Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa Ustawa Konsumencka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa Ustawa Konsumencka"— Zapis prezentacji:

1 Nowa Ustawa Konsumencka
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

2 Ustawa Konsumencka Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U poz . 827) 25 grudnia 2015 r. – wejście w życie wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia r. w sprawie praw konsumentów

3 Ustawa Konsumencka Tracą moc:
Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz.1176 ze zm.), Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012, poz.1225). Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące.

4 Ustawa Konsumencka Treść ustawy
obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych

5 Sposoby zawierania umów
umowy zawierane w sposób tradycyjny jednoczesna obecność obu stron umowy w lokalu przedsiębiorcy umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa jednoczesna fizyczna obecność stron w miejscu które nie jest lokalem przedsiębiorstwa (dom klienta, pokaz w wynajętej sali)  umowy zawierane na odległość bez jednoczesnej obecności stron w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania

6 Konsument Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Art k.c.

7 Wyłączenia w stosowaniu ustawy
   Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do: umów dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej, umów dotyczących gier hazardowych, umów zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych objazdów, podczas których dostarcza rzeczy przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania lub pracy konsumenta, umów dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art.10 i 17, umów zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży.

8 Wyłączenia w stosowaniu ustawy
 Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do: umów dotyczących usług zdrowotnych, umów o imprezę turystyczną, umów o timeshare, umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł, do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym, umów deweloperskich dotyczących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości, umów najmu do celów mieszkalnych (wyjątek - przepisy rozdziału 2, które stosuje się, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej), do umów dotyczących usług finansowych (wyjątek usługi finansowe zawierane na odległość).

9 Niezamówione świadczenie
Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. (art. 5.1 ustawy). Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy. (art. 5.2 ustawy).

10 Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży tradycyjnej
Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały (najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się z umową) informacji o: głównych cechach świadczenia, swoich danych identyfikujących (adres, NIP lub KRS, nr tel.), łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami sposobie i terminie spełnienia świadczenia, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia, istnieniu i warunkach usług posprzedażnych, gwarancji (w przypadku gdy ma to zastosowanie), czasie trwania umowy i sposobie jej wypowiedzenia, funkcjonalności treści cyfrowych oraz środkach ich ochrony, mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku przekazywania powyższych informacji, jeżeli dotyczy to zawierania drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po zawarciu np. nabycie biletu do kina tuż przed rozpoczęciem seansu filmowego.

11 Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: głównych cechach świadczenia, swoich danych identyfikujących, adresie przedsiębiorstwa, poczty elektronicznej , nr telefonu , faksu, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, kosztach dostarczenia, kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, sposobie i terminie zapłaty, sposobie i terminie spełnienia świadczenia, procedurze rozpatrywania reklamacji, sposobie i terminie odstąpienia od umowy oraz wzorze formularza, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów zgodnie z art. 35 ustawy,

12 Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad, istnieniu i treści gwarancji oraz sposobie ich realizacji, kodeksie dobrych praktyk, braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy, czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy, minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikającym z umowy, wysokości i sposobie złożenia kaucji, funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i   oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć, możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w przypadku nieuznanej reklamacji, w przypadku aukcji publicznej podać należy informacje dotyczące organizatora aukcji, jeżeli umowa zawierana jest w imieniu innego przedsiębiorcy należy podać dane identyfikujące tego przedsiębiorcę.

13 Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorca jest zobowiązany: udzielić powyższych informacji na papierze lub – za wyraźną zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku, w momencie zawarcia umowy musi wydać dokument potwierdzający jej zawarcie albo przekazać takie potwierdzenie na papierze lub - jeżeli konsument wyrazi zgodę na innym trwałym nośniku W przypadku umów zawieranych na odległość przedsiębiorca jest zobowiązany: do udzielenia tych informacji w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość , zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy w rozsądnym czasie, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi – chyba, że konsument uzyskał wszystkie informacje przed zawarciem kontraktu.

14 Ograniczenie w przekazie informacji przy zawieraniu umowy na odległość
Ze względu na ograniczone możliwości techniczne i funkcjonalne środka porozumiewania się na odległość przedsiębiorca może ograniczyć ilość przekazanych informacji, ale zobowiązany jest poinformować konsumenta o: głównych cechach świadczenia, oznaczeniu przedsiębiorcy, łącznej cenie lub wynagrodzeniu, prawie do odstąpienia od umowy, czasie trwania umowy lub sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia. Reszta informacji powinna zostać przekazana w normalnym trybie, czyli w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

15 Umowy zawierane przez telefon
Przedsiębiorca kontaktujący się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy ma obowiązek na początku rozmowy podać: cel nawiązania kontaktu, swoje dane identyfikacyjne lub dane podmiotu w imieniu, którego telefonuje. Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi przez telefon zawarcie umowy, to ma obowiązek potwierdzić jej treść na papierze lub na innym trwałym nośniku i przedstawić ją w takiej formie rozmówcy. Jeżeli konsument nie potwierdzi woli zawarcia umowy lub zrobi to w inny sposób niż na trwałym nośniku, uznaje się, że umowa nie została zawarta. Umowa nie może zostać zawarta jedynie na podstawie kontaktu telefonicznego. Konieczna jest wymiana oświadczeń woli za pomocą informacji zamieszczonych na trwałych nośnikach.

16 Prawo odstąpienia od umowy przy jej zawieraniu na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy
Termin odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów 14 dni kalendarzowych 12 miesięcy od dnia upływu 14-dniowego terminu w przypadku braku informacji o prawie odstąpienie od umowy Sposób odstąpienia od umowy przekazanie przedsiębiorcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy

17 Zwrot wzajemnych świadczeń
przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami dostarczenia rzeczy konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (nie ponosi jeżeli przedsiębiorca zgodził ponieść je sam lub nie poinformował konsumenta o konieczności ich uiszczenia)

18 Umowy o dostarczanie treści cyfrowych
Trwały nośnik Materiał (papier, pamięć USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci lub dyski twarde komputerów) lub narzędzia (poczta elektroniczna, wiadomość SMS) pozwalające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Uwaga: trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa Treść cyfrowa Dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, takie jak: programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków (art.19 preambuły dyrektywy). Dostarczanie treści cyfrowych na trwałym nośniku – umowa uznawana jest jako sprzedaż towaru konsumpcyjnego. Dostarczanie treści cyfrowych nie na trwałym nośniku np. pobranie z internetu – umowy te nie są traktowane jako umowy sprzedaży towaru konsumpcyjnego ani jako umowy o świadczenie usług. W przypadku takich umów jak np. pobieranie z internetu konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, chyba że wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia w okresie na odstąpienie od umowy i przyjął do wiadomości, że w związku z tym utracił prawo do odstąpienia od umowy.

19 Obowiązki przedsiębiorcy przed zawarciem umowy o dostarczenie treści cyfrowych
uzyskanie wyraźnej zgody od konsumenta na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy poinformowanie konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku rozpoczęcia spełnienia świadczenia przed upływem terminu na skorzystanie z tego prawa Jeżeli sprzedawca w prawidłowy sposób wywiąże się z obu powyższych obowiązków, to konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

20 Prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych
Prawo takie przysługuje konsumentowi pod warunkiem, że nie zostało rozpoczęte spełnienie świadczenia wynikającego z umowy np. konsument nie rozpoczął pobierania pliku (film, muzyka) komputerowego z serwera lub też w żaden sposób go nie odtworzył (filmy odtwarzane bezpośrednio na serwerze).

21 Uprawnienia konsumenta w przypadku zakupu rzeczy wadliwych
Konsument ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń z tytułu: rękojmi w odniesieniu do sprzedawcy gwarancji (jeżeli została udzielona) w odniesieniu do gwaranta Wybór drogi dochodzenia roszczeń należy do konsumenta.

22 Rękojmia za wady Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową (posiada wadę fizyczną) jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy , a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została kupującemu wydany w stanie niezupełnym, w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za która sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

23 Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy
2 lata z tytułu rękojmi za rzeczy ruchome od dnia wydania rzeczy 5 lat z tytułu rękojmi dla nieruchomości od dnia wydania rzeczy kupującemu nie mniej niż 1 rok dla rzeczy używanych od dnia wydania rzeczy

24 Termin złożenia reklamacji
Konsument powinien złożyć reklamacje z tytułu rękojmi w ciągu 1 roku od dnia zauważenia wady. Termin ten może zostać przedłużony do 2 lat od wydania towaru, ponieważ termin na złożenie skutecznej reklamacji nie może zakończyć się przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy. Reklamacja może zostać również złożona po upływie 2 lat od wydania towaru. Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że wadę spostrzeżono w okresie trwania odpowiedzialności sprzedawcy.

25 Domniemanie wady jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy sprzedanej to domniemywa się, że istniała w chwili wydania tej rzeczy - w tym czasie to przedsiębiorca musi wykazać, że wada jest wynikiem nieprawidłowego działania konsumenta, który spowodował jej powstanie od 12 do 24 miesięcy od dnia wydania rzeczy – w tym okresie, to na konsumencie spoczywa obowiązek wykazania, że wada istniała w towarze w momencie jego zakupu

26 Roszczenia konsumenta
naprawa towaru wymiana towaru na wolny od wad obniżenie ceny odstąpienie od umowy (o ile wada jest istotna)

27 Żądanie naprawy lub wymiany
Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania przez kupującego w przypadku gdy: jest ono niemożliwe do zrealizowania, wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń

28 Żądanie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny
nie można żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny przy żądaniu obniżenia ceny należy określić kwotę, o którą cena ma zostać obniżona przy pierwszej reklamacji i pierwszym żądaniu konsumenta (uwaga: powyższe przesłanki muszą wystąpić łącznie) sprzedawca może nie zgodzić się z wyborem konsumenta i zaproponować niezwłoczną i niewiążąca się z nadmiernymi niedogodnościami wymianę towaru na wolny od wad lub jego naprawę

29 Żądanie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny
PAMIĘTAJMY!!! Sprzedawca ma jedynie prawo do złożenia propozycji zmiany roszczenia reklamacyjnego. Nie jest upoważniony do samowolnej zmiany tegoż roszczenia, bez wcześniejszego poinformowania konsumenta. Sprzedawca nie może zmienić żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny jeżeli: towar był lub wcześniej wymieniany lub naprawiany, sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy, który na nim ciążył, przy wcześniejszym żądaniu konsumenta.

30 Ustosunkowanie się do żądania konsumenta
sprzedawca powinien ustosunkować się w terminie 14 dni kalendarzowych sprzedawca nie może przerzucić na kupującego obowiązku osobistego zapoznania się z decyzją w sklepie (nawet w przypadku gdy konsument na to wyraził zgodę) brak ustosunkowania się sprzedawcy w terminie 14-dniowym do żądania wymiany rzeczy, usunięcia wady lub obniżenia ceny o określoną kwotę powoduje uznanie tego żądania

31 Dostarczenie przedmiotu reklamacji
konsument jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do miejsca określonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego nie określono – do miejsca, w którym towar wydano jeżeli dostarczenie towaru do sprzedawcy jest nadmiernie utrudnione (rodzaj towaru, sposób jego zamontowania), to konsument powinien udostępnić go przedsiębiorcy w miejscu, w którym się znajduje

32 Zasady przyjmowania reklamacji
paragon fiskalny nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji i nie jest konieczny oryginalne opakowanie nie jest potrzebne konsument może ale nie musi korzystać z formularza reklamacyjnego do przyjęcia reklamacji uprawniona jest każda osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy na żądanie konsumenta sprzedawca jest uprawniony do poświadczenia kopii

33 Gwarancja Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem przedsiębiorcy – gwaranta. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie towaru, naprawie bądź zapewnieniu innych usług. Gwarant ustala treść gwarancji. O istnieniu gwarancji konsument musi zostać poinformowany najpóźniej w momencie wydania towaru. Oświadczenie gwaranta może zostać złożone również w reklamie. Wówczas konsument ma prawo żądać od gwaranta oświadczenia utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku. Udzielenie gwarancji polega na złożeniu przez gwaranta oświadczenia gwarancyjnego, na papierze lub innym trwałym nośniku.

34 Treść oświadczenia gwarancyjnego
Powinna być sformułowana w języku polskim, w sposób jasny i zrozumiały oraz zawierać: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania gwarancji (jeśli nie wskaże to 2 lata), terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, stwierdzenie dotyczące braku możliwości zawieszenia lub ograniczenia uprawnień wynikających z reklamacji z tytułu rękojmi.

35 Odnowienie i przedłużenie terminu gwarancji
Jeżeli gwarant wymienia wadliwy towar na nowy lub dokona istotnych napraw, to termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego towaru. W przypadku wymiany pojedynczej części reklamowanego towaru, termin biegnie od nowa w zakresie tej części. W pozostałych przypadkach okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru.

36 Zależność między gwarancją a rękojmią
Konsumentowi przysługuje prawo do wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi, niezależnie od tych przyznanych w ramach gwarancji. Nieuwzględnienie przez gwaranta żądania konsumenta – konsument ma możliwość dochodzenia swoich praw w stosunku do tej samej wady w ramach rękojmi bezpośrednio od sprzedawcy.

37 Gdzie uzyskać pomoc w przypadku nieuznanych reklamacji?
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (Łódź – tel ) Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie m.in. przy Inspekcji Handlowej Rzecznik Konsumentów (Łódź – tel ) ECK spory transgraniczne (UE, Islandia, Norwegia) (tel ) Organizacje pozarządowe (Federacja Konsumentów Łódź , Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) Sądy powszechne

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

39 KONTAKT Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Łódź, ul. Gdańska 38 Tel Fax


Pobierz ppt "Nowa Ustawa Konsumencka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google