Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO HANDLOWE Gr.5, ZSP V 2014/2015 mgr Konrad Gralec

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO HANDLOWE Gr.5, ZSP V 2014/2015 mgr Konrad Gralec"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO HANDLOWE Gr.5, ZSP V 2014/2015 mgr Konrad Gralec
Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Konsultacje pokój 106, budynek A Poniedziałek 17:15 – 19:15 r. 11:30 – 12:30 r. 11:30 – 12:30 r. 09:45 – 10:45 r. 12:00 – 13:00 r. 12:00 – 13:00

2 Wyprzedzając pytanie: Tak, to będzie na mojej stronie osobistej
PLAN ZAJĘĆ: r. (dzisiaj) - zajęcia organizacyjne, najczęstsze błędy w umowach, ustawa o prawach konsumenta – najważniejsze zmiany dotyczące umowy sprzedaży r. państwa prezentacje na tematy: Umowa dostawy Umowa rachunku bankowego Umowa kredytu bankowego a umowa pożyczki Formy zabezpieczenia kredytu bankowego Gwarancja bankowa Umowa przewozu Umowa spedycji Umowa składu

3 PLAN ZAJĘĆ: r. – Najem/Dzierżawa/Leasing - zajęcia praktyczne, proszę się przygotować na odpytywanie sporządzanie umowy lub opinii prawnej r. – Kolokwium / moja prezentacja o umowach nienazwanych r. – Zajęcia niespodzianka dotyczące papierów wartościowych  Kolokwium: Forma: test jednokrotnego wyboru Pytania: 50 od 26 poprawnych odpowiedzi ocena dostateczna.

4 Zakres na kolokwium: Umowa sprzedaży, Ustawa o prawach konsumenta
Umowa dostawy, Umowa zamiany, Umowa rachunku bankowego, Umowa kredytu, Umowa pożyczki, Formy zabezpieczenia kredytu, Umowa przewozu Umowa spedycji, Umowa składu, Umowa najmu, Umowa dzierżawy, Umowa leasingu, Pytania: z przepisów oraz mini kazusy Grupy: dwie Czas: całe jedne zajęcia (1,5 godz.) Wyniki: zgodnie z regulaminem Poprawa: konsultacje r oraz r tylko ustnie!

5 Poprawnie sformułowania „głowa umowy”:
Gdy stroną jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Konradem Gralcem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Konrad Gralec XYZ” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piastowskiej 1/ Wrocław, zamieszkałym przy pl. Uniwersyteckim 1, Wrocław, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: , REGON:

6 Poprawnie sformułowana „głowa umowy”: Gdy stroną jest spółka akcyjna: A S.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Królewska 32, Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy: ,00 złotych wypłacony w całości

7 Proszę pamiętać o prawidłowej reprezentacji!
Co to jest Preambuła? Czy jest potrzebna w Umowie? Relacja Preambuła a art. 65 KC Przykład: Zważywszy, że Zleceniodawca jako partner Samsung Austria GmbH ,A Stresse 125 1/3/ Wien i dystrybutor produktów marki Samsung dąży nieprzerwanie do zwiększenia poziomu sprzedaży tejże marki na rynku uznaje się za celowe i uzasadnione zorganizowanie akcji promocyjnej przybliżającej markę oraz produkty mającej na celu zwiększenie poziomu ogólnej wiedzy o produktach i zwiększenie sprzedaży.

8 Kiedy postanowienie: „W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego” ma sens?

9 Ustawa o prawach konsumenta
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów Dnia r. upłynął termin jej implementacji (będą kary) Najistotniejsza zmiana Kodeksu Cywilnego od 1990 roku Wchodzi w życie 25 grudnia 2014 roku Do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 roku stosujemy przepisy dotychczasowe

10 Ustawa o prawach konsumenta
Nowa definicja konsumenta: Art Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11 Ustawa o prawach konsumenta
Art. 3831.  Przedsiębiorca nie może żądać od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty

12 Ustawa o prawach konsumenta
Art Jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany przesłać rzecz konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.

13 Ustawa o prawach konsumenta
Art Jeżeli strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia. Nowa instytucja w prawie polskim: Anticipatory breach of contract - Antypatcyjne niewykonanie zobowiązania

14 Ustawa o prawach konsumenta
Art. 494 § 1. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. § 2. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.

15 Ustawa o prawach konsumenta
Art Przepisy niniejszego działu stosuje się do sprzedaży konsumenckiej w takim zakresie, w jakim sprzedaż ta nie jest uregulowana odrębnymi przepisami. Art. 5431.  § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. § 2. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Przepisy art. 492, art. 4921 i art. 494 stosuje się.

16 Ustawa o prawach konsumenta
Art. 546. § 1. Sprzedawca obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy . § 2. Sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.

17 Ustawa o prawach konsumenta
Art § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. § 2. Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje, o których mowa w § 1, powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera rzeczy. § 3. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów. § 4. Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy. § 5. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

18 Ustawa o prawach konsumenta
Art Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Art § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. § 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. § 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

19 Ustawa o prawach konsumenta
Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. § 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

20 UoPK w pigułce Umowy na odległość :
Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy, który musi podać w sposób jasny iż rozumiały m.in. adres pocztowy, numer rejestrowy, czy , pod którym można szybko i efektywnie się z nim kontaktować. Numer telefonu musi być przekazany, tylko jeżeli sprzedawca takim dysponuje. Potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku nie później niż w chwili otrzymania zamówionego produktu czy rozpoczęcia świadczenia usługi. Trwały nośnik nie oznacza konieczności użycia pisemnego dokumentu. Może to być również . Przedsiębiorca nie może stosować tzw. opcji domyślnych przy składaniu zamówienia. Zakup dodatkowego świadczenia związanego z głównym przedmiotem umowy powinien wymagać zaznaczenia przez Konsumenta odpowiedniego pola, a nie odrzucenia (odznaczenia) w celu uniknięcia obowiązku zapłaty (reguła dotyczy również zakupów tradycyjnych). Przedsiębiorca musi zapewnić, aby w momencie składania drogą elektroniczną zamówienia zostało przez konsumenta wyraźnie potwierdzone, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli w celu złożenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku, musi być on oznaczone w łatwy i czytelny sposób np. przy użyciu słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

21 Konsument nie może ponosić żadnych opłat lub kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostanie o nich odpowiednio poinformowany przed złożeniem zamówienia. Konsument nadal ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś zamówiony towar (14-dniowy termin będzie obowiązywał na terenie całej Unii Europejskiej). Okres ten ulega wydłużeniu do 12 miesięcy, jeżeli sprzedawca nie poinformował o prawie do zwrotu. Załącznikiem do ustawy jest gotowy wzór odstąpienia od umowy. Jeżeli sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, możesz odstąpić od umowy wysyłając formularz np. mailem. W razie odstąpienia od umowy, oprócz ceny towaru przedsiębiorca będzie musiał zwrócić kwotę otrzymaną od konsumenta na pokrycie kosztów dostarczenia produktu, ale w granicy najtańszego i podstawowego sposobu dostawy, jaki oferuje (np. jeżeli konsument wybierze kuriera zamiast poczty, sprzedawca nie zwróci dodatkowych kosztów).

22 UoPK w pigułce Umowy tradycyjne:
Do tej pory reklamowanie towarów było możliwe dzięki przepisom ustanawiającym instytucje „niezgodności towaru z umową”. Po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta „niezgodność towaru z umową” zostanie zastąpiona rękojmią. Obowiązywać będą tylko dwa tryby reklamacji: na podstawie rękojmi i na podstawie gwarancji. W ramach rękojmi (dawniej „niezgodności towaru z umową”) konsument mógł domagać się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów. Sprzedawca będzie mógł bronić się tylko poprzez niezwłoczną wymianę lub naprawę. UWAGA: Jeśli wada zakupionego towaru jest istotna, można od razu żądać wymiany lub zwrotu pieniędzy. Jeśli natomiast jest to mniej istotna wada, sprzedawca może ją naprawić, ale tylko raz. Później musi zgodzić się np. na żądanie wymiany towaru.

23 UoPK w pigułce Konsument musi zostać poinformowany o wszystkich kosztach jakie poniesie w związku z danym zakupem (opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe, podatki) Sprzedawca będzie zobowiązany podać pełną cenę najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy. Z 6 miesięcy do roku wydłuży się okres domniemania, że wada istniała w chwili, w której towar został kupiony. W tym czasie to przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że było inaczej. Jeżeli konsument chce skorzystać z infolinii, to opłata za rozmowę nie może być większa niż za zwykłe połączenia telefoniczne – przedsiębiorca nie będzie mógł więc na niej zarobić.


Pobierz ppt "PRAWO HANDLOWE Gr.5, ZSP V 2014/2015 mgr Konrad Gralec"

Podobne prezentacje


Reklamy Google