Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dn. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dn. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dn. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych

2 Przepisy ogólne Ustawa normuje sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych (od 1.7.2011 sprawę dowodów osobistych normować będzie ustawa o dowodach osobistych) Do czego służy dowód osobisty? (ar. 1 ust. 3) Obowiązek wykonania obowiązku meldunkowego (art. 2)

3 Obowiązek meldunkowy Obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego obywatela RP przebywającego stale na terytorium RP (art. 5 ust. 1) Def. pobytu stałego i czasowego (art. 6-7) Obowiązek zameldowania się na pobyt stały przy wcześniejszym zameldowaniu na pobyt czasowy (art. 8) Cel: ewidencyjny i potwierdzający faktu pobytu w lokalu (art. 9 ust. 2b)

4 Kazus nr 1. Do Słubic przyjechała rodzina Z, w skład której wchodził A, jego niepełnosprawna żona B oraz ich dzieci: C, który właśnie rozpoczął studia na Viadrinie, oraz D, uczeń gimnazjum. Rodzina zamierza zostać w mieście do czasu zakończenia studiów przez C. Później zamierza wrócić do rodzinnego Torunia Czy rodzina ma obowiązek zameldowania się? Jeśli tak, to czy łączy się z obowiązkiem wymeldowania się z Torunia? Gdzie należałoby się udać w celu zameldowania? Czy wszyscy musza zameldować się osobiście? Czy uzasadniony byłby tutaj pobyt stały czy czasowy?

5 Czy rodzina ma obowiązek zameldowania się? Obowiązek zameldowania się wynika z art. 2 oraz art. 10 ust. 1

6 Jeśli tak, to czy łączy się z obowiązkiem wymeldowania się z Torunia? Tak, stanowi o tym art. 15 ust. 1

7 Gdzie należałoby się udać w celu zameldowania? Do organu gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce pobytu (pobyt stały -> art. 11 ust. 1 ; Pobyt czasowy -> art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1)

8 Czy wszyscy musza zameldować się osobiście? W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba (art. 11 ust. 2)

9 Czy uzasadniony byłby tutaj pobyt stały czy czasowy? Art. 5 : definicja pobytu stałego Art. 6 : definicja pobytu czasowego Okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

10 Obowiązek meldunkowy obcokrajowców Rozdział 6 stanowi o zasadach innych, niż te określone wcześniej w ustawie

11 Kazus nr 2. Niemiec A planuje wyjazd do Polski. Ma zamiar zostać przez ok. pół roku. Zastanawia się, czy ma obowiązek zameldowania się i jeśli tak to jakie dokumenty będą mu potrzebne.

12 Obowiązek zameldowania się Art. 2: osoby przebywające na terytorium RP są zobowiązane do wykonania obowiązku meldunkowego Należy zwrócić uwagę na szczególne regulacje art. 23

13 Potrzebne dokumenty Pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące -> zastosowanie art. 26 ust. 3 Wjazd cudzoziemca na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy: Dokument podróży Tymczasowe zaświadczenie tożsamości Karta pobytu itd.

14 PESEL Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności Nadaje go minister właściwy do spraw wewnętrznych (art. 31a ust. 2) Czy numer PESEL nadaje się jedynie obywatelom polskim? (art. 31a ust. 3) Czy można zmienić numer PESEL? (art. 31b ust. 5)

15 Dowód osobisty Od kiedy można dostać dowód osobisty? (art. 34 ust. 2 i 3) W nowej ustawie prawo posiadania dowodu już od urodzenia Zamknięty katalog danych umieszczonych w dowodzie (art. 37 ust. 1) Czy na każdym dowodzie jest podpis? (art. 37 ust. 2 i 3) Kto wydaje dowód osobisty? (art. 45 ust. 1)

16 Kazus nr 3. A będąc na imprezie gubi dowód osobisty. Zastanawia się teraz co powinien zrobić. Czy jego sytuacja zmieniłaby się gdyby później sam znalazł swój dowód? B znalazł dowód należący do A i zastanawia się co ma z nim zrobić. Czy przekazać go właścicielowi klubu, Policji czy może sam powinien poszukać A? Czy jest narażony na odpowiedzialność jeśli zatrzyma dowód?

17 Obowiązki osoby, która zgubiła dowód osobisty Art. 42 ust. 1 i 2 - Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub właściwej placówki konsularnej - Niezwłoczne wystąpienie o wydanie nowego dokumentu

18 Znalezienie swojego utraconego dowodu Art. 42 ust. 5 - Niezwłoczne zwrócenie dokumentu organowi, który go wydał

19 Obowiązki znalazcy cudzego dowodu osobistego Art. 42 ust. 3 i 4 - Obowiązek przekazania dowodu najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej - Możliwość przekazania dowodu osobistego posiadaczowi dowodu

20 Odpowiedzialność w razie zatrzymania cudzego dowodu Art. 55 ust. 1 pkt. 2: Zatrzymanie cudzego dowodu podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny

21 Ewidencja ludności w systemie teleinformatycznym System teleinformatyczny: Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne Kto przeprowadza ewidencje? art. 46


Pobierz ppt "Ustawa z dn. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google