Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W P RZEDSZKOLU NR 23 IM. L. K RZEMIENIECKIEJ W Ż ORACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W P RZEDSZKOLU NR 23 IM. L. K RZEMIENIECKIEJ W Ż ORACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W P RZEDSZKOLU NR 23 IM. L. K RZEMIENIECKIEJ W Ż ORACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

2 Z GODNIE Z OPRACOWANYM PLANEM NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROWADZONA BYŁA W OBSZARZE : Procesy zachodzące w przedszkolu Wymaganie: Przedszkole ma koncepcję pracy. Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

3 I. Z AGADNIENIA EWALUACJI 1. Przedmiot: Przedmiotem ewaluacji są działania przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją pracy. 2. Cel: Zebranie informacji wśród podmiotów i partnerów przedszkola o efektywności działań podejmowanych w placówce. Pytania kluczowe: 1. W jakim stopniu działania realizowane przez przedszkole zgodnie z koncepcją pracy pozwalają na ukształtowanie sylwetki absolwenta gotowego do podjęcia obowiązków szkolnych? 2. Na ile działalność przedszkola w ramach obszarów zawartych w koncepcji pracy spełnia oczekiwania klientów, podmiotów i partnerów przedszkola?

4 II. I NFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EWALUACJI 1. Opis metod i narzędzi badawczych oraz źródeł informacji. Profil szkoły - przeprowadzono wywiady fokusowe wśród reprezentantów rodziców, personelu i nauczycieli przedszkola, nauczycieli szkół oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. Odbyła się dyskusja panelowa z reprezentantami wszystkich grup fokusowych. Pole siłowe - badaniem objęto rodziców dzieci 4 - 6 letnich z 12 grup przedszkolnych. Rodzice na zebraniach grupowych wypowiadali się na temat mocnych i słabych stron przedszkola oraz podawali propozycje i sugestie dotyczące jakości funkcjonowania placówki oraz wzbogacenia jej oferty.

5 2. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych. Określenie przedmiotu, celu, opracowanie harmonogramu ewaluacji 05-07.09.2012r Opracowanie narzędzi badawczych 10-14.09.2012r Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych - wywiady fokusowe 17-19.09.2012r Pole siłowe - wg harmonogramu spotkań grupowych Analiza zebranych informacji 24-28.09.2012r Opracowanie raportu 01-04.10.2012r

6 III. W YNIKI EWALUACJI W JAKIM STOPNIU DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PRACY POZWALAJĄ NA UKSZTAŁTOWANIE SYLWETKI ABSOLWENTA GOTOWEGO DO PODJĘCIA OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH ? Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że działania przedszkola w wysokim stopniu pozwalają na ukształtowanie absolwenta gotowego do podjęcia obowiązków szkolnych. Nasi wychowankowie są sprawni fizycznie, dostrzegają korzyści płynące z aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Mają świadomość zdrowotną w zakresie higieny, bezpieczeństwa, właściwego odżywiania się, jednakże nie zawsze stosują te umiejętności w praktyce.

7 W większości są samodzielni i potrafią sobie radzić z trudnościami, jednakże część dzieci oczekuje pomocy osoby dorosłej w czynnościach samoobsługowych. Ponadto u niektórych dzieci stwierdzono obniżoną sprawność manualną. Umiejętności językowe i komunikacyjne dzieci są na dobrym poziomie, jednak posługują się prostym językiem, nie potrafią wypowiadać się na określony temat i nie zawsze rozumieją kierowane do nich polecenia. Większość dzieci prezentuje pozytywne postawy społeczne i zna wartości moralne, lecz nie zawsze potrafią współdziałać w grupie i przestrzegać ustalonych zasad. Posiadają wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji.

8 N A ILE DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA W RAMACH OBSZARÓW ZAWARTYCH W KONCEPCJI PRACY SPEŁNIA OCZEKIWANIA KLIENTÓW, PODMIOTÓW I PARTNERÓW PRZEDSZKOLA ? O BSZAR : PRACA Z DZIECKIEM Wszystkie grupy respondentów bardzo dobrze oceniły działania przedszkola w zakresie: zapewniania dzieciom bezpieczeństwa, rozwijania sprawności fizycznej dzieci, wdrażania dzieci do samodzielności i radzenia sobie z trudnościami, rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka. Dobrze oceniono również działania w zakresie: kształtowania świadomości zdrowotnej, umiejętności społeczno - moralnych dzieci i kompetencji językowych dzieci. Nauczyciele szkoły podstawowej podkreślili, że dzieci mają dużą wiedzę na temat zdrowia jednak nie potrafią jej wykorzystać w praktyce. Zwrócili również uwagę na to, że dzieci posługują się bardzo prostym językiem i nie potrafią wypowiadać się na temat określony. Zdaniem nauczycieli szkół niektóre dzieci są niekulturalne, niegrzeczne, mają problemy z przestrzeganiem ustalonych zasad, należy również w większym stopniu wspomagać rozwój manualny u dzieci.

9 O BSZAR : WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM Kolejny obszar na temat którego wypowiadali się przedstawiciele środowiska lokalnego, rodzice, personel i nauczyciele przedszkola to współpraca przedszkola ze środowiskiem. Bardzo dobrze zostały ocenione działania w zakresie: promowania przedszkola w środowisku, uczestnictwa wychowanków w życiu środowiska lokalnego. Słabo oceniona została przez nauczycieli kwestia badania przez przedszkole losów absolwentów ze względu na brak wykorzystania jego wyników do dalszej pracy.

10 O BSZAR : WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W obszarze współpraca z rodzicami wypowiadali się rodzice, personel i nauczyciele naszej placówki. Bardzo dobrze zostały ocenione następujące działania: angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola, wdrażanie do rodzinnej rekreacji, informowanie o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu oraz przepływ informacji w przedszkolu. Rodzice zwrócili uwagę jedynie na problemy techniczne strony internetowej przedszkola.

11 O BSZAR : BAZA PRZEDSZKOLA Kolejny obszar na jaki wypowiadali się rodzice, personel i nauczyciele przedszkola to baza przedszkola. Wszystkie badane grupy stwierdziły, że wyposażenie przedszkola umożliwia wszechstronny rozwój dzieci. Baza dydaktyczna i lokalowa jest systematycznie wzbogacana i sprzyja warunkom bezpiecznej zabawy i działalności edukacyjnej. Respondenci podkreślili ubogie wyposażenie ogrodu przedszkolnego, brak sali gimnastycznej, brak toalet w niektórych salach oraz zbyt małe niektóre sale zajęć. Pracownicy przedszkola zwrócili uwagę na ogrodzenie w budynku głównym przedszkola, które nie zapewnia w pełni bezpieczeństwa.

12 O BSZAR : DOSKONALENIE W obszarze doskonalenie wypowiadali się personel oraz nauczyciele przedszkola. Nauczyciele stwierdzili, że przedszkole umożliwia im różnorodne formy doskonalenia, gdyż brane są pod uwagę ich oczekiwania i propozycje. Według personelu niepedagogicznego przedszkole nie daje możliwości uczestnictwa w różnorodnych formach doskonalenia. Jest bardzo mało szkoleń i warsztatów i nie są dofinansowywane.

13 IV. W NIOSKI I REKOMENDACJE 1. Stworzyć sale gimnastyczne w pomieszczeniach budynku głównego i filii. 2. Podjąć działania mające na celu podniesienie poziom bezpieczeństwa w obrębie przedszkola (założenie monitoringu, wymiana ogrodzenia przedszkola). 3. Wzbogacić wyposażenie ogrodu przedszkolnego o sprzęt sportowo - rekreacyjny (altanki, ławeczki, boisko do mini gier zespołowych, miasteczko ruchu) 4. Wzbogacić bazę dydaktyczną o stroje i rekwizyty teatralne dla dzieci i pacynki Hałabały. 5. Wzbogacić ofertę przedszkola o nowe formy rozwijania zainteresowań czytelniczych.

14 6. Podjąć działania mające na celu rozwijanie zainteresowań muzycznych i plastycznych dzieci.. 7. Opracować plan działań naprawczych oparty na wynikach badania losów absolwentów. 8. Kształtować świadomość ekologiczną wychowanków. 9. Włączyć pracowników obsługi do udziału w warsztatach organizowanych w ramach WDN. 10. Wzbogacić formy współpracy ze szkołą. 11. Zorganizować zajęcia dodatkowe z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W P RZEDSZKOLU NR 23 IM. L. K RZEMIENIECKIEJ W Ż ORACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google