Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Zakład Zarządzania Jakością Tel. (071)320-42-81 KOSZTY JAKOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Zakład Zarządzania Jakością Tel. (071)320-42-81 KOSZTY JAKOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 1 Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Zakład Zarządzania Jakością zofia.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-42-81 KOSZTY JAKOŚCI prof.nadzw.dr hab. Zofia Zymonik

2 2 Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej zarządzania jakością

3 3 Definicja kosztów jakości (Z.Zymonik) Koszt jakości – wyrażone w jednostkach pieniężnych zużycie (wydatkowanie) zasobów organizacji na dodanie wartości dla klienta, którą on zaakceptuje, co pozwoli organizacji na bieżące i przyszłe korzyści, a także ta utrata zasobów, która jest związana z bieżącymi i przyszłymi stratami materialnymi i niematerialnymi. Koszt jakości = koszt + strata (termin umowny) Opracowała: Z.Zymonik

4 4 Udział kosztów jakości w wartości przychodów ze sprzedaży przychody ze sprzedaży Źródło: Z.Zymonik

5 5 Podstawowe przesłanki ważności problematyki ekonomicznej zarządzania jakością wzrost wymagań jakościowych złożoność zarządzania organizacją Presja na obniżenie kosztów poszukiwanie rozwiązań opartych na faktach, mogących wspierać decyzje menedżerskie Źródło: Z.Zymonik

6 6 Reguły gospodarowania w XXI wieku Z.Zymonik, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s.14

7 7 1. Trendy w gospodarce światowej 2. Nowe uregulowania prawne 3. Wzrost oczekiwań klientów 4. Podstawowe cele przedsiębiorstwa PRZYCZYNY WZROSTU WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH Opracowała: Z.Zymonik

8 8 Podejścia do pojęcia produktu wadliwego Podejście tradycyjnePodejście nowe  niezgodność z założonymi właściwościami użytkowymi  bezpieczeństwo użytkowania jako jedna z cech produktu  zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom produktu  niezgodność z właściwościami oczekiwanymi przez klienta  bezpieczeństwo użytkowania jako priorytetowa cecha produktu  zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom produktu oraz osobom trzecim (postronnym)  produkt przyjazny dla środowiska  poszanowanie zasobów Ziemi Opracowała: Z.Zymonik

9 9 Podsumowanie 1.Ważność problematyki ekonomicznej zarządzania jakością jest podyktowana wzrastającymi wymaganiami jakościowymi, złożonością zarządzania współczesnymi organizacjami i poszukiwaniem rozwiązań mogących zniwelować marnotrawstwo zasobów, a także możliwością podniesienia poziomu jakości życia społeczeństwa. 2.Nowe reguły gospodarowania oparte na wiedzy i technologii cyfrowej stwarzają wiele udogodnień, jednakże także niosą wiele zagrożeń społecznych. Źródło: Z.Zymonik

10 10 Pojęcie i istota kosztów jakości

11 11 Jakość według triady gospodarczej Źródło:.J.Zymonik

12 12 Jakość wyrobu Jakość typuJakość wykonaniaJakość eksploatacji jakość projektu jakość wzoru jakość konstrukcji jakość zamierzona jakość produkcji jakość zgodności jakość uzyskana Jakość typu – stopień zgodności wyrobu, który ma być produkowany, z wymaganiami i oczekiwaniami klientów (model wyrobu). Jakość wykonania – stopień zgodności wytworzonego wyrobu z przyjętym wzorcem (modelem). Jakość eksploatacji – stopień zgodności obsługi wyrobu w trakcie eksploatacji z wymaganiami projektu. Źródło: Z.J.Zymonik

13 13 Relacje między wymaganiami klienta, jakością typu i jakością wykonania 1 2 wymagania klienta 3 jakość typu (projektu) jakość wykonania stopień spełnienia wymagań klienta Źródło: Z.J.Zymonik

14 14 OBIEKT – to, co może być odrębnie opisane, rozpatrywane i oceniane. Obiektem może być: wyrób proces system może być także: organizacja osoba Pojecie obiektu Źródło: Z.J.Zymonik

15 15 Wyrób - wynik procesu. Proces - zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. System - zbiór wzajemnie powiązanych lub oddziałujących elementów. Występują cztery ogólne kategorie wyrobu: 1. Usługi (np. transportowe, ubezpieczeniowe, bankowe…) 2. Wytwory intelektualne (np. program komputerowy, książka, instrukcja…) 3. Przedmioty materialne (np. część mechaniczna silnika…) 4. Materiały przetworzone (np. smar, benzyna…) Pojęcia wyrobu, procesu i systemu Źródło: Z.J.Zymonik

16 16 Definicja jakości wg normy PN-EN ISO 9000:2006 JAKOŚĆ – stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. Źródło: Z.J.Zymonik

17 17 Definicja jakości wg normy PN-EN ISO 9000:2006 Źródło: Z.J.Zymonik

18 18 WŁAŚCIWOŚĆ - cecha wyróżniająca. Właściwość może być: przypisana do obiektu (np. cena wyrobu, sposób dostawy, właściciel wyrobu..); ten rodzaj właściwości nie ma charakteru jakościowego. inherentna czyli istniejąca sama w sobie (np. zużycie paliwa przez silnik, odporność tkaniny na gniecenie się); jest to właściwość jakościowa. Pojęcie właściwości Źródło: Z.J.Zymonik

19 Rodzaje właściwości (cech) wg kryterium rodzajowego -cechy techniczne (określają parametry konstrukcyjne i technologiczne wyrobu i decydują o zamierzonych funkcjach wyrobu, np. wymiary, właściwości fizyko-chemiczne, techniczne parametry działania (prędkość, moc); -cechy użytkowe (określają funkcjonalność, bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność wyrobu); -cechy estetyczne (określają wygląd zewnętrzny i staranność wykończenia wyrobu z uwzględnieniem wymogów i tendencji wzornictwa przemysłowego, np. proporcje, kształty, rozwiązania graficzne i kolorystyczne); -cechy ekonomiczne (koszt i czas amortyzacji, koszt eksploatacji – transport, zainstalowanie, przechowywanie, konserwacja, naprawy. -Opracowała: Z.Zymonik 19

20 Rodzaje właściwości (cech)wg kryterium ważności cechy krytyczne – (cechy, które decydują o stopniu zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, ochronie środowiska, utracie wartości użytkowej; cechy ważne (cechy, które maja istotne znaczenie z punktu widzenia przydatności wyrobu, mogą jednak przybierać różne wartości liczbowe stosownie do jego przeznaczenia); cechy pozostałe (stanowią uzupełnienie informacji o jakości wyrobu). Opracowała: Z.Zymonik 20

21 21 Pojęcie i istota kosztów jakości

22 Koszty jakości (quality cost) Termin umowny. Wywodzi się z inżynierii jakości. Pojęcie to pojawiło się w amerykańskich przedsiębiorstwach (w praktyce gospodarczej) na początku wieku XX. Do literatury z zakresu zarządzania wprowadzili je J.M. Juran i A.V. Feigenbaum 60 lat temu. Termin koszt jakości jest różnie interpretowany. Jedni zawężają koszty jakości do produkcji wyrobu, inni odnoszą je do całego cyklu realizacji wyrobu, wraz z jego unicestwieniem, jeszcze inni przyporządkowują je procesowi. 22 Źródło: Z. Zymonik

23 23 Koncepcje kosztów jakości Koncepcja J.M. Jurana, Koncepcja A.V. Feigenbauma, Koncepcja Ph. Crosby’ego, Koncepcja G. Taguchi’ego, Koncepcja J. Banka, Koncepcja J.J. Dahlgaarda, K. Kristensena i G.H. Kanji’ego  Koszty jakości w międzynarodowych normach ISO serii 9000. Źródło: Z. Zymonik

24 24 Góra lodowa kosztów jakości Źródło: Z. Zymonik

25 25 Zbiór definicji kosztów jakości Źródło: Z. Zymonik (25.01.07.)

26 26 Ery kształtowania kosztów jakości era kosztów błędów (do drugiej wojny światowej) era kosztów kontroli (od drugiej wojny) era kosztów prewencji (od lat 70.) era kosztów superprewencji (od lat 90.) Źródło: Z. Zymonik

27 27 Przewaga prewencji nad kontrolą kontrola prewencja Źródło: Z. Zymonik

28 28 Podsumowanie Istnieje wiele definicji kosztów jakości. Koszty tego rodzaju są nadal niejednoznaczne. Obejmują jednak swoim zakresem coraz większe obszary wychodząc poza przedsiębiorstwo (organizację). Koszty jakości są odniesione do organizacji, klienta i społeczeństwa. Źródło: Z. Zymonik


Pobierz ppt "1 Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Zakład Zarządzania Jakością Tel. (071)320-42-81 KOSZTY JAKOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google