promujący studia w kraju. Są to nieraz inspirujące przykłady współpracy bilateralnej w zakresie obsługi cudzoziemców, nieraz jednak są to próby wyłudzenia pieniędzy za wątpliwej jakości usługi. Dobre informowanie potencjalnych kandydatów, kompleksowa oferta usług związanych z rekrutacją oraz przyjazdem do kraju są istotnym elementem zachęcającym do podjęcia studiów w Polsce. W interesie polskich uczelni jak i szerzej – MNiSW - wskazane jest jednak zapewnienie odpowiedniego monitoringu tych działań.

8 Dobre polskie wzorce integracji studentów-cudzoziemców
Program Kirklanda Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego Politechnika Warszawska Wraz z rozwojem - lista absolwentów ( integracja uczestników programu, wsparcie w znalezieniu i realizacji staży i praktyk. bezpłatne studia dla cudzoziemców

9 Znaczenie Procesu Bolońskiego

10 Znaczenie Procesu Bolońskiego
Pojawiają się „starsi” studenci, którzy mają aspirację podjąć pracę w Polsce już w trakcie studiów. Nadal jednak nie wiele jest informacji odnośnie sytuacji cudzoziemców studiujących w Polsce.

11 Dziękuję za uwagę! ksenia@frog.org.pl Fundacja Rozwoju Oprócz Granic


Pobierz ppt "Ksenia Naranovich 6 grudnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google