Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 r.

2 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064336. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064336.

3 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2006 roku wynosił 38 840 000 zł i dzielił się na 77680 udziałów po 500 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2006 roku wynosił 38 840 000 zł i dzielił się na 77680 udziałów po 500 zł każdy. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec.

4 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Struktura organizacyjna spółki w 2006 roku to: Struktura organizacyjna spółki w 2006 roku to: 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2. Zakład Usług Komunalnych 3. Zakład Dróg Miejskich 4. Administracja Spółki

5 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Przedmiotem działalności Spółki są głównie: Przedmiotem działalności Spółki są głównie: Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, Gospodarka ściekami, Gospodarka ściekami, Wywóz nieczystości, Wywóz nieczystości, Czyszczenie ulic, placów i chodników, Czyszczenie ulic, placów i chodników, Budowa, remonty dróg, Budowa, remonty dróg, Utrzymanie terenów zieleni, Utrzymanie terenów zieleni, Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, Administrowanie Cmentarzem Komunalnym Administrowanie Cmentarzem Komunalnym (od 1 kwietnia 2005 r. ). (od 1 kwietnia 2005 r. ).

6 6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości. Na spółkę nałożono obowiązek utrzymania rentownej działalności, wypracowania zysku oraz utrzymania płynności finansowej w celu sprawnej realizacji podstawowych zadań, a w szczególności w celu bieżącego współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu przekazanego spółce do realizacji na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Mielec 7 października 2003 r.

7 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i RN Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i RN W 2006 roku spółka utrzymała rentowną działalność, wypracowując zysk netto w kwocie 203 930,05 zł, który zasilił kapitał zapasowy. Utrzymana została również płynność finansowa, co jest istotne dla jej sprawnego funkcjonowania i bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych. W 2006 roku wartość sprzedanych usług działalności operacyjnej w stosunku do 2005 roku wzrosła o 3,6%, natomiast kosztów o 3,4 %.

8 8 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Przychodyogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie 2005 21 862 948,95 21 690 264,83 Plan 2006 22 463 500,00 22 323 500,00 Wykonanie 2006 22 658 584,96 22 388 266,68 Wykonanie 2006/2005 103,6%103,2% Wykonanie plan 2006 100,9%100,3%

9 9 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Kosztyogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie 2005 21 642 212,00 21 187 808,78 Plan 2006 22 209 400,00 22 009 400,00 Wykonanie 2006 22 375 234,73 21 900 520,46 Wykonanie 2006/2005 103,4%103,4% Wykonanie plan 2006 100,8%99,5%

10 10 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wynik finansowy brutto ogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie 2005 220 736,95 502 456,05 Plan 2006 254 100,00 314 100,00 Wykonanie 2006 283 350,23 487 746,22 Wykonanie 2006/2005 128,4%97,1 Wykonanie plan 2006 111,5%155,3%

11 11 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wynik finansowy netto Wykonanie 2005 145 843,05 Plan 2006 183 000,00 Wykonanie 2006 203 930,05 Wykonanie 2006/2005 139,8% Wykonanie plan 2006 111,4%

12 12 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

13 13 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

14 14 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Stan należności ogółem z tytułu dostaw i usług Wykonanie 2005 3 293 009,34 2 573 872,21 Wykonanie 2006 3 680 320,37 2 707 599,99 Wykonanie 2006/2005 111,8%105,2%

15 15 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (dni) Wykonanie 200545 Wykonanie 200641 Wykonanie 2006/200591,1%

16 16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Struktura należności (Należności przeterminowane) Wykonanie 2005 13,5% Wykonanie 2006 15% Wykonanie 2006/2005 111,0%

17 17 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Stan zapasów Wykonanie 2005 308 660,51 Wykonanie 2006 285 638,43 Wykonanie 2006/2005 92,5%

18 18 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania Wykonanie 2005 r. Wykonanie 2006 r. Rezerwy na zobowiązania1 315 377,121 553 794,00 Zobowiązania długoterminowe9 795 617,1318 570 078,92 Zobowiązania krótkoterminowe6 548 650,389 988 225,28 w tym z tytułu dostaw i usług 952 294,80598 645,69 Rozliczenia międzyokresowe9 986 484,7010 902 329,67 OGÓŁEM27 646 129,3341 014 427,87

19 19 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (dni) Wykonanie 2005 13 Wykonanie 2006 13 Wykonanie 2006/2005 100%

20 20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Struktura zobowiązań (Zobowiązania przeterminowane) Wykonanie 2005-- Wykonanie 2006-- Wykonanie 2006/2005-- Nie ma zobowiązań przeterminowanych

21 21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Aktywa trwałe na 31.12.2006 r. Na aktywa trwałe składają się Wartość brutto Wartość netto (bilansowa) 1. Wartości niematerialne i prawne 233 771,81 2 970,67 2. Rzeczowe aktywa trwałe 91 761 642,22 66 103 369,50 - środki trwałe 70 738 049,64 45 153 759,28 - środki trwałe w budowie 21 023 592,58 20 949 610,22 3. Inwestycje długoterminowe (udziały) 58 500,00 0,00 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 109 037,42 RAZEM 103 162 951,45 77 215 377,59

22 22 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wskaźnik umorzenia środków trwałych Wykonanie 20050,37 Wykonanie 20060,36

23 23 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wysokość kapitału własnego na 31.12.2006 Kapitał podstawowy 38 840 000,00 Kapitał zapasowy 2 819 656,92 Kapitał rezerwowy 870 000,00 Zysk 2006 r. 203 930,05 RAZEM 42 733 586,97

24 24 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego (aktywów trwałych) Wykonanie 2005 103,0% Wykonanie 2006 102,0%

25 25 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W 2006 roku spółka realizowała zadania inwestycyjne, szczególnie zadanie p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu składające się z 4 kontraktów: 1.Kontrakt 01 – Budowa oczyszczalni ścieków 2.Kontrakt 02 – Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 3.Kontrakt 03 – Inżynier kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów nr 1 i 2 dla Projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu 4.Kontrakt 04 – Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu Źródła finansowania to: - środki Funduszu Spójności - odsetki od środków Funduszu Spójności - środki własne spółki (pożyczka z NFOŚiGW, wpłaty wspólnika, środki z amortyzacji).

26 26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w 2006 roku: 1. Przedsięwzięcię p.n. "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu sfinansowane: 28 901 724,70 zł - ze środków Funduszu Spójności 19 828 993,72 zł - ze środków własnych spółki 9 072 730,98 zł w tym z pożyczki z NFOŚiGW 8 258 685,88 zł 2. Inne zadania inwestycyjne spółki (sfinansowane ze środków własnych spółki) 2 778 668,29 zł RAZEM31 680 392,99 zł Na działalność remontową w 2006 roku spółka wydatkowała kwotę 660 170,80 zł, z tego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wartość remontów wyniosła 595 810,29 zł.

27 27 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO 01.01.2006 Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ 31.12.2006 KOSZTY KWALIFIKOWANE 1Kontrakt 01 – Budowa oczyszczalni ścieków0,0017 936 829,360,0017 936 829,36 2Kontrakt 02 - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej10 678 792,388 543 945,4919 222 737,870,00 3Kontrakt 03 - Inżynier kontraktu648 688,311 662 712,851 530 974,84780 426,32 4Kontrakt 04 - Pomoc techniczna520 087,691 308,72341 939,41179 457,00 RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE (1+2+3+4)11 847 568,3828 144 796,4221 095 652,1218 896 712,68 Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

28 28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO 01.01.2006 Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ 31.12.2006 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 1Kontrakt 01 - Budowa oczyszczalni ścieków152 329,72153 475,060,00305 804,78 2Kontrakt 02 - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej56 554,47274 478,73331 033,200,00 3Kontrakt 04 - Pomoc techniczna23,780,0020,023,76 4Koszty niekwalifikowane PIU596 881,09410 411,02610 945,66396 346,45 RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE (1+2+3+4)805 789,06838 364,81941 998,88702 154,99 Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

29 29 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO 01.01.2006 Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ 31.12.2006 FINANSOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 1Odsetki od pożyczki z NFOŚ i GW819,5210 290,727 143,793 966,45 2Różnice kursowe – finansowane ze środków własnych spółki13 853,389 091,334 762,05 3Różnice kursowe – wycena bilansowa(100 447,74) 4Odsetki od pożyczki – Kontrakt 016 980,09 5Odsetki od pożyczki płatniczej – Kontrakt 011 740,40 RAZEM FINANSOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE (1+2+3+4+5)14 672,90(81 436,53)16 235,12(82 998,75) Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

30 30 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO 01.01.2006 Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ 31.12.2006 1Razem koszty kwalifikowane 11 847 568,3828 144 796,4221 095 652,1218 896 712,68 2Razem koszty niekwalifikowane 805 789,06838 364,81941 998,88702 154,99 3 Razem finansowe koszty niekwalifikowane 14 672,90(81 436,53)16 235,12(82 998,75) OGÓŁEM 12 668 030,3428 901 724,7022 053 886,1219 515 868,92 Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

31 31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Przedsięwzięcie-Projekt ISPA / FS 2002/PL/16/P/PE/036 Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu Tytuł rodzajowy środki trwałe oddane do używania w 2005 r.środki trwałe oddane do używania w 2006 r. własność Spółkiwłasność Gminy Miejskiejwłasność Spółkiwłasność Gminy Miejskiej dowód OTdowód PTdowód OTdowód PT zł Kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/036-02 "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" 1 824 983,664 016 820,37 7 284 847,1114 769 039,01

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Analiza SWOT Szanse 1. Zwiększenie liczby odbiorców usług komunalnych, 2. Możliwość pozyskania dotacji unijnych. Zagrożenia 1. Konkurencja na rynku usług komunalnych, 2. Utrzymująca się tendencja spadkowa poboru wody.


Pobierz ppt "1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google