Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2006 Informację przygotowano na sesję

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2006 Informację przygotowano na sesję"— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2006 Informację przygotowano na sesję Rady Miejskiej w Mielcu

2 ROK POWOŁANIA Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1997 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i w całości został wniesiony przez Gminę Miejską Mielec.

3 CEL FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MZBM Sp. z o.o. została powołana w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie bieżącego zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Mielec. Pozostała działalność Spółki obejmuje między innymi: zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, w tym przede wszystkim nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, w tym przede wszystkim nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów, sprzątanie i czyszczenie obiektów, wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych, wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych, wykonywanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych. wykonywanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

4 GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ NADZORCZĄ na 2006 rok. Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Spółki na 2006 i 2007 rok to: docieplenia i remonty elewacji zarządzanych budynków, docieplenia i remonty elewacji zarządzanych budynków, windykacja opłat czynszowych. windykacja opłat czynszowych.

5 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż usług dla lokali mieszkalnych, użytkowych, wspólnot mieszkaniowych między innymi z tytułu czynszów, administrowania, remontów, sprzątania. Wykonanie planu sprzedaży za rok 2006 przedstawia się następująco: plan na rok tys. złplan na rok tys. zł wykonanie planu w 2006 r tys. złwykonanie planu w 2006 r tys. zł wykonanie/plan ,7 %wykonanie/plan ,7 % plan na rok tys. złplan na rok tys. zł Na wykonanie planu sprzedaży MZBM Sp. z o.o. w 2006 roku wpływ miał przede wszystkim wykup na własność mieszkań lokatorskich.

6 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Wykonanie planu kosztów za rok 2006 przedstawia się następująco: plan na rok tys. złplan na rok tys. zł wykonanie planu w 2006 r tys. złwykonanie planu w 2006 r tys. zł wykonanie/plan ,2 %wykonanie/plan ,2 % plan na rok tys. złplan na rok tys. zł

7 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi: docieplono i wykonano remonty elewacji 21 budynków, docieplono i wykonano remonty elewacji 21 budynków, wykonano pokrycia i naprawy 10 dachów, wykonano pokrycia i naprawy 10 dachów, pomalowano klatki schodowe w 8 budynkach. pomalowano klatki schodowe w 8 budynkach. Wykonano również szereg innych prac remontowych, w tym między innymi wymieniono zawory termostatyczne w 9 budynkach. W ramach bieżącej eksploatacji budynków i usuwania awarii w 2006 roku Spółka wykonała szereg prac w zakresie częściowej wymiany instalacji cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodnych, wykonania remontów instalacji elektrycznych, wymiany okien w lokalach mieszkalnych i użytkowych itp.

8 WYNIK FINANSOWY NETTO W 2006 roku Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 4.405,10 zł. Na rok 2007 planowany jest wynik finansowy netto w wysokości zł.

9 INWESTYCJE W 2006 roku MZBM Sp. z o.o. poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe (środki trwałe) w wysokości 21 tys. zł. Nakłady te dotyczyły odnowienia posiadanej bazy sprzętowej. Udzielono również dalszych pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty elewacji budynków i docieplenia. W 2007 roku Spółka kontynuuje rozpoczętą działalność udzielania pożyczek wspólnotom. Planowane są również nakłady na odnowę sprzętu komputerowego i zakup narzędzi.

10 GŁÓWNE ZAGROŻENIA I PROBLEMY MZBM SP. Z O.O. Głównym zagrożeniem dla Spółki jest zwiększenie zadłużenia mieszkańców wobec naszej firmy z tytułu wnoszonych opłat za mieszkania, gdyż może to spowodować osłabienie kondycji finansowej MZBM Sp. z o.o. W tym zakresie głównym problemem dla Spółki jest Osiedle Młodego Robotnika, gdzie ponad połowa mieszkańców nie reguluje opłat za mieszkanie.

11 GŁÓWNE ZAGROŻENIA I PROBLEMY MZBM SP. Z O.O. W ocenie zarządu zagrożeniem w działalności Spółki jest ubożenie lokatorów, gdyż prowadzić to będzie do narastania zaległości w opłatach za mieszkania. Istotnym zjawiskiem powodującym zagrożenie dla działalności Spółki jest możliwość pojawienia się konkurencji zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, a zwłaszcza wspólnotami mieszkaniowymi.

12 ANALIZA SWOT Mocne strony: odpowiednie zaplecze techniczne, odpowiednie zaplecze techniczne, wyspecjalizowana kadra do zarządzania nieruchomościami wyspecjalizowana kadra do zarządzania nieruchomościami Słabe strony: trudności finansowe związane z nieterminowym regulowaniem należności czynszowych przez mieszkańców. trudności finansowe związane z nieterminowym regulowaniem należności czynszowych przez mieszkańców.

13 ANALIZA SWOT Szanse i ich ocena:

14 ANALIZA SWOT Zagrożenia i ich ocena:

15 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY -wykonanie w roku tys. zł -plan na rok tys. zł -wykonanie planu w 2006 roku tys. zł -wykonanie 2006/ ,3 % -wykonanie/plan ,9 %

16 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

17 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. KOSZTY MZBM SP. Z O.O. -wykonanie w roku tys. zł -plan na rok tys. zł -wykonanie planu w roku tys. zł -wykonanie 2006/ ,3 % -wykonanie/plan ,3 %

18 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. KOSZTY MZBM SP. Z O.O.

19 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. WYNIK FINANSOWY BRUTTO -wykonanie w roku tys. zł -plan na rok tys. zł -wykonanie planu w roku tys. zł -wykonanie 2006/ ,3 % -wykonanie/plan ,4 %

20 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. WYNIK FINANSOWY BRUTTO

21 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. WYNIK FINANSOWY NETTO -wykonanie w roku ,8 tys. zł -plan na rok ,3 tys. zł -wykonanie planu w roku ,4 tys. zł -wykonanie 2006/ ,8 % -wykonanie/plan ,0 %

22 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. WYNIK FINANSOWY NETTO

23 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN NALEŻNOŚCI na dzień wykonanie w roku tys. zł -plan na rok tys. zł -wykonanie planu w roku tys. zł -wykonanie 2006/ ,4 % -wykonanie/plan ,8 %

24 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN NALEŻNOŚCI na dzień

25 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN ZAPASÓW na dzień wykonanie w roku tys. zł -plan na rok tys. zł -wykonanie planu w roku tys. zł -wykonanie 2006/ ,1 % -wykonanie/plan ,0 %

26 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN ZAPASÓW na dzień

27 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień wykonanie w roku tys. zł -plan na rok tys. zł -wykonanie planu w roku tys. zł -wykonanie 2006/ ,9 % -wykonanie/plan ,9 %

28 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień

29 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG -wykonanie w roku ,2 dni -plan na rok ,2 dni -wykonanie planu w roku ,1 dni -wykonanie 2006/ ,6 % -wykonanie/plan ,8 %

30 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

31 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG -wykonanie w roku ,9 dni -plan na rok ,2 dni -wykonanie planu w roku ,6 dni -wykonanie 2006/ ,9 % -wykonanie/plan ,4 %

32 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

33 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STRUKTURA NALEŻNOŚCI -wykonanie w roku ,3 % -plan na rok ,0 % -wykonanie planu w roku ,7 % -wykonanie 2006/ ,3 % -wykonanie/plan ,7 %

34 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STRUKTURA NALEŻNOŚCI

35 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ -wykonanie w roku ,7 % -plan na rok ,0 % -wykonanie planu w roku ,6 % -wykonanie 2006/ ,4 % -wykonanie/plan ,8 %

36 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

37 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO na dzień wykonanie w roku tys. zł -plan na rok tys. zł -wykonanie planu w roku tys. zł -wykonanie 2006/ ,7 % -wykonanie/plan ,9 %

38 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO W FINANSOWANIU MAJĄTKU TRWAŁEGO -wykonanie w roku ,3 % -plan na rok ,0 % -wykonanie planu w roku ,3 % -wykonanie 2006/ ,2 % -wykonanie/plan ,1 %

39 DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH -wykonanie w roku ,50 % -plan na rok ,51 % -wykonanie planu w roku ,53 % -wykonanie 2006/ ,8 % -wykonanie/plan ,6 %


Pobierz ppt "MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2006 Informację przygotowano na sesję"

Podobne prezentacje


Reklamy Google