Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1

2 Informacje ogólne 2 Podstawowe informacje 1.Podstawą konkursu FIO 2015 jest przyjęty 27 listopada 2013 r. Program FIO na lata 2014-2020. 2.Podstawowym dokumentem dla Oferentów będzie Regulamin Konkursu FIO w 2015 r. 3.DPP MPiPS jest Instytucją Zarządzającą 4.Nie ma Instytucji Wdrażającej.

3 3 Program FIO 2014-2020 jako kontynuacja Program jest kontynuacją wcześniej organizowanego wsparcia dla organizacji pozarządowych:  Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2005-2007  Rezerwa celowa na rok 2008: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 Program FIO 2014-2020

4 Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Te podmioty są zobowiązane do załączenia w generatorze ofert wersji elektronicznej statutu / umowy spółki, a także przesłanie go / jej wraz z ofertą, w wersji papierowej. 4 Program FIO 2014-2020

5 5 Cel główny Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

6 Program FIO 2014-2020 6 Cele szczegółowe 1.Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych 2.Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. 3.Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 4.Wzmocnienie potencjału III sektora.

7 Program FIO 2014-2020 7 Priorytet 1. Małe inicjatywy: Kierunki działania: 1.Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych 2.Animowanie działań samopomocowych 3.Wspieranie młodych organizacji pozarządowych

8 Program FIO 2014-2020 8 Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kierunki działania: 1.Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych Animowanie działań samopomocowych 2.Rozwijanie wolontariatu 3.Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów 4.Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych 5.Wspieranie aktywnych form integracji społecznej 6.Rozwój przedsiębiorczości społecznej 7.Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

9 Program FIO 2014-2020 9 Priorytet 3. Aktywni obywatele Kierunki działania: 1.Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne 2.Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych 3.Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych 4.Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych

10 Program FIO 2014-2020 10 Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Kierunki działania: 1.Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich 2.Wspieranie działań o charakterze systemowym

11 Sfery pożytku publicznego Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalności charytatywnej; 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6) ochrony i promocji zdrowia; 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15) wypoczynku dzieci i młodzieży; 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 11

12 Sfery pożytku publicznego 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19) turystyki i krajoznawstwa; 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23) ratownictwa i ochrony ludności; 24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27) promocji i organizacji wolontariatu; 28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32. 12

13 Program FIO 2014-2020 13 Priorytetwysokość środków w %wysokość środków w zł Priorytet 117 10 200 000 Priorytet 250 30 000 000 Priorytet 320 12 000 000 Priorytet 49 5 400 000 Priorytet 54 2 400 000 OGÓŁEM Program FIO100 60 000 000

14 Krótka informacja o FIO 2014 14 Liczba złożonych ofert (w terminie): priorytet1 - roczne2 - letnie3 - letnie Liczba złożonych ofert P 10038 P 2181912033823404 P 320822149478 P 48211941242 SUMA210915435104162

15 Krótka informacja o FIO 2014 15 Progi punktowe P 2P 3P 4 I - roczne18297*104* II - letnie201192202 III - letnie203194199

16 16 Proces przygotowania Regulaminu: 1. Wstępne założenia do Regulaminu Konkursu FIO w 2015 r., opublikowane przez DPP 26 sierpnia br. 2. Zebrane uwagi zostały przedstawione KSM podczas pierwszego posiedzenia 25 września 2014 r. 3. Na podstawie ustaleń, które zapadły podczas tego posiedzenia został opracowany projekt Regulaminu Konkursu FIO w 2015 r. 4. 30 września rozpoczęły się konsultacje społeczne Regulaminu, które trwały do 21 października. 5. Zestawienie z konsultacji zostało przedstawione KSM na drugim posiedzeniu KSM 30 października 2014 r. FIO 2015 – przygotowania do konkursu

17 17 Proces przygotowania Regulaminu: 6. Na podstawie ustaleń, które zapadły podczas drugiego posiedzenia opracowana została wersja Regulaminu przedstawiona do akceptacji KSM. 7. W dniach 14-21 listopada Członkowie KSM opiniowali Regulamin. Regulamin uzyskał akceptację Komitetu. 8. 26 listopada po uzyskaniu podpisu Ministra Regulamin został opublikowany na stronie www.pozytek.gov.pl FIO 2015 – przygotowania do konkursu

18 18 Najważniejsze zmiany w FIO 2015 (w stosunku do 2014 r.): 1. Termin rozpoczęcia zadania dla wszystkich typów projektów: od 1 maja 2015 r. Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: - dla projektów „jednorocznych”: 31 grudnia 2015 r. (8 mies.) - dla projektów „dwuletnich”: 30 listopada 2016 r. (19 mies.) FIO 2015 - omówienie Regulaminu

19 19 Najważniejsze zmiany w FIO 2015 (w stosunku do 2014 r.): 2. Konkurs nie obejmie wyboru operatorów w Priorytecie 1 (operatorzy zostali wybrani na 3 lata w FIO 2014, kolejny konkurs na operatorów odbędzie w 2017 r.). 3. Wydzielony zostaje tylko jeden komponent (Komponent Działań Systemowych w P. 4). FIO 2015 - omówienie Regulaminu

20 20 Najważniejsze zmiany w FIO 2015 (w stosunku do 2014 r.): 4. Podmiotami nieuprawnionymi są te, które otrzymały dotację na realizację projektu 3-letniego (konsekwencja zapisu z Regulaminu FIO w 2014 r.). 5. Dofinansowanie projektu dwuletniego wyklucza możliwość ubiegania się o środki w roku 2016. FIO 2015 - omówienie Regulaminu

21 21 Najważniejsze zmiany w FIO 2015 (w stosunku do 2014 r.): 6. Z alokacji ustalonej w Regulaminie FIO 2014 r. wynika zmniejszona alokacja na konkurs FIO 2015 (ze względu na zobowiązania wynikające z projektów 2-letnich, drugich transz projektów 3-letnich). FIO 2015 - omówienie Regulaminu

22 22 Najważniejsze zmiany w FIO 2015 (w stosunku do 2014 r.): Priorytet alokacja na rok 2015 w % alokacja na rok 2015 w tys. PLN regranting / komponen ty w tys. PLN Obciążenia z 2014 r.pozostałe środki na dotacje alokacja na drugie „transze” projektów "dwuletnic h" w 2016 r. w tys. PLN 24% 11710 200- 0- 25030 000-6 00024 0007 200 32012 000- 2 300 9 7002 880 495 4001 000 1 480 2 9201 056 SUMA 9657 60011 20020 08036 52011 136 FIO 2015 - omówienie Regulaminu

23 23 Najważniejsze zmiany w FIO 2015 (w stosunku do 2014 r.): 7. Nowe kryteria strategiczne Spełnianie kryteriów strategicznych oznacza przyznanie spełniającym je ofertom premii punktowej (w wysokości maksymalnie 6 punktów). Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe do zakwalifikowania projektu do dofinansowania i realizacji. Spełnienie danego kryterium skutkuje przyznaniem dodatkowej liczby punktów na etapie oceny merytorycznej: 3 pkt za I kryterium, 3 pkt za II kryterium, 3 pkt za III kryterium. FIO 2015 - omówienie Regulaminu

24 24 Najważniejsze zmiany w FIO 2015 (w stosunku do 2014 r.): Kryteria strategiczne dla P. 2 i P. 3 I.II. 3 pkt Projekt realizowany przez podmiot, który od 2009 r. nie otrzymał dofinansowania w ramach ogólnopolskiego konkursu FIO. Projekt realizowany przez podmiot spełniający dwa kryteria łącznie: - mający swoją siedzibę w gminie poniżej 50 tys. mieszkańców (GUS, 2012) oraz - którego roczny budżet za 2013 r. nie przekracza mediany rocznego budżetu organizacji pozarządowych na rok 2010 (25,4 tys. zł) FIO 2015 - omówienie Regulaminu

25 25 Najważniejsze zmiany w FIO 2015 (w stosunku do 2014 r.): Kryterium strategiczne dla P. 4 III. 3 pkt Projekt ma na celu realizację przez organizacje o charakterze federacyjnym (federacja lub stowarzyszenie posiadające min. 3 oddziały z osobowością prawną) lub organizacje tworzące od co najmniej 6-miesięcy wspólne sieci (o charakterze branżowym lub terytorialnym) wsparcia merytorycznego własnych organizacji członkowskich, własnych oddziałów lub członków swojej sieci, zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i wojewódzkim. FIO 2015 - omówienie Regulaminu

26 26 Najważniejsze zmiany w FIO 2015 (w stosunku do 2014 r.): 8. Odformalizowanie partnerstwa. Partnerstwo oceniane będzie merytorycznie w karcie oceny. Nie ma kryterium strategicznego  nie ma konieczności potwierdzania oświadczenia o partnerstwie umową partnerską. 9. Wprowadzenie limitu znaków w części „Krótka charakterystyka zadania publicznego” do 3 tys. znaków. [1] [1] Suma wszystkich przychodów. FIO 2015 - omówienie Regulaminu

27 Bez zmian w stosunku do FIO 2014 Oferty oddziałów terenowych Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu 1 oferty przez zarząd główny lub pozostałe oddziały terenowe. Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie 4 oferty. W przypadku oferty złożonej przez oddział terenowy należy załączyć pełnomocnictwo szczególne do działania w ramach niniejszego konkursu. 27

28 FIO 2015 - omówienie Regulaminu 28

29 FIO 2015 - omówienie Regulaminu 29

30 FIO 2015 - omówienie Regulaminu 30 WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ DOTACJI Wysokość wnioskowanej dotacji: dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).

31 FIO 2015 - omówienie Regulaminu 31 wartość dotacji wkład własny 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe ponad 40 tys. zł do 200 tys. zł włącznie Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład własny finansowy Udział środków własnych – odnosi się do dotacji, a nie do projektu!

32 Koszty kwalifikowalne. Wydatki w ramach FIO są kwalifikowane, jeżeli są:  niezbędne dla realizacji projektu,  racjonalne i efektywne,  zostały przewidziane w budżecie projektu,  zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Regulaminie, zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 32 FIO 2015 - omówienie Regulaminu

33 33 FIO 2015 - omówienie Regulaminu Koszty niekwalifikowalne Do wydatków, które w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nie mogą być finansowane, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.: podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.); zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej; zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.); amortyzacja; leasing; rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

34 34 FIO 2015 - omówienie Regulaminu Koszty niekwalifikowalne odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań; koszty kar i grzywien; koszty procesów sądowych; nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania; koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów); zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego); koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych.

35 35 FIO 2015 - omówienie Regulaminu kategorialimit I.Koszty osobowe merytoryczne brak limitu II. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne 20% łącznie z kategorią IV. III. Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu brak limitu IV. Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania 20% łącznie z kategorią II. V. Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania 10% (koszt jednostkowy nie większy niż 3500 zł brutto) VI. Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania 10% (nie więcej niż 5000 zł) VII. Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania 5% VIII.Koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu 5%

36 36 Maksymalna liczba punktówMinimum punktowe Kwestia horyzontalna dla Priorytetu 3 pkt.65% z 54 pkt. = 35 pkt. Merytoryczna zawartość oferty 51 pkt. Budżet22 pkt.65% z 22 pkt. = 14 pkt. Zaangażowanie społeczności12 pkt.65% z 12 pkt. = 8 pkt. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta: 12 pkt.50% z 12 pkt. = 6 pkt. ŁĄCZNIE100 pkt.min. 63 pkt. FIO 2015 - omówienie Regulaminu

37  Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji pozarządowych lub podmiotów z nimi zrównanych.  Oferta wspólna powinna zawierać dodatkowe w stosunku do oferty składanej przez 1 podmiot informacje: podział zadań i sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej. Powinna wskazywać, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty. Do oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki między oferentami, na podstawie ramowego wzoru oferty wspólnej.  Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej. 37 FIO 2015 - omówienie Regulaminu

38 Kryteria formalne 38 Kryterium formalneodwołanieKto weryfikuje i na jakim etapie? Złożenie oferty przez uprawniony podmiot.NieEksperci Etap: ocena merytoryczna Czy działania przewidziane w projekcie są zgodne ze statutem organizacji (z działalnością odpłatną i nieodpłatną, w punkcie 12 oferty) TakEksperci Etap: ocena merytoryczna Czy oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę? (jeśli tak, to jest to błąd formalny) TakEksperci Etap: ocena merytoryczna Czy Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej (według KRS) – sprawdzane będzie m. in. oświadczenie na końcu oferty oraz informacja znajdująca się w ofercie w tabeli IV.1 (wpłaty i opłaty adresatów)? (jeśli tak, to jest to błąd formalny) TakEksperci Etap: ocena merytoryczna

39 39 FIO 2015 – zmiany w Generatorze

40 40 FIO 2015 – zmiany w Generatorze

41 41 FIO 2015 – zmiany w Generatorze

42 42 FIO 2015 – zmiany w Generatorze

43 43 FIO 2015 – zmiany w Generatorze

44 Informacje ogólne 44  Ogłoszenie konkursu: 8 grudnia 2014 r.  Termin składania ofert: 19 stycznia 2015 r. W konkursie ogłoszonym w ramach P FIO oferty należy składać w dwóch formach: - złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO -wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie Konkursu FIO w 2015 r. W dniu ogłoszenia konkursu link do Generatora podany zostanie na stronie www.pozytek.gov.pl

45 FIO 2014 - omówienie Regulaminu 45 konkurs FIO 2014 Priorytet 1Priorytet 2 Priorytet 3Priorytet 4 Komponent Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych Komponent Działań Systemowych

46 FIO 2015 - omówienie Regulaminu 46 konkurs FIO 2015 Priorytet 2 Priorytet 3Priorytet 4 Komponent Działań Systemowych

47 FIO 2015 - omówienie Regulaminu 47 Kryteria horyzontalne i kryteria merytoryczne Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa Przyznana ocena punktowa Oferta1. Kwestia horyzontalna dla Priorytetu całość oferty 1.1. W jakim stopniu projekt uwzględnia kwestię horyzontalną wskazaną dla Priorytetu? 3

48 48 FIO 2015 - omówienie Regulaminu Ocenie podlegają kwestie horyzontalne ustalone dla danego priorytetu (zapis programowy). Priorytet 1. Małe inicjatywy Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Priorytet 3. Aktywni obywatele Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

49 49 Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa Przyznana ocena punktowa Oferta 2. Merytoryczna zawartość Oferty całość oferty 2.1. W jakim stopniu realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Programu? 4 III.2 2.2. W jakim stopniu problem został zidentyfikowany przez Oferenta? 6 III.2 i III.6 2.3. W jakim stopniu wskazany cel/cele projektu wynika/wynikają ze zidentyfikowanego problemu? 4 III.3 2.4. W jakim stopniu trafnie zidentyfikowana jest grupa docelowa projektu? 6 III.10 2.5. W jakim stopniu osiągnięcie zakładanych rezultatów przyczyni się do realizacji celu projektu? 6 FIO 2015 - omówienie Regulaminu

50 50 III.3 2.6. W jakim stopniu projekt jest przydatny z punktu widzenia beneficjentów (adresatów zadania)? 7 III.10 2.7. W jakim stopniu zakładane rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji zaplanowanych działań? 6 III.8 2.8. W jakim stopniu Oferent dokonał trafnej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, jego oddziaływania, wpływu na realizację projektu oraz sposobu minimalizacji? 3 III.8 i III.9 2.9. Czy opis działań tworzy spójną całość, jest adekwatny wobec zidentyfikowanych problemów, a harmonogram ich realizacji jest przejrzysty/klarowny? 6 III.10 2.10. W jakim stopniu projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału Oferenta lub Partnera? 3 Razem (merytoryczna zawartość projektu): 51 FIO 2015 - omówienie Regulaminu

51 51 Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa Przyznana ocena punktowa Oferta 3. Budżet IV3.1. Na ile przedstawione koszty są racjonalne, spójne i niezbędne z perspektywy realizacji projektu? 7 IV3.2. Prawidłowość kwalifikacji kosztów?6 IV3.3. Adekwatność i realność przyjętych w kalkulacji stawek jednostkowych? 6 IV 3.4 W jakim stopniu znaczenie projektu i jego jakość uzasadniają wysokość kosztów administracyjnych? (tj. kategorii II - koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne, kategorii IV - koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania, kategorii V - koszty wyposażenia związane z realizacją zadania, kategorii VI - koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania, kategorii VII – koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania, kategorii VIII – koszty związane z działaniami promocyjnymi zadania) 3 Razem: (min 65% = 14 pkt) 22

52 FIO 2015 - omówienie Regulaminu 52 Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa Przyznana ocena punktowa Oferta4. Zaangażowanie społeczności III.10 4.1. W jakim stopniu projekt oddziałuje na społeczności lokalne lub regionalne? 4 III.8 4.2. W jakim stopniu w działania projektowe zaangażowani są członkowie wspólnoty lokalnej lub regionalnej? 3 III.8 4.3. W jakim stopniu projekt wpływa na rozwój kapitału społecznego w społeczności lokalnej lub regionalnej? 3 III.8 i IV 4.4. W jakim stopniu ograniczono wydatki ponoszone w ramach projektu, korzystając z zasobów wspólnoty lokalnej lub regionalnej? 2 Razem: (min 65% = 8 pkt) 12

53 FIO 2015 - omówienie Regulaminu 53 Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa Przyznana ocena punktowa Oferta5. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta V.15.1. Kwalifikacje i doświadczenie kluczowych osób zaangażowanych w realizację projektu. 4 V.1 5.2. Zaangażowanie wolontariuszy2 V.25.3. Zaplecze lokalowe, wyposażenie itp. – w odniesieniu do skali proponowanych działań. 2 V.35.4. Doświadczenia Oferenta (oraz partnerów) w realizacji podobnych projektów (merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia) 2 całość oferty5.5. Czy Oferta zakłada partnerstwo, które przyczyni się do skutecznej realizacji projektu? 2 Razem: (min 50% = 6 pkt) 12

54 54 Dodatkowe informacje Informacje dodatkowe Czy oferta została złożona w odpowiedzi na właściwy priorytet? taknie Proszę wskazać właściwy priorytet w ramach którego powinna zostać złożona ta oferta 1,2,3,4 Czy oferta została złożona w odpowiedzi na właściwy kierunek działania? taknie Proszę wskazać właściwy kierunek działania w ramach którego powinna zostać złożona ta oferta. 1,2,3,4,5,6,7 Czy projekt zawiera inne błędy, niewskazane w karcie oceny.taknie (jeżeli powyżej zaznaczono "tak") Proszę opisać inne błędy dostrzeżone przez eksperta, niewskazane w karcie oceny Czy projekt przewiduje innowacyjne działania lub dobre praktyki, które zasługują na szczególną uwagę? taknie (jeżeli powyżej zaznaczono "tak") Proszę opisać innowacyjne działania projektowe lub dobre praktyki, zasługują na szczególną uwagę. Inne błędy  np. finansowanie własnej działalności gospodarczej

55 udostępnianie kart oceny (dostępne w Generatorze, z usuniętymi danymi ekspertów) weryfikacja pracy ekspertów (może mieć znaczenie przy ustalaniu ostatecznej listy ekspertów oceniających oferty w FIO 2016) Zespół FIO w Departamencie Pożytku Publicznego, w Wydziale Programów, Analiz i Współpracy: Filip Kołodziejski (filip.kolodziejski@mpips.gov.pl) Magdalena Zwolińska (magdalena.zwolinska@mpips.gov.pl) Stefan Kołucki (stefan.kolucki@mpips.gov.pl) Dominika Dzido (dominika.dzido@mpips.gov.pl) 55 Dodatkowe informacje

56 FIO – gdzie szukać informacji 56

57 FIO – gdzie szukać informacji 57

58 FIO – gdzie szukać informacji 58

59 Dziękuję za uwagę Piotr Marzęda piotrmarzeda@op.pl 59


Pobierz ppt "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google