Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków, 27 marca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków, 27 marca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków, 27 marca 2015 r.

2 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Cele szczegółowe w obszarze Rozwój Doradztwa Zawodowego oraz System Informacji Edukacyjno-Zawodowej zapewnienie powszechnego dostępu do rzetelnej informacji edukacyjnej i zawodowej pomoc uczniom i ich rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno- zawodowej rozwijanie współpracy instytucji i organizacji realizujących działania z zakresu doradztwa zawodowego Rozwój doradztwa zawodowego jednym z priorytetów Roku Szkoły Zawodowców

3 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Działania realizowane obecnie: Przygotowanie doradców, szkolenia dla kadry gimnazjów, Przygotowanie doradców, którzy będą wspierać uczniów i rodziców w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej – od X 2014 (szkolenia dla kadry gimnazjów, centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, kontynuowane w nowej perspektywie finansowej w szkołach ponadgimnazjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, studia podyplomowe z doradztwa) Mapa szkół prowadzących kształcenie zawodowe Mapa szkół prowadzących kształcenie zawodowe umożlwiająca uczniom, ich rodzicom, pracodawcom dostęp do informacji o możliwościach kształcenia Nowe narzędzia wspierające pracę doradców zawodowych Nowe narzędzia wspierające pracę doradców zawodowych – realizacja projektu przez ORE Rozwój portalu doradztwa edukacyjno-zawodowego Rozwój portalu doradztwa edukacyjno-zawodowego, skupiającego informacje i narzędzia adresowane do uczniów, doradców, nauczycieli Rozwój doradztwa zawodowego jednym z priorytetów Roku Szkoły Zawodowców

4 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Kształcenie zawodowe w latach 2014-2020 Priorytety na poziomie centralnym 1.Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi (przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych) 2.Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia oraz multimediów 3.Rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych

5 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ  opracowanie standardów realizacji doradztwa edukacyjno- zawodowego  opracowanie standardów realizacji doradztwa edukacyjno- zawodowego, uwzględniających potrzeby uczniów, dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych, w różnych typach szkół, placówek, (współpraca z kluczowymi interesariuszami, określenie rekomendowanej tematyki zajęć edukacyjnych, proponowanych narzędzi i metod pracy, oczekiwanych efektów usług doradczych),  przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych  przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa, z uwzględnieniem współpracy wszystkich osób mających wpływ na efektywność doradztwa w szkole Programy i rozwiązania organizacyjne w zakresie realizacji doradztwa zawodowego

6 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ opracowanie narzędzi i instrumentów opracowanie narzędzi i instrumentów diagnozowania lokalnego rynku pracy i rynku kwalifikacji dla doradców edukacyjno-zawodowych, uwzględniających współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami rynku pracy, przygotowanie programów szkoleniowych, przygotowanie programów szkoleniowych, w tym e-learningowych dla doradców edukacyjno-zawodowych (w związku z uruchomieniem nowych instrumentów i narzędzi związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji o możliwych do uzyskania kwalifikacjach), przygotowanie kadry trenerów przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, przygotowanie kadry osób realizujących zadania przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodoweg z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych rozwiązań

7 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ  przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów dla wszystkich grup wiekowych  przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (informacje o zawodach i kwalifikacjach, filmy o zawodach, statystyki dotyczące uczniów i absolwentów, narzędzia i materiały metodyczno- dydaktyczne wzbogacające warsztat pracy doradców zawodowych, e- zasobów możliwe do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców oraz osoby dorosłe uczące się). Przygotowanie multimedialnych zasobów dla doradztwa zawodowego

8 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Kształcenie zawodowe w latach 2014-2020 Priorytety na poziomie regionalnym 1.Doposażenie szkół i placówek 2.Współpraca szkół zawodowych z ich otoczeniem (pracodawcy, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe) 3.Rozwój doradztwa zawodowego

9 Program Operacyjny PO WER 2014-2020 Rozwój doradztwa zawodowego w regionie tworzenie w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, szkolnych punktów informacji i kariery tworzenie w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego szkolnych punktów informacji i kariery (SZPiK), organizacja studiów podyplomowych organizacja studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla osób nie posiadających kwalifikacji z tego zakresu, doskonalenie zawodowe nauczycieli i specjalistów doskonalenie zawodowe nauczycieli i specjalistów (wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego), upowszechnianie współpracy instytucji realizacja koncepcji zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym poprzez upowszechnianie współpracy instytucji działających w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. 9 Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

10 Program Operacyjny PO WER 2014-2020 poprawa jakości i efektywności usług rozwijania współpracy instytucji i organizacji realizujących usługi w zakresie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego na szczeblu regionalnym i lokalnym Celem interwencji przewidzianej w ramach RPO jest poprawa jakości i efektywności usług świadczonych w ramach poradnictwa edukacyjnego i zawodowego poprzez umożliwienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach/ placówkach, realizującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego bez przygotowania w tym zakresie, uzyskanie kwalifikacji doradcy zawodowego, oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty, jak również wsparcie metodyczne innych osób realizujących zadania z tego zakresu (pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, wychowawców). Wsparcie udzielane w ramach RPO powinno przyczyniać się do rozwijania współpracy instytucji i organizacji realizujących usługi w zakresie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego na szczeblu regionalnym i lokalnym. 10 Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

11 Program Operacyjny PO WER 2014-2020 Wsparcie udzielane w ramach RPO skierowane jest do publicznych i niepublicznych szkół i placówek systemu oświaty oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli. możliwość uzyskania kwalifikacji doradcy zawodowego ramowy program opracowany przez KOWEZiU we współpracy z uczelniami kształcącymi doradców zawodowych Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO obejmuje możliwość uzyskania kwalifikacji doradcy zawodowego osobom realizującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach. Na studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego mogą zostać skierowani przede wszystkim nauczyciele zainteresowani zdobyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, przydzielonych im przez dyrektora szkoły. Program studiów podyplomowych powinien uwzględniać ramowy program opracowany przez KOWEZiU we współpracy z uczelniami kształcącymi doradców zawodowych, w ramach projektu Edukacja dla pracy – etap 2. 11 Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

12 Program Operacyjny PO WER 2014-2020 szkolnych punktów informacji i kariery (SZPiK) Wsparcie udzielane w ramach RPO może dotyczyć tworzenia w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego szkolnych punktów informacji i kariery (SZPiK), wyposażonych w odpowiedni sprzęt i materiały informacyjne i metodyczno-dydaktyczne umożliwiające realizację doradztwa dla uczniów, słuchaczy, osób dorosłych uczących się, zarówno w formie grupowej jak indywidualnej. 12 Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

13 Program Operacyjny PO WER 2014-2020 zapewnienie zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym i lokalnym Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO obejmuje również zapewnienie zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym i lokalnym. IZ RPO gwarantuje zgodność interwencji na rzecz realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego z następującymi zasadami: w tym również dostępnej online a)program zewnętrznego wsparcia powinien przyczynić się do zwiększenia dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego opartych na rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej, w tym również dostępnej online, analizy indywidualnej sytuacji szkoły/placówki i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. b) zakres wsparcia wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły/placówki i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. 13 Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

14 www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow


Pobierz ppt "Znaczenie doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków, 27 marca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google