Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstolina Podstolina jest przedstawicielk ą modnej kobiety epoki stanis ł awowskiej (XVIII w.), kiedy to w Europie wida ć by ł o wp ł ywy mody francuskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstolina Podstolina jest przedstawicielk ą modnej kobiety epoki stanis ł awowskiej (XVIII w.), kiedy to w Europie wida ć by ł o wp ł ywy mody francuskiej."— Zapis prezentacji:

1 Podstolina Podstolina jest przedstawicielk ą modnej kobiety epoki stanis ł awowskiej (XVIII w.), kiedy to w Europie wida ć by ł o wp ł ywy mody francuskiej. Idea ł em kobiety w tych czasach by ł a panna delikatna i krucha, z blad ą cer ą. Suknie damskie by ł y szyte z drogich materia ł ów i wspaniale zdobione. Sk ł ada ł y si ę z gorsetu z fiszbinami i rogówki (stela ż sukni z ł o ż ony z po łą czonych ta ś mami stalowych obr ę czy). Materia ł ami, których u ż ywano by ł y, mi ę dzy innymi, jedwabie i bawe ł niane tkaniny. Ubiory ozdabiano koronkami, kokardami, sztucznymi kwiatami, klejnotami i futrem. Popularnymi dodatkami by ł y kloarety (obro ż e noszone na szyi) z marszczonego tiulu i wst ąż ki lub kolie. Nieod łą cznym elementem stroju by ł te ż wachlarz, najlepiej z ko ś ci s ł oniowej i bogato rze ź biony. G ł adko zaczesane, lekko przypudrowane i ozdobione z umiarem w ł osy oraz peruki stanowi ł y najmodniejsze z fryzur tego okresu.

2 Papkin W modzie m ę skiej, podobnie jak w kobiecej, w XVIII w. dominowa ł y wp ł ywy francuskie. Strój modnego m ęż czyzny sk ł ada ł si ę na pocz ą tku szustokoru (d ł uga kamizelka przypominaj ą ca frak, d ł ugo ś ci do kolan z d ł ugimi r ę kawami i mankietem) i obcis ł ych spodni do kolan. Do spodni panowie nak ł adali cienkie po ń czochy. We fryzurach m ę skich panowa ł a dowolno ść. Niektórzy m ęż czy ź ni uk ł adali i pudrowali na bia ł o swoje naturalne w ł osy, inni nosili peruki z du ż ymi lokami, b ą d ź mniejsze z warkoczem z ty ł u (harcap) zawi ą zywanym na ko ń cu kokard ą. Modnym dodatkiem do stroju by ł zegarek na ł a ń cuszku. Noszono tak ż e par ę dobrze dopasowanych, skórzanych r ę kawiczek.

3 Klara W preromantyzmie jak i romantyzmie, którego przedstawicielk ą jest Klara w modzie nie zauwa ż ymy rewolucji lecz drobne, ale istotne zmiany. Inspiracj ą dla kobiet w tamtym czasie by ł o wszystko to, co egzotyczne. Zamiast obszernych dekoltów panie zacz ęł y lubowa ć si ę w wysokich ko ł nierzach. Przekona ł y si ę tak ż e do d ł ugich, czasami bufiastych r ę kawów z mankietami, które cz ę sto ozdabiano koronkami. Jednak nadal noszono ciasne gorsety i pantalony. Nale ż y tak ż e zwróci ć uwag ę na zdobione, koronkowe po ń czochy i podwi ą zki. W ł osy najcz ęś ciej uk ł adano w malutkie loczki, z których upinano wysoki w ę ze ł na czubku g ł owy, w który wpinano kokard ę, ozdobn ą spink ę lub ozdoby przykuwaj ą ce wzrok (per ł y, diademy, pawie pióra).

4 Wac ł aw Wac ł aw jest przedstawicielem preromantyzmu, podobnie jak Klara. M ęż czy ź ni w tamtym okresie wzorowali si ę na powie ś ci Goethego „Cierpienia m ł odego Wertera”. Panowie ubierali si ę w d ł ugie fraki lub niebieskie marynarki o szerokich ramionach i w ą skiej talii. Do tego zak ł adano ż ó ł te spodnie. Podobnie jak kobiety, m ęż czy ź ni przyk ł adali du żą wag ę do wygl ą du swoich w ł osów. Noszono peruki z lokami lub obcinano si ę w charakterystyczny sposób. Bardzo popularne by ł y bokobrody przykuwaj ą ce uwag ę kobiet. Najpopularniejszym nakryciem g ł owy by ł cylinder z czarnego jedwabiu.

5 Cze ś nik i Rejent Stroje w epoce sarmackiej, której przedstawicielami s ą Cze ś nik i Rejent, swoimi korzeniami si ę ga ł y Wschodu. By ł y bardzo dostojne i barwne. Najcz ęś ciej noszono ż upan przepasany ozdobnym pasem. Jego podstawow ą cz ęś ci ą by ł ż upan przepasany ozdobnym pasem, na który zak ł adano kontusz. Ubiory szyto z karmazynu i szkar ł atu. Popularnym nakryciem g ł owy by ł ko ł pak z czaplimi piórami lub konfederatka. Nieod łą cznym elementem stroju w tym okresie by ł a ozdobna szabla zwana karabel ą. Modn ą fryzur ą w tym okresie by ł czub z w ł osów, a w ą sy noszono cz ęś ciej ni ż brody.


Pobierz ppt "Podstolina Podstolina jest przedstawicielk ą modnej kobiety epoki stanis ł awowskiej (XVIII w.), kiedy to w Europie wida ć by ł o wp ł ywy mody francuskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google