Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2009 Autopoprawka Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego II czytanie projektu budżetu 22 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2009 Autopoprawka Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego II czytanie projektu budżetu 22 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2009 Autopoprawka Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego II czytanie projektu budżetu 22 grudnia 2008 roku

2 Budżet 2009 – założenia konstrukcyjne Wzrost PKB-4,8% Inflacja średnioroczna-2,9% Budżet odpowiada na Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Przewiduje wykorzystanie funduszy europejskich (MRPO/POKL//PROW/POIiŚ/POIG) Dotacja rozwojowa stanowi źródło finansowania programów operacyjnych Najwyższy poziom inwestycji od 10 lat – 63% o 10% więcej niż w 2008 roku Uwzględnia nowe obszary aktywności Województwa Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Skracanie cykli inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji Opiera się na montażu finansowym – pozyskiwanie jak najwięcej środków zewnętrznych Wydatki na administrację-3,91% 2

3 33 Struktura dochodów budżetu WM na 2009 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje na programy europejskie subwencja ogólna pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł

4 Struktura dochodów budżetu WM na 2009 rok według źródeł powstawania 4

5 55 Kredyty w latach ,2 350,1

6 66 Porównanie wydatków budżetu 2008 i 2009 w najważniejszych obszarach (według planu na 1 stycznia) plan wydatków na 2009 w zł różnica w stosunku do planu na w % udział w wydatkach ogółem w % Transport i łączność ,933,6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,911,9 Przetwórstwo przemysłowe ,19,3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,56,9 Ochrona zdrowia ,15,8 Rolnictwo i łowiectwo ,04,8 Szkolnictwo wyższe ,64,7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,44,7 Administracja publiczna ,34,9 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza ,94,0 Kultura fizyczna i sport ,02,5

7 7 Prace nad budżetem – Autopoprawki Nr 1 i Nr 2 DOCHODY Zwiększenie o 6,01 mln zł do zł z tytułu: zwiększenia kredytu zł zwiększenie kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE zł spłaty udzielonych pożyczek zł zwiększenia dochodów z dotacji zł zmniejszenia rezerw zł zmniejszenia wydatków na zadania: Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej" zł Modernizacja obiektów ochrony zdrowia" zł WYDATKI Zwiększenie o kwotę 64,3 mln zł do zł m.in. przez: wzrost wydatków inwestycyjnych o 56,2 mln zł z zł do zł

8 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 8 Poprawki do projektu budżetu z zakresu edukacji (1) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na przygotowanie projektu rozbudowy i adaptacji obiektów przeznaczonych na potrzeby nowej Szkoły Turystyki i Gastronomii wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł na opracowanie koncepcji utworzenia Szkoły Turystyki i Gastronomi na zadanie: Wsparcie projektów edukacyjnych wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł

9 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 9 Poprawki do projektu budżetu z zakresu edukacji (2) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Klub Radnych PiS stypendium dla niepełnosprawnych wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł zwiększenie programu stypendialnego (zmiana kryteriów konkursu) Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej na stypendium dla niepełnosprawnych studentów

10 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 10 Poprawki do projektu budżetu z zakresu sportu WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na współfinansowanie budowy 4 torów do olimpijskiej konkurencji BMX wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł na wyznaczenie szlaków turystycznych do narciarstwa śladowego wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej wnioski ujęte częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł Klub Radnych PiSUpowszechnianie kultury fizycznej

11 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 11 Poprawki do projektu budżetu z zakresu turystyki WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na zadanie Małopolska Gościnna wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł

12 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 12 Poprawki do projektu budżetu z zakresu współpracy międzynarodowej WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na wyjazd studyjny członków Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki do Turyngii wyjazd zostanie sfinansowany ze środków na delegacje zagraniczne na zorganizowanie wizyty grupy dzieci z Białorusi koszty wizyty zostaną sfinansowane w ramach wydatków na promocję województwa

13 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 13 Poprawki do projektu budżetu z zakresu kultury (1) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Kultury dla Krakowskiego Teatru Scena STU jako dotację podmiotową wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł na utworzenie nowej siedziby Muzeum im. Szalaya w Szczawnicy-Jaworkach jako dotację podmiotową dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu wnioski ujęte w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł na zadanie Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J.Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego (w tym zł na koncepcję utworzenia Muzeum) na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. Skansen Pieniński z wnioskiem o wpisanie zadania do WPI na lata

14 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 14 Poprawki do projektu budżetu z zakresu kultury (2) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Kultury na zadanie pn. Przygody z wiedzą, jako dotację podmiotową dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie wniosek ujęty w Autopoprawce Nr 2 ZWM w ramach kwoty zł przewidzianej na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Zwiększenie do kwoty zł na Program ochrony zabytków, w tym zł z przeznaczeniem na renowacje kapliczek wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł

15 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 15 Poprawki do projektu budżetu z zakresu kultury (3) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Klub Radnych Razem dla Małopolski na wydatki bieżące dla Muzeum Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek w Lipowcu wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł Komisja Kultury na zakup księgozbioru wydawnictw emigracyjnych wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł na Program Ocalenia Dokumentów Kościelnych na Wschodzie Podkowa wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł

16 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 16 Poprawki do projektu budżetu z zakresu kultury (4) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Kultury na zadanie Mecenat Małopolski (zwiększenie do kwoty zł) wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł na program zabezpieczenia ruin i grodzisk wniosek będzie realizowany w ramach środków na program ochrony zabytków

17 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 17 Poprawki do projektu budżetu z zakresu kultury (5) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na obchody 70-tej rocznicy II wojny światowej w Autopoprawce Nr 2 ZWM zaplanowano utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z obchodami rocznic narodowych i regionalnych w kwocie zł

18 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 18 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (1) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM na zadanie: Wykonanie Studium Komunikacyjnego obszaru Gmin Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Iwanowice, Olkusz, Słomniki, Miechów, Wolbrom oraz gminy Kraków wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł na opracowanie strategii komunikacyjnej na zadanie modernizacja nawierzchni drogi nr 969 na odcinku Nowy Targ – Krościenko wraz z budową ronda w miejscowości Krościenko Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Inicjatyw Samorządowych ( zł) Klub Radnych PiS modernizacja drogi nr 969 wraz z budową ronda w miejscowości Krościenko

19 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 19 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (2) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł przesunięcie przewidzianego w WPI terminu przebudowy obiektu mostowego w miejscowości Kluszkowce (droga nr 969) z roku 2010 na rok Opracowywana jest dokumentacja w ramach wydatków na "Dokumentację techniczną dla dróg publicznych". Realizacja zadania w 2009 roku nie jest możliwa.

20 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 20 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (4) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Klub Radnych PiSprogram rozwoju dróg lokalnych w Autopoprawce Nr 2 ZWM ujęto w całości zł na Modernizację odcinków dróg gminnych Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM na dofinansowanie remontów kapitalnych dróg i mostów, a także nakładek na drogach wojewódzkich w Autopoprawce Nr 2 ZWM ujęto w całości - zwiększono o zł wydatki na modernizację odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych

21 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 21 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (5) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM na zadanie Przebudowa istniejącego obiektu - most w Młynnym (droga nr 965) z uwzględnieniem tego zadania w wykazie obiektów wnioskowanych do przebudowy na lata (Koszt całkowity 4 mln zł do realizacji w latach ) Zadanie zrealizowane zostanie w ramach zwiększonych środków na Modernizację odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych

22 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 22 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (6) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM na zadanie Budowa ronda na drodze nr 965 w miejscowości Limanowa. (Całkowita wartość zadania 4 mln zł, w tym udział Województwa 3 mln zł z założeniem realizacji zadania w latach ) wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł (w tym zł - pomoc finansowa z gmin) Klub Radnych PiS rondo w Limanowej w drodze wojewódzkiej

23 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 23 Poprawki do projektu budżetu z zakresu dróg (7) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM - wpisanie zadania Budowa drogi Krynica – Wysowa – Granica Państwa i przeznaczenie kwoty 300 tys. zł na realizację I etapu tj. odcinka Hańczowa – Granica Państwa (planowany koszt całkowity w systemie zaprojektuj- wybuduj w latach wynosi 50 mln zł wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł

24 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 24 Poprawki do projektu budżetu z zakresu promocji WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Budżetu, Mienia i Finansów na realizację zadania pn. Stworzenie Funduszu Promocji Nowych Połączeń Lotniczych z MPL Kraków – Balice wnioski ujęte częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł na program promocji nowych połączeń lotniczych dla Małopolski Radny K. Czekaj Stworzenie Funduszu Promocji Nowych Połączeń Lotniczych z MPL Kraków – Balice

25 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 25 Poprawki do projektu budżetu z zakresu społeczeństwa informacyjnego WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM wkład własny województwa na realizację projektu pod nazwą Hotspoty w Małopolsce. (Planowana realizacja projektu w latach Zakładany całkowity koszt projektu wyniesie 1 mln 10 tys. zł) wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – w 2009 r. - budżet projektu wyniesie zł, w tym ze środków budżetu województwa zł, UE zł (w ramach PO IG) zadanie zostało wpisane do WPI Klub Radnych Wspólnota Małopolska Hotspoty w Małopolsce. Projekt zakłada umieszczenie w atrakcyjnych punktach w każdej małopolskiej gminie nadajników umożliwiających bezpłatny dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi), oraz stałej kamery wideo wysyłającej obraz na strony

26 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 26 Poprawki do projektu budżetu z zakresu ochrony zdrowia (1) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Ochrony Zdrowia dla Szpitala Specjal. im. J. Dietla w Krakowie i zmianę w WPI na lata następne do zakończenia inwestycji oraz zmniejszenia udziału środków własnych Szpitala w 2009 roku o kwotę 4 mln zł. To znaczy, że Województwo Małopolskie finansuje w 2009 rok inwestycje w kwocie 6 mln zł a środki własne Szpitala wynoszą 2 mln zł. Jednocześnie Komisja wnosi o wprowadzenie w WPI zmiany nazwy zadania na "Rozbudowę Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł

27 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 27 Poprawki do projektu budżetu z zakresu ochrony zdrowia (2) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Ochrony Zdrowia dla WS Rehabilitacyjnego w Zakopanem na: a) zakończenie modernizacji bloku żywieniowego kwota 200 tys. zł b) dobudowę do zachodniej elewacji budynku szybu windy wraz z wiatrołapem kwota 700 tys. zł (winda z PFRON-u) wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł

28 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 28 Poprawki do projektu budżetu z zakresu ochrony zdrowia (3) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Ochrony Zdrowia dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji na remont obiektu (dachy) Wniosek popierany przez Klub Radnych RdM wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł na programy profilaktyczne, w tym kwoty 300 tys. zł na Programy profilaktyki wczesnego wykrywania i profilaktyki gruźlicy wnioski ujęte częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł Klub Radnych Wspólnota Małopolska Badania profilaktyczne. Połowa środków winna zostać przeznaczona na badania profilaktyczne prowadzone przez wojewódzkie SP ZOZ, druga połowa rozdysponowana poprzez konkurs grantowy

29 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 29 Poprawki do projektu budżetu z zakresu ochrony zdrowia (4) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Klub Radnych PiS Zaplanowanie i rozpoczęcie działań zmierzających do utworzenia oddziału psychiatrii w Tarnowie wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł na przygotowanie koncepcji utworzenia Oddziału Psychiatrii w Tarnowie

30 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 30 Poprawki do projektu budżetu z zakresu polityki prorodzinnej i społecznej (1) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej na Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Olkuskim wnioski ujęte w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł dla Szpitala Specjalistycznego im. J.Babińskiego Klub Radnych PiS Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

31 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 31 Poprawki do projektu budżetu z zakresu polityki prorodzinnej i społecznej (2) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Klub Radnych PiS Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki prorodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy hospicyjnej wniosek ujęty w całości w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł

32 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 32 Poprawki do projektu budżetu z zakresu polityki prorodzinnej i społecznej (3) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej na rozbudowę Ośrodka Leczącego Osoby Uzależnione w Tarnowie (adaptacja i dostosowanie drugiego budynku na rozwój istniejącego Ośrodka) wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł na przygotowanie projektu rozbudowy Ośrodka Terapii Uzależnień w Tarnowie

33 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 33 Poprawki do projektu budżetu z zakresu polityki prorodzinnej i społecznej (4) WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej Przeznaczenie na remonty i rozbudowę hospicjów stacjonarnych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej wnioski ujęte częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM – zł Komisja Ochrony Zdrowia na rozbudowę i dostosowanie hospicjów stacjonarnych do aktualnych wymogów Unii Europejskiej Klub Radnych PiS Hospicja – rozbudowa i dostosowanie do potrzeb UE

34 Stanowisko ZWM do wniosków złożonych przez Radnych, Komisje i Kluby 34 Poprawki do projektu budżetu z zakresu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich WnioskodawcaTreść poprawki kwota w zł Stanowisko ZWM Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich przeznaczenie kwoty zł na rzecz Urzędu Miasta Niepołomice na dofinansowanie IV Konwentu Polskich Winiarzy Zadanie zostanie sfinansowane w ramach wydatków na promocję województwa na aktywizację gospodarczą i ochronę dziedzictwa obszarów wiejskich w Małopolskich Karpatach wniosek ujęty częściowo w Autopoprawce Nr 2 ZWM zł na wypas owiec w ramach Programu Owca Plus

35 Pozostałe zmiany Zarządu Województwa Małopolskiego ujęte w Autopoprawce Nr 2 do projektu budżetu na 2009 rok 35 Dotacja dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie zł Dotacja dla Teatru im. J. Słowackiego zł Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im J.Babińskiego na adaptację Oddziału Psychiatrycznego na Oddział Neurologiczny zł Budowa Obwodnicy Północno-Wschodniej Chrzanowa Etap I zł Zwiększenie na Program Orlik Plus zł

36 Zwiększenia zgłoszone przez Radnych, Komisje, Kluby i ZWM ujęte w Autopoprawce Nr 2 Zwiększenia po wnioskach Radnych, Komisji i Klubów zł Zwiększenia po pozostałych zmianach ZWM zł RAZEM: zł 36

37 Źródła sfinansowania zgłoszonych wniosków 37 Zwiększenie kredytu zł Spłata udzielonych pożyczek zł Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z jst ( zł) i dotacji rozwojowej na PO IG ( zł), dotacji z WFOŚiGW ( zł) zł Zmniejszenie rezerw: - na inwestycje o zł, tj. do kwoty zł - rezerwy ogólnej o zł, tj. do kwoty zł zł Zmniejszenie wydatków na zadanie pn.: Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej" zł Zmniejszenie wydatków na zadanie "Modernizacja i wyposażenie obiektów ochrony zdrowia" zł RAZEM zł

38 38 Plan budżetu województwa na 2009 rok po uwzględnieniu Autopoprawek Nr 1 i Nr 2 I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyty kredyty do spłaty kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE spłata udzielonych pożyczek wykup obligacji Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

39 39 Budżet Województwa Małopolskiego 2009 Kontekst ogólnopolski

40 40 Budżet Województwa Małopolskiego 2009 Kontekst ogólnopolski

41 41 Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski

42 42 Kancelaria Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków


Pobierz ppt "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2009 Autopoprawka Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego II czytanie projektu budżetu 22 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google