Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA DO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ INSTYTUCJI SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ I JEJ OTOCZENIA W WOJEWÓDZTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA DO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ INSTYTUCJI SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ I JEJ OTOCZENIA W WOJEWÓDZTWIE."— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA DO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ INSTYTUCJI SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ I JEJ OTOCZENIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA LATA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Gdańsk

2 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój sektora usług interesu ogólnego wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat powinien wynosić 75%; w tym poprzez zwiększanie zatrudnienia młodzieży, osób starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych, imigrantów na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii; należy osiągnąć cele 20/20/20 w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki); liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie; wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 milionów obywateli. Ekonomia społeczna to sektor, który wpisuje się w unijne cele strategii Europa 2020, czyli nowej strategii na rzecz zatrudnienia oraz trwałego, zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich UE. Są to przede wszystkim następujące cele: Zatrudnienie na integracyjnych rynkach pracy Aktywna polityka społeczna Rozwój sektora usług interesu ogólnego Na podstawie C.Miżejewski

3 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 roku w ramach Celu 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, wskazano na możliwości rozwoju sektora ekonomii społecznej w następujących wymiarach polityki regionalnej: 1.Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu) – poradnictwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i przekwalifikowania, prace interwencyjne i inne formy tworzenia miejsc pracy, rozwój ekonomii społecznej, formy wczesnej interwencji (w tym outplacement), staże i praktyki zawodowe; 2.Rozwój lokalny (w tym kulturalny) oraz rozwój kapitału społecznego – wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych; 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym ograniczanie zjawiska ubóstwa, w szczególności wśród dzieci i osób starszych, realizacja programów integracji społecznej, rozwój działań ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw ekonomii społecznej, które spełniają funkcje w zakresie integracji społecznej, poprawy bądź uzupełniania usług publicznych oraz rozwoju wspólnot lokalnych;

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI : PODDZIAŁENIE Operacja nr (5) : Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP

5 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymiary oddziaływania ekonomii społecznej na rozwój regionalny Wymiar ekonomiczny: - Wzrost zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie - Wzrost zatrudnienia osób Niepełnosprawnych - Zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne związane z biernością ekonom. Wymiar strukturalny: - Wzrost zatrudnienia w sektorze usług społecznych - Rozwój usług społecznych użyteczności publicznej (np. w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, opieki nad dziećmi) Wymiar społeczny: - Integracja osób zagrożonych i/lub wykluczonych społecznie ze społecznością lokal. - Zmiana postawy kulturowej i mentalności wewnątrz rodzin i środowisk lokalnych - Zwiększenie zaangażowania pracowników i udziałowców podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz rozwoju lokalnego Na podstawie C.Miżejewski

6 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Bariery polityczne, prawno-administracyjne i finansowe; - Fragmentaryzację działań oraz brak bliskiej współpracy pomiędzy władzami publicznymi, podmiotami sektora pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii społecznej; - Niedostateczną identyfikację interesów ekonomii społecznej w Regionie; -Niewystarczającą promocję ekonomii społecznej jako instrumentu aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem; - Brak świadomości o roli ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Na podstawie C.Miżejewski Przeszkody utrudniające funkcjonowanie i rozwój ekonomii społecznej

7 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzią na powyższe problemy i wymogi będzie stworzenie dokumentu planistycznego, który: 1.Skoordynuje regionalną politykę wobec sektora ekonomii społecznej, finansowaną z rożnych źródeł (fundusze strukturalne, środki budżetu państwa, środki JST). 2. wyznaczy podstawowe kierunki rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji zawodowej, integracji społecznej oraz dostępnych usług społecznych wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb w województwie; 3. Określi wizję infrastrukturalnego wsparcia sektora ekonomii społecznej w województwie; 4. zaprojektuje mechanizmy oddziaływania edukacyjnego samorządu województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie rozwoju ekonomii społecznej (rola gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych); 5. Zarysuje mechanizmy współpracy samorządu województwa i samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej oraz sektora prywatnego. 6. Wzmocni promocję rozwoju sektora ekonomii społecznej, w tym poprzez system oświaty oraz system edukacji dorosłych.

8 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym 2. cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do strategii rozwoju województwa (wojewódzkiej strategii polityki społecznej), wraz z określonymi wskaźnikami; 3. priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym; 4. sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych; 5. plan finansowy, w tym: - źródła finansowania realizacji programu; - kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety. - informację o wysokości współfinansowania na poziomie programu i priorytetów; - podstawowe założenia systemu realizacji. Struktura Planu – co plan powinien zawierać:

9 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady prac nad Planem Prace związane z budowa Planu będą prowadzone zgodnie z następującymi zasadami: a) wieloletniego planowania rozwoju ekonomii społecznej- oznaczającą potrzebę długofalowego planowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w oparciu o obowiązującą Strategię Rozwoju Województwa oraz ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do roku 2013 b) spójności - oznaczającą, że elementem procesu budowy Planu będzie analiza istotnych dla rozwoju województwa pomorskiego celów zawartych w dokumentach strategicznych c) transparentności - oznaczającą, że proces budowy Planu będzie prowadzony w sposób otwarty wobec obywateli i innych instytucji, d) partnerstwa, rozumianą jako sposób definiowania i uzgadniania wizji oraz celów Planu przy aktywnej współpracy władz samorządu województwa z równoprawnie traktowanymi podmiotami, reprezentującymi różnorodne środowiska oraz instytucje zaangażowane w działania wspierające rozwój ekonomii społecznej.

10 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYGOTOWANIE PLANU - Harmonogram L.pZadania do realizacjiVIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII Przyjęcie przez Zarząd Województwa Pomorskiego zasad, trybu i harmonogramu opracowania planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata (uchwała) 2Powołanie Zespołu Zadaniowego do przygotowania planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata (uchwała) 3Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej w regionie na podstawie badań oraz na podstawie analiz własnych ROPS (opracowanie) 4Prace w grupach roboczych - ustalenie celów głównych, szczegółowych, priorytetów oraz kierunków interwencji, sposobu monitorowania, ram finansowych oraz założenia realizacji planu i promocji ekonomii społecznej (protokoły) 5Przygotowanie przez Zespół Zadaniowy wstępnego projektu Planu (projekt planu) 6Zatwierdzenie wstępnej wersji Planu przez Zarząd Województwa (uchwała) 7Konsultacje społeczne wstępnego projektu Planu (protokół) 8Opracowanie ostatecznej wersji Planu (wersja ostateczna planu) 9Przedłożenie ostatecznej wersji projektu Planu do przyjęcia przez Zarząd Województwa (uchwała)

11 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SKŁAD ZESPOŁU ZADANIOWEGO: 1) Krystyna Dominiczak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Przewodnicząca Zespołu; 2) Katarzyna Weremko – Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Wiceprzewodnicząca Zespołu; 3) Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 4) Izabela Mirotta-Murawska – Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 5) Ewa Szczypior – Pomorski Urząd Wojewódzki; 6) Anna Mielecka – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku; 7) Aleksandra Jaszkowska – Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 8) Jadwiga Bławat – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 9) Agnieszka Grafińska – Dejna – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych; 10) Jacek Winogrodzki – Fundacja Szczęśliwa Rodzina im. Św. Faustyny Kowalskiej w Bojanie; 11) Beata Nowak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie; 12) Paulina Dziekan – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku; 13) Dariusz Majewski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku; 14) Mirosława Gruba – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach; 15) Mariola Machola - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach; 16) Katarzyna Stec – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni; 17) Jarosław Józefczyk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni; 18) Katarzyna Strzała – Osuch – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Gdańsku; 19) Iwona Formela – Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 20) Iwona Mikulska – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji -Centrum Integracja w Gdyni; 21) Czesław Mamczyński – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Gdynianka; 22) Jacek Rybicki - Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność; 23) Arkadiusz Gawrych – Lokalna Grupa Działania Małe Morze; 24) Monika Hinc – Fundacja Inicjowania Rozwoju up Foundation; 25) Iwona Grota – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku; 26) Marcin Nowakowski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; 27) Grzegorz Basarab – Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku; 28) Małgorzata Niemkiewicz – Caritas Archidiecezji Gdańskiej; 29) Mariola Pankau – Spółdzielnia Socjalna 50+; 30) Urszula Cudziło – Powiatowa Spółdzielnia Socjalna; 31) Marianna Sitek Wróblewska – Gdańska Fundacja Inicjatyw Społecznych; 32) Katarzyna Wilk – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna; 33) Iga Pachulska – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna; 34) Ewa Filipska – Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie; 35) Piotr Olech – Fundacja Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności; 36) Małgorzata Kulińska – Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem; 37) Ryszard Fidut – Spółdzielnia Socjalna Partner w Stegnie; 38) Ewelina Wałęsa- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 39) Agata Chrul - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SKŁAD ZESPOŁU ZADANIOWEGO Cd: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA DO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ INSTYTUCJI SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ I JEJ OTOCZENIA W WOJEWÓDZTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google