Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Strona bierna Czasy perfect

3 Podstawowe Informacje

4 Strona Czynna a Strona Bierna

5 Strona Czynna ♦ Strona bierna i strona czynna to 2 sposoby konstruowania zdań. ♦ W stronie czynnej kładziemy nacisk na wykonawcę czynności. Wykonawcą czynności jest podmiot zdania (w poniższych przykładach My mum). ♦ przykłady My mum has just cooked dinner. Moja mama właśnie ugotowała obiad. After my mum had cooked dinner she set the table. Moja mama nakryła do stołu po tym jak ugotowała obiad.

6 Strona Bierna ♦ W stronie biernej kładziemy nacisk na czynność.
Dopełnienie ze zdania w stronie czynnej (w poniższych przykładach- dinner) staje się podmiotem. Kładziemy nacisk na ten podmiot i na to co się z nim dzieje (wpływ czasownika na podmiot). ♦ przykłady Dinner has been just cooked. Obiad został właśnie ugotowany. After dinner had been cooked my mum set the table. Moja mama nakryła do stołu po tym jak obiad został ugotowany.

7 Strona czynna i bierna zastosowanie
♦ przeważająca większość zdań mówionych i pisanych w j. angielskim ♦ podanie informacji kto jest/był wykonawcą czynności ♦ przykład A photographer has already taken 10 photos. Fotograf zrobił już 10 zdjęć. By the time she noticed him, the photographer had taken 10 photos. Do czasu kiedy ona go zauważyła, Fotograf zrobił 10 zdjęć.

8 Strona Bierna ♦ co się dzieje z podmiotem jest bardziej istotne niż kto wykonuje czynność ♦ nieistotny wykonawca czynności (nie jest podawany) ♦ nieznany wykonawca czynności ♦ oczywisty wykonawca czynności (nie jest podawany) ♦ jeśli wykonawca czynności jest istotny to podajemy go w 2-giej części zdania za pomocą przyimka „by” ♦ przykłady She has been treated by a herbalist since childhood. Ona jest leczona przez zielarza od dzieciństwa. In a primary school we had been taught by an American teacher until he returned to his country. W szkole podstawowej byliśmy nauczani przez amerykańskiego nauczyciela do czasu kiedy powrócił do swojego kraju.

9 Strona bierna- Present Perfect
♦ Zdanie w stronie biernej w czasie Present Perfect wyraża stan, w którym: ♦ podmiot był od danego momentu w przeszłości do teraz. ♦ przykład My house has been redecorated for half a year. Mój dom jest remontowany od pół roku. ♦ stan podmiotu w przeszłości, który ma teraźniejszy skutek My house has been redecorated. Now it is ready to be moved in. Mój dom został wyremontowany. Teraz jest gotowy do zamieszkania.

10 Strona bierna- Past Perfect
♦ Zdanie w stronie biernej w czasie Past Perfect wyraża stan podmiotu, który miał miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości. ♦ przykład Our house had been redecorated before we moved in. Mój dom był remontowany zanim się wprowadziliśmy.

11 Dodatkowe informacje

12 Ona sprzedała swój samochód.
♦ Zamieniając stronę czynną na bierną oraz bierną na czynną należy pamiętać aby zachować ten sam czas. ♦ przykłady She has sold her car. Ona sprzedała swój samochód. Her car has been sold. Jej samochód został sprzedany. ♦ W nieformalnej, kolokwialnej mowie czasownik „być” w stronie biernej może być zastąpiony przez „get” ♦ przykład I had been chased last Saturday. I had got chased last Saturday. Byłem ścigany w zeszłą sobotę.

13 ♦ Nie wszystkie zdania w stronie czynnej można wyrazić w stronie biernej.
Czasami może brzmieć to niegramatycznie lub niezgrabnie. Ogólna reguła tworzenia zdań w stronie biernej polega na tym, że stronę bierną posiadają tylko czasowniki mające swoje dopełnienia. ♦ przykłady spend money, fortune, time etc. wydawać/spędzać pieniądze, fortunę, czas etc. sell cars, clothes, food etc. sprzedawać samochody, ubrania, jedzenie etc. keep animals, garden, secret etc. hodować/utrzymywać/ zwierzęta, ogród/w sekrecie etc.

14 konstrukcja

15 Zdania twierdzące

16 Present perfect Past perfect czasownik reg. –ed/
czasownik niereg. III forma podmiot have/has been I, You, We, They have been arrested. He, She, It has been caught. Past perfect czasownik reg. –ed/ czasownik niereg. III forma podmiot had been I You He She It we they had been arrested/caught.

17 Zdania pytające

18 Present Perfect Past perfect czasownik reg. –ed/
czasownik niereg. III forma have/has podmiot been I, you, we, they arrested? Have been Has he, she, it caught? been Past perfect czasownik reg. –ed/ czasownik niereg. III forma had podmiot been I You He She It we they arrested/caught? Had been

19 Zdania przeczące

20 Present perfect Past perfect czasownik reg. –ed/
czasownik niereg. III forma podmiot have/has been I, You, We, They haven’t been arrested. He, She, It hasn’t been caught. Past perfect czasownik reg. –ed/ czasownik niereg. III forma podmiot had been I You He She It we they hadn’t been arrested/caught.

21 Strona bierna Present Perfect

22 When karol Wojtyla has been elected pope a glimmer of
hope sparked among the enslaved Polish nation. Kiedy Karol Wojtyła został wybrany papieżem, promyk nadziei zaiskrzył pośród zniewolonego polskiego narodu. The whole nation have been supported by the pope’s comforting words „…don’t be afraid…” Cały naród został wsparty przez pokrzepiające słowa Papieża „ …nie lękajcie się…” „The Solidarity”, the first independent trade union in the former Soviet bloc has been founded in response to communistic regime in Poland. „Solidarność”, pierwszy niezależny związek zawodowy w dawnym Związku Radzieckim, została założona w odpowiedzi na reżim komunistyczny w Polsce.

23 Since then a growing campaign for political
freedom and better economic conditions for the labour class has been launched. Od tej pory narastająca kampania o wolność i lepsze warunki ekonomiczne dla klasy robotniczej została wszczęta. Strikes have been organized by workers in the Lenin shipyard in Gdańsk. Strajki zostały zorganizowane przez robotników w stoczni imienia Lenina w Gdańsku During the martial law, dozens of opposition activists have been killed in result of clashes with police. Podczas stanu wojennego dziesiątki działaczy opozycji zostało zabitych w wyniku starć z policją.

24 Lech Walesa has been awarded with the Nobel Peace
Prize for the part he played in Poland's push for freedom. Lech Wałęsa został nagrodzony Pokojową Nagrodą Nobla za swoją rolę jaką odegrał w dążeniu Polski ku wolności. General Jaruzelski has been politically and economically pressured to agree on talks with The Solidarity. Generał Jaruzelski był politycznie i ekonomicznie naciskany aby zgodzić się na rozmowy z „Solidarnością”. After historic roundtable talks, a 400-page agreement on sweeping political and economic reforms has been signed. Po historycznych obradach okrągłego stołu 400-stronicowa umowa na temat głębokich politycznych i ekonomicznych reform została podpisana.

25 It is a miracle that much blood hasn’t been shed during
these critical events in Poland. To cud, że wiele krwi nie zostało przelanej podczas tych przełomowych wydarzeń w Polsce. Has The Berlin Wall been knocked down in result of this breakthrough? Czy Mur Berliński został obalony w wyniku tego przełomu? Yes, it has. Tak. How long has the communistic regime been opposed in Poland? For about 50 years. Jak długo był stawiany opór przeciwko reżimowi komunistycznemu w Polsce? Przez około 50 lat.

26 Have the anti-communist ideals been spread throughout
the countries of the Eastern Bloc? Yes, they have. Czy anty-komunistyczne ideały zostały rozpowszechnione na cały Blok Wschodni? Tak. The Eastern block hasn’t been restored since these revolutionary events in Poland. Blok Wschodni nie został odbudowany od czasu tych rewolucyjnych wydarzeń w Polsce. The Solidarity has been transformed into a more traditional trade union since the fall of communism in Poland. Od upadku komunizmu w Polsce „Solidarność” została przekształcona w bardziej tradycyjny związek zawodowy.

27 Strona bierna Past Perfect

28 After the The Solidarity had been founded the
wave of labour strikes spread all over the countries of the Eastern bloc. Po założeniu „ Solidarności” fala strajków przetoczyła się przez kraje Bloku Wschodniego. Lech Walesa, an electrician and a political activist, became a charismatic leader of Solidarity in Poland. He had been involved in promoting workers rights for many years. Lech Wałęsa, elektryk i działacz polityczny, stał się charyzmatycznym przywódcą „Solidarności” w Polsce. Był on zaangażowany w propagowanie praw robotników przez wiele lat. When the martial law had been introduced, the Solidarity became outlawed. Kiedy stan wojenny został wprowadzony,”Solidarność” stała się nielegalna.

29 The Nobel Peace Prize hadn’t been collected by Walesa
himself because after that Poland wasn’t a free country yet . Pokojowa Nagroda Nobla nie była odebrana przez Wałęsę, ponieważ Polska nie była po tym fakcie jeszcze wolnym krajem. After the 1st semi-free democratic elections had been held, the solidarity-led coalition government was formed. Po tym jak pierwsze pół-wolne demokratyczne wybory zostały zorganizowane, koalicyjny rząd pod przywództwem „Solidarności” został utworzony. 19 years ago Lech Walesa was elected president. Any president hadn’t been democratically elected in Poland until 1990. 19 lat temu Lech Wałęsa został wybrany prezydentem. Do 1990 roku żaden prezydent nie został demokratycznie wybrany w Polsce.

30 Uplifting sermons had been given to the striking workers
by Popiełuszko, the priest. He has been murdered by the security service for his association with the Solidarity. Pokrzepiające kazania były wygłoszone strajkującym robotnikom przez księdza Popiełuszkę. Został on zamordowany przez służby bezpieczeństwa za swoje powiązania z „Solidarnością”. The Eastern Bloc didn’t return to its previous power after it had been dismantled. Po rozpadzie Blok Wschodni nie powrócił do swojej wcześniejszej potęgi. Had the first semi-free democratic elections been held before T. Mazowiecki was appointed prime minister? Yes, they had. After that Poland entered the way of democracy. Czy pierwsze pół-wolne demokratyczne wybory zostały zorganizowane przed tym jak T. Mazowiecki został powołany na premiera? Tak. Po tym fakcie Polska wkroczyła na drogę demokracji.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google