Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 r.

2 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

3 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Kapitał zakładowy spółki na dzień roku wynosił zł i dzielił się na udziałów po 500 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki na dzień roku wynosił zł i dzielił się na udziałów po 500 zł każdy. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec.

4 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Struktura organizacyjna spółki w 2006 roku to: Struktura organizacyjna spółki w 2006 roku to: 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2. Zakład Usług Komunalnych 3. Zakład Dróg Miejskich 4. Administracja Spółki

5 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Przedmiotem działalności Spółki są głównie: Przedmiotem działalności Spółki są głównie: Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, Gospodarka ściekami, Gospodarka ściekami, Wywóz nieczystości, Wywóz nieczystości, Czyszczenie ulic, placów i chodników, Czyszczenie ulic, placów i chodników, Budowa, remonty dróg, Budowa, remonty dróg, Utrzymanie terenów zieleni, Utrzymanie terenów zieleni, Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, Administrowanie Cmentarzem Komunalnym Administrowanie Cmentarzem Komunalnym (od 1 kwietnia 2005 r. ). (od 1 kwietnia 2005 r. ).

6 6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości. Na spółkę nałożono obowiązek utrzymania rentownej działalności, wypracowania zysku oraz utrzymania płynności finansowej w celu sprawnej realizacji podstawowych zadań, a w szczególności w celu bieżącego współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu przekazanego spółce do realizacji na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Mielec 7 października 2003 r.

7 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i RN Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i RN W 2006 roku spółka utrzymała rentowną działalność, wypracowując zysk netto w kwocie ,05 zł, który zasilił kapitał zapasowy. Utrzymana została również płynność finansowa, co jest istotne dla jej sprawnego funkcjonowania i bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych. W 2006 roku wartość sprzedanych usług działalności operacyjnej w stosunku do 2005 roku wzrosła o 3,6%, natomiast kosztów o 3,4 %.

8 8 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Przychodyogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie , ,83 Plan , ,00 Wykonanie , ,68 Wykonanie 2006/ ,6%103,2% Wykonanie plan ,9%100,3%

9 9 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Kosztyogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie , ,78 Plan , ,00 Wykonanie , ,46 Wykonanie 2006/ ,4%103,4% Wykonanie plan ,8%99,5%

10 10 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wynik finansowy brutto ogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie , ,05 Plan , ,00 Wykonanie , ,22 Wykonanie 2006/ ,4%97,1 Wykonanie plan ,5%155,3%

11 11 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wynik finansowy netto Wykonanie ,05 Plan ,00 Wykonanie ,05 Wykonanie 2006/ ,8% Wykonanie plan ,4%

12 12 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

13 13 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

14 14 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Stan należności ogółem z tytułu dostaw i usług Wykonanie , ,21 Wykonanie , ,99 Wykonanie 2006/ ,8%105,2%

15 15 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (dni) Wykonanie Wykonanie Wykonanie 2006/200591,1%

16 16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Struktura należności (Należności przeterminowane) Wykonanie ,5% Wykonanie % Wykonanie 2006/ ,0%

17 17 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Stan zapasów Wykonanie ,51 Wykonanie ,43 Wykonanie 2006/ ,5%

18 18 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania Wykonanie 2005 r. Wykonanie 2006 r. Rezerwy na zobowiązania , ,00 Zobowiązania długoterminowe , ,92 Zobowiązania krótkoterminowe , ,28 w tym z tytułu dostaw i usług , ,69 Rozliczenia międzyokresowe , ,67 OGÓŁEM , ,87

19 19 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (dni) Wykonanie Wykonanie Wykonanie 2006/ %

20 20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Struktura zobowiązań (Zobowiązania przeterminowane) Wykonanie Wykonanie Wykonanie 2006/ Nie ma zobowiązań przeterminowanych

21 21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Aktywa trwałe na r. Na aktywa trwałe składają się Wartość brutto Wartość netto (bilansowa) 1. Wartości niematerialne i prawne , ,67 2. Rzeczowe aktywa trwałe , ,50 - środki trwałe , ,28 - środki trwałe w budowie , ,22 3. Inwestycje długoterminowe (udziały) ,00 0,00 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,42 RAZEM , ,59

22 22 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wskaźnik umorzenia środków trwałych Wykonanie 20050,37 Wykonanie 20060,36

23 23 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wysokość kapitału własnego na Kapitał podstawowy ,00 Kapitał zapasowy ,92 Kapitał rezerwowy ,00 Zysk 2006 r ,05 RAZEM ,97

24 24 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego (aktywów trwałych) Wykonanie ,0% Wykonanie ,0%

25 25 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W 2006 roku spółka realizowała zadania inwestycyjne, szczególnie zadanie p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu składające się z 4 kontraktów: 1.Kontrakt 01 – Budowa oczyszczalni ścieków 2.Kontrakt 02 – Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 3.Kontrakt 03 – Inżynier kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów nr 1 i 2 dla Projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu 4.Kontrakt 04 – Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu Źródła finansowania to: - środki Funduszu Spójności - odsetki od środków Funduszu Spójności - środki własne spółki (pożyczka z NFOŚiGW, wpłaty wspólnika, środki z amortyzacji).

26 26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w 2006 roku: 1. Przedsięwzięcię p.n. "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu sfinansowane: ,70 zł - ze środków Funduszu Spójności ,72 zł - ze środków własnych spółki ,98 zł w tym z pożyczki z NFOŚiGW ,88 zł 2. Inne zadania inwestycyjne spółki (sfinansowane ze środków własnych spółki) ,29 zł RAZEM ,99 zł Na działalność remontową w 2006 roku spółka wydatkowała kwotę ,80 zł, z tego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wartość remontów wyniosła ,29 zł.

27 27 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ KOSZTY KWALIFIKOWANE 1Kontrakt 01 – Budowa oczyszczalni ścieków0, ,360, ,36 2Kontrakt 02 - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej , , ,870,00 3Kontrakt 03 - Inżynier kontraktu , , , ,32 4Kontrakt 04 - Pomoc techniczna , , , ,00 RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE ( ) , , , ,68 Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

28 28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 1Kontrakt 01 - Budowa oczyszczalni ścieków , ,060, ,78 2Kontrakt 02 - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej56 554, , ,200,00 3Kontrakt 04 - Pomoc techniczna23,780,0020,023,76 4Koszty niekwalifikowane PIU , , , ,45 RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE ( ) , , , ,99 Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

29 29 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ FINANSOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 1Odsetki od pożyczki z NFOŚ i GW819, , , ,45 2Różnice kursowe – finansowane ze środków własnych spółki13 853, , ,05 3Różnice kursowe – wycena bilansowa( ,74) 4Odsetki od pożyczki – Kontrakt ,09 5Odsetki od pożyczki płatniczej – Kontrakt ,40 RAZEM FINANSOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE ( )14 672,90(81 436,53)16 235,12(82 998,75) Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

30 30 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ Razem koszty kwalifikowane , , , ,68 2Razem koszty niekwalifikowane , , , ,99 3 Razem finansowe koszty niekwalifikowane ,90(81 436,53)16 235,12(82 998,75) OGÓŁEM , , , ,92 Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

31 31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Przedsięwzięcie-Projekt ISPA / FS 2002/PL/16/P/PE/036 Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu Tytuł rodzajowy środki trwałe oddane do używania w 2005 r.środki trwałe oddane do używania w 2006 r. własność Spółkiwłasność Gminy Miejskiejwłasność Spółkiwłasność Gminy Miejskiej dowód OTdowód PTdowód OTdowód PT zł Kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/ "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" , , , ,01

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Analiza SWOT Szanse 1. Zwiększenie liczby odbiorców usług komunalnych, 2. Możliwość pozyskania dotacji unijnych. Zagrożenia 1. Konkurencja na rynku usług komunalnych, 2. Utrzymująca się tendencja spadkowa poboru wody.


Pobierz ppt "1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google