Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Ogólne warunki sprzedaży – nasza polisa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Ogólne warunki sprzedaży – nasza polisa."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Ogólne warunki sprzedaży – nasza polisa OC Agnieszka Sobieralska Comfort Glass

2 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Geneza przypadek norweski: na 200szt okien wysłanych do klienta do Norwegii, 6szt miało wadę, koszt wymiany szyb przeniesiony został przez klienta na producenta okien i wyniósł - 20 tys. zł. producent okien obciążył kosztami producenta szyb producent szyb poniósł wszystkie koszty związane z wykonaniem nowych szyb i ich wymianą w oknach i transportem okien do Norwegii 2

3 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Jak zabezpieczyć się przed takimi wpadkami 3

4 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Towarzystwa ubezpieczeniowe ubezpieczenie OC produktu np. ubezpieczenia firmy Compensa, Ergo Hestia. ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez dostarczone lub zainstalowane przez Ubezpieczonego wadliwe produkty lub ukończone dzieła pod warunkiem, że szkoda wystąpiła po dostarczeniu oraz przekazaniu produktu osobie trzeciej…. wyłączenia odpowiedzialności: zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód: –wyrządzonych poza terytorium Rzeczpospolitej –z tytułu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego lub osobę trzecią w związku z usunięciem produktów wadliwych i ich zastąpieniem przez produkty wolne od wad –w rzeczach wprowadzonych do obrotu lub dziełach ukończonych przez osoby objęte ubezpieczeniem, w szczególności objętych gwarancją jakości, rękojmią za wady lub odpowiedzialnością za niezgodność towaru z umową… 4

5 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Rękojmia w świetle przepisów Kodeksu cywilnego: Art. 566 §1 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Kupującego, albo jeżeli rzecz została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). 5

6 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Na każdym z nas ciąży odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem naszych klientów! 6

7 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Sprzedawca jest zwolniony od tej odpowiedzialności jeśli Kupujący o wadzie wiedział w chwili zawarcia umowy (art. 557 §1 k.c.). 7

8 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Utrata rękojmi za wady fizyczne rzeczy następuje, jeżeli (art. 563 K.C.): Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia W wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł tę wadę wykryć. Koszty związane z wymianą, naprawą, transportem rzeczy wadliwej obciążają Sprzedawcę. Kodeks cywilny w art. 558 przewiduje możliwość ograniczenia lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 8

9 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Ogólne Warunki Sprzedaży w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego są pewnym wzorcem umowy, która wiąże obie jej strony od momentu jej dostarczenia, a wprowadzenie w firmie tego dokumentu może ograniczyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 9

10 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Ogólne Warunki Sprzedaży w skrócie OWS określają sposób zawarcia umowy sprzedaży, sposób realizacji zamówień i warunki dostawy, udzielenie gwarancji i rękojmię, sposób w jaki powinny być zgłaszane reklamacje i ich rozpatrywanie oraz kiedy i na jakiej podstawie następuje zapłata ceny. 10

11 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Ogólne Warunki Sprzedaży określają: kiedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży: gdy Kupujący złoży na piśmie zamówienie a Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie. określają sposób realizacji dostaw, czyli w szczególności terminu, miejsca, minimalnej wielkości dostawy, sposobów oraz możliwych terminów dokonywania zmian w zamówieniach a także przypadki zwalniające z odpowiedzialności za nieterminową dostawę towarów. W tym punkcie znalazł się też zapis dotyczący opakowań, czyli stojaków, ze zwrotem których chyba wszyscy mamy czasem kłopoty. gwarancje i zgodności produkowanych towarów z obowiązującymi normami: Sprzedający ma obowiązek w ramach gwarancji dostarczyć towar wolny od wad wyłącznie do siedziby Kupującego. 11

12 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Sposób postępowania w przypadku ujawnienia wady towaru (Kupujący ma obowiązek zbadać towar niezwłocznie po jego otrzymaniu): w jakim terminie oraz w jakiej formie powinien on dokonać zgłoszenia reklamacji, jakie informacje powinno zawierać takie zgłoszenie, co nie podlega reklamacji, sposób postępowania w razie uznania reklamacji oraz w razie stwierdzenia bezzasadności reklamacji. Zagadnienia związane z zapłatą ceny: w jakim terminie powinna być wystawiona faktura, jaki dzień uznawany jest za dzień zapłaty, prawo do naliczenia odsetek oraz prawo do postawienia w stan natychmiastowej wymagalności faktur, których termin płatności jeszcze nie minął, prawo do wstrzymania dostaw (złożenie reklamacji nie ma wpływu na termin płatności). 12

13 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Dokument ten wiąże obie strony od momentu jego dostarczenia naszemu Klientowi i został napisany żeby nas chronić 13

14 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Dziękuję za uwagę. 14


Pobierz ppt "Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Ogólne warunki sprzedaży – nasza polisa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google