Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr1 w Zakrzewie. miejscowo ść istniej ą ca od 1317 roku. Po ł o ż ona jest w województwie mazowieckim 10 km od Radomia. mgr in ż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr1 w Zakrzewie. miejscowo ść istniej ą ca od 1317 roku. Po ł o ż ona jest w województwie mazowieckim 10 km od Radomia. mgr in ż."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr1 w Zakrzewie

2 miejscowo ść istniej ą ca od 1317 roku. Po ł o ż ona jest w województwie mazowieckim 10 km od Radomia. mgr in ż. S ł awomir Bia ł kowski. W ł adz ę gminy sprawuje ju ż trzeci ą kadencj ę Na terenie gminy znajduje si ę 24 so ł ectwa.

3 W ubieg ł ym roku rozpocz ęł y si ę prac ę odno ś nie projektu boisk sportowych „Orlik 2012”na miejscu zaniedbanego terenu. Dnia 23 pa ź dziernika 2009 roku odby ł o si ę uroczyste otwarcie z udzia ł em Wójta Gminy. Dzi ę ki temu obiektowi sportowemu mo ż emy rozwija ć si ę i mile sp ę dza ć czas.

4 O ś rodek zdrowia powsta ł 30 kwietnia 1974 roku. Pocz ą tkowo s ł u ż ba medyczna mie ś ci ł a si ę go ś cinnie k ą tem placówki w by ł ym banku w centrum Zakrzewa, pó ź niej za ś zosta ł a przeniesiona na ty ł y drewnianej siedziby GS – u. Na szcz ęś cie przy pomocy wójta i radnych naszej gminy powsta ł o ś rodek z prawdziwego zdarzenia. Od 2 lat mamy równie ż rozbudowan ą placówk ę w której powsta ł pawilon dzieci ę cy. Rozbudowany wed ł ug standardów unijnych z warunkami dogodnymi dla osób niepe ł nosprawnych. 1 kwietnia 2010 roku zosta ł a uruchomiona stacja pogotowia ratunkowego. Ambulans zosta ł ufundowany przez wójta gminy Zakrzew - S ł awomira Bia ł kowskiego. Dzi ę ki niej pomoc dociera szybciej do poszkodowanych i cz ę sto ratuje im ż ycie. Środek zdrowia w Zakrzewie

5 Zakrzewie … w Pod koniec 2009 roku zosta ł przeprowadzony kapitalny remont posterunku w Zakrzewie. Zosta ł y wyburzone niektóre ś ciany wewn ą trz, dzi ę ki którym pomieszczenia sta ł y si ę bardziej przestrzenne. Koszt remontu wyniós ł oko ł o 300 tysi ę cy z ł otych, który zosta ł sfinansowany z funduszy policyjnych oraz Urz ę du Gminy. Remont posterunku to nie tylko jedna z rzeczy, która by poprawi ł a warunki pracy policji. Dostali ś my równie ż dwa nowe radiowozy policyjne jak i ca ł e potrzebne wyposa ż enie komisariatu. Posterunek MO w Zakrzewie zosta ł za ł o ż ony w 1963 roku. Obszarem dzia ł ania posterunku to terytorialny i administracyjny obszar gminy.

6 „ małego miasteczka” Zakrzew oko ł o 20 – stu lat temu by ł,,ma łą wsi ą, bez dróg, chodników, miejsc kulturalnych”. Po 20 - stu latach zmieni ł a si ę dla nas w „ma ł e miasteczko”, zosta ł o praktycznie wszystko odnowione dzi ę ki naszym w ł adzom. W centrum Zakrzewa znajduje si ę przestronny plac, na którym odbywa j ą si ę takie uroczysto ś ci jak, np.: Wigilia. Na placu zosta ł y umieszczone m.in. ł aweczki oraz zegar s ł oneczny. Zosta ł odnowiony most którym p ł ynie rzeka Bosak. Zegar słoneczny

7 Zakrzewie i Cerekwi. Jednak nie tylko wszystkie prace wykonane s ą w jednej miejscowo ś ci naszej gminy. Powsta ł y budynki kulturalne takie jak „Dom Ludowy w Gulinku ”, „ Ś wietlica Wiejska w Marianowicach”, oraz nowo powstaj ą ce w Dom Ludowy w Gulinku

8 Ko ś ció ł w Zakrzewie jest jednym z zabytków, który równie ż z pomoc ą proboszcza parafii Romana Adamczyka oraz wójta S ł awomira Bia ł kowskiego zdobyli ś my cz ęść funduszy z Unii Europejskiej. Dzi ę ki temu trwaj ą teraz prace elewacji ko ś cio ł a. Dwa lata temu zosta ł odnowiony o ł tarz równie ż z pieni ę dzy unijnych i mieszka ń ców.

9 Zakrzew Kolonia Chodnik wraz z drogą do szkoły w Zakrzewie Droga w miejscowości Milejowice Na terenie naszej gminy prze ostatnie 20 lat zostało wybudowanych około 80km dróg asfaltowych przy pomocy Unii Europejskiej i naszej gminy.

10 Zakrzew „Wulkan” GKS GKS Wulkan Zakrzew to nasz IV - ligowy klub sportowy. W miejscowo ś ci Taczew zosta ł o zmodernizowane boisko i szatnie. Wspomaga go Wójt Gminy wraz ze sponsorami. S ą dzimy, ż e dzi ę ki temu doszli oni tak daleko no i oczywi ś cie udoskonalaniu swoich umiej ę tno ś ci. Boisko w Taczewie

11 PSP w Zakrzewie PSP w Mleczkowie PSP w Woli Taczewskiej PSP w Cerekwi PSP w Dąbrówce Podłężnej PSP w Wacynie PSP w Janiszewie PSP w Gulinie PG Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Wszystkie te placówki zostały odremontowane i dobrze wyposażone. Dzięki władzom naszej gminy. PG w Zakrzewie

12 Straże Pożarne Mamy 7 oddzia ł ów Ochotniczej Stra ż y Po ż arnej na terenie gminy. Zosta ł y wymienione wozy na lepsze, pompy wodne i wszelkie sprz ę ty potrzebne do pracy. Czujemy si ę bardziej bezpiecznie w czasie zagro ż enia, bo wiemy, ż e nasze stra ż e szybko i na czas przyjad ą z pomoc ą.

13  Prezentacja zosta ł a zrobiona na podstawie wywiadów z panem Tadeuszem K ę pk ą. Jednym z rolników gminy Zakrzew. Pan Tadeusz aktywnie uczestniczy w ż yciu gminy. Jest dzia ł aczem spo ł ecznym, gra w Kapeli Ludowej z Marianowic. Oraz z radn ą naszej gminy pani ą Halin ą Lewandowsk ą i panem Dariuszem Bia ł czakiem komendantem posterunku policji w Zakrzewie.

14 Przygotowały : Magdalena Fali ń ska i Patrycja Piasek


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr1 w Zakrzewie. miejscowo ść istniej ą ca od 1317 roku. Po ł o ż ona jest w województwie mazowieckim 10 km od Radomia. mgr in ż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google