Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku

2 PRIORYTETY W 2005 ROKU

3 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ zł w tym EBOiR PWiK

4 BUDOWA DRÓG I POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA zł

5 FINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO W REALIZACJI PRZYSZŁYCH PROJEKTÓW W RAMACH FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ zł

6 ERDF – ZPORR Adaptacja Domu Nauczyciela na przedszkole (?) Modernizacja budynku RCK (?) Budowa przedszkola w dz. Paruszowiec (?) Obiekty sportowe w dz. Niedobczyce i Radziejów (?) Dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych (?) Odnowa bazy sportowej – placówki edukacyjne (?) Obwodnica Północna (?) Elektroniczna karta miejska (!) Ul. Raciborska – Dworek (!) Skrzyżowanie Rudzka – Podmiejska (!) Środki własne zł ZPORR zł

7 ERDF – SPO – T Modernizacja drogi krajowej nr 78 – etapy I i II Środki własne zł SPO - T zł Fundusz Spójności – kanalizacja Środki własne zł Fundusz Spójności zł

8 PODATKI LOKALNE W RYBNIKU W 2005 ROKU NIE WZROSŁY Podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej (budynki i grunty) utrzymywany jest bez zmian na poziomie 2002 roku

9 DOCHODY BUDŻETOWE zł

10 DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA OGÓŁEM zł

11 DOCHODY BUDŻETOWE DOCHODY WŁASNE zł –podatki lokalne –opłaty lokalne –pozostałe opłaty –wpływy ze sprzedaży mienia –dochody jednostek budżetowych –inne dochody SUBWENCJA OGÓLNA zł –w tym część oświatowa

12 ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH zł –Fundusz Spójności - dotacja na kanalizację –Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ponadto prefinansowanie w przychodach ) –Sektorowy Program Operacyjny - - TRANSPORT (ponadto prefinansowanie w przychodach ) –Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej DOCHODY BUDŻETOWE

13

14 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY zł –zasiłki i pomoc w naturze –Ośrodek Pomocy Społecznej –wnioskowane 10% dofinansowanie zadań inwestycyjnych (do ZPORR) DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU zł - pasaż ul. Powstańców - Kraszewskiego

15 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE GMINY zł –administracja publiczna –pomoc społeczna Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie świadczenia rodzinne zasiłki i pomoc w naturze usługi opiekuńcze składki na ubezpieczenia zdrowotne –prowadzenie rejestru wyborców

16 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE POWIATU zł –administracja publiczna –nadzór budowlany –Państwowa Straż Pożarna –składki na ubezpieczenia zdrowotne –Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności –gospodarka gruntami i nieruchomościami –inne

17 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST STAROSTA RYBNICKI zł –Biblioteka –Powiatowy Urząd Pracy –Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

18 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST INNE POWIATY I GMINY zł –lokalny transport zbiorowy –Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności –doradcy metodyczni –kanalizacja –administracja

19 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ: MIĘDZY JST Marszałek Województwa Śląskiego zł –szpital –rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej –modernizacja hotelu Speedway II etap Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Wojewoda Śląski zł - grobownictwo wojenne

20 DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA PORÓWNANIE LAT 2004 i 2005

21 WYDATKI BUDŻETOWE zł

22 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 351,7 OGÓŁEM 499,6 24,25 % 75,75 % 42,77 % 57,23 %

23 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM % –wydatki bieżące ,23% - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych dla szkół niepublicznych dla instytucji kultury dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotacje dla organizacji pozarządowych inne obsługa długu poręczenia i gwarancje pozostałe wydatki –wydatki majątkowe ,77%

24 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM zł

25 WYDATKI BUDŻETOWE WYDATKI BUDŻETOWE OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA DZ. 801 i 854 OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA DZ. 801 i 854 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI ZŁ CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI ZŁ Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej Inne wydatki ze środków własnych Inne wydatki ze środków własnych OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ zł W TYM: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA zł W TYM: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA zł Z INNYCH ŹRÓDEŁ zł Z INNYCH ŹRÓDEŁ zł

26 WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) zł WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) zł Budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanalizacji sanitarnej budżet miasta budżet miasta ISPA ISPA WFOŚiGW środki gmin Gaszowice i Jejkowice EBOiR (PWiK) WFOŚiGW środki gmin Gaszowice i Jejkowice EBOiR (PWiK) Utrzymanie zieleni Utrzymanie zieleni Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie ulic, placów i dróg Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami Oczyszczanie miasta Oczyszczanie miasta pozostałe pozostałe

27 WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) zł WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) zł Drogi publiczne gminne i powiatowe obwodnica Północna Miasta modernizacja drogi krajowej nr przebudowa ulic Raciborska – Dworek wraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczej przebudowa skrzyżowania ul. Rudzka - Podmiejska remonty dróg bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, pochodne, Drogi publiczne gminne i powiatowe obwodnica Północna Miasta modernizacja drogi krajowej nr przebudowa ulic Raciborska – Dworek wraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczej przebudowa skrzyżowania ul. Rudzka - Podmiejska remonty dróg bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, pochodne, Pozostałe ( oznakowanie, dokumentacje i inne ) Pozostałe ( oznakowanie, dokumentacje i inne ) Zarząd Transportu Zbiorowego Zarząd Transportu Zbiorowego

28 WYDATKI BUDŻETOWEOPIEKA SPOŁECZNA (DZ. 852 i 853) zł WYDATKI BUDŻETOWE OPIEKA SPOŁECZNA (DZ. 852 i 853) zł Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Placówki opiekuńczo – wychowawcze Placówki opiekuńczo – wychowawcze Odpłatność za dzieci przebywające w innych placówkach Odpłatność za dzieci przebywające w innych placówkach Miejski Dom Pomocy Społecznej Miejski Dom Pomocy Społecznej Odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej Odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej Zasiłki, usługi opiekuńcze Zasiłki, usługi opiekuńcze Rodziny zastępcze Rodziny zastępcze Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy Żłobki Żłobki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Granty Granty Pozostałe Pozostałe

29 WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA (Dział 851) zł WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA (Dział 851) zł Szpital Szpital Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny w tym kontrakt z NFZ Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny w tym kontrakt z NFZ Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Remonty przychodni Remonty przychodni Pozostałe Pozostałe

30 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT (Dział 926) zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO Dotacje dla stowarzyszeń Dotacje dla stowarzyszeń Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dzielnicach Rybnika Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dzielnicach Rybnika Modernizacja hotelu Olimpia Modernizacja hotelu Olimpia Modernizacja hotelu Speedway Modernizacja hotelu Speedway Pozostałe Pozostałe

31 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZ. 921) zł Dotacje dla instytucji kultury Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek Inwestycje i remonty w budynkach instytucji kultury Inwestycje i remonty w budynkach instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytków Pozostałe Ochrona i konserwacja zabytków Pozostałe

32 WYDATKI BUDŻETOWE (Dział 750) zł URZĄD MIASTA – wydatki bieżące zadania własne zadania zlecone rządowe dopłata do zadań zleconych URZĄD MIASTA – wydatki bieżące zadania własne zadania zlecone rządowe dopłata do zadań zleconych INNE WYDATKI BIEŻĄCE Rada Miasta i Rady Dzielnic Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej składki członkowskie (związki i stowarzyszenia) USC, Rzecznik Ochrony Praw Konsumenta i inne

33 WYDATKI BUDŻETOWE Dział c.d. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE elektroniczna karta miejska rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej miejska sieć teleinformatyczna monitoring wizyjny miasta zakupy inwestycyjne SEKAP – wspólny projekt regionalny budynek użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego

34 PLANOWANE INWESTYCJE W 2005 ROKU OGÓŁEM NAKŁADY zł tj. 42,77 % wydatków ogółem

35 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICACH MIASTA BUDŻET MIASTA FUDNUSZ SPÓJNOŚCI WFOŚiGW GASZOWICE I JEJKOWICE EBOiR (PWiK) zł

36 Kompleksowa modernizacja budynku RCK na potrzeby mieszkańców regionu zł w tym -budżet miasta zł -budżet państwa zł -środki ZPORR zł -prefinansowanie zł Dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych zł w tym -budżet miasta zł -środki ZPORR zł -prefinansowanie zł

37 Modernizacja drogi nr 78 etapy I i II zł - budżet miasta zł - środki SPO – T zł - prefinansowanie zł

38 Budowa Obwodnicy Północnej zł - budżet miasta zł - środki ZPORR zł - prefinansowanie zł I etap Rudzka – Gliwicka II etap Rudzka – Energetyków III etap Budowlanych – Storczyków – Rudzka

39 MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ -BUDŻET MIASTA zł -WFOŚiGW pożyczka zł -WFOŚiGW dotacja zł zł

40 PRZEBUDOWA ul. RACIBORSKA – DWOREK oraz BUDOWA I ETAPU ul. ZBIORCZEJ zł - budżet miasta zł - środki ZPORR zł - prefinansowanie zł

41 REWITALIZACJA BUDYNKU PRZY UL. ZAMKOWEJ 5 NA POTRZEBY REGIONALNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI zł - budżet miasta zł - program łagodzenia zł

42 KONTYNUACJA BUDOWY PASAŻU UL. POWSTAŃCÓW – KRASZEWSKIEGO Elewacja budynku zlokalizowanego przy ul. Powstańców 16 a zł Dotacja z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego – WNW z 2004 roku zł Wkład własny miasta – WNW z 2004 roku zł Poniesione nakłady w 2004 r zł

43 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

44 WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ zł BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZGM ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM i MOSiR KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ROŚLINNYCH ZZM LIKWIDACJA AZBESTÓW W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE STADIONU, KĄPIELISKA I STAWU PRZY UL. GLIWICKIEJ POZOSTAŁE

45 STRUKTURA FINANSOWANIA ZADAŃ ZGŁASZANYCH DO DOFINANSOWANIA (bez rozstrzygnięć ) BUDŻET MIASTA BUDŻET PAŃSTWA Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w tym – środki ZPORR prefinansowanie Sektorowy Program Operacyjny – Transport w tym – środki SPO – T prefinansowanie Program łagodzenia KWOTA WPŁYWAJĄCA NA DEFICYT zł

46 Adaptacja Domu Nauczyciela na przedszkole Modernizacja budynku RCK Budowa przedszkola w dz. Paruszowiec Obiekty sportowe w dz. Niedobczyce i Radziejów Dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych Odnowa bazy sportowej – placówki edukacyjne Obwodnica Północna Środki własne zł ZPORR zł Zadania zgłoszone do dofinansowania (bez rozstrzygnięć)

47 Zadanie zgłoszone do dofinansowania (bez rozstrzygnięcia) Modernizacja drogi krajowej nr 78 Środki własne zł SPO - T zł

48 WYDATKI INWESTYCYJNE 42,77% WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

49 DOPŁATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ zł DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH zł OGÓŁEM DOPŁATY zł WYDATKI BUDŻETOWE

50 Budżet miasta Rybnika na 2005 r.

51 Skumulowany niedobór na koniec 2005 roku SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA KONIEC 2003 r zł DEFICYT 2004 r. - PLAN PIERWOTNY zł PLAN PO ZMIANACH zł SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA KONIEC 2004 r. WG PLANU PIERWOTNEGO zł WG PLANU PO ZMIANACH zł PLANOWANY DEFICYT W 2005 r zł SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA KONIEC 2005 roku planowany zł SPODZIEWANY WYNIK zł SPODZIEWANY zł spodziewany zł

52 Z dniem 1 maja 2004 roku została znowelizowana ustawa o finansach publicznych. Zmiany dotyczą m.in. wyłączeń, przy obliczaniu wskaźników określonych w art. 113 i 114, zadłużeń i kosztów jego obsługi powstałych w związku z finansowaniem zadań ze środków Unii Europejskiej.

53 WSKAŹNIKI odpowiadające pełnemu zadłużeniu uwzględniające wyłączenia

54 Rating przyznany miastu [A- (pol)] Miasto Rybnik posiada długoterminowy rating na poziomie [A- (pol)] nadany przez Fitch Polska S.A. w 2002 roku i potwierdzony 27 września 2004 roku Rating krajowy: Długoterminowy:A- (pol), - krajowy rating na poziomie A oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii. Krótkoterminowy:nie posiada. Perspektywa Ratingu:negatywna. Krajowe ratingi długoterminowe - skala AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)

55 BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google