Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kanon (sztuka) – zespół wzorców, reguł i metod wytwarzania obowi ą zuj ą cych w danym okresie w odniesieniu do przedstawiania ludzkiej postaci, stylu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kanon (sztuka) – zespół wzorców, reguł i metod wytwarzania obowi ą zuj ą cych w danym okresie w odniesieniu do przedstawiania ludzkiej postaci, stylu."— Zapis prezentacji:

1

2 Kanon (sztuka) – zespół wzorców, reguł i metod wytwarzania obowi ą zuj ą cych w danym okresie w odniesieniu do przedstawiania ludzkiej postaci, stylu architektonicznego, lub wszelkich form artystycznych na okre ś lonym obszarze. Kanony greckie wi ążą si ę z poj ę ciem idealnych proporcji i modułem. Do najbardziej znanych kanonów greckich nale żą : 1.kanon Polikleta, według którego wysoko ść człowieka ma 8 modułów, w tym jeden moduł stanowi wysoko ść głowy jako 1/8 całego ciała. 2.kanon Lizypa, według którego wysoko ść człowieka ma 9 modułów, w tym głowa to 1/9 cało ś ci. Kanon w staro ż ytnym Rzymie: 1.według Witruwiusza wysoko ść człowieka to 10 modułów, moduł to wysoko ść głowy mierzona od brody do nasady włosów; z jego rozwa ż a ń korzystali malarze renesansu. Kanony nowo ż ytne: 1.kanon Leonarda da Vinci - oparty jest o studium ludzkiego ciała wpisuj ą cego sylwetk ę człowieka w kwadrat i koło, którego ś rodek stanowi p ę pek. 2.Albrecht Dürer - prowadził studia nad proporcjami ciała kobiety. 3.Le Corbusier - "zasada złotego podziału" przeniesiona na wymiary człowieka stoj ą cego z podniesion ą r ę k ą. Ró ż nica mi ę dzy kanonem a stylem w sztuce polega na tym, ż e styl nie podlega ś cisłym regułom i najcz ęś ciej odnosi si ę do wszelkich form ekspresji artystycznej, w tym do literatury i muzyki danego okresu.

3 Sztuka prehistoryczna

4 Sztuka prehistoryczna – nazwa, stosowana dla przejawów działalno ś ci człowieka z epoki prehistorycznej. Przedmiotem sztuki prehistorycznej s ą wytwory r ą k ludzkich, o których historia nie posiada ż adnych ź ródeł pisanych. W czasach prehistorycznych kobiety były kojarzone głównie z płodno ś ci ą. Ich rola sprowadzała si ę do urodzenia jak najwi ę kszej liczby dzieci. Rze ź by i malowidła z tego okresu przedstawiaj ą zatem kobiety jako bardzo zaokr ą glone, wr ę cz otyłe, z du ż ymi piersiami i biodrami, nasuwaj ą ce skojarzenia z płodno ś ci ą i macierzy ń stwem.

5 Wenus z Willendorfu

6 Staro ż ytny Egipt

7 W staro ż ytnym Egipcie wykształcił si ę tam bardzo ś cisły kanon kobiecej urody. To wtedy po raz pierwszy na tak ą skal ę rozpowszechniła si ę depilacja ciała, znacznie bardziej restrykcyjna w formie ni ż dzisiaj – kobiety goliły bowiem nie tylko całe ciała, ale tak ż e głowy. Ideałem była smukła kobieta o w ą skich biodrach, mocno umalowanych oczach, wydatnym nosie, długiej szyi i całkowicie łysej czaszce.

8

9 Staro ż ytna Grecja

10 Ideał staro ż ytnych Greków i Rzymian był do ść zbli ż ony do dzisiejszych standardów pi ę kna. Wenus z Milo by ć mo ż e nie zachwyciłaby dzi ś zbyt wielu swoj ą twarz ą, ale jej ciało najprawdopodobniej zdobyłoby uznanie doskonale harmonijn ą, nieco atletyczn ą budow ą. Ciekawe, czy bogini miło ś ci trafiłaby na okładk ę magazynu Shape...

11

12 Kobiety w Gotyku

13 W gotyku architektura pi ę ła si ę ku Bogu. Była strzelista i wysmukła. Taki te ż był ideał kobiety tej epoki – smukła, wiotka, wysoka i delikatna. Moda zaczyna by ć bardzo istotna, bo ludzie zaczynaj ą si ę bogaci ć. Coraz wi ę ksze znaczenie zyskuje mieszcza ń stwo, które pragnie we wszystkich dziedzinach do ś cign ąć mo ż nowładców, a poniewa ż mo ż e sobie na to pozwoli ć i jeszcze wtedy nie ma ogranicze ń dyktowanych prawem, robi to. Szczególnie kunsztowny jest strój kobiecy. Wci ąż noszone s ą dwie suknie, ale wierzchnia w gotyku jest w ogóle pozbawiona r ę kawów i upinana z jednej strony. Elegantki nie ż ałuj ą materiałów. Malownicze zwoje nadaj ą kobiecej sylwetce charakterystyczn ą liter ę S. Warto zwróci ć uwag ę na nakrycia głowy, które s ą niezwykle kunsztowne i strzeliste jak wie ż e gotyckich ś wi ą ty ń. S ą to czepce i wysokie czapki, najprostsze wykonane z chust, bardziej wykwintne z krochmalonych materiałów, albo specjalnie wygi ę tego wałka, który był obci ą gni ę ty aksamitem i ozdabiany drogimi kamieniami. W gotyku damy po raz pierwszy zaczynaj ą u ż ywa ć bielizny. Ubranie m ę skie było trzycz ęś ciowe. Na bielizn ę nakładano szat ę spodni ą, a potem wierzchni ą, (których zreszt ą z reguły nie prano). Buty ludzi bogatych ko ń czyły si ę w szpic. Noski bywały do ść długie. Chocia ż uwa ż ano, ż e osoby, które nosz ą tego typu obuwie, s ą bufonami.

14

15 Renesansowy ideał kobiety.

16 S ą dzi si ę, ż e idealny wzór kobiety doskonałej tamtego czasu przedstawiał obraz Leonarda da Vinci, pt. : "Mona Liza". W tamtym czasie, kobieta ta była wzorem pi ę kno ś ci. Pochodziła ona z Florencji i stała si ę symbolem prawdziwej kobieco ś ci. Zadziwiaj ą ce jest to, ż e dzi ś wizerunek tej kobiety jest równie popularny i podziwiany. Jak wówczas opisywano kobiet ę idealn ą ? Koniecznie musiała mie ć wielkie, migdałowe, pi ę kne oczy. Musiała mie ć wyra ź ne i kształtne brwi. Niezbyt wielkie i rzucaj ą ce si ę w oczy usta. Za pi ę kn ą uwa ż ano równie ż kobiet ę przy ko ś ci. To zupełnie odwrotnie ni ż dzi ś.

17

18 Kobieta w Baroku

19 Wizerunek kobiety w okresie baroku jest jednolity, chocia ż czasem mo ż na zauwa ż y ć w nim odchylenia od reguły. Zarówno malarze jak i poeci przedstawiaj ą kobiet ę jako posta ć, która dostarcza rozrywki m ęż czyznom jest pozbawiona cnót duchowych, które dominowały w okresie renesansu. Barok jest epok ą kontrastów, dlatego na obrazach malarzy XVI i XVII-wiecznych bardzo wyra ź nie wida ć ró ż nice pomi ę dzy barwami ciała a tłem otoczenia, na których si ę ono znajduje. Poza tym ró ż nice s ą równie ż dostrzegane w samej tematyce obrazów. Mimo i ż przewa ż aj ą obrazy, na których kobiety eksponuj ą swoje prawie nagie ciała, mo ż na tak ż e spotka ć zupełnie odmienny wizerunek kobiety.

20

21 Kobieta Współczesna

22 Współczesno ść, tak jak ka ż da z epok, wykreowała pewne charakterystyczne dla siebie wzorce osobowe. Zarówno w stosunku do m ęż czyzn jak i do kobiet odnosi si ę wiele stylów i sposobów ż ycia. W ostatnich latach, głównie w Ameryce Północnej i Europie została wykreowana postawa bisnesswoman. Kobiety wyzwolonej, d ążą cej do kariery i łakn ą cej sukcesów, cz ę sto nie maj ą cej czasu dla domu i rodziny. Drugim typem współczesnych kobiet, po cz ęś ci pokrywaj ą cym si ę z postaw ą bisnesswoman, s ą feministki. Walcz ą ce o swoje prawa, żą daj ą ce równo ś ci i partnerstwa. Helen Fielding, współczesna brytyjska pisarka, autorka takich ksi ąż ek jak Cause Celeb i obu cz ęś ci Dziennika Bridget Jones, w swoich utworach przedstawia wła ś nie tak ą kobiet ę.

23


Pobierz ppt "Kanon (sztuka) – zespół wzorców, reguł i metod wytwarzania obowi ą zuj ą cych w danym okresie w odniesieniu do przedstawiania ludzkiej postaci, stylu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google