Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 2 w Turku Turek – 20 lat zmian Samorz ą d Turkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 2 w Turku Turek – 20 lat zmian Samorz ą d Turkowski."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 2 w Turku Turek – 20 lat zmian Samorz ą d Turkowski

2 Turek dla ka ż dego T Turek jest miastem, które w ci ą gu os - tatnich 20 lat przesz ł o ogromn ą metamor - foz ę. W du ż ej mierze przyczyni ł si ę do tego Samorz ą d Terytorialny. Dzi ę ki niemu nasze miasto posiada no - woczesne technologie, dba o ochron ę ś rodo - wiska oraz jest koloro - we i przyjazne dla ka ż dego.

3 B Ochrona ś rodowiska Bardzo du żą uwag ę zacz ę to zwraca ć na ochron ę ś rodowiska. Wybudowano nowo- czesn ą oczyszczalni ę ś cieków, dzi ę ki której nie musimy wdycha ć brzyd- kich zapachów nagro- madzonych w ca ł ym mie ś cie. Zab łą kane zwierz ę ta znalaz ł y miej- sce w schronisku i w ten sposób teren sta ł si ę bezpieczniejszy. Dbamy tak ż e o nasz krajobraz. Za wycinanie ro ś lin, które maj ą powy ż ej 5 lat gro żą wysokie kary finansowe.

4 S T Rozrywka Turek bardzo rozwin ął rozrywk ę dla swoich mieszka ń ców i go ś ci. Co roku mo ż emy bra ć udzia ł w Dniach Turku oraz Ś wi ę cie ulicy Kaliskiej. Do miasta cz ę sto zapraszani s ą s ł awni arty ś ci, którzy maj ą tu swoje koncerty. Cz ę sto goszcz ą tutaj cyrki, które s ą ogromn ą atrakcj ą dla dzieci. Du żą popularno ś ci ą cieszy si ę kino „TUR”. Zarówno m ł odzi i starsi ch ę tnie wybieraj ą si ę do niego. Swoj ą dzia ł alno ść ca ł y czas rozwija Miejski Dom Kultury w Turku. Jego przedsi ę wzi ę cia mobilizuj ą Turkowian do aktywnego dzia ł ania na rzecz miasta oraz rozwijania swoich zainteresowa ń. W Turku mie ś ci si ę kryta p ł ywalnia, a w ostatnim czasie wybudowano hal ę widowiskowo - sportow ą i kilka „orlików”, gdzie mo ż na sp ę dza ć swój czas wolny uprawiaj ą c sport.

5 W Edukacja W Turku znajduje si ę wiele przedszkoli, trzy szko ł y podstawowe, dwa gimnazja oraz kilka szkó ł ś rednich. Ich uczniowie mog ą by ć dumni, ż e s ą nauczani na tak wysokim poziomie. Tur- kowskie szko ł y szczyc ą si ę najwy ż szymi osi ą gni ę ciami na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogól- nopolskim. W ci ą gu ostatnich 20 lat zdo ł ano wybudowa ć Szko łę Podstawow ą nr 5. Pozosta ł e zosta ł y wyremonto- wane i dobrze wyposa ż one.

6 T Zabytki Turku Turek s ł ynie g ł ównie z serów i przemys ł u wydobywczego. Jednak poza w ę glem i nabia ł em ma do zaoferowania o wiele wi ę cej - zapomniany skarb, czyli Ko ś ció ł Naj ś wi ę tszego Serca Pana Jezusa, który wyró ż nia si ę z zabudowy miejskiej. "Turek - miasto w klimacie Mehoffera" to has ł o wielkiego przedsi ę wzi ę cia, jakiego pod - j ęł o si ę nasze miasto. Odres - taurowanie ca ł ej polichromii tego wielkiego mistrza oraz przebudowa i unowocze ś nie - nie jedynego w Polsce muzeum tkactwa to tylko niektóre z jego celów.

7 Piotr Dzwoniarek piotr300794@o2.pl klasa 3c Dawid Ochota 1994 dadidek94@op.pl klasa 3c Gimnazjum nr 2 i m. Miko ł aja Kopernika w Turku Opiekun: Anna Ma ć czak naanm@wp.pl W skład zespołu wchodz ą : Zdj ę cia: www.turek.net.pl pl.wikipedia.org/wiki/Turek www.mdk.turek.net.pl


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 2 w Turku Turek – 20 lat zmian Samorz ą d Turkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google