Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH
Edyta Kramek Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Zdrowia Kraków 2007

2 Ustawa z dnia 8 września 2006 r
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410)

3 PIERWSZA POMOC zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych

4 GENEZA: Brak skoordynowanego systemu nauczania pierwszej pomocy.
Większość dotychczasowych inicjatyw wynikała z działalności organizacji pozarządowych a nie z działań rządów i systemów organizacji ochrony zdrowia.

5 Art. 8 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy

6 OSOBY UPOWAŻNIONE DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY
Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem: 1) lekarzy systemu, 2) pielęgniarek systemu, 3) ratowników medycznych którzy otrzymują wynagrodzenie według stawki godzinowej na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 Art. 8 ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie

8 Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia: zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania, wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając na celu zapewnienie właściwej ich realizacji

9 Czas wejścia w życie art. 8 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
1 WRZEŚNIA 2009 R Czas wejścia w życie art. 8 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

10 Plan prac mających na celu wypełnienie delegacji zawartej w art. 8 ust
Plan prac mających na celu wypełnienie delegacji zawartej w art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wypracowanie koncepcji wdrożenia systemowego nauczania pierwszej pomocy w szkołach; Dokonanie niezbędnych zmian w podstawach programowych, przygotowanie programów nauczania pierwszej pomocy;

11 Przygotowanie systemowego kształcenia nauczycieli;
Wdrożenie skoordynowanego systemu nauczania pierwszej pomocy.

12 PRACE NAD PODSTAWAMI PROGRAMOWYMI
ZESPÓŁ EKSPERTÓW POWOŁANY W MINISTERSTWIE EDUKACJI NARODOWEJ

13 Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy:
Technika Przyroda/Biologia Przysposobienie obronne Wychowanie fizyczne ?

14 Liczba nauczycieli docelowo do przeszkolenia
Wychowanie przedszkolne (przedszkola) 58621,77 Kształcenie zintegrowane (Kl. I-III) 64700,24 Przyroda (Kl. IV-VI) 11325,21 Biologia (gimnazja) 4951,41 Przysposobienie obronne (szkoły ponadgimnazjalne) 1950,72 Wychowanie fizyczne (szkoły zawodowe) 4826,69

15 Sposób uzyskiwania przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy
W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy regulujące sposób uzyskiwania przez nauczycieli kwalifikacji do zajmowania stanowisk w poszczególnych typach szkół Kurs kwalifikacyjny

16 Kurs kwalifikacyjny Należy przez to rozumieć kurs kwalifikacyjny prowadzony przez placówkę doskonalenia nauczycieli, zakład kształcenia nauczycieli lub inną jednostkę, zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli

17 ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU
dokument potwierdzający posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU

18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2003 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

19 Forma aktualizacji wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy
KURS DOSKONALĄCY Forma aktualizacji wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy

20 PODSUMOWUJĄC EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY:
przygotowanie kadry do nauczania pierwszej pomocy na różnych etapach kształcenia; przejrzyste cele (rezultaty, które mają być ocenianie) określone dla konkretnej populacji;

21 cd. stopniowe, systematyczne wprowadzanie dzieci i młodzieży w zasady udzielania pierwszej pomocy; podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy; zwiększenie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą

22 Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Zdrowia
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Zdrowia


Pobierz ppt "EDUKACJA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google