Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Marlena Pecyna Wykład 24 marca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Marlena Pecyna Wykład 24 marca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Dr hab. Marlena Pecyna Wykład 24 marca 2015 r.
Roszczenie sprzedawcy odpowiedzialnego za wadĘ Fizyczną rzeczy sprzedanej; gwarancja przy sprzedaży Dr hab. Marlena Pecyna Wykład 24 marca 2015 r.

2 Roszczenie -tzw. „regresowe” sprzedawcy
Zakres zastosowania regulacji (art. 576 (1) k.c. i nast.) – sprzedaż konsumencka Charakter norm: semiimperatywny (niedopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności – art. 576 (4) k.c.) Zakres podmiotowy odpowiedzialności (art. 576 (1) par. 1 k.c.): - uprawniony: sprzedawca, który poniósł koszty związane z wykonaniem uprawnień przez konsumenta z tytułu wady fizycznej rzeczy sprzedanej; odpowiedzialny: (1) poprzedni sprzedawca, którego zachowanie doprowadziło do wadliwości rzeczy, (2) poprzedni sprzedawca, który wiedział o wadzie i nie poinformował o niej kupującego (dalszego sprzedawcę) lub sporządził instrukcję obsługi lub uruchomienia rzeczy, a wada powstała na skutek zamontowania lub uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją (por. art. 556 (1) par. 3 k.c.).

3 Zakres przedmiotowy i charakter odpowiedzialności odszkodowawczej „regresowej”
Rodzaj wady fizycznej (art. 576 (1) par. 1 k.c.): brak właściwości, które rzecz powinna mieć zgodnie z jej przeznaczeniem (por. art. 556 (1) par. 1 pkt 1 k.c.), brak właściwości określonych w publicznych zapewnieniach (por. art. 556 (1) par. 2 k.c.), rzecz wydana w stanie niezupełnym (por. art. 556 (1) par. 1 pkt 4 k.c.). Zakres odszkodowania w ramach odpowiedzialności „regresowej” (art. 576 (1) par. 3 k.c.): zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta. Odpowiedzialność z art. 576 (1) k.c. nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie innych przepisów (art. 576 (3) k.c.).

4 Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie „regresowe”
Termin przedawnienia roszczenia sprzedawcy: 6 miesięcy Początek biegu terminu przedawnienia: dzień poniesienia kosztów związanych z wykonaniem uprawnień przez konsumenta, nie później niż dzień, w którym sprzedawca powinien wykonać obowiązki (zob. np. art. 561 par. 2 k.c.); Przedawnienie w łańcuszku sprzedawców a oddalenie powództwa – 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku (art. 576 (2) par. 2 k.c.)

5 Gwarancja przy sprzedaży
Udzielenie gwarancji – oświadczenie gwaranta (także w reklamie) – art. 577 par. 1 zd. 2 k.c. Oświadczenie gwarancyjne – określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w razie, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu (art. 577 par. 1 zd. 1 k.c.). Wymogi dotyczące sposobu złożenia i treści oświadczenia gwarancyjnego – art. 577 (1) k.c.; brak rygoru nieważności (i bezskuteczności) oświadczenia niezgodnego z wymogami ustawowymi (art. 577 (1) par. 3 k.c.). Dokument gwarancyjny (utrwalenie oświadczenia na papierze lub innym trwałym nośniku): - uprawnienie kupującego do żądania wydania dokumentu gwarancyjnego od gwaranta (art. 577 (2) k.c.), - obowiązek sprzedawcy wydania dokumentu gwarancyjnego kupującemu (art. 577 (3) k.c.).

6 Gwarancja przy sprzedaży
Zasady ogólne o odpowiedzialności gwaranta: otwarty charakter zobowiązania (obowiązków gwaranta); art. 577 par. 2 k.c. – przykładowa treść zobowiązania gwaranta; art. 577 par. 3 k.c. – reguła interpetacyjna; termin gwarancji – 2 lata od wydania rzeczy (art. 577 par. 4 – norma dyspozytywna); zakres odpowiedzialności gwaranta: wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, chyba że gwarancja stanowi inaczej (art. 578 k.c.) Niezależność odpowiedzialności gwaranta od odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 579 k.c.); zawieszenie terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie (art. 579 par. 3 k.c.)

7 Obowiązki uprawnionego i gwaranta – fragmentaryczna regulacja k.c.
Obowiązek uprawnionego z tytułu gwarancji dostarczenia rzeczy wadliwej do właściwego miejsca (art. 580 par. 1 k.c.). Termin wykonania obowiązków gwaranta (art. 580 par. 2 k.c.): określony w treści oświadczenia gwarancyjnego albo niezwłocznie, nie później niż 14 dni od chwili dostarczenia rzeczy wadliwej przez uprawnionego. Termin gwarancji a wykonanie obowiązków przez gwaranta – art. 581 k.c. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do odebrania jej przez uprawnionego obciąża gwaranta (art. 580 par. 3 k.c.)


Pobierz ppt "Dr hab. Marlena Pecyna Wykład 24 marca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google