Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Justyna Drop STRUKTURA I ROZMIESZCZENIE PRODUKCJI ROLNEJ

3 Produkcja rolnicza w Polsce Ziemiopłody Na 1 ha użytków rolnychNa 1 ha gruntów ornych W kg Zboża podstawowe Pszenica Żyto Jęczmień Owies Pszenżyto Ziemniaki Buraki cukrowe Rzepak i rzepik Warzywa ogółem

4 Struktura zasiewów Struktura zasiewów - procentowy udział każdej z grup czy gatunków roślin uprawianych na całkowitej powierzchni gruntów ornych (poza ugorami). W gospodarstwie odnosi się do każdego płodozmianu, ale może dotyczyć także kraju. Ziemiopłody2002 [ w tys. ha]2008 [ w tys. ha] zboża ziemniaki Rośliny pastewne Rośliny przemysłowe Rośliny strączkowe Pozostałe gatunki uprawne Struktura zasiewów w Polsce. Porównanie roku 2002 i 2008.

5 Zboża W strukturze zasiewów przeważają zdecydowanie zboża około 70% wszystkich upraw. Zboża są wykorzystywane do celów spożywczych, przemysłowych i pastewnych. Pszenica zajmuje około 20% powierzchni gruntów ornych, jest uprawiana w pasie, ciągnącym się od Żuław Wiślanych przez Kujawy, Nizinę Wielkopolską, aż do Niziny Śląskiej, a także na Wyżynie Sandomierskiej i Wyżynie Lubelskiej. Pszenica jest wymagającym zbożem pod względem warunków glebowych i wilgotnościowych. Żyto jest tradycyjnym polskim zbożem, uprawianym na słabych glebach w Polsce środkowej i wschodniej. Coraz bardziej popularne jest pszenżyto, ponieważ ma małe wymagania glebowo - klimatyczne, a daje wysokie plony z hektara. Jęczmień jest uprawiany do celów przemysłowych lub do produkcji pasz. Owies jest coraz mniej popularny, ponieważ stanowił paszę dla koni, a tych pogłowie maleje. Jęczmień zwyczajny ż yto

6 Uprawa wybranych zbóż Pszenica Żyto Powyżej 40 % Poniżej 5 Powyżej 40 % Poniżej 5

7 Powierzchnia zasiewów zbóż według województw Województwo2005 [w tyś. ha] 2008 [w tyś. ha] Polska8328,98598,8 Dolnośląskie562538,3 Kujawsko - pomorskie 647,7672,9 Lubelskie854947,6 Lubuskie238,8249,6 Łódzkie628,1666,5 Małopolskie255,9274,6 Mazowieckie1013,61041,6 Opolskie346,2359,2 Województwo2005 [w tyś. ha]2008 [w tyś. ha] Podkarpackie285,3296,6 Podlaskie503,9528,3 Pomorskie414,4415,2 Śląskie228,8222,9 Świętokrzyskie275,5293,2 Warmińsko – mazurskie 443,8432 Wielkopolskie1108,11149,7 Zachodniopomorskie522,8510,6

8 Ziemniaki Drugie pod względem udziału w strukturze zasiewów są ziemniaki. Są one podstawą wyżywienia w naszym kraju, są bardzo rozpowszechnione ze względu na małe wymagania glebowo - klimatyczne. Poza funkcją żywieniową ziemniaki wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt oraz jako surowiec w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Największą powierzchnię upraw ziemniaków odnotowano w województwie Mazowieckim 82,1 tyś ha, najmniej w wojew. Lubuskim 11,8 tyś ha, Ogólna powierzchnia upraw ziemniaków w Polsce w 2008 roku wyniosła 549 tyś ha. W porównaniu z rokiem 2000 powierzchnia upraw zmalała ponad dwukrotnie (1250,6 tyś. ha). Zbiory ziemniaków w 2008 r : 10462,1 tyś ton. Pole z ziemniakami

9 Rośliny przemysłowe Rośliny przemysłowe zajmują kolejne miejsce w strukturze zasiewów około 6%. W 2008 roku powierzchnia zasiewów wyniosła 1003 tyś. ha, w tym w gospodarstwach indywidualnych: 722 tyś. ha. Należą do nich: rośliny cukrodajne - buraki cukrowe (187 tyś. ha), rośliny oleiste - rzepak i rzepik (791 tyś. ha), rośliny włókniste - ( 3,4 tyś ha, w tym len 2,4 tyś ha ) Używki - tytoń ( 17 tyś ha) i chmiel (2,3 tyś ha). Spośród wyżej wymienionych najbardziej wymagające pod względem glebowym i klimatycznym są buraki cukrowe. Warunki uprawy: Buraki cukrowe udają się najlepiej po zbożach – zwłaszcza w płodozmianie z pszenicą – na żyznych, średnio żyznych i próchniczych glebach, zasobnych w wilgoć i niezakwaszonych. Ich uprawy są kapitałochłonne i pracochłonne, wymagają bowiem stosowania dużych ilości obornika i nawozów mineralnych oraz częstych zabiegów pielęgnacyjnych. Potrzebują one stosunkowo długiego okresu wegetacyjnego i dużego nasłonecznienia w fazie dojrzewania, co zwiększa zawartość cukru w korzeniu. Jednocześnie rośliny te źle znoszą transport i składowanie, dlatego cukrownie buduje się w sąsiedztwie ich upraw.

10 Rzepak i rzepik oraz Len oleisty Len oleisty - roślinę tę uprawia się na małych powierzchniach. Są to przede wszystkim formy przejściowe: włóknisto-oleiste. Nasiona lnu zawierają w suchej masie ok. 40 proc. tłuszczu i 25 proc. białka. Len oleisty nie ma dużych wymagań siedliskowych i łatwo można go włączyć do płodozmianu. Najlepiej plonuje na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, a także żytniego dobrego. Dobrze rośnie na rędzinach, średnich i mocnych glebach czarnoziemnych oraz na średnich i mocnych glebach brunatnych i madach. Najodpowiedniejszy odczyn to obojętny. Roślina ze względu na dobrze rozwinięty i głęboko wnikający w glebę system korzeniowy znosi okresowe niedobory wody. Wrażliwa jest jednak na częste niedobory wilgoci. Rzepak i rzepik - zbiory rzepaku i rzepiku wyniosły w 2009 roku blisko 2,5 mln t, tj. o prawie 400 tys. ton, (o 17,8%) więcej od uzyskanych w roku 2008, oraz o 1,3 mln t, tj. o 110,5% więcej od średniej z lat Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku (ozimego i jarego łącznie) wyniosła w 2009 roku 810 tys. ha i była większa od tej w 2008, o około 38,9 tys. ha (wzrost o 5%) oraz większa o 330,6 tys. ha (wzrost o 69%) od średniej z lat Największe zbiory rzepaku i rzepiku, powyżej 300 tys. ton, uzyskano w województwach: wielkopolskim (413,5 tys. t), kujawsko-pomorskim (368,2 tys. t), zachodnio-pomorskim (336,3 tys. t) i dolnośląskim (333,9 tys. t), natomiast najmniejsze, poniżej 15 tys. ton odnotowano w małopolskim (14,7 tys. t) i podlaskim (14,9 tys. t). Len oleisty rzepak

11 Używki - tytoń i chmiel Powierzchnia upraw tytoniu w 2007 r. wzrosła o 3 tys. ha w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła ok. 21 tys. Tytoń najlepiej rozwija się w temperaturze 18–25 st.C, niebezpieczne są przymrozki. Dla rozwoju tytoniu ważne okazuje się również nasłonecznienie. Wzrasta wtedy zawartość olejków eterycznych, które decydują o właściwościach aromatycznych surowca, a roślina jest mniej narażona na choroby grzybowe. Pod uprawę tej rośliny najlepsze są gleby próchniczne. Jednak dobre wyniki w uprawie uzyskuje się na glebach niezbyt żyznych, ale przewiewnych, piaszczystych i piaszczysto gliniastych. W 2008 roku zebrano 41,2 tyś ton tytoniu. Chmiel Miejsce pod plantację powinno być nasłonecznione i osłonięte od wiatrów. Gleba żyzna, o odczynie obojętnym do lekko zasadowego. Przed założeniem plantacji prowadzi się staranne zabiegi pielęgnacyjne ziemi, nawożenie i odchwaszczanie. Następnie co roku nawozi się i wykonuje zabiegi niszczące chwasty, szkodniki i choroby. Chmiel wykorzystywany jest m.in. w piwowarstwie oraz w przemyśle kosmetycznym. W 2008 roku zebrano 3,5 tys. ton chmielu w Polsce. Szyszki chmielu tyto ń

12 Rośliny pastewne Rośliny pastewne - rośliny uprawiane w czystym siewie lub mieszankach na paszę, odznaczające się stosunkowo dużą masą otrzymywaną z jednostki powierzchni oraz korzystnym ze względów odżywczych składem chemicznym. Wszystkie typowe rośliny pastewne dzieli się na dwie duże grupy: – motylkowe drobnonasienne (koniczyny, lucerny, komonica, esparceta, inkarnatka), – rośliny niemotylkowe (kukurydza, słonecznik, kapusta pastewna), Do roślin pastewnych rocznych należą m.in.: owies, jęczmień, kukurydza, proso, słonecznik pastewny i niektóre strączkowe, jak np.: bobik, roczne gatunki łubinu, seradela, peluszka, wyka. Do roślin pastewnych dwuletnich należą: kapusta pastewna i rośliny pastewne korzeniowe, jak: burak pastewny, marchew pastewna, brukiew, rzepa. Do roślin pastewnych wieloletnich do najważniejszych należą gatunki z rodziny motylkowatych, np.: koniczyna, lucerna, komonica, łubin trwały, a także trawy pastewne (np. tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, życica trwała), ziemniak i słonecznik bulwiasty. Rośliny pastewne zapewniają całoroczną paszę dla zwierząt inwentarskich, są czynnikiem decydującym o ekonomicznej opłacalności całej produkcji zwierzęcej. Największe znaczenie w tej grupie mają rośliny motylkowe drobnonasienne, które są podstawowym źródłem wartościowego i taniego białka dla zwierząt. Zajmują większą od roślin przemysłowych powierzchnię, gdyż około 8% powierzchni zasiewów. W 2008 roku powierzchnia zasiewów roślin pastewnych wynosiła 929 tyś hektarów, natomiast zbiory 1307,8 tyś ton.

13 Sadownictwo Udział sadów w powierzchni użytków rolnych jest niski (ok. 1%) z powodu braku sprzyjających warunków przyrodniczych oraz z powodu braku tradycji i doświadczenia w sadownictwie. Wyróżnia się na terenie Polski trzy większe rejony sadownicze: grójecko - skierniewicki : sady jabłoniowe ze znacznym udziałem wiśni, czereśni i śliw, lubelski, podkarpacki w rejonie Nowego Sącza Powierzchnia uprawy drzew owocowych 2002 [w ty ś ha]2008 [w ha] ogółem270,1276,6 Jabłonie168,4171,9 Grusze14,313,0 Ś liwy26,921,1 Wi ś nie39,036,1 Czere ś nie11,99,9 Inne9,524,4

14 Wyszczególnienie W ty ś ton Jabłonie Grusze92,172,8 Ś liwy102,9113,6 Wi ś nie173,1201,7 Czere ś nie40,8 Inne27,127,8 Zbiory owoców z drzew. Porównanie roku 2002 i Sady jabłoniowe Sady kwitn ą cej wi ś ni

15 Chów zwierząt i produkcja zwierzęca Na chów zwierząt, w odróżnieniu od uprawy roślin, w znacznie mniejszym stopniu wpływają warunki przyrodnicze, duże znaczenie mają natomiast czynniki ekonomiczne. Produkty rolne W kg Żywiec rzeźny w wadze żywej 230,9295,4308,0 Bydło35,737,644,7 Cielęta4,63,94,1 Owce0,40,3 Trzoda chlewna140,4159,71153,7 W przeliczeniu na mięso: 175,1224,1232,2 wołowe18,619,723,4 Cielęce2,82,72,4 wieprzowe109,5124,6119,9 Mleko krowie648 l728 l747 l Wełna owcza0,070,06 Tab. Produkcja ważniejszych produktów zwierzęcych na 1 ha użytków rolnych

16 Chów wybranych zwierząt Trzoda chlewna Bydło Trzoda chlewna w sztukach na 100 ha użytków rolnych, 2002 rok Bydło w sztukach na 100 ha użytków rolnych, 2002 rok Powyżej Powyżej Poniżej 10

17 Trzoda chlewna Wśród hodowanych zwierząt w Polsce przeważa trzoda chlewna. Główny obszar hodowli trzody rozciąga się od Niziny Południowo - wielkopolskiej po wschodnia część Pojezierza Pomorskiego, W 2008 roku na 100 ha użytków rolnych w Polsce ogółem wyprodukowano 95,5 sztuk trzody chlewnej; Województwo odznaczające się największym pogłowiem trzody chlewnej to: woj. Wielkopolskie ,4 tyś sztuk, oraz 255,4 sztuk na 100 ha, Województwa powyżej 100 sztuk na 100 ha użytków rolnych to: kujawsko-pomorskie ( 163,4), łódzkie (102,2), opolskie (105) i pomorskie (117), Na jednego mieszkańca Polski wyprodukowano 50,8 kg mięsa wieprzowego Bydło Główny obszar hodowli bydła w 2008 roku to województwo mazowieckie – 1038,7 tyś sztuk, oraz ( na 100ha użytków rolnych w sztukach) 48,6 sztuk, Duże znaczenie ma także województwo podlaskie – 835,1 tyś sztuk i wielkopolskie - 803,2 tyś sztuk, Województwo odznaczające się najmniejszym pogłowiem bydła to woj. Lubuskie 72,0 tyś sztuk Na jednego mieszkańca w 2008 roku wyprodukowano 9,9 kg mięsa wołowego i 1,0 kg cielęcego, a także 316 l mleka krowiego.

18 Owce, kozy oraz konie W 2008 roku pogłowie wynosiło: 324 tyś sztuk owiec, 2,0 sztuki na 100 ha użytków rolnych, 136 tyś sztuk kóz, 0,8 sztuk na 100 ha użytków rolnych, 325,3 tyś sztuk koni, 2,0 sztuki na 100 ha użytków rolnych, Województwo dominujące w produkcji owiec to: województwo Małopolskie (107 tysięcy sztuk), Najmniejszą produkcją odznacza się woj. Opolskie ( 2,5 tysięcy sztuk), W produkcji kóz dominuje : woj. Śląskie (18,2 tyś. Sztuk, podobnie woj. Małopolskie - 17,7 tyś sztuk), Najmniejszą produkcją odznacza się województwo lubuskie – 2,7 tyś sztuk oraz opolskie 3 tyś sztuk.

19 Drób Wyszczególnienie2000 rok [ w ty ś sztuk]2008 rok [ w ty ś sztuk] Drób kurzy G ę si Kaczki Indyki Ferma kurza Najwi ę kszy udział w produkcji drobiu ma województwo wielkopolskie ,5 ty ś sztuk, Najmniejszy warmi ń sko- mazurskie ,9 ty ś sztuk.

20 wybrane produkty rolne – miejsce Polski w świecie w 2007 roku Produkt rolnyUdział % w ś wiecie Miejsce Polski w ś wiecie Pszenica1.416 Ż yto21,22 Owies5,93 Ziemniaki3,86 Buraki cukrowe5,16 Rzepak4,26 Jabłka1,613 Mi ę so1,314 Mleko krowie2,110 Jaja kurze0,922 Pogłowie bydła0,446 Pogłowie trzody chlewnej2,07


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google