Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2009 Autopoprawka Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego II czytanie projektu budżetu 22 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2009 Autopoprawka Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego II czytanie projektu budżetu 22 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2009 Autopoprawka Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego II czytanie projektu budżetu 22 grudnia 2008 roku

2 Budżet 2009 – założenia konstrukcyjne Wzrost PKB-4,8% Inflacja średnioroczna-2,9% Budżet odpowiada na Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Przewiduje wykorzystanie funduszy europejskich (MRPO/POKL//PROW/POIiŚ/POIG) Dotacja rozwojowa stanowi źródło finansowania programów operacyjnych Najwyższy poziom inwestycji od 10 lat – 63% o 10% więcej niż w 2008 roku Uwzględnia nowe obszary aktywności Województwa Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Skracanie cykli inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji Opiera się na montażu finansowym – pozyskiwanie jak najwięcej środków zewnętrznych Wydatki na administrację-3,91% 2

3 33 Struktura dochodów budżetu WM na 2009 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 394 233 000 dotacje na programy europejskie 919 503 257 subwencja ogólna 144 816 321 pozostałe 47 128 762 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 88 457 723 1 594 139 063 zł

4 Struktura dochodów budżetu WM na 2009 rok według źródeł powstawania 4

5 55 Kredyty w latach 2000-2009 187,2 350,1

6 66 Porównanie wydatków budżetu 2008 i 2009 w najważniejszych obszarach (według planu na 1 stycznia) plan wydatków na 2009 w zł różnica w stosunku do planu na 01.01.2008 w % udział w wydatkach ogółem w % Transport i łączność654 039 20370,933,6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego232 415 56214,911,9 Przetwórstwo przemysłowe180 745 680-1,19,3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej134 451 10363,56,9 Ochrona zdrowia 112 253 42328,15,8 Rolnictwo i łowiectwo94 285 00931,04,8 Szkolnictwo wyższe92 350 65830 683,64,7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska91 371 9092 253,44,7 Administracja publiczna94 400 01015,34,9 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 77 109 85321,94,0 Kultura fizyczna i sport48 173 382222,02,5

7 7 Prace nad budżetem – Autopoprawki Nr 1 i Nr 2 DOCHODY Zwiększenie o 6,01 mln zł do 1 594 139 063 zł z tytułu: zwiększenia kredytu 42 747 212 zł zwiększenie kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 4 980 480 zł spłaty udzielonych pożyczek 11 000 000 zł zwiększenia dochodów z dotacji 6 010 000 zł zmniejszenia rezerw 4 400 000 zł zmniejszenia wydatków na zadania: Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej" 2 100 000 zł Modernizacja obiektów ochrony zdrowia" 10 000 000 zł WYDATKI Zwiększenie o kwotę 64,3 mln zł do 1 945 420 710 zł m.in. przez: wzrost wydatków inwestycyjnych o 56,2 mln zł z 1 176 611 389 zł do 1 232 850 297 zł

8 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 8 Poprawki do projektu budżetu z zakresu edukacji (1) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na przygotowanie projektu rozbudowy i adaptacji obiektów przeznaczonych na potrzeby nowej Szkoły Turystyki i Gastronomii 400 000 wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 100 000 zł na opracowanie koncepcji utworzenia Szkoły Turystyki i Gastronomi na zadanie: Wsparcie projektów edukacyjnych 200 000 wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 100 000 zł

9 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 9 Poprawki do projektu budżetu z zakresu edukacji (2) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Klub Radnych PiS stypendium dla niepełnosprawnych 2 500 000 wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 200 000 zł zwiększenie programu stypendialnego (zmiana kryteriów konkursu) Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej na stypendium dla niepełnosprawnych studentów 1 500 000

10 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 10 Poprawki do projektu budżetu z zakresu sportu WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na współfinansowanie budowy 4 torów do olimpijskiej konkurencji BMX 200 000 wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 70 000 zł na wyznaczenie szlaków turystycznych do narciarstwa śladowego 100 000 wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 60 000 zł na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej400 000 wnioski ujęte częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 170 000 zł Klub Radnych PiSUpowszechnianie kultury fizycznej800 000

11 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 11 Poprawki do projektu budżetu z zakresu turystyki WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na zadanie Małopolska Gościnna 250 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 250 000 zł

12 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 12 Poprawki do projektu budżetu z zakresu współpracy międzynarodowej WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na wyjazd studyjny członków Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki do Turyngii 50 000 wyjazd zostanie sfinansowany ze środków na delegacje zagraniczne na zorganizowanie wizyty grupy dzieci z Białorusi 75 000 koszty wizyty zostaną sfinansowane w ramach wydatków na promocję województwa

13 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 13 Poprawki do projektu budżetu z zakresu kultury (1) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Kultury dla Krakowskiego Teatru Scena STU jako dotację podmiotową 240 000 wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 200 000 zł na utworzenie nowej siedziby Muzeum im. Szalaya w Szczawnicy-Jaworkach jako dotację podmiotową dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 300 000 wnioski ujęte w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 500 000 zł na zadanie Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J.Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego (w tym 50 000 zł na koncepcję utworzenia Muzeum) na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. Skansen Pieniński z wnioskiem o wpisanie zadania do WPI na lata 2009-2011 200 000

14 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 14 Poprawki do projektu budżetu z zakresu kultury (2) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Kultury na zadanie pn. Przygody z wiedzą, jako dotację podmiotową dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie 50 000 wniosek ujęty w Autopoprawce Nr 2 ZWM w ramach kwoty 200 000 zł przewidzianej na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Zwiększenie do kwoty 10 000 000 zł na Program ochrony zabytków, w tym 550 000 zł z przeznaczeniem na renowacje kapliczek. 4 000 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 4 000 000 zł

15 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 15 Poprawki do projektu budżetu z zakresu kultury (3) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Klub Radnych Razem dla Małopolski na wydatki bieżące dla Muzeum Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek w Lipowcu 50 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 50 000 zł Komisja Kultury na zakup księgozbioru wydawnictw emigracyjnych 300 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 300 000 zł na Program Ocalenia Dokumentów Kościelnych na Wschodzie Podkowa 200 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 200 000 zł

16 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 16 Poprawki do projektu budżetu z zakresu kultury (4) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Kultury na zadanie Mecenat Małopolski (zwiększenie do kwoty 5 500 000 zł) 1 500 000 wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 1 000 000 zł na program zabezpieczenia ruin i grodzisk 100 000 wniosek będzie realizowany w ramach środków na program ochrony zabytków

17 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 17 Poprawki do projektu budżetu z zakresu kultury (5) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na obchody 70-tej rocznicy II wojny światowej 150 000 w Autopoprawce Nr 2 ZWM zaplanowano utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z obchodami rocznic narodowych i regionalnych w kwocie 750 000 zł

18 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 18 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (1) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM na zadanie: Wykonanie Studium Komunikacyjnego obszaru Gmin Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Iwanowice, Olkusz, Słomniki, Miechów, Wolbrom oraz gminy Kraków. 500 000 wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 150 000 zł na opracowanie strategii komunikacyjnej na zadanie modernizacja nawierzchni drogi nr 969 na odcinku Nowy Targ – Krościenko wraz z budową ronda w miejscowości Krościenko. 10 000 000 Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Inicjatyw Samorządowych (1 500 000 zł) Klub Radnych PiS modernizacja drogi nr 969 wraz z budową ronda w miejscowości Krościenko 10 000 000

19 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 19 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (2) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych 5 000 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 5 000 000 zł przesunięcie przewidzianego w WPI terminu przebudowy obiektu mostowego w miejscowości Kluszkowce (droga nr 969) z roku 2010 na rok 2009 3 500 000 Opracowywana jest dokumentacja w ramach wydatków na "Dokumentację techniczną dla dróg publicznych". Realizacja zadania w 2009 roku nie jest możliwa.

20 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 20 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (4) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Klub Radnych PiSprogram rozwoju dróg lokalnych10 000 000 w Autopoprawce Nr 2 ZWM ujęto w całości 10 000 000 zł na Modernizację odcinków dróg gminnych Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM na dofinansowanie remontów kapitalnych dróg i mostów, a także nakładek na drogach wojewódzkich 10 000 000 w Autopoprawce Nr 2 ZWM ujęto w całości - zwiększono o 10 000 000 zł wydatki na modernizację odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych

21 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 21 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (5) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM na zadanie Przebudowa istniejącego obiektu - most w Młynnym (droga nr 965) z uwzględnieniem tego zadania w wykazie obiektów wnioskowanych do przebudowy na lata 2009- 2011.(Koszt całkowity 4 mln zł do realizacji w latach 2009-2010) 2 000 000 Zadanie zrealizowane zostanie w ramach zwiększonych środków na Modernizację odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych

22 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 22 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (6) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM na zadanie Budowa ronda na drodze nr 965 w miejscowości Limanowa. (Całkowita wartość zadania 4 mln zł, w tym udział Województwa 3 mln zł z założeniem realizacji zadania w latach 2009 -2010) 1 000 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 1 500 000 zł (w tym 500 000 zł - pomoc finansowa z gmin) Klub Radnych PiS rondo w Limanowej w drodze wojewódzkiej 1 000 000

23 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 23 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (7) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM - wpisanie zadania Budowa drogi Krynica – Wysowa – Granica Państwa i przeznaczenie kwoty 300 tys. zł na realizację I etapu tj. odcinka Hańczowa – Granica Państwa (planowany koszt całkowity w systemie zaprojektuj- wybuduj w latach 2009-2011 wynosi 50 mln zł 300 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM 300 000 zł

24 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 24 Poprawki do projektu budżetu z zakresu promocji WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Budżetu, Mienia i Finansów na realizację zadania pn. Stworzenie Funduszu Promocji Nowych Połączeń Lotniczych z MPL Kraków – Balice 3 000 000 wnioski ujęte częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 1 500 000 zł na program promocji nowych połączeń lotniczych dla Małopolski Radny K. Czekaj Stworzenie Funduszu Promocji Nowych Połączeń Lotniczych z MPL Kraków – Balice 3 000 000

25 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 25 Poprawki do projektu budżetu z zakresu społeczeństwa informacyjnego WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM wkład własny województwa na realizację projektu pod nazwą Hotspoty w Małopolsce. (Planowana realizacja projektu w latach 2009- 2010. Zakładany całkowity koszt projektu wyniesie 1 mln 10 tys. zł) 151 500 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – w 2009 r. - budżet projektu wyniesie 600 000 zł, w tym ze środków budżetu województwa - 90 000 zł, UE - 510 000 zł (w ramach PO IG) zadanie zostało wpisane do WPI Klub Radnych Wspólnota Małopolska Hotspoty w Małopolsce. Projekt zakłada umieszczenie w atrakcyjnych punktach w każdej małopolskiej gminie nadajników umożliwiających bezpłatny dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi), oraz stałej kamery wideo wysyłającej obraz na strony 151 000

26 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 26 Poprawki do projektu budżetu z zakresu ochrony zdrowia (1) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Ochrony Zdrowia dla Szpitala Specjal. im. J. Dietla w Krakowie i zmianę w WPI na lata następne do zakończenia inwestycji oraz zmniejszenia udziału środków własnych Szpitala w 2009 roku o kwotę 4 mln zł. To znaczy, że Województwo Małopolskie finansuje w 2009 rok inwestycje w kwocie 6 mln zł a środki własne Szpitala wynoszą 2 mln zł. Jednocześnie Komisja wnosi o wprowadzenie w WPI zmiany nazwy zadania na "Rozbudowę Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla 4 000 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 4 000 000 zł

27 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 27 Poprawki do projektu budżetu z zakresu ochrony zdrowia (2) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Ochrony Zdrowia dla WS Rehabilitacyjnego w Zakopanem na: a) zakończenie modernizacji bloku żywieniowego kwota 200 tys. zł b) dobudowę do zachodniej elewacji budynku szybu windy wraz z wiatrołapem kwota 700 tys. zł (winda z PFRON-u) 900 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 900 000 zł

28 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 28 Poprawki do projektu budżetu z zakresu ochrony zdrowia (3) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Ochrony Zdrowia dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji na remont obiektu (dachy) Wniosek popierany przez Klub Radnych RdM 500 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 500 000 zł na programy profilaktyczne, w tym kwoty 300 tys. zł na Programy profilaktyki wczesnego wykrywania i profilaktyki gruźlicy 1 000 000 wnioski ujęte częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 500 000 zł Klub Radnych Wspólnota Małopolska Badania profilaktyczne. Połowa środków winna zostać przeznaczona na badania profilaktyczne prowadzone przez wojewódzkie SP ZOZ, druga połowa rozdysponowana poprzez konkurs grantowy 1 000 000

29 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 29 Poprawki do projektu budżetu z zakresu ochrony zdrowia (4) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Klub Radnych PiS Zaplanowanie i rozpoczęcie działań zmierzających do utworzenia oddziału psychiatrii w Tarnowie 500 000 wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 100 000 zł na przygotowanie koncepcji utworzenia Oddziału Psychiatrii w Tarnowie

30 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 30 Poprawki do projektu budżetu z zakresu polityki prorodzinnej i społecznej (1) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej na Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Olkuskim 500 000 wnioski ujęte w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 500 000 zł dla Szpitala Specjalistycznego im. J.Babińskiego Klub Radnych PiS Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży 500 000

31 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 31 Poprawki do projektu budżetu z zakresu polityki prorodzinnej i społecznej (2) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Klub Radnych PiS Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki prorodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy hospicyjnej 300 000 wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 300 000 zł

32 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 32 Poprawki do projektu budżetu z zakresu polityki prorodzinnej i społecznej (3) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej na rozbudowę Ośrodka Leczącego Osoby Uzależnione w Tarnowie (adaptacja i dostosowanie drugiego budynku na rozwój istniejącego Ośrodka) 1 200 000 wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 100 000 zł na przygotowanie projektu rozbudowy Ośrodka Terapii Uzależnień w Tarnowie

33 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 33 Poprawki do projektu budżetu z zakresu polityki prorodzinnej i społecznej (4) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej Przeznaczenie na remonty i rozbudowę hospicjów stacjonarnych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 5 000 000 wnioski ujęte częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – 2 500 000 zł Komisja Ochrony Zdrowia na rozbudowę i dostosowanie hospicjów stacjonarnych do aktualnych wymogów Unii Europejskiej 5 000 000 Klub Radnych PiS Hospicja – rozbudowa i dostosowanie do potrzeb UE5 000 000

34 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 34 Poprawki do projektu budżetu z zakresu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich przeznaczenie kwoty 50 000 zł na rzecz Urzędu Miasta Niepołomice na dofinansowanie IV Konwentu Polskich Winiarzy 50 000 Zadanie zostanie sfinansowane w ramach wydatków na promocję województwa na aktywizację gospodarczą i ochronę dziedzictwa obszarów wiejskich w Małopolskich Karpatach 600 000 wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM - 300 000 zł na wypas owiec w ramach Programu Owca Plus

35 Pozostałe zmiany Zarządu Województwa Małopolskiego ujęte w Autopoprawce Nr 2 do projektu budżetu na 2009 rok 35 Dotacja dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie200 000 zł Dotacja dla Teatru im. J. Słowackiego500 000 zł Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im J.Babińskiego na adaptację Oddziału Psychiatrycznego na Oddział Neurologiczny 700 000 zł Budowa Obwodnicy Północno-Wschodniej Chrzanowa Etap I3 000 000 zł Zwiększenie na Program Orlik Plus5 000 000 zł

36 Zwiększenia zgłoszone przez Radnych, Komisje, Kluby i ZWM ujęte w Autopoprawce Nr 2 Zwiększenia po wnioskach Radnych, Komisji i Klubów46 700 000 zł Zwiększenia po pozostałych zmianach ZWM9 400 000 zł RAZEM:56 100 000 zł 36

37 Źródła sfinansowania zgłoszonych wniosków 37 Zwiększenie kredytu22 590 000 zł Spłata udzielonych pożyczek11 000 000 zł Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z jst (500 000 zł) i dotacji rozwojowej na PO IG (510 000 zł), dotacji z WFOŚiGW (5 000 000 zł) 6 010 000 zł Zmniejszenie rezerw: - na inwestycje o 2 000 000 zł, tj. do kwoty 6 000 000 zł - rezerwy ogólnej o 2 400 000 zł, tj. do kwoty 7 600 000 zł 4 400 000 zł Zmniejszenie wydatków na zadanie pn.: Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej" 2 100 000 zł Zmniejszenie wydatków na zadanie "Modernizacja i wyposażenie obiektów ochrony zdrowia" 10 000 000 zł RAZEM56 100 000 zł

38 38 Plan budżetu województwa na 2009 rok po uwzględnieniu Autopoprawek Nr 1 i Nr 2 I. DOCHODY 1 594 139 063II. WYDATKI1 945 420 710 wynik (I - II) deficyt-351 281 647 III. PRZYCHODY408 467 147IV. ROZCHODY57 185 500 - kredyty249 561 542 - kredyty do spłaty9 635 928 - kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 147 905 605 - spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 41 049 572 - spłata udzielonych pożyczek11 000 000 - wykup obligacji6 500 000 Ogółem: I + III2 002 606 210Ogółem: II + IV2 002 606 210

39 39 Budżet Województwa Małopolskiego 2009 Kontekst ogólnopolski

40 40 Budżet Województwa Małopolskiego 2009 Kontekst ogólnopolski

41 41 Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski

42 42 Kancelaria Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków www.malopolskie.pl


Pobierz ppt "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2009 Autopoprawka Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego II czytanie projektu budżetu 22 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google