Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 r.. 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 r.. 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 r.

2 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064336. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064336.

3 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2008 roku wynosił 39 710 000 zł i dzielił się na 79 420 udziałów po 500 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2008 roku wynosił 39 710 000 zł i dzielił się na 79 420 udziałów po 500 zł każdy. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec.

4 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W skład spółki wchodzą: W skład spółki wchodzą: 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 2. Zakład Usług Komunalnych, 3. Zakład Dróg Miejskich, 4. Administracja Spółki.

5 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wymienione zakłady wykonują następujące usługi: Wymienione zakłady wykonują następujące usługi: 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji: zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków, utrzymania kanalizacji deszczowej, utrzymania kanalizacji deszczowej, instalatorskie wod - kan, instalatorskie wod - kan, transportowo - sprzętowe, transportowo - sprzętowe, wodomierzowni, wodomierzowni, badań laboratoryjnych wod - kan, badań laboratoryjnych wod - kan, odczytu wodomierzy. odczytu wodomierzy.

6 6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu 2. Zakład Usług Komunalnych: czyszczenia ulic, placów i chodników, czyszczenia ulic, placów i chodników, wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, wywozu nieczystości płynnych, sporządzania analiz dot. tonażu wywiezionych odpadów, sporządzania analiz dot. tonażu wywiezionych odpadów, utrzymania terenów zieleni. utrzymania terenów zieleni. 3. Zakład Dróg Miejskich: drogownictwa, drogownictwa, akcji zimowej, akcji zimowej, zarządzania cmentarzem komunalnym. zarządzania cmentarzem komunalnym.

7 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości. Na spółkę nałożono obowiązek utrzymania rentownej działalności oraz płynności finansowej w celu sprawnej realizacji podstawowych zadań, a w szczególności w celu bieżącego współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu przekazanego spółce do realizacji na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Mielec 7 października 2003 r.

8 8 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i Radę Nadzorczą Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i Radę Nadzorczą W 2008 roku spółka utrzymała rentowną działalność, wypracowując zysk netto w kwocie 851 118,96 zł, który w całości zasilił kapitał zapasowy. Utrzymana została płynność finansowa, co jest istotne dla jej sprawnego funkcjonowania i bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych. W 2008 roku wartość sprzedanych usług działalności operacyjnej w stosunku do 2007 roku wzrosła o 25,4%, natomiast kosztów o 24,2 %.

9 9 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Przychody 2008 r. Przychody w zł ogółem w tym: ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie 2007 24 716 970,06 24 173 502,35 Wykonanie 2008 31 165 655,87 30 323 291,41 Wskaźnik wykonania 2008r. do 2007r. 126,1%125,4%

10 10 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

11 11 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Koszty 2008 r. Koszty w zł ogółem w tym: ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie 2007 r. 23 919 034,83 23 140 939,43 Wykonanie 2008 r. 30 085 834,91 28 737 878,01 Wskaźnik wykonania 2008r. do 2007r. 125,8%124,2%

12 12 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu WYNIK FINASOWY BRUTTO 2008 r. Wynik finansowy brutto w zł ogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie 2007 r. 797 935,23 1 032 562,92 Wykonanie 2008 r. 1 079 820,96 1 585 413,40 Wskaźnik wykonania 2008r. do 2007r. 135,3%153,5%

13 13 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu WYNIK FINASOWY NETTO 2008r. Wynik finansowy netto w zł Wykonanie 2007 r. 633 870,23 Wykonanie 2008 r. 851 118,96 Wskaźnik wykonania 2008r. do 2007r. 134,3%

14 14 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

15 15 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

16 16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Należności Stan należności w zł ogółem w tym: z tytułu dostaw i usług Na dzień 31.12.2007 r. 4 789 053,42 3 337 526,64 Na dzień 31.12.2008 r. 4 825 644,21 3 707 449,23 Wskaźnik 2008r. do 2007r. 100,76%111,08%

17 17 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Struktura należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2008 r. Lp.Struktura w dniach Należności wg ksiąg % Odpis aktualizujący Należności wg bilansu % 1.do 30 dni3 224 144,5283,617 237,243 216 907,28 87,39 2.od 31 do 60101 044,972,623 505,0897 539,89 2,65 3.od 61 do 180168 571,644,3719 177,39149 394,25 4,06 4.od 181 do roku105 032,492,7236 329,1968 703,30 1,87 5.powyżej roku257 572,206,68109 020,68148 551,52 4,03 Razem3 856 365,82100,00175 269,583 681 096,24100,00 Odpis aktualizujący stanowi 4,5% ogółu należności.

18 18 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Rotacja należności z tytułu dostaw i usług Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (dni) W 2007 r.45 W 2008 r.42 Wskaźnik 2008r. do 2007r.93,33%

19 19 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2007 i 31.12.2008 r. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania w zł 2007 r.2008 r. 1. Rezerwy na zobowiązania1 551 815,001 907 794,00 2. Zobowiązania długoterminowe19 076 720,8734 039 065,00 3. Zobowiązania krótkoterminowe37 717 564,117 363 014,35 w tym z tytułu dostaw i usług 821 891,061 635 574,30 4. Rozliczenia międzyokresowe12 225 164,4612 208 908,35 5. OGÓŁEM70 571 264,4455 518 781,70

20 20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. 1. Rezerwy na zobowiązania to: a. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzona w wysokości kwoty podatku dochodowego do zapłaty w kolejnych latach, b. rezerwa na świadczenia pracownicze, (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) 2. Zobowiązania długoterminowe to: a. zobowiązanie z tytułu pożyczki inwestycyjnej i płatniczej z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu, b. zobowiązanie z tytułu leasingu.

21 21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu 3. Zobowiązania krótkoterminowe Główne pozycje to: a. zobowiązania wynikające z faktur dotyczących realizacji przedsięwzięcia p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu finansowanych z pożyczki płatniczej i środków własnych, b. zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Mielec z tytułu środków z Funduszu Spójności, które wpłynęły do spółki na realizację przedsięwzięcia p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu, c. bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 4. Rozliczenia międzyokresowe to głównie: a. opłaty podwyższone za wprowadzenie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego (płatność odroczona).

22 22 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (dni) W 2007 r. 10 W 2008 r. 13 Wskaźnik 2008r. do 2007r. 130% NIE MA ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH.

23 23 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Aktywa trwałe na 31.12.2008 r. w zł Na aktywa trwałe składają się Wartość brutto Wartość netto - bilansowa 1. Wartości niematerialne i prawne 616 679,12 382 907,31 2. Rzeczowe aktywa trwałe 105 251 314,00 73 402 317,17 - środki trwałe 93 366 596,49 61 583 868,07 - środki trwałe w budowie 11 884 717,51 11 818 449,10 3. Należności długoterminowe 4 465 442,13 3. Inwestycje długoterminowe (udziały) 58 500,00 0 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 553 030,19 RAZEM 122 944 965,44 90 803 696,80

24 24 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

25 25 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

26 26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

27 27 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wskaźniki umorzenia środków trwałych. Wskaźnik umorzenia środków trwałych % Na dzień 31.12.2007 r.39% Na dzień 31.12.2008 r.34%

28 28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Struktura kapitału własnego na 31.12.2008 r. (w zł) Kapitał własny na 31.12.2008 r. na 31.12.2008 r. Kapitał podstawowy 39 710 000,00 Kapitał zapasowy 3 157 457,58 Kapitał rezerwowy 0,00 Zysk netto za 2008 r. 851 118,96 RAZEM wartość kapitału własnego 43 718 576,54

29 29 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane wskaźniki ekonomiczne Udział kapitału stałego (kapitały własne i kapitały obce – długoterminowe) w finansowaniu aktywów trwałych Udział kapitału własnego w finansowaniu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2007 r. 103,4%67,9% 2008 r. 103,4%66,3% Uwaga! Wskaźniki te dotyczą wyłącznie majątku będącego własnością spółki oraz źródeł ich finansowania.

30 30 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W 2008 roku spółka realizowała zadania inwestycyjne, szczególnie kontynuowała zadanie p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu, które pierwotnie składało się z 4 kontraktów: 1.Kontrakt 01 – Budowa oczyszczalni ścieków – zakończony 29.04.2008r. 2.Kontrakt 02 – Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej – zakończony i rozliczony 6.11.2006r. 3.Kontrakt 03 – Inżynier kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów nr 1 i 2 dla Projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków Mielcu, 4.Kontrakt 04 – Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu.

31 31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu 15 grudnia 2006 r. Komisja Europejska wydała decyzję PH/2002/3220 modyfikującą, zatwierdzającą ostateczny kształt projektu. W wyniku tej decyzji doszło do poszerzenia zakresu rzeczowego projektu o dwa nowe kontrakty: Kontrakt 05 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej – zakończony i rozliczony 29.05.2009 r. Kontrakt 06 – Inżynier Kontraktu, nadzór nad robotami dla kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej Źródła finansowania całego przedsięwzięcia to: - środki Funduszu Spójności - odsetki od środków Funduszu Spójności - środki własne spółki (pożyczki z NFOŚiGW, środki z amortyzacji, środki wniesione przez wspólnika tj. Gminę Miejską Mielec).

32 32 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe w 2008 roku: 1. Wartości niematerialne i prawne98 421,31 zł 2. Przedsięwzięcie p.n. "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu sfinansowane: 16 337 804,33 zł - ze środków Funduszu Spójności i pożyczki płatniczej 8 680 879,19 zł - ze środków własnych spółki 7 656 925,14 zł w tym z pożyczki z NFOŚiGW 3 908 446,04 zł 3. Inne zadania inwestycyjne spółki (sfinansowane ze środków własnych spółki) 2 151 338,58 zł RAZEM18 587 564,22 zł Na działalność remontową w 2008 roku spółka wydatkowała kwotę 1 447 681,13 zł, z tego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wartość remontów wyniosła 1 081 232,00 zł.

33 33 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

34 34 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Przedsięwzięcie ISPA/FS Nr 2002/PL/16/P/PE/036 Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu TYTUŁ RODZAJOWY ŚRODKI TRWAŁE ODDANE DO UŻYWANIA W 2005r. ŚRODKI TRWAŁE ODDANE DO UŻYWANIA W 2006r. ŚRODKI TRWAŁE ODDANE DO UŻYWANIA W 2008r. OGÓŁEM WŁASNOŚĆ SPÓŁKI WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ WŁASNOŚĆ SPÓŁKI WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ WŁASNOŚĆ SPÓŁKI WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ dowód OTdowód PTdowód OTdowód PTdowód OTdowód PT zł Kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/036-02 "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" 1 824 983,664 016 820,377 284 847,1114 769 039,01 - -27 895 690,15 Kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/036-01 "Budowa oczyszczalni ścieków" ----18 097 797,9435 234 306,0953 332 104,03 1 824 983,664 016 820,377 284 847,1114 769 039,0118 097 797,9435 234 306,0981 227 794,18

35 35 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W dniu 29.05.2009 roku zakończony został kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/036-05 Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej o wartości:12 016 092,28 zł z czego: - własność spółki 4 594 802,31 zł - własność Gminy Miejskiej Mielec 7 421 289,97 zł Kontrakt podzielony był na dwa niezależne od siebie odcinki: Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów, Renowacja kanalizacji istniejącej.

36 36 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W ramach wydatków kwalifikowanych kontraktu wykonano: 17 496,58 m kanalizacji, 239 studni inspekcyjnych z tworzywa DN 425, 376 szt studni betonowych, rewizyjnych, 7 szt betonowych studni rozprężnych, 313 przyłączy kanalizacyjnych 7 przepompowni ścieków, odtworzono 19 402,75 m 2 nawierzchni bitumicznej dróg. W ramach wydatków niekwalifikowanych wykonano: 983,75 m kanalizacji, 4 szt studni inspekcyjnych z tworzywa DN 425 odtworzono 6 789 m 2 nawierzchni bitumicznej dróg.

37 37 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Łączna wartość środków trwałych powstałych w wyniku realizacji zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu oddanych do eksploatacji do dnia 29.05.2009 r. wartość ogółem:93 243 886,46 zł - własność spółki31 802 431,02 zł - własność Gminy Miejskiej Mielec61 441 455,44 zł Źródła finansowania : - Fundusz Spójności51 047 874,01 zł - pożyczka płatnicza10 393 581,43 zł - środki własne spółki i poż. inwestycyjna31 802 431,02 zł

38 38 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W wyniku powstania oszczędności na realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. projekcie nr 2002/P/16/P/PE/036 Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu, spółka złożyła 16.01.2009 r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozszerzenie zakresu rzeczowego w/w projektu. W ramach zwiększenia planowane jest wykonanie przebudowy o długości około 1900 m oraz renowacji bezwykopowej o długości około 94 m istniejącej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta. W dniu 28.05.2009 r. wniosek został przekazany do Komisji Europejskiej. W dniu 05.06.2009 KE potwierdziła zarejestrowanie wniosku.

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 r.. 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google