Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bartosz Góral Kacper Mizerski Damian Dziekanowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bartosz Góral Kacper Mizerski Damian Dziekanowski."— Zapis prezentacji:

1 Bartosz Góral Kacper Mizerski Damian Dziekanowski

2  Zacz ęł o si ę od kupna ziemi pod budow ę szko ł y. Zakupiono j ą w lipcu 1927 roku. Powierzchnia mierzy ł a 25 000 ł okci kwadratowych (ok. 7 500 m 2 ), a jej koszt wynosi ł 10 000 z ł. Plac ten sprzeda ł w ł a ś ciciel ziemi - Tadeusz Kowalski. Urz ą d gminy Letnisko-Brwinów zap ł aci ł za 20 000 ł okci, a 5 000 ł okci kwadratowych w ł a ś ciciel ofiarowa ł. Kilka lat pó ź niej szko ł a zosta ł a otwarta.

3

4

5

6

7

8 Od 1 wrze ś nia 1999 roku dyrektorem gimnazjum by ł a pani Jadwiga Archacka. Gimnazjali ś ci uczyli si ę w budynku szko ł y podstawowej. W pa ź dzierniku 2007 roku oddano nowy budynek. Dyrektorem szko ł y by ł a wówczas pani Anna Sawwidis.

9 Poni ż szy wykres przedstawia liczb ę uczniów w poszczególnych latach.

10 Nast ę pny wykres przedstawia liczb ę uczniów w poszczególnych latach z podzia ł em na p ł e ć.

11 Ca ł e gimnazjum liczy sobie 158 osób. Najwi ę cej osób chodzi do klasy 1b, natomiast najmniej do 3c. Poni ż szy wykres przedstawia procent osób z ka ż dej klasy.

12

13

14

15

16

17

18  Nasza grupa projektowa przeprowadzi ł a ankiet ę w ca ł ym gimnazjum sk ł adaj ą c ą si ę z 18 pyta ń. Wype ł ni ł o j ą 131 osób. Obliczyli ś my procent z ka ż dej odpowiedzi i sporz ą dzili ś my wykresy na podstawie danych. Udost ę pniamy je w tej prezentacji.  Mi ł ego ogl ą dania ;)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Dzi ę kujemy serdecznie za po ś wi ę cenie czasu na obejrzenie naszej prezentacji.


Pobierz ppt "Bartosz Góral Kacper Mizerski Damian Dziekanowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google