Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku

2 PRIORYTETY W 2005 ROKU

3 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 141.400.633 zł w tym EBOiR PWiK 24.591.569

4 BUDOWA DRÓG I POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA 34.559.183 zł

5 FINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO W REALIZACJI PRZYSZŁYCH PROJEKTÓW W RAMACH FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 25.936.724 zł

6 ERDF – ZPORR Adaptacja Domu Nauczyciela na przedszkole (?) Modernizacja budynku RCK (?) Budowa przedszkola w dz. Paruszowiec (?) Obiekty sportowe w dz. Niedobczyce i Radziejów (?) Dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych (?) Odnowa bazy sportowej – placówki edukacyjne (?) Obwodnica Północna (?) Elektroniczna karta miejska (!) Ul. Raciborska – Dworek (!) Skrzyżowanie Rudzka – Podmiejska (!) Środki własne 5.385.963 zł ZPORR21.912.328 zł

7 ERDF – SPO – T Modernizacja drogi krajowej nr 78 – etapy I i II Środki własne 3.939.863 zł SPO - T11.270.587 zł Fundusz Spójności – kanalizacja Środki własne 16.610.898 zł Fundusz Spójności 80.113.414 zł

8 PODATKI LOKALNE W RYBNIKU W 2005 ROKU NIE WZROSŁY Podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej (budynki i grunty) utrzymywany jest bez zmian na poziomie 2002 roku

9 DOCHODY BUDŻETOWE 419.732.400 zł

10 DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA OGÓŁEM 419.732.400 zł

11 DOCHODY BUDŻETOWE DOCHODY WŁASNE105.655.994 zł –podatki lokalne 61.595.000 –opłaty lokalne 2.203.000 –pozostałe opłaty 12.661.000 –wpływy ze sprzedaży mienia 6.000.000 –dochody jednostek budżetowych 21.141.994 –inne dochody 2.055.000 SUBWENCJA OGÓLNA 94.957.818 zł –w tym część oświatowa 92.836.410

12 ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH92.966.329 zł –Fundusz Spójności - dotacja na kanalizację80.113.414 –Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 7.482.328 (ponadto prefinansowanie w przychodach 14.430.000) –Sektorowy Program Operacyjny - - TRANSPORT 3.770.587 (ponadto prefinansowanie w przychodach 7.500.000) –Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.600.000 DOCHODY BUDŻETOWE

13

14 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY 2.342.373 zł –zasiłki i pomoc w naturze 151.703 –Ośrodek Pomocy Społecznej 915.670 –wnioskowane 10% dofinansowanie zadań inwestycyjnych (do ZPORR) 1.275.000 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU 210.329 zł - pasaż ul. Powstańców - Kraszewskiego

15 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE GMINY 15.124.043 zł –administracja publiczna 401.643 –pomoc społeczna 14.702.400 - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie 517.766 - świadczenia rodzinne13.196.097 - zasiłki i pomoc w naturze 784.916 - usługi opiekuńcze 130.000 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 73.621 –prowadzenie rejestru wyborców 20.000

16 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE POWIATU 7.223.815 zł –administracja publiczna378.000 –nadzór budowlany218.000 –Państwowa Straż Pożarna 4.505.000 –składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.395.214 –Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności520.000 –gospodarka gruntami i nieruchomościami 64.171 –inne143.430

17 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST STAROSTA RYBNICKI 100.815 zł –Biblioteka 66.800 –Powiatowy Urząd Pracy 24.015 –Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 10.000

18 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST INNE POWIATY I GMINY 1.503.262 zł –lokalny transport zbiorowy644.665 –Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności114.800 –doradcy metodyczni 18.723 –kanalizacja675.074 –administracja 50.000

19 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ: MIĘDZY JST Marszałek Województwa Śląskiego 19.424.622 zł –szpital18.000.000 –rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej 5 1.000.000 –modernizacja hotelu Speedway II etap 424.622 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Wojewoda Śląski 23.000 zł - grobownictwo wojenne

20 DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA PORÓWNANIE LAT 2004 i 2005

21 WYDATKI BUDŻETOWE 499.572.400 zł

22 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 351,7 OGÓŁEM 499,6 24,25 % 75,75 % 42,77 % 57,23 %

23 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 499.572.400100% –wydatki bieżące285.891.84457,23% - wynagrodzenia 39.819.368 - pochodne od wynagrodzeń 7.446.392 - dotacje142.859.159 - dla oświatowych zakładów budżetowych 126.327.759 - dla szkół niepublicznych 3.410.000 - dla instytucji kultury 8.294.000 - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 1.800.000 - dotacje dla organizacji pozarządowych 3.007.400 - inne 20.000 - obsługa długu 7.436.783 - poręczenia i gwarancje 1.526.600 - pozostałe wydatki 86.803.542 –wydatki majątkowe213.680.55642,77%

24 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 499.572.400 zł

25 WYDATKI BUDŻETOWE WYDATKI BUDŻETOWE OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA DZ. 801 i 854 OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA DZ. 801 i 854 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 92.836.410 ZŁ CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 92.836.410 ZŁ Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej22.980.243 Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej22.980.243 Inne wydatki ze środków własnych17.722.119 Inne wydatki ze środków własnych17.722.119 OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ 137.411.095 zł W TYM: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA 40.702.362 zł W TYM: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA 40.702.362 zł Z INNYCH ŹRÓDEŁ 3.872.323 zł Z INNYCH ŹRÓDEŁ 3.872.323 zł

26 WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) 151.659.030 zł WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) 151.659.030 zł Budowa kanalizacji sanitarnej141.400.633 Budowa kanalizacji sanitarnej141.400.633 - budżet miasta 16.813.898 - budżet miasta 16.813.898 - ISPA 80.113.414 - ISPA 80.113.414 - WFOŚiGW 19.206.678 - środki gmin Gaszowice i Jejkowice 675.074 - EBOiR (PWiK) 24.591.569 - WFOŚiGW 19.206.678 - środki gmin Gaszowice i Jejkowice 675.074 - EBOiR (PWiK) 24.591.569 Utrzymanie zieleni 4.318.164 Utrzymanie zieleni 4.318.164 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.920.937 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.920.937 Gospodarka odpadami 1.373.536 Gospodarka odpadami 1.373.536 Oczyszczanie miasta 107.360 Oczyszczanie miasta 107.360 pozostałe 538.400 pozostałe 538.400

27 WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) 64.352.087 zł WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) 64.352.087 zł Drogi publiczne gminne i powiatowe43.745.077 obwodnica Północna Miasta 12.996.030 modernizacja drogi krajowej nr 78 15.259.250 przebudowa ulic Raciborska – Dworek wraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczej 3.826.207 przebudowa skrzyżowania ul. Rudzka - Podmiejska 1.315.715 remonty dróg 1.161.981 bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, pochodne, 9.185.894Drogi publiczne gminne i powiatowe43.745.077 obwodnica Północna Miasta 12.996.030 modernizacja drogi krajowej nr 78 15.259.250 przebudowa ulic Raciborska – Dworek wraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczej 3.826.207 przebudowa skrzyżowania ul. Rudzka - Podmiejska 1.315.715 remonty dróg 1.161.981 bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, pochodne, 9.185.894 Pozostałe ( oznakowanie, dokumentacje i inne ) 1.412.700Pozostałe ( oznakowanie, dokumentacje i inne ) 1.412.700 Zarząd Transportu Zbiorowego 19.194.310Zarząd Transportu Zbiorowego 19.194.310

28 WYDATKI BUDŻETOWEOPIEKA SPOŁECZNA (DZ. 852 i 853) 46.732.412 zł WYDATKI BUDŻETOWE OPIEKA SPOŁECZNA (DZ. 852 i 853) 46.732.412 zł Świadczenia rodzinne 13.331.409 Świadczenia rodzinne 13.331.409 Dodatki mieszkaniowe 6.500.000 Dodatki mieszkaniowe 6.500.000 Ośrodek Pomocy Społecznej 4.445.660 Ośrodek Pomocy Społecznej 4.445.660 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 3.411.583 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 3.411.583 Odpłatność za dzieci przebywające w innych placówkach 1.261.065 Odpłatność za dzieci przebywające w innych placówkach 1.261.065 Miejski Dom Pomocy Społecznej 3.670.752 Miejski Dom Pomocy Społecznej 3.670.752 Odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej 250.000 Odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej 250.000 Zasiłki, usługi opiekuńcze 3.476.619 Zasiłki, usługi opiekuńcze 3.476.619 Rodziny zastępcze 1.973.158 Rodziny zastępcze 1.973.158 Powiatowy Urząd Pracy 1.177.695 Powiatowy Urząd Pracy 1.177.695 Żłobki 720.000 Żłobki 720.000 Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 634.800 Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 634.800 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie 517.766 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie 517.766 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 325.454 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 325.454 Granty 285.000 Granty 285.000 Pozostałe 4.751.451 Pozostałe 4.751.451

29 WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA (Dział 851) 24.551.228 zł WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA (Dział 851) 24.551.228 zł Szpital18.000.000 Szpital18.000.000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.304.924 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.304.924 Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny 1.420.440 - w tym kontrakt z NFZ 174.390 Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny 1.420.440 - w tym kontrakt z NFZ 174.390 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.395.214 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.395.214 Remonty przychodni 300.000 Remonty przychodni 300.000 Pozostałe 130.650 Pozostałe 130.650

30 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT (Dział 926) 17.640.235 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji3.947.444 Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO 689.769 Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO 689.769 Dotacje dla stowarzyszeń1.120.000 Dotacje dla stowarzyszeń1.120.000 Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dzielnicach Rybnika 560.000 Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dzielnicach Rybnika 560.000 Modernizacja hotelu Olimpia9.290.000 Modernizacja hotelu Olimpia9.290.000 Modernizacja hotelu Speedway1.544.622 Modernizacja hotelu Speedway1.544.622 Pozostałe 488.400 Pozostałe 488.400

31 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZ. 921) 16.586.000 zł Dotacje dla instytucji kultury8.294.000 Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek 185.000 Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek 185.000 Inwestycje i remonty w budynkach instytucji kultury7.704.000 Inwestycje i remonty w budynkach instytucji kultury7.704.000 Ochrona i konserwacja zabytków 240.000 Pozostałe 163.000 Ochrona i konserwacja zabytków 240.000 Pozostałe 163.000

32 WYDATKI BUDŻETOWE (Dział 750) 33.514.489 zł URZĄD MIASTA – wydatki bieżące20.264.790 zadania własne17.712.176 zadania zlecone rządowe 729.643 dopłata do zadań zleconych 1.822.971 URZĄD MIASTA – wydatki bieżące20.264.790 zadania własne17.712.176 zadania zlecone rządowe 729.643 dopłata do zadań zleconych 1.822.971 INNE WYDATKI BIEŻĄCE 2.320.360 Rada Miasta i Rady Dzielnic 1.075.360 Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej 385.000 składki członkowskie (związki i stowarzyszenia) 110.000 USC, Rzecznik Ochrony Praw Konsumenta i inne 750.000

33 WYDATKI BUDŻETOWE Dział 750 - c.d. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 7.729.339 elektroniczna karta miejska 3.154.339 rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej 1.325.000 miejska sieć teleinformatyczna 1.150.000 monitoring wizyjny miasta 1.150.000 zakupy inwestycyjne 800.000 SEKAP – wspólny projekt regionalny 150.000 budynek użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 3.200.000

34 PLANOWANE INWESTYCJE W 2005 ROKU OGÓŁEM NAKŁADY 213.680.556 zł tj. 42,77 % wydatków ogółem

35 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICACH MIASTA BUDŻET MIASTA16.813.898 FUDNUSZ SPÓJNOŚCI80.113.414 WFOŚiGW19.206.678 GASZOWICE I JEJKOWICE 675.074 EBOiR (PWiK) 24.591.569 141.400.633 zł

36 Kompleksowa modernizacja budynku RCK na potrzeby mieszkańców regionu 6.680.000 zł w tym -budżet miasta 1.019.000 zł -budżet państwa 666.000 zł -środki ZPORR1.695.000 zł -prefinansowanie3.300.000 zł Dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych 644.000 zł w tym -budżet miasta 37.200 zł -środki ZPORR206.800 zł -prefinansowanie400.000 zł

37 Modernizacja drogi nr 78 etapy I i II 15.259.250 zł - budżet miasta 3.988.663 zł - środki SPO – T 3.770.587 zł - prefinansowanie 7.500.000 zł

38 Budowa Obwodnicy Północnej 12.996.030 zł - budżet miasta 7.000.000 zł - środki ZPORR 1.996.030 zł - prefinansowanie 4.000.000 zł I etap Rudzka – Gliwicka II etap Rudzka – Energetyków III etap Budowlanych – Storczyków – Rudzka

39 MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ -BUDŻET MIASTA 700.000 zł -WFOŚiGW pożyczka 500.000 zł -WFOŚiGW dotacja1.600.000 zł 2.800.000 zł

40 PRZEBUDOWA ul. RACIBORSKA – DWOREK oraz BUDOWA I ETAPU ul. ZBIORCZEJ 3.826.207 zł - budżet miasta 956.552 zł - środki ZPORR 969.655 zł - prefinansowanie1.900.000 zł

41 REWITALIZACJA BUDYNKU PRZY UL. ZAMKOWEJ 5 NA POTRZEBY REGIONALNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI 1.325.000 zł - budżet miasta 325.000 zł - program łagodzenia 1.000.000 zł

42 KONTYNUACJA BUDOWY PASAŻU UL. POWSTAŃCÓW – KRASZEWSKIEGO Elewacja budynku zlokalizowanego przy ul. Powstańców 16 a 1.161.822 zł Dotacja z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego – WNW z 2004 roku 210.329 zł Wkład własny miasta – WNW z 2004 roku 427.032 zł Poniesione nakłady w 2004 r. 524.461 zł

43 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

44 WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 7.629.400 zł BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ2.384.500 LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZGM 735.000 ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM i MOSiR 1.008.900 KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ROŚLINNYCH ZZM 500.000 LIKWIDACJA AZBESTÓW W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ2.350.000 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE STADIONU, KĄPIELISKA I STAWU PRZY UL. GLIWICKIEJ 521.000 POZOSTAŁE 130.000

45 STRUKTURA FINANSOWANIA ZADAŃ ZGŁASZANYCH DO DOFINANSOWANIA (bez rozstrzygnięć ) BUDŻET MIASTA7.762.063 BUDŻET PAŃSTWA 1.275.000 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego15.321.830 w tym – środki ZPORR 5.291.830 prefinansowanie 10.030.000 Sektorowy Program Operacyjny – Transport11.270.587 w tym – środki SPO – T 3.770.587 prefinansowanie 7.500.000 Program łagodzenia 1.000.000 KWOTA WPŁYWAJĄCA NA DEFICYT 25.292.063 zł

46 Adaptacja Domu Nauczyciela na przedszkole Modernizacja budynku RCK Budowa przedszkola w dz. Paruszowiec Obiekty sportowe w dz. Niedobczyce i Radziejów Dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych Odnowa bazy sportowej – placówki edukacyjne Obwodnica Północna Środki własne 3.680.200 zł ZPORR15.321.830 zł Zadania zgłoszone do dofinansowania (bez rozstrzygnięć)

47 Zadanie zgłoszone do dofinansowania (bez rozstrzygnięcia) Modernizacja drogi krajowej nr 78 Środki własne 3.756.863 zł SPO - T11.270.587 zł

48 WYDATKI INWESTYCYJNE 42,77% WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

49 DOPŁATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ 22.998.966 zł DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2.281.835 zł OGÓŁEM DOPŁATY 25.280.801 zł WYDATKI BUDŻETOWE

50 Budżet miasta Rybnika na 2005 r.

51 Skumulowany niedobór na koniec 2005 roku SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA KONIEC 2003 r. - 74.272.589 zł DEFICYT 2004 r. - PLAN PIERWOTNY - 43.113.957 zł PLAN PO ZMIANACH - 12.564.451 zł SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA KONIEC 2004 r. WG PLANU PIERWOTNEGO - 117.386.546 zł WG PLANU PO ZMIANACH - 86.837.040 zł PLANOWANY DEFICYT W 2005 r. - 79.840.000 zł SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA KONIEC 2005 roku planowany - 166.677.040 zł SPODZIEWANY WYNIK + 4.000.000 zł SPODZIEWANY - 70.272.589 zł spodziewany - 150.112.589 zł

52 Z dniem 1 maja 2004 roku została znowelizowana ustawa o finansach publicznych. Zmiany dotyczą m.in. wyłączeń, przy obliczaniu wskaźników określonych w art. 113 i 114, zadłużeń i kosztów jego obsługi powstałych w związku z finansowaniem zadań ze środków Unii Europejskiej.

53 WSKAŹNIKI odpowiadające pełnemu zadłużeniu uwzględniające wyłączenia

54 Rating przyznany miastu [A- (pol)] Miasto Rybnik posiada długoterminowy rating na poziomie [A- (pol)] nadany przez Fitch Polska S.A. w 2002 roku i potwierdzony 27 września 2004 roku Rating krajowy: Długoterminowy:A- (pol), - krajowy rating na poziomie A oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii. Krótkoterminowy:nie posiada. Perspektywa Ratingu:negatywna. Krajowe ratingi długoterminowe - skala AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)

55 BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google