Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM"— Zapis prezentacji:

1 NOWA USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM
CENTRUM PRASOWE FOKSAL PATRON NOWA USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM PARTNERZY warsztaty dla praktyków gospodarczych Warszawa, dnia 18 listopada 2010 roku

2 CEL WARSZTATÓW Dostarczenie uczestnikom eksperckiej, praktycznej wiedzy na temat projektowanej regulacji - nowej ustawy o kredycie konsumenckim, wykładowcami Warsztatów będą znakomici eksperci, w tym prawnicy, zaliczani do grona wybitnych w zakresie prawa konsumenckiego, nadto aktywnie uczestniczący w procesie legislacyjnym tej ustawy nie tylko na poziomie polskiej implementacji, ale także na poziomie legislacji europejskiej dyrektywy o kredycie konsumenckim, poza ekspercką wiedzą na temat projektowanych przepisów, uczestnicy będą mogli się zapoznać z rekomendacjami w zakresie ich efektywnego wdrożenia do praktyki gospodarczej.

3 DO KOGO SĄ KIEROWANE BANKI UNIWERSALNE BANKI SPÓŁDZIELCZE
SPÓŁDZIELCZE KASY OSCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWE POŚREDNICY I DORADCY KREDYTOWI FIRMY POŻYCZKOWE WIERZYCIELE WTÓRNI SPRZEDAWCY DÓBR TRWAŁYCH W KREDYCIE

4 AGENDA RECEPCJA Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF Krótki rys procesu legislacyjnego. Otwarcie warsztatów – Mecenas Mira Szakun, Doradca Prawny KPF Kredyt wiązany – nowa sytuacja w zakresie praw konsumenta oraz obowiązków kredytobiorcy i dostawcy towarów – Sesja pytań i odpowiedzi – Mecenas Marcin Kłoda, Kłoda Narkiewicz-Jodko sp.p. Adwokaci Szczególna regulacja umowy o restrukturyzacji zadłużenia jako umowy o kredyt konsumencki – Sesja pytań i odpowiedzi – Mecenas Alicja Kopeć, Dyrektor Departamentu Prawnego Provident Polska SA Zmiany przepisów ustawy i ich konsekwencje dla procesów sprzedaży kredytów konsumpcyjnych – Sesja pytań i odpowiedzi – Mecenas Marcin Kłoda, Kłoda Narkiewicz-Jodko sp.p. Adwokaci Wpływ zastrzeżenia stałej albo zmiennej stopy oprocentowania na reżim prawny umowy o kredyt konsumencki – Sesja pytań i odpowiedzi – LUNCH

5 AGENDA 13.30 – Łukasz Hejmej, Partner Departament Postępowań Spornych, CMS Cameron McKenna Nowe ryzyko dla sektora bankowego wynikające z Ustawy o pozwach zbiorowych – Sesja pytań i odpowiedzi – Mecenas Mira Szakun, Doradca Prawny KPF Kredyty hipoteczne w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, nowe obowiązki kredytodawcy i ich konsekwencje – Sesja pytań i odpowiedzi – Przerwa – Wiesław Wyszogrodzki, Współwłaściciel Big Consulting Sp. z o.o. Ustawa o kredycie konsumenckim – źródła informacji o konsumencie a wiarygodność oceny ryzyka kredytowego – Sesja pytań i odpowiedzi – Mecenas Mira Szakun i dr Alicja Kopeć Rekomendacje w zakresie efektywnego wdrożenia przepisów ustawy do praktyki biznesowej przemysłu finansowego Zakończenie warsztatów

6 PRELEGENCI Łukasz Hejmej, Partner
Departament Postępowań Spornych, CMS Cameron McKenna Łukasz Hejmej posiada znaczące doświadczenie w różnego rodzaju sporach, takich jak spory handlowe czy dotyczące własności intelektualnej. Wielokrotnie doradzał klientom w zakresie odpowiedzialności za produkt oraz roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia, m.in. w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, w tym zawodowej, w tym instytucji finansowych, ubezpieczeniem odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych, czy ubezpieczeniem mienia. Był również odpowiedzialny za sporządzenie różnych typów ogólnych warunków ubezpieczeń majątkowych. Ponadto Łukasz Hejmej specjalizuje się w takich kwestiach, jak spory korporacyjne oraz odpowiedzialność Skarbu Państwa, w tym również na gruncie prawa międzynarodowego w związku z ochroną inwestycji zagranicznych. Marcin Kłoda, doktor nauk prawnych, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Część studiów odbył na Uniwersytecie w Aix-en-Provence. Uzyskał również Dyplom Wyższych Studiów Specjalistycznych w zakresie francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego wydany przez Uniwersytet w Poitiers. W roku 2007 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy zatytułowanej „Podstawowe zasady polskiego prawa międzyczasowego prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem zasady lex retro non agit”. Jego praktyka koncentruje się wokół zagadnień prawa spółek handlowych, prawa umów konsumenckich o usługi finansowe, prawa umów w obrocie gospodarczym i prawa instrumentów płatniczych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim. Jest autorem publikacji z zakresu prawa międzyczasowego prywatnego.

7 PRELEGENCI dr Alicja Kopeć — Dyrektor Departamentu Prawnego, Doradca Zarządu, Provident Polska S.A. Radca Prawny, doktor prawa; pracuje w Provident Polska SA od lutego 2003 r. Jest współautorką komentarzy do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Swoją karierę zawodową zaczynała jako pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie pracowała jako Dyrektor Departamentu Prawnego grupy ubezpieczeniowej Commercial Union oraz Zurich Financial Services, a także w międzynarodowej kancelarii prawnej Linklaters, gdzie była odpowiedzialna za praktykę w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz funduszy emerytalnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie biznesu i gospodarki rynkowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Hartford USA Mirosława Szakun — Doradca Prawny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce; Członek Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1981 uzyskała uprawnienia radcy prawnego. Ukończyła Studia podyplomowe prawa gospodarczego na Uniwersytecie Gdańskim. Od początku pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku finansowego i prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, wyspecjalizowaną w obsłudze prawnej podmiotów z tego rynku. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych dotyczących m.in. nowelizacji prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o upadłości konsumenckiej. Od 2002 r. pełni funkcję Doradcy Prawnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a od 2008 r. jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek Komitetu Prawnego EUROFINAS.

8 PRELEGENCI Wiesław Wyszogrodzki, Współwłaściciel firmy BIG Consulting sp. z o.o Ukończył SGPiS wydział Finanse i Statystyka, z tematyką baz danych informacji gospodarczej związany od wielu lat (praca w Centralnym Urzędzie Planowania), od 1992 roku w Związku Banków Polskich jako doradca ds. informatyki bankowej, współtwórca systemu MIG Bankowy Rejestr i Dokumenty Zastrzeżone, kierowanie pracami Zespołu ds. standardu dokumentów bankowych – opracowanie m.in. standardu druku przelewu, czeku, standardu numeru bankowego, w latach prezes Biura Informacji Kredytowej S.A. (budowa i uruchomienie systemu wymiany informacji). Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 271 ds. bankowości i bankowych usług finansowych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Udział w pracach podkomisji sejmowych przy Ustawie o ochronie danych osobowych i Ustawie o wymianie informacji gospodarczej. Współwłaściciel firmy BIG Consulting sp. z o.o. – dostarczyciela rozwiązań informatycznych integrujących dane z wielu źródeł.

9 SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE.
WARUNKI UCZESTNICTWA KOSZT UCZESTNICTWA: 1 250,00 złotych / osoba (każda kolejna 930,00 złotych) dla członków KPF oraz PKPP Lewiatan 600,00 złotych / osoba (każda kolejna 450,00 złotych) WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, BEZPŁATNIE AKTUALNY RAPORT NA TEMAT SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE.

10 WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na numer bądź przesłanie go na adres Na 5 roboczych dni przed terminem warsztatów uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych. Rachunek za udział zostanie wystawiony i przesłany pocztą bezpośrednio po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i potwierdzenia przez organizatorów jego przyjęcia. Informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej lub pod numerem telefonu Z powodu ograniczonej liczby miejsc, decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

11 KARTA ZGŁOSZENIOWA Imię: Nazwisko: Stanowisko: Pełna nazwa instytucji:
*KPF NIE JEST PŁATNIKIEM VAT. ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI KPF WYSTAWI RACHUNEK! Imię: Nazwisko: Stanowisko: Pełna nazwa instytucji: NIP: Ulica: Nr: Kod pocztowy: Miasto: Telefon: Fax: Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go faksem (58) lub na adres Zgłoszenie uczestnictwa będzie potwierdzane mailowo. Akceptuję warunki uczestnictwa i zobowiązuje się do opłaty kosztów udziału w warsztatach w wysokości …………… PLN na konto Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – związku pracodawców Filia KB SA nr 2 w Gdańsku - II O/Gdańsk o numerze bez roszczenia zwrotu wpłaty w razie nieobecności naszego przedstawiciela w warsztatach. DATA CZYTELNY PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ORAZ PIECZĄTKA INSTYTUCJI

12 ORGANIZATOR Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie zrzesza kilkadziesiąt przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce (banki, doradcy i pośrednicy finansowi, przedsiębiorstwa pożyczkowe, przedsiębiorstwa zarządzające informacją gospodarczą i zarządzające wierzytelnościami oraz z branży ubezpieczeniowej). Przedsiębiorstwa zrzeszone w KPF postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. Powyższe uprawnienia KPF honorowane są przez organy władzy i administracji państwowej. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów. KPF, jako pierwsza organizacja pracodawców spośród nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej podjęła decyzję o przystąpieniu do prestiżowej organizacji EUROFINAS – federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającą osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad instytucji finansowych.


Pobierz ppt "NOWA USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google