Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 r.. 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 r.. 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 r.

2 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

3 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Kapitał zakładowy spółki na dzień roku wynosił zł i dzielił się na udziałów po 500 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki na dzień roku wynosił zł i dzielił się na udziałów po 500 zł każdy. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec.

4 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W skład spółki wchodzą: W skład spółki wchodzą: 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 2. Zakład Usług Komunalnych, 3. Zakład Dróg Miejskich, 4. Administracja Spółki.

5 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wymienione zakłady wykonują następujące usługi: Wymienione zakłady wykonują następujące usługi: 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji: zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków, utrzymania kanalizacji deszczowej, utrzymania kanalizacji deszczowej, instalatorskie wod - kan, instalatorskie wod - kan, transportowo - sprzętowe, transportowo - sprzętowe, wodomierzowni, wodomierzowni, badań laboratoryjnych wod - kan, badań laboratoryjnych wod - kan, odczytu wodomierzy. odczytu wodomierzy.

6 6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu 2. Zakład Usług Komunalnych: czyszczenia ulic, placów i chodników, czyszczenia ulic, placów i chodników, wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, wywozu nieczystości płynnych, sporządzania analiz dot. tonażu wywiezionych odpadów, sporządzania analiz dot. tonażu wywiezionych odpadów, utrzymania terenów zieleni. utrzymania terenów zieleni. 3. Zakład Dróg Miejskich: drogownictwa, drogownictwa, akcji zimowej, akcji zimowej, zarządzania cmentarzem komunalnym. zarządzania cmentarzem komunalnym.

7 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości. Na spółkę nałożono obowiązek utrzymania rentownej działalności oraz płynności finansowej w celu sprawnej realizacji podstawowych zadań, a w szczególności w celu bieżącego współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu przekazanego spółce do realizacji na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Mielec 7 października 2003 r.

8 8 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i Radę Nadzorczą Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i Radę Nadzorczą W 2008 roku spółka utrzymała rentowną działalność, wypracowując zysk netto w kwocie ,96 zł, który w całości zasilił kapitał zapasowy. Utrzymana została płynność finansowa, co jest istotne dla jej sprawnego funkcjonowania i bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych. W 2008 roku wartość sprzedanych usług działalności operacyjnej w stosunku do 2007 roku wzrosła o 25,4%, natomiast kosztów o 24,2 %.

9 9 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Przychody 2008 r. Przychody w zł ogółem w tym: ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie , ,35 Wykonanie , ,41 Wskaźnik wykonania 2008r. do 2007r. 126,1%125,4%

10 10 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

11 11 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Koszty 2008 r. Koszty w zł ogółem w tym: ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie 2007 r , ,43 Wykonanie 2008 r , ,01 Wskaźnik wykonania 2008r. do 2007r. 125,8%124,2%

12 12 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu WYNIK FINASOWY BRUTTO 2008 r. Wynik finansowy brutto w zł ogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie 2007 r , ,92 Wykonanie 2008 r , ,40 Wskaźnik wykonania 2008r. do 2007r. 135,3%153,5%

13 13 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu WYNIK FINASOWY NETTO 2008r. Wynik finansowy netto w zł Wykonanie 2007 r ,23 Wykonanie 2008 r ,96 Wskaźnik wykonania 2008r. do 2007r. 134,3%

14 14 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

15 15 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

16 16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Należności Stan należności w zł ogółem w tym: z tytułu dostaw i usług Na dzień r , ,64 Na dzień r , ,23 Wskaźnik 2008r. do 2007r. 100,76%111,08%

17 17 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Struktura należności z tytułu dostaw i usług na dzień r. Lp.Struktura w dniach Należności wg ksiąg % Odpis aktualizujący Należności wg bilansu % 1.do 30 dni ,5283, , ,28 87,39 2.od 31 do ,972, , ,89 2,65 3.od 61 do ,644, , ,25 4,06 4.od 181 do roku ,492, , ,30 1,87 5.powyżej roku ,206, , ,52 4,03 Razem ,82100, , ,24100,00 Odpis aktualizujący stanowi 4,5% ogółu należności.

18 18 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Rotacja należności z tytułu dostaw i usług Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (dni) W 2007 r.45 W 2008 r.42 Wskaźnik 2008r. do 2007r.93,33%

19 19 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień i r. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania w zł 2007 r.2008 r. 1. Rezerwy na zobowiązania , ,00 2. Zobowiązania długoterminowe , ,00 3. Zobowiązania krótkoterminowe , ,35 w tym z tytułu dostaw i usług , ,30 4. Rozliczenia międzyokresowe , ,35 5. OGÓŁEM , ,70

20 20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień r. 1. Rezerwy na zobowiązania to: a. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzona w wysokości kwoty podatku dochodowego do zapłaty w kolejnych latach, b. rezerwa na świadczenia pracownicze, (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) 2. Zobowiązania długoterminowe to: a. zobowiązanie z tytułu pożyczki inwestycyjnej i płatniczej z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu, b. zobowiązanie z tytułu leasingu.

21 21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu 3. Zobowiązania krótkoterminowe Główne pozycje to: a. zobowiązania wynikające z faktur dotyczących realizacji przedsięwzięcia p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu finansowanych z pożyczki płatniczej i środków własnych, b. zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Mielec z tytułu środków z Funduszu Spójności, które wpłynęły do spółki na realizację przedsięwzięcia p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu, c. bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 4. Rozliczenia międzyokresowe to głównie: a. opłaty podwyższone za wprowadzenie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego (płatność odroczona).

22 22 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (dni) W 2007 r. 10 W 2008 r. 13 Wskaźnik 2008r. do 2007r. 130% NIE MA ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH.

23 23 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Aktywa trwałe na r. w zł Na aktywa trwałe składają się Wartość brutto Wartość netto - bilansowa 1. Wartości niematerialne i prawne , ,31 2. Rzeczowe aktywa trwałe , ,17 - środki trwałe , ,07 - środki trwałe w budowie , ,10 3. Należności długoterminowe ,13 3. Inwestycje długoterminowe (udziały) , Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,19 RAZEM , ,80

24 24 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

25 25 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

26 26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

27 27 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wskaźniki umorzenia środków trwałych. Wskaźnik umorzenia środków trwałych % Na dzień r.39% Na dzień r.34%

28 28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Struktura kapitału własnego na r. (w zł) Kapitał własny na r. na r. Kapitał podstawowy ,00 Kapitał zapasowy ,58 Kapitał rezerwowy 0,00 Zysk netto za 2008 r ,96 RAZEM wartość kapitału własnego ,54

29 29 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane wskaźniki ekonomiczne Udział kapitału stałego (kapitały własne i kapitały obce – długoterminowe) w finansowaniu aktywów trwałych Udział kapitału własnego w finansowaniu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2007 r. 103,4%67,9% 2008 r. 103,4%66,3% Uwaga! Wskaźniki te dotyczą wyłącznie majątku będącego własnością spółki oraz źródeł ich finansowania.

30 30 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W 2008 roku spółka realizowała zadania inwestycyjne, szczególnie kontynuowała zadanie p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu, które pierwotnie składało się z 4 kontraktów: 1.Kontrakt 01 – Budowa oczyszczalni ścieków – zakończony r. 2.Kontrakt 02 – Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej – zakończony i rozliczony r. 3.Kontrakt 03 – Inżynier kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów nr 1 i 2 dla Projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków Mielcu, 4.Kontrakt 04 – Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu.

31 31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu 15 grudnia 2006 r. Komisja Europejska wydała decyzję PH/2002/3220 modyfikującą, zatwierdzającą ostateczny kształt projektu. W wyniku tej decyzji doszło do poszerzenia zakresu rzeczowego projektu o dwa nowe kontrakty: Kontrakt 05 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej – zakończony i rozliczony r. Kontrakt 06 – Inżynier Kontraktu, nadzór nad robotami dla kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej Źródła finansowania całego przedsięwzięcia to: - środki Funduszu Spójności - odsetki od środków Funduszu Spójności - środki własne spółki (pożyczki z NFOŚiGW, środki z amortyzacji, środki wniesione przez wspólnika tj. Gminę Miejską Mielec).

32 32 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe w 2008 roku: 1. Wartości niematerialne i prawne98 421,31 zł 2. Przedsięwzięcie p.n. "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu sfinansowane: ,33 zł - ze środków Funduszu Spójności i pożyczki płatniczej ,19 zł - ze środków własnych spółki ,14 zł w tym z pożyczki z NFOŚiGW ,04 zł 3. Inne zadania inwestycyjne spółki (sfinansowane ze środków własnych spółki) ,58 zł RAZEM ,22 zł Na działalność remontową w 2008 roku spółka wydatkowała kwotę ,13 zł, z tego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wartość remontów wyniosła ,00 zł.

33 33 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

34 34 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Przedsięwzięcie ISPA/FS Nr 2002/PL/16/P/PE/036 Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu TYTUŁ RODZAJOWY ŚRODKI TRWAŁE ODDANE DO UŻYWANIA W 2005r. ŚRODKI TRWAŁE ODDANE DO UŻYWANIA W 2006r. ŚRODKI TRWAŁE ODDANE DO UŻYWANIA W 2008r. OGÓŁEM WŁASNOŚĆ SPÓŁKI WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ WŁASNOŚĆ SPÓŁKI WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ WŁASNOŚĆ SPÓŁKI WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ dowód OTdowód PTdowód OTdowód PTdowód OTdowód PT zł Kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/ "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" , , , , ,15 Kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/ "Budowa oczyszczalni ścieków" , , , , , , , , , ,18

35 35 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W dniu roku zakończony został kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej o wartości: ,28 zł z czego: - własność spółki ,31 zł - własność Gminy Miejskiej Mielec ,97 zł Kontrakt podzielony był na dwa niezależne od siebie odcinki: Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów, Renowacja kanalizacji istniejącej.

36 36 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W ramach wydatków kwalifikowanych kontraktu wykonano: ,58 m kanalizacji, 239 studni inspekcyjnych z tworzywa DN 425, 376 szt studni betonowych, rewizyjnych, 7 szt betonowych studni rozprężnych, 313 przyłączy kanalizacyjnych 7 przepompowni ścieków, odtworzono ,75 m 2 nawierzchni bitumicznej dróg. W ramach wydatków niekwalifikowanych wykonano: 983,75 m kanalizacji, 4 szt studni inspekcyjnych z tworzywa DN 425 odtworzono m 2 nawierzchni bitumicznej dróg.

37 37 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Łączna wartość środków trwałych powstałych w wyniku realizacji zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu oddanych do eksploatacji do dnia r. wartość ogółem: ,46 zł - własność spółki ,02 zł - własność Gminy Miejskiej Mielec ,44 zł Źródła finansowania : - Fundusz Spójności ,01 zł - pożyczka płatnicza ,43 zł - środki własne spółki i poż. inwestycyjna ,02 zł

38 38 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W wyniku powstania oszczędności na realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. projekcie nr 2002/P/16/P/PE/036 Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu, spółka złożyła r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozszerzenie zakresu rzeczowego w/w projektu. W ramach zwiększenia planowane jest wykonanie przebudowy o długości około 1900 m oraz renowacji bezwykopowej o długości około 94 m istniejącej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta. W dniu r. wniosek został przekazany do Komisji Europejskiej. W dniu KE potwierdziła zarejestrowanie wniosku.

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 r.. 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google