Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

2 DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK Plan na r. Plan na r. Wykonanie za 2009 r. DOCHODY ,2% WYDATKI ,13%

3 DOCHODY BUDŻETU

4 DOCHODY W LATACH

5 DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW W LATACH (ROK 2001 = 100%)

6 STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANIE ZA 2008 I 2009 ROK

7 DOCHODY ZA 2009 ROK

8 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

9 WPŁYWY Z PODATKÓW W 2009 ROKU Podatek od nieruchomości Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od środków transportowych Podatek od spadków Pozostałe podatki (w tym: podatek z karty podatkowej, rolny, leśny)

10 STRUKTURA WPŁYWÓW Z PODATKÓW

11 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH Wykonanie

12 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH

13

14 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH Wykonanie

15 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH

16 WPŁYWY UDZIAŁÓW W PIT DO BUDŻETU MIASTA MIELCA W LATACH PlanWykonanie

17 WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH (PIT)

18 WPŁYWY UDZIAŁÓW W CIT DO BUDŻETU MIASTA MIELCA W LATACH PlanWykonanie

19 WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH (CIT)

20 WPŁYWY Z OPŁAT W 2009 ROKU Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłata skarbowa Opłata targowa Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za służebność gruntu, medaliony dla psów, zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym)

21 STRUKTURA WPŁYWÓW Z OPŁAT

22 DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Sprzedaż składników majątkowych Dzierżawa i najem Wieczyste użytkowanie Pozostałe dochody z majątku (czynsz za obwody łowieckie, refundacja z MZPiŻ i MOPS za centralne ogrzewanie i wodę oraz oświetlenie (Hotel Polski, Ankol)

23 STRUKTURA DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY

24 SPRZEDAŻE GRUNTÓW W 2009 ROKU zł SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ W 2009 ROKU zł (płatności w formie rat)

25 SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

26 SUBWENCJE

27 WPŁYWY Z TYTUŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W LATACH

28 DOTACJE OTRZYMANE W 2009 ROKU Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Dotacja rozwojowa Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej Dotacja z Funduszu Celowego 4 000

29 STRUKTURA DOTACJI OTRZYMANYCH W 2009 ROKU

30 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE W LATACH

31 RPO i ZPORR Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Dofinansowanie zadania Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego Dofinansowanie wydawnictwa Pamiętnik Reyów Dni Kultury Węgierskiej ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH (ŚRODKI UNIJNE, POZOSTAŁE DOTACJE)

32

33 DOCHODY Z USŁUG Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich) Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska,basenu krytego o i otwartego) Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym Pozostałe usługi (sprzedaż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopi specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji)

34 STRUKTURA DOCHODÓW Z USŁUG

35 POZOSTAŁE DOCHODY Środki z wydatków niewygasających Odsetki od środków na rachunkach bankowych Rozliczenie podatku VAT Zwrot środków finansowych Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody Straży Miejskiej Różne wpływy (za zajęcie pasa drogowego, zaliczenie wadium na poczet dochodów, odsetki od zaległości podatkowych, zwrot nieruchomości, refundacja prace społeczno użyteczne i in

36 STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

37 WYDATKI BUDŻETU

38 WYKONANE WYDATKI W LATACH

39 DYNAMIKA WZROSTU WYDATKÓW W LATACH (ROK 2001=100%)

40 STRUKTURA WYDATKÓW W 2009 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

41 WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

42 WYDATKI MAJĄTKOWE – WARTOŚĆ I LICZBA ZADAŃ

43 UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – im wskaźnik jest wyższy tym więcej samorząd przeznacza na rozwój.

44 WYDATKI MAJĄTKOWE Kwota Wydatki inwestycyjne Wydatki na zakup i objęcie akcji Wydatki na zakupy inwestycyjne Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

45 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

46 WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

47 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W 2009 roku wydatki wykonano w 97,87 % planu. Największe realizowane zadanie w tym dziale to Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec

48 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonanie wydatków wyniosło 91,17 % planu. Wydatki poniesiono na: kapitał rezerwowy MKS Spółka z o.o. remont i modernizację dróg i ulic wydatki związane z uczestnictwem gminy w Stowarzyszeniu Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa – program WIMAX.

49 REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG I ULIC W 2009 R. ZadanieWartość zł Długość km Pow. jezdni m 2 Pow. chodnika m 2 Pow. parkingu m 2 ul. Limanowskiego ,560, MOSiR – alejki , ul. Gałczyńskiego ,270, ul. Racławicka – jezdnia ,000, ul. Wiosenna – jezdnia54 973,200, ul. Skargi 3 – chodnik8 800,000,08120 ul. Jodłowa – chodnik65 715,30479 Plac na terenie Przedszkola nr ,48510 Parking i chodniki na terenie NZOZ Przystań , ul. Warneńczyka 9 – parking ,27311 Remonty brukarskie , Remonty bieżące (oznakowanie – cząstkowe, gruntowe) ,252,14

50 UL. LIMANOWSKIEGO ,56 zł

51 MOSIR – ALEJKI ,60 zł

52 UL. GAŁCZYŃSKIEGO ,27 zł

53 UL. RACŁAWICKA – JEZDNIA ,00 zł

54 REMONTY BRUKARSKIE chodnik przy bibliotece na Tańskiego90 m 2 schody i chodnik przy AL. Ducha170 m 2 chodnik przy blokach Biernackiego 5 i 7720 m 2 Chałubińskiego1356 m 2 nawierzchnia przy OSP Cyranka120 m 2 droga pożarowa przy Dworcowej 3295 m 2 plac przy Hali Targowej791 m 2 chodnik przy Konopnickiej 3102 m 2 łącznik pomiędzy Metalowców i Okrężną407 m 2 chodnik przy SP 6125 m 2 MMR i Rzeczna145 m 2 parking przy Zielonym Rynku166 m 2 przy pomniku AK249 m 2 Rudnickiego570 m 2 chodniki i parking przy Rzochowskiej692 m 2 chodniki przy Skłodowskiej m 2 chodniki przy Staffa 13 i Grunwaldzkiej 2515 m 2 chodnik przy Szafera645 m 2 chodniki przy SP 3732 m 2 chodnik przy Tetmajera 4230 m 2 oraz inne drobne naprawy chodników ,09 zł

55 REMONTY BIEŻĄCE OZNAKOWANIA, REMONTY CZĄSTKOWE - ASFALTY, REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH m.in. ul. Jagodowa6600 m 2 przedłużenie ul. Nałkowskiej do Traugutta1700 m 2 ul. Zawiszy Czarnego540 m 2 ul. Podleśna1220 m 2 ul. Iwaszkiewicza680 m 2 boczna ul. Padykuły450 m 2 MMR przy garażach1120 m 2 ul. Gołębia1440 m 2 ul. Twardowskiego680 m 2 ul. Św. Marka835 m 2 Łuże1840 m 2 ul. Majowa3900 m 2 ul. Saramy632 m ,91 zł

56 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki wykonano w 71,01 % planu. Odchylenie wykonania od planu w 2009 r. wynika m.in. z: - nie zlecono wykonania operatów szacunkowych – ze względu na dłuższy okres przygotowania dokumentacji podziałowych pod układy drogowe - mniejszej ilości wykupu gruntów (uchwalono wydatki niewygasające) - mniejszy koszt remontu elewacji budynku przy ul. Biernackiego 1

57 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wykonanie roku 2009 wyniosło 72,21 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia płatności za niektóre opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi na rok 2010.

58 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonano w 95,41 % planu. W tym dziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja rządowa), funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

59 "EUROPEJSKA GMINA - EUROPEJSKIE MIASTO"

60 TERAZ POLSKA"

61 RANKING NAJTAŃSZY URZĄD

62 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki wykonano w 100 %. Całość środków pochodziła z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

63 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wykonanie wydatków wyniosło w 2009 r. 97,09% planu. Wydatki poniesiono na: zarządzanie kryzysowe, utrzymanie Straży Miejskiej i ochotniczej straży pożarnej.

64 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wydatki wykonano w 96,57%. Wydatki związane z: - wynagrodzeniami inkasentów oraz osób doręczających decyzje podatkowe - opłaty komornicze i sądowe

65 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (REZERWY) Po stronie wykonania w tym dziale mamy koszty prowizji bankowej oraz podatek od towarów i usług (VAT) Po stronie planu występują rezerwy, które nie zostały w całości rozdysponowane w roku 2009 w tym: - Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – zł - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – zł - Rezerwa na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – zł

66 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie wydatków – 99,51 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych, przedszkoli. Ponadto na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, Miejski Zarząd Przedszkoli i Żłobków.

67 OŚWIATA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 2009 R. SUBWENCJA zł Inne dotacje: Romowie zł Matury ustne zł Wyprawka zł Żyjmy Ekologicznie4.000 zł Radosna Szkoła zł DOTACJA MIASTA Bieżące wydatki zł Niepubliczne Gimnazjum zł Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli zł ZFŚS emerytowanych nauczycieli zł Dowożenie zł Komisje egzaminacyjne 327 zł Dokształcanie w tym: szkoły zł Inne zł w tym: szkoły zł, ( Młodzi Nieprzeciętni zł)

68 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY W 2009 ROKU

69 OŚWIATA BUDŻET SZKÓŁ W 2009 R. Szkoły podstawowe Gimnazja V Liceum Ogólnokształcące Stołówki Świetlice Razem:

70 OŚWIATA W LICZBACH Liczba uczniów wg stanu na r. Szkoły podstawowe 3166 uczniów Gimnazja 1969 uczniów (w tym 116 uczniów NG) V LO 251 uczniów Razem: 5386 uczniów

71 OŚWIATA LICZBA NAUCZYCIELI WG STANU NA R.

72 ILOŚĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005 – 2009

73 LICZBA ODDZIAŁÓW W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH

74 LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH

75 851 – OCHRONA ZDROWIA Wykonanie wydatków w roku 2009 wynosi 93,07 % planu. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki poniesiono głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

76 852 – POMOC SPOŁECZNA Wykonanie wydatków za 2009 rok wynosi 97,46 % planu. Niewydatkowano środków do planu w dziale: Domy Pomocy Społecznej; Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność

77 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

78 DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH W LATACH

79 DODATKI MIESZKANIOWE W LATACH

80 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Wykonanie wydatków w roku 2009 – 93,81% planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie żłobków miejskich. Odchylenie wykonania od planu wiąże się z mniejszymi kosztami remontu Żłobka Nr 3.

81 ILOŚĆ MIEJSC W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W LATACH

82 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wykonanie wydatków w roku 2009 wynosi 98,88 % planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na utrzymanie świetlic szkolnych oraz świetlic profilaktycznych i stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej Ponadto wydatkowano środki z dotacji na stypendia i zasiłki dla uczniów.

83 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie wydatków za 2009 rok – 93,61 % planu. Wydatki poniesiono m.in.. na: - utrzymanie kanalizacji deszczowej - oczyszczanie miasta - wydatki na zieleń i oświetlenie ulic - pomoc finansowa dla Gminy Ropczyce na likwidację skutków powodzi

84 PLACE ZABAW, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB WYMIENIONO URZĄDZENIA. LokalizacjaZakres pracWartość brutto zł ogródek przy przedszkolu nr 6prace rozbiórkowe, remont piaskownic, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury, wykonanie placu o nawierzchni piaskowej ,05 ogródek przy przedszkolu nr 7prace rozbiórkowe, remont piaskownicy, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, wykonanie placu o nawierzchni piaskowej ,67 ogródek przy przedszkolu nr 8prace rozbiórkowe, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wykonanie placu o nawierzchni piaskowej ,64 plac przy ul. Wróblewskiegodostawa i montaż urządzeń ,64 Cyranowska 66 ( Dom Ludowy)dostawa i montaż urządzeń ,92 plac przy ul. Broniewskiegodostawa i montaż urządzeń ,56 Kusocińskiego (MOSiR)dostawa i montaż urządzeń ,56

85 UTRZYMANIE ZIELENI ZadanieWartość zł utrzymanie zieleni – MZBM37 398,00 bieżące utrzymanie terenów zieleni ,49 utrzymanie terenów zieleni ( rewitalizacja, bieżące)80 363,00 większe wycinki drzew: Żeromskiego, Pomnik Wolności, Konopnickiej, Limanowskiego, ,38 nowe nasadzenia: Staszica (rondo), Pomnik AK, Nowy Rynek, Rzeczna, Warneńczyka ,97 nowe ławki na skwerze za SCK26 857,84 bieżące utrzymanie placów zabaw46 679,10 mała architektura (ogrodzenia, drobne remonty)65 664,28 remont Pomnika AK43 069,66 Nowe i wyremontowane place zabaw – Przedszkola 6, 7, 8, plac przy ul. Wróblewskiego, Broniewskiego, Kusocińskiego i Cyranowskiej ,34 Schronisko33 746,80

86 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki obejmowały : - dotacje do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury –

87 SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W 2009 ROKU

88 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki w 2009 r. wykonano w 89,80 % planu. Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano zł. Ponadto wydatkowano środki na stypendia sportowe oraz na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – zł

89 WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 R.

90 WYDATKI BIEŻĄCE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

91 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wandy remont odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Parkowej wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego Trześń Mała i Trześń Główna zlokalizowanego na terenie miasta Mielca

92 MONITORING Monitoring czystości powietrza – SSE EURO PARK MIELEC zł

93 GOSPODARKA ODPADAMI Wywóz odpadów niebezpiecznych – przeterminowane leki Usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgromadzonych na terenie działki przy ulicy Korczaka oraz ich transport i przekazanie do utylizacji zł

94 SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki - zakup 5 szt. pojemników edukacyjnych do segregacji odpadów - zakup 7 szt. pojemników do zbiórki lekarstw - zakup 20 szt. pojemników z zbiórkę psich odchodów zł

95 Badania i opracowanie charakterystyk odpadów Badania i opracowanie charakterystyk odpadów Kalendarium do selektywnej zbiórki odpadów Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych Zakup pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów

96 EDUKACJA EKOLOGICZNA popularyzowanie idei ochrony środowiska poprzez wycieczki ekologiczne dla uczniów mieleckich szkół za czynny udział w akcji selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz nagrody w konkursach ekologicznych

97 WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ wykonanie i dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, - wykonanie 4 wiat śmietnikowych przy ul. Skargi 3, ul. Biernackiego 8, 9, ul. Staffa 1,

98 - zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów - Dofinansowanie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej - - zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów - Dofinansowanie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej - ułożenie nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej od ul. Królowej Jadwigi do ZUOK w Mielcu - wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej od ul. Pogodnej w kierunku Stawów Cyranowskich w Mielcu

99 INWESTYCJE

100 1. BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W TYM: zł ( w tym wydatki niewygasające zł )

101 - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK. OŚ. WITOSA S, W, K, D, KS, DROGI – PODBUDOWA Droga (podbudowa) – bez krawężników: 1216,00 mb – 47345,0 m 2, Studnie kanalizacyjne systemowe 22 szt., Studnie rewizyjne fi 1000 – 22 szt., PRMiI Sp. z o.o. Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł

102 - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUD.MIESZK. OŚ. SMOCZKA UL. KHALA, ŚLIWY I BRATA ALBERTA S, W, K, D, KS, DROGI – PODBUDOWA Powierzchnia jezdni wynosi m 2, kanalizacja deszczowa dł m Wykonawcy: PRMiI Sp. z o.o. Mielec i Firma Maszyny Budowlane Janusz Dziewit Pluty Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: w realizacji zł

103 - BOROWICZAN - MICHALINA KANALIZACJA DESZCZOWA I PODBUDOWA Ulica Borowiczan km 0+003,00÷0+069,03 i Michaliny km 0+227,70÷0+456,93 w Mielcu, kanalizacja deszczowa i podbudowa Wykonawca: POLDIM Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł

104 - PROJEKT DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ SZAFERA Z PRZEJŚCIEM PRZEZ RÓW TRZEŚŃ MAŁA WRAZ Z PRZEPUSTEM I PODBUDOWĄ długość 200,0 mb, kanalizacja deszczowa, podbudowa, przepust Wykonawca: PRMiI Sp. z o.o. Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł

105 - PROJEKT PRZEDŁUŻENIA UL. SZARYCH SZEREGÓW + PODBUDOWA podbudowa o długości 324,0 mb, kanalizacja deszczowa, przepust Wykonawca: Firma Maszyny Budowlane Janusz Dziewit Pluty Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł KWOTA DOTYCZY WYKONANIA PROJEKTU

106 - KONCEPCJA PRZEBUDOWY UL. ORLEJ zł Opracowano koncepcję

107 - DOKOŃCZENIE CIĄGU PIESZEGO - OŚ. DZIUBKÓW ETAP II Ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej o powierzchni 2300,00 m 2 i długości 680,0 mb Wykonawca: BRUK DAR Czermin Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł

108 - PROJEKT ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZY UL. JAGIELOŃCZYKA Opracowano projekt ścieżek rowerowych zł

109 - PROJEKT ŚCIEŻEK ROWEROWYCH Od przejścia przez tory PKP – ul. Głowackiego, ul. Obr. Pokoju, Al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza – Staszica, od ul. K. Wielkiego wzdłuż Żeromskiego do ul. Wyspiańskiego. Opracowano projekt. Projektant Zarządzanie i Doradztwo Lądowe A. Klecha zł

110 - CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY SP NR 11 – PODBUDOWA kanalizacja deszczowa fi 315 – 102,0 mb 4 szt studzienki studnie fi 1000 – 3 szt., podbudowa pod jezdnię (bez krawężników 980,0 m 2 ), 156,00 mb Wykonawca: A.ZET KONKRET G. Sałagaj Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł

111 - II ETAP ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZSO NR 1 UL. TAŃSKIEGO – CIĄGI PIESZE chodniki z kostki 702,18 m 2, schody terenowe 44,10 m 2, bieżnia o nawierzchni tartanowej 457,0 m 2, maszt oświetleniowy Wykonawca: Firma STAR Wierzchosławice Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł

112 2. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA, BUDOWA CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZATOK PARKINGOWYCH PRZY UL. ŻEROMSKIEGO-PARKOWA kanalizacja deszczowa 20,0 mb, chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm 673,5 m 2, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm 610,0 m 2, nawierzchnia asfaltowa 106 m 2, humusowanie 650 m 2, Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł

113 3. MODERNIZACJA DRÓG W ramach zadania wykonano pracę na: - ul. Długiej (BRUKAR Dariusz Skawiński), - parking przy ul. Warneńczyka (KALBRUK s.c.) - remont chodnika przy ul. Jodłowej (Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy) zł

114 4. ODBUDOWA DRÓG MIEJSKICH W OSIEDLU WOJSŁAW I RZOCHÓW ulica Żegoty 990,0 mb, ulica Wandy 368 mb, ulica Rzochowska 1958 mb, ulica Kolejowa 500 mb, ulica Grabiowa 440 mb, ulica Biedronki 399 mb, zł

115 5. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. K. JAGIELOŃCZYKA – PROJEKT + STAN SUROWY zł ( w tym wydatki niewygasające zł ) Opracowano projekt. Projektant Vertical Studio Żywiec. Rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę i przekazano plac budowy. Wykonawca Konsorcjum – PPHU AGRO-BAZA Otałęż – Lider Konsorcjum i Invest – Development Sp. z o.o. Mielec

116 6. WYKUPY GRUNTÓW W 2009 R zł wydatki niewygasające zł wydatki niewygasające zł

117 zł zł wartość zbywanych działek wartość nabywanych działek NABYCIA I ZBYCIA GRUNTÓW W DRODZE ZAMIAN W 2009 R.

118 7. BUDYNKI SOCJALNE – PROJEKT Na podstawie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzbrojeniem. Projektant Vertical Studio Żywiec zł (w tym wydatki niewygasające zł)

119 8. PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KAPITALNEGO BUDYNKU MICKIEWICZA 2, 13 Zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma PIAST Paweł Kołodziej Tarnów zł

120 9. REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. BIERNACKIEGO 1 Zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma Wiki A. Guźny Kosowo zł

121 10. REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. PIOTRA SKARGI 19 (ZOL PRZYSTAŃ) Ocieplenie ścian i wykonanie elewacji 704,42 m 2, instalacja odgromowa 56,6 m Wykonawca: Firma PUH PROFI Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł

122 11. ZAKUPY INWESTYCYJNE – UM Zakupiono kserokopiarkę. Planowany zakup urządzenia UTM służące do izolacji sieci Urzędu do sieci Internet, zostanie dostarczone w ramach projektu PSeAP zł

123 12. SAMOLOT DO CELÓW EKSPOZYCYJNYCH Przygotowanie do ekspozycji samolotu (malowanie) zł

124 13. ZAKUP RADAROWYCH MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI – FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI Fundusz wsparcia dla Policji – środki na zakup radarowych mierników prędkości zostały przekazane na fundusz wsparcia dla Policji na podstawie podpisanego porozumienia. Zadanie zostało zrealizowane

125 14. POMOC FINANSOWA DLA POWIATU MIELECKIEGO NA ZAKUP SKOKOCHRONU DLA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Środki na zakup skokochronu zostały przekazane dla Powiatu Mieleckiego. Zadanie zostało zrealizowane zł

126 15. ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ Zakupiono syrenę, zamontowano na budynku ORW przy ul. Wojsławskiej zł

127 16. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC – REMONT SP NR 6 – WYMIANA STOLARKI WRAZ Z OCIEPLENIEM DACHU Wymiana stolarki okiennej 571,21 m 2, remont dachu 1820,08 m 2, przyłącz wodociągowy, kanalizacja deszczowa, docieplenie i elewacja 2167,47 m 2, instalacja wewnętrzna c.o. instalacja odgromowa Wykonawca: SAMSON SP. z o.o. Tarnów zł (w tym wydatki niewygasające )

128 17. ZAKUPY INWESTYCYJNE – ZAKUP TRAKTORKA – SP 9 Zakup zrealizowany (traktor konieczny do utrzymania i konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią (ORLIK) 7 500zł

129 18. POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR: 1,3,4,6,7,8,9,12,13, zł

130 PM NR 1 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji:

131 PM NR 3 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji:

132 PM NR 4 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji:

133 PM NR 6 budowa pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych, remont tarasu, rozbiórka garażu, przebudowa wiaty śmietnikowej. Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji:

134 PM NR 9 Wymiana stolarki okiennej Docieplenie ścian zewnętrznych Data rozpoczęcia inwestycji: II kw Data zakończenia inwestycji: III kw. 2009

135 PM NR 12 wymiana wewnętrznej instalacji gazu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont kuchni z zapleczem.

136 PM NR 13 Wymiana stolarki okiennej, elewacja, tarasy, remont pomieszczeń, wewnętrzna instalacja gazu w kuchni

137 PM NR 16 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji:

138 PONADTO W RAMACH TEGO ZADANIA ZREALIZOWANO: system monitoringu wizyjnego w przedszkolach: PM Nr 6, 7, 8, 9, 13, 16 Dźwigi towarowe w przedszkolach: PM Nr 12 i 13 Remont ściany od strony ogrodu w PM - 9

139 19. ZAKUPY INWESTYCYJNE - PRZEDSZKOLA Zakupiono piece konwekcyjno- parowe (PM 6 i 13) Zakup zmywarki do naczyń (PM 2) zł

140 20. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM NR 2 W MIELCU powierzchnia użytkowa 2073,24 m 2, kubatura m 3, wymiary sali 46,56 x 25,25 x 9,0 m Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończania całości robót r. Wykonawca REM-BUD II ze Stalowej Woli zł (w tym wydatki niewygasające )

141 21. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową z niezbędnymi uzgodnieniami na remont Przedszkoli Miejskich Nr 1, 3, 4, 12, 13, 16. Wykonawca – Pracowania Audytorska inż. Jacek Stępień z Ostrowca Świętokrzyskiego zł

142 22. MONITORING SP 1 Rozbudowa monitoringu (10 kamer, montaż, uruchomienie) Wykonawca Firma PPHU MASTER z Rzeszowa zł

143 23. MONITORING SP 3 Wykonano rozbudowę monitoringu obejmującego część budynku głównego oraz pawilon szkoły (5 kamer wewnętrznych wraz z okablowaniem) Wykonawca Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy zł

144 24. MONITORING SP 9 Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkole. Zainstalowano monitoring boisko Orlik 2010 (7 kamer wraz nadajnikami) Wykonawca – Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy zł

145 25. ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZY ZS 2 PRZED PRZEBYWANIEM OSÓB NIEPOŻĄDANYCH W ramach zadania wykonano montaż bramek obrotowych w wejściu do szkoły jako zabezpieczenie obiektu. Wykonawca firma RG Mielec zł

146 26. F. PRZECIWALKOHOLOWY – ZAKUPY INWESTYCYJNE Zakupiono alkomat dla Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień zł zł

147 27. MODERNIZACJA BUDYNKU DDP Wykonano projekt; dokonano wymiany drzwi balkonowych (obróbka i wykończenie) – wykonawca Firma Remontowo Budowlana PROJEKTANT Jarosław Mazur Wykonano schody przeciwpożarowe – Wykonawca PUH Anna BAWOŁ z Mielca zł

148 28. WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELEFONICZNYCH W BUDYNKU MOPS PRZY UL. ŁUKASIEWICZA Wykonano sieć komputerową, telefoniczną i alarmową w budynku MOPS. Zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma System DATA oraz Agencja Ochrony Osób i Mienia KOBRA zł

149 29. MODERNIZACJA BUDYNKU MOPS Wykonano wylewki oraz montaż wykładziny na parterze budynku przy ul. Łukaszewicza. Wykonawca firma GRAND PROJEKT Rzeszów zł

150 30. REMONT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3 (W TYM ELEWACJA) wymiana stolarki okiennej, docieplenie i elewacja, remont pomieszczeń, instalacje wewnętrzne Wykonawcy: SAMSON Tarnów, ZETES Mielec, PROFI Mielec, WISMAR Mielec, Zakład Remontowo-Budowlany R. Olszowy Kosowy. Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł

151 31. ZAKUP SUSZARKI I ZMYWARKI – ŻŁOBEK NR 3 Zadanie zrealizowane zł

152 32. OŚWIETLENIE ULIC Wykonano oświetlenie ul. Krępy i sygnalizację Długa – Szafera zł zł

153 33. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA CIAGU PIESZEGO – OD UL. DUCHA ŚW. DO UL. PISARKA Od al. Ducha Św. do ul. Pisarka – wykonano przebudowę oświetlenia zł

154 34. MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw przy: - ul. Wróblewskiego, - ul. Cyranowskiej, - ul. Broniewskiego, - ul. Kusocińskiego. Wykonawca Firma SATERNUS Sp. z o.o. Chorzów i Biuro Handlowe M. Karłaszewski zł

155 35. PLACE ZABAW PRZY PRZEDSZKOLACH Wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu nr 6, 7, 8. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Top Serwis Bąk Mirosław zł

156 36. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI Opracowano: - studium wykonalności dla projektu poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec, - projekt na regulację cieków wodnych, - projekt remontu pomieszczeń szatni i łazienek basenu odkrytego, - projekt na remont odcinka ul. Jagiellończyka, - dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie Rynku Starego Miasta i ul. Mickiewicza, - aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mielca, - dokumentacja projektowa remontu żłobka nr 7, - projekt Euroboiska przy ul. Warszawskiej, - projekt remontu i przebudowy Szkoły Podstawowej Nr zł zł (w tym wydatki niewygasające zł)

157 37. ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH Dostawa i montaż wiat przystankowych przy: - ul. Powstańców Warszawy, - ul. Żeromskiego, - ul. Kościuszki, - ul. Wyszyńskiego, Remont kapitalny wiaty przy ul. Rudnik. Wykonawca POLRESCO Robert Wojtaś Rzeszów zł

158 38. PROJEKT MODERNIZACJI KONSTRUKCJI DACHU NAD CZĘŚCIĄ BASENOWĄ – MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO W MIELCU Opracowano szczegółową inwentaryzację stanu technicznego konstrukcji nad częścią basenową przez Rzeczoznawcę Budowlanego Hładkiego. Po opracowaniu i zatwierdzeniu koncepcji rozbudowy hali zostanie zlecone opracowanie pełnej dokumentacji na remont i rozbudowę hali, uwzględniający etapową realizację robót.

159 39. POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ BASENÓW ODKRYTYCH Pawilon technologiczny 97,90 m 2, komora techniczna 20,4 m 2, basen rekreacyjny 530,3 m 2, basen cichy 194,3 m 2 Wykonawca ABM SOLID Tarnów zł (w tym wydatki niewygasające zł)

160 40. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BASENU ODKRYTEGO WRAZ Z BUDOWĄ KASY KONTENEROWEJ I INFRASTRUKTURY NA OBIEKCIE MOSIR Ocieplenie ścian i wykonanie elewacji 704,42 m 2, instalacja odgromowa 56,6 m, Cokół z tynku mozaikowego 33,0 m 2, opaska z kostki brukowej betonowej 79,7 m 2, Wykonawca – Firma PROFI Anna Bawół Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł

161 41. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MONTAŻ WYMIENNIKA CIEPŁA, W CELU PRZEJSCIA Z WYSOKICH NA NISKIE PARAMETRY ZASILANIA CIEPŁEM NA HALI SPORTOWEJ MOSIR Opracowano projekt i dokonano montażu wymiennika. Zadanie zakończone. Wykonawca MPEC Tarnów zł

162 42. ZAKUPY INWESTYCYJNE – MOSIR Zakupiono elektroniczny system obsługi kasowej lodowiska, sprzęt do siłowni, sprzęt komputerowy zł

163 43. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ KRYTEJ PŁYWALNI W MIELCU MOSIR zł (w tym wydatki niewygasające zł ) Zadanie zakończone i oddane do użytku. Wykonawca robót ABM SOLID Tarnów. Parametry techniczne i użytkowe obiektu pływalni: powierzchnia użytkowa 3.700,60 m 2, kubatura m 3, W skład obiektu wchodzą: -basen pływacki, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia rurowa 74 m, - zespół odnowy biologicznej – 2 sauny suche i 1 mokra, jakuzi, 4 prysznice schładzające, solarium, - zespół fitness (siłownia i aerobik, kręgielnia 4 tory) - gastronomia – restauracja - zagospodarowanie terenu – podjazdy, ciągi piesze, parkingi, plac zabaw, oświetlenie, zieleń.

164 INWESTYCJE DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

165 44. REGULACJA CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I GMINY MIELEC (NA PODSTAWIE POROZUMIENIA) Rozstrzygnięto przetarg na menadżera kontraktu i wykonawcą robót. Wykonawca PRMiI Mielec Zadanie w trakcie realizacji zł

166 45. USPRAWNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI W CENTRALNELJ CZĘSCI MIASTA I JEGO POWIAZANIE Z MODERNIZOWANYM UKŁADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH – AL. DUCHA ŚWIETEGO, MICKIEWICZA OD UL. SIENKIEWICZA DO POMNIKA UL. JADERNYCH, UL. WOLNOSCI OD POMNIKA – WZDŁUŻ HALI TARGOWEJ DO POŁĄCZENIA Z WOLNOŚCI PRZY SZPITALU Al. Ducha Św., Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do Pomnika Wolności, ul. Jadernych, ul. Wolności od pomnika – wzdłuż Hali Targowej do połączenia z ul. Wolności przy Szpitalu – zadanie zakończone. Wykonawca POLDIM Mielec zł

167 46. BUDOWA ULICY NOWOPROJEKTOWANEJ STANOWIĄCEJ DOJAZD DO DROGI POWIATOWEJ ORAZ MODERNIZACJA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH W CELU WYRÓNANIA POZIOMU OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NA OBSZARZE MIELCA – W TYM M.IN. UL. STASZICA 438,82 mb ulicy o pow. 3258,5 m 2, chodnik 487,5 mb i pow 991 m 2, ekrany akustyczne 461,5 mb, sygnalizacja świetlna, modernizacja 2 kpl. zatok autobusowych Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: Data zakończenia inwestycji: zł

168 47. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ, W TYM: POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMODERNIZACJĄ SZKÓŁ, ŻŁOBKÓW I HALI SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MIELCA DOTYCZY: SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6, 9, ZSO NR 1, ZS NR 2, ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3, 7 Poniesiono wydatki na inspektora nadzoru robót elektrycznych związanych z remontem Żłobka nr 3. Wykonawca – Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa J.BAUM zł

169 48. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ MODERNIZACJE OBIEKTU MOPS W MIELCU Wykonano ogrodzenie wraz z brama przy budynku na osiedlu Mościska (ul. Pogodna 2). Wykonawca Firma AW-POL Waldemar Olejniczak zł

170 INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH Łączna wartość projektu ,92 Koszty kwalifikowane ,92 Koszty niekwalifikowane ,00

171 49. BUDOWA INKUBATORA NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH WRAZ Z ZROZBUDOWĄ MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO Objęcie akcji w spółce MARR, która realizuje zadanie zł

172 50. RACJONALIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW MOSIR W MIELCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Opracowano kompletne projekty budowlane na zastosowanie odnawialnych źródeł energii dla basenu krytego i otwartego przy ul. Solskiego 1 w zakresie instalacji solarnej wspomagającej podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych oraz basenu krytego przy ul. Powstańców Warszawy wraz z pompami ciepła zł (w tym wydatki niewygasajace zł)

173 FUNDUSZE UNIJNE W OKRESIE PROGRAMOWANIA

174 Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożone w 2009 roku przez Gminę Miejską Mielec Złożono 7 wniosków o dofinansowanie ze środków UE na łączną kwotę ,78 zł W tym: GMM: ,96 zł, Dotacja UE: ,82 zł

175 Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożone w 2009 przy udziale Gminy Miejskiej Mielec Złożono 4 wnioski o dofinansowanie ze środków UE na łączną kwotę ,41 zł W tym: GMM: ,78 zł, EFRR: ,97 zł, Inne: ,00 zł (Nadleśnictwo) ,66 zł (IN-TECH: VAT, aport inkubatora, aport szkoły)

176 Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Tytuł wniosku Źródła finansowania Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec Całkowita wartość inwestycji ,00 zł Dotacja z UE 85% ,00 zł Środki GMM Inne15% ,00 zł ,00 zł Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Całkowita wartość inwestycji ,22 zł Dotacja z UE 54,63 % ,56 zł Środki GMM 45,37 % ,66 zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowana z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu Całkowita wartość inwestycji ,00 zł Dotacja z UE 70% ,00 zł Środki GMM 30% ,00 zł

177 Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie (c.d.) Tytuł wniosku Źródła finansowania Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce Całkowita wartość inwestycji ,31 zł Dotacja z UE 85% ,13 zł Środki GMM 15% ,18 zł Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Całkowita wartość inwestycji ,58 zł Dotacja z UE ,92 zł Środki GMM Inne ,00 zł (wkład finansowy) ,00 zł (aport budynku szkoły + grunt) - GMM ,66 zł - MARR

178 Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Łączna wartość projektów: ,11 zł W tym: GMM: ,84 zł, Inne: ,66 zł Dotacja UE: ,61 zł

179 Wnioski złożone w 2009 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Tytuł wniosku Źródła finansowania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół i żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca Całkowita wartość inwestycji ,00 zł Dotacja z UE 50% ,00 zł Środki GMM 50% ,00 zł Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno- komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego Całkowita wartość inwestycji ,52 zł Dotacja z UE 85% ,92 zł Środki GMM 15% ,60 zł

180 Wnioski złożone w 2009 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Łączna wartość projektów: ,52 zł W tym: GMM: ,60 zł, Dotacja UE: ,92 zł

181 Wnioski złożone w 2009 roku znajdujące się na listach rezerwowych Tytuł wniosku Źródła finansowania Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych w Mielcu Całkowita wartość inwestycji ,91 zł Dotacja z UE 67,17% ,32 zł Środki GMM 32,83% ,59 zł Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu Całkowita wartość inwestycji ,02 zł Dotacja z UE 70% ,11 zł Środki GMM 30% ,91 zł Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu Całkowita wartość inwestycji ,57 zł Dotacja z UE 70% ,99 zł Środki GMM 30% ,58 zł

182 Wnioski złożone w 2009 roku znajdujące się na listach rezerwowych Łączna wartość projektów: ,50 zł W tym: GMM: ,08 zł, Dotacja UE: ,42 zł

183 Wnioski złożone w 2009 roku, które nie uzyskały dofinansowania Tytuł wniosku Źródła finansowania Adaptacja budynku na potrzeby dydaktyczne szkolnictwa wyższego technicznego w Mielcu Całkowita wartość inwestycji ,06 zł Dotacja z UE 70% ,84 zł Środki GMM 30% ,22 zł

184 W okresie programowania do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków: ROK 2008 (CIEKI WODNE) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec(CIEKI WODNE) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec (DROGI POWIATOWE) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r(DROGI POWIATOWE) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r (DROGI GMINNE) Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca(DROGI GMINNE) Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca

185 W okresie programowania do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków: (c.d.): ROK 2009 (EDUKACJA EKOLOGICZNA) Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec(EDUKACJA EKOLOGICZNA) Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec (TERMOMODERNIZACJA POIIŚ) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca(TERMOMODERNIZACJA POIIŚ) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca (EUROBOISKO) Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu(EUROBOISKO) Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu (DROGI WOJEWÓDZKIE) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu(DROGI WOJEWÓDZKIE) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu (JADERNÓWKA) Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce(JADERNÓWKA) Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce (MKS) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego(MKS) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego (IN-TECH + MPP) Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego(IN-TECH + MPP) Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego

186 W okresie programowania do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków: Łączna wartość: ,85 zł Dotacja UE ,04 zł GMM ,15 zł INNE ,66 zł

187 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google