Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP
„ZAŁOŻENIA DO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ INSTYTUCJI SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ I JEJ OTOCZENIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA LATA ” Gdańsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Są to przede wszystkim następujące cele:
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Ekonomia społeczna to sektor, który wpisuje się w unijne cele strategii „Europa 2020”, czyli nowej strategii na rzecz zatrudnienia oraz trwałego, zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich UE. Są to przede wszystkim następujące cele: wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat powinien wynosić 75%; w tym poprzez zwiększanie zatrudnienia młodzieży, osób starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych, imigrantów Zatrudnienie na integracyjnych rynkach pracy na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii; należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki); Rozwój sektora usług interesu ogólnego Rozwój sektora usług interesu ogólnego liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie; Aktywna polityka społeczna wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 milionów obywateli. Na podstawie C.Miżejewski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP
Zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 roku w ramach Celu 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, wskazano na możliwości rozwoju sektora ekonomii społecznej w następujących wymiarach polityki regionalnej: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu) – poradnictwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i przekwalifikowania, prace interwencyjne i inne formy tworzenia miejsc pracy, rozwój ekonomii społecznej, formy wczesnej interwencji (w tym outplacement), staże i praktyki zawodowe; Rozwój lokalny (w tym kulturalny) oraz rozwój kapitału społecznego – wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych; 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym ograniczanie zjawiska ubóstwa, w szczególności wśród dzieci i osób starszych, realizacja programów integracji społecznej, rozwój działań ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw ekonomii społecznej, które spełniają funkcje w zakresie integracji społecznej, poprawy bądź uzupełniania usług publicznych oraz rozwoju wspólnot lokalnych; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI : PODDZIAŁENIE 7.1.3
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI : PODDZIAŁENIE Operacja nr (5) : Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim” Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Na podstawie C.Miżejewski
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Wymiary oddziaływania ekonomii społecznej na rozwój regionalny Wymiar ekonomiczny: - Wzrost zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie - Wzrost zatrudnienia osób Niepełnosprawnych - Zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne związane z biernością ekonom. Wymiar strukturalny: - Wzrost zatrudnienia w sektorze usług społecznych - Rozwój usług społecznych użyteczności publicznej (np. w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, opieki nad dziećmi) Wymiar społeczny: - Integracja osób zagrożonych i/lub wykluczonych społecznie ze społecznością lokal. Zmiana postawy kulturowej i mentalności wewnątrz rodzin i środowisk lokalnych - Zwiększenie zaangażowania pracowników i udziałowców podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz rozwoju lokalnego Na podstawie C.Miżejewski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Na podstawie C.Miżejewski
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Przeszkody utrudniające funkcjonowanie i rozwój ekonomii społecznej - Bariery polityczne, prawno-administracyjne i finansowe; - Fragmentaryzację działań oraz brak bliskiej współpracy pomiędzy władzami publicznymi, podmiotami sektora pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii społecznej; - Niedostateczną identyfikację interesów ekonomii społecznej w Regionie; Niewystarczającą promocję ekonomii społecznej jako instrumentu aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem; - Brak świadomości o roli ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Na podstawie C.Miżejewski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP
Odpowiedzią na powyższe problemy i wymogi będzie stworzenie dokumentu planistycznego, który: 1.Skoordynuje regionalną politykę wobec sektora ekonomii społecznej, finansowaną z rożnych źródeł (fundusze strukturalne, środki budżetu państwa, środki JST). 2. wyznaczy podstawowe kierunki rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji zawodowej, integracji społecznej oraz dostępnych usług społecznych wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb w województwie; 3. Określi wizję infrastrukturalnego wsparcia sektora ekonomii społecznej w województwie; 4. zaprojektuje mechanizmy oddziaływania edukacyjnego samorządu województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie rozwoju ekonomii społecznej (rola gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych); 5. Zarysuje mechanizmy współpracy samorządu województwa i samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej oraz sektora prywatnego. 6. Wzmocni promocję rozwoju sektora ekonomii społecznej, w tym poprzez system oświaty oraz system edukacji dorosłych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Struktura Planu – co plan powinien zawierać:
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP Struktura Planu – co plan powinien zawierać: 1. diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym 2. cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do strategii rozwoju województwa (wojewódzkiej strategii polityki społecznej), wraz z określonymi wskaźnikami; 3. priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym; 4. sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych; 5. plan finansowy, w tym: - źródła finansowania realizacji programu; - kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety. - informację o wysokości współfinansowania na poziomie programu i priorytetów; - podstawowe założenia systemu realizacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP
Zasady prac nad Planem Prace związane z budowa Planu będą prowadzone zgodnie z następującymi zasadami: a) wieloletniego planowania rozwoju ekonomii społecznej- oznaczającą potrzebę długofalowego planowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w oparciu o obowiązującą Strategię Rozwoju Województwa oraz ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do roku 2013 b) spójności - oznaczającą, że elementem procesu budowy Planu będzie analiza istotnych dla rozwoju województwa pomorskiego celów zawartych w dokumentach strategicznych c) transparentności - oznaczającą, że proces budowy Planu będzie prowadzony w sposób otwarty wobec obywateli i innych instytucji, d) partnerstwa, rozumianą jako sposób definiowania i uzgadniania wizji oraz celów Planu przy aktywnej współpracy władz samorządu województwa z równoprawnie traktowanymi podmiotami, reprezentującymi różnorodne środowiska oraz instytucje zaangażowane w działania wspierające rozwój ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 PRZYGOTOWANIE PLANU - Harmonogram
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP PRZYGOTOWANIE PLANU - Harmonogram L.p Zadania do realizacji VIII 2011 IX X XI XII 1 Przyjęcie przez Zarząd Województwa Pomorskiego zasad, trybu i harmonogramu opracowania planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata (uchwała) 2 Powołanie Zespołu Zadaniowego do przygotowania planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata 3 Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej w regionie na podstawie badań oraz na podstawie analiz własnych ROPS (opracowanie) 4 Prace w grupach roboczych - ustalenie celów głównych, szczegółowych, priorytetów oraz kierunków interwencji, sposobu monitorowania, ram finansowych oraz założenia realizacji planu i promocji ekonomii społecznej (protokoły) 5 Przygotowanie przez Zespół Zadaniowy wstępnego projektu Planu (projekt planu) 6 Zatwierdzenie wstępnej wersji Planu przez Zarząd Województwa 7 Konsultacje społeczne wstępnego projektu Planu (protokół) 8 Opracowanie ostatecznej wersji Planu (wersja ostateczna planu) 9 Przedłożenie ostatecznej wersji projektu Planu do przyjęcia przez Zarząd Województwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 SKŁAD ZESPOŁU ZADANIOWEGO:
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP SKŁAD ZESPOŁU ZADANIOWEGO: 1) Krystyna Dominiczak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Przewodnicząca Zespołu; 2) Katarzyna Weremko – Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Wiceprzewodnicząca Zespołu; 3) Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 4) Izabela Mirotta-Murawska – Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 5) Ewa Szczypior – Pomorski Urząd Wojewódzki; 6) Anna Mielecka – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku; 7) Aleksandra Jaszkowska – Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 8) Jadwiga Bławat – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 9) Agnieszka Grafińska – Dejna – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych; 10) Jacek Winogrodzki – Fundacja „Szczęśliwa Rodzina” im. Św. Faustyny Kowalskiej w Bojanie; 11) Beata Nowak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie; 12) Paulina Dziekan – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku; 13) Dariusz Majewski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku; 14) Mirosława Gruba – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach; 15) Mariola Machola - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach; 16) Katarzyna Stec – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni; 17) Jarosław Józefczyk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni; 18) Katarzyna Strzała – Osuch – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Gdańsku; 19) Iwona Formela – Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 SKŁAD ZESPOŁU ZADANIOWEGO Cd:
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP SKŁAD ZESPOŁU ZADANIOWEGO Cd: 20) Iwona Mikulska – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji -Centrum Integracja w Gdyni; 21) Czesław Mamczyński – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gdynianka”; 22) Jacek Rybicki - Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”; 23) Arkadiusz Gawrych – Lokalna Grupa Działania Małe Morze; 24) Monika Hinc – Fundacja Inicjowania Rozwoju „up Foundation”; 25) Iwona Grota – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku; 26) Marcin Nowakowski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; 27) Grzegorz Basarab – Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku; 28) Małgorzata Niemkiewicz – Caritas Archidiecezji Gdańskiej; 29) Mariola Pankau – Spółdzielnia Socjalna „50+”; 30) Urszula Cudziło – „Powiatowa” Spółdzielnia Socjalna; 31) Marianna Sitek Wróblewska – Gdańska Fundacja Inicjatyw Społecznych; 32) Katarzyna Wilk – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna; 33) Iga Pachulska – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna; 34) Ewa Filipska – Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie; 35) Piotr Olech – Fundacja Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności; 36) Małgorzata Kulińska – Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem; 37) Ryszard Fidut – Spółdzielnia Socjalna „Partner” w Stegnie; 38) Ewelina Wałęsa- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 39) Agata Chrul - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google