Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014-2020 Paweł Kurant 25 marca 2015 r. Zielona Góra Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014-2020 Paweł Kurant 25 marca 2015 r. Zielona Góra Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014-2020 Paweł Kurant 25 marca 2015 r. Zielona Góra Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

2 TREŚĆ PREZENTACJI 1.Dane ogólne 2.Osie Priorytetowe Programu 3.Obszar wsparcia 4.Kwalifikowalność beneficjentów 5.Inne warunki dot. kwalifikowalności 6.Nabory projektów 7.Fundusz Małych Projektów 8.Projekty flagowe 9.Pozostałe informacje

3 DANE OGÓLNE Okres wdrażania:2014 – 2020 (n+3) Budżet:70 mln euro EFRR Przeznaczenie wsparcia:projekty transgraniczne (PL-SN) Stopa dofinansowania projektów:max. 85% Cel Programu: Pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

4 OSIE PRIORYTETOWE IWspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (21,7 mln EUR) IIMobilność regionalna(13,6 mln EUR) III Edukacja transgraniczna(10,14 mln EUR) IVWspółpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (20,36 mln EUR) Powyższe kwoty dotyczą dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (max. 85% wartości kosztów kwalifikowalnych).

5 OBSZAR WSPARCIA

6 KWALIFIKOWALNOŚĆ BENEFICJENTÓW Kto może być partnerem projektu (m.in.): a)Samorządy b)Jednostki administracji c)Jednostki podległe wobec a) i b) d)Stowarzyszenia jednostek a) i b) e)Organizacje pozarządowe non-profit f)Małe i średnie przedsiębiorstwa (nie dotyczy priorytetu II „Mobilność regionalna”)

7 KWALIFIKOWALNOŚĆ BENEFICJENTÓW W projektach muszą uczestniczyć partnerzy z obu stron granicy. Jeden z partnerów musi być partnerem wiodącym projektu. Partner wiodący jest stroną umowy o dofinansowanie projektu. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą być partnerami wiodącymi projektu.

8 INNE WARUNKI DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI Rodzaje projektów: - Projekty flagowe - Projekty regularne - Projekt parasolowy - Mikroprojekty

9 INNE WARUNKI DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI Transgraniczność Wyzwania, które nie mogą zostać przezwyciężone pojedynczo, ale wymagają wspólnych działań ponadgranicznych i tylko dzięki takiemu partnerstwu dany problem może zostać rozwiązany. Kryteria współpracy transgranicznej: - wspólne przygotowanie (obowiązkowe!), - wspólna realizacja (obowiązkowe!), - wspólne finansowanie, - wspólny personel.

10 INNE WARUNKI DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI Zasada 20% Co do zasady, działania projektu powinny być realizowane na obszarze wsparcia. Do 20% środków Programu może zostać spożytkowane poza obszarem wsparcia przy spełnieniu następujących warunków: - działania te przyniosą korzyść obszarowi wsparcia, - działania te są nieodzowne dla powodzenia projektu, - działania / wydarzenia zostały zatwierdzone przez KM, - działania nie mają charakteru infrastrukturalnego. Zasada 20% dotyczy również wydatków partnerów spoza obszaru wsparcia.

11 INNE WARUNKI DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI Zasada refundacji W Programie nie przewidziano wypłaty zaliczek dla Partnerów. Dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych odbywa się na zasadzie refundacji.

12 INNE WARUNKI DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI Czas wdrażania projektu Okres realizacji projektu może wynosić do 36 miesięcy (24 mce w przypadku projektów flagowych). Koszty kwalifikowalne powinny być poniesione: - od dnia rozpoczęcia projektu (?) (z wyjątkiem kosztów przygotowawczych) - do dnia zamknięcia finansowego (?) projektu (30 dni po zamknięciu merytorycznym, tj. zakończeniu działań).

13 NABORY PROJEKTÓW Nabory zamknięte (dla projektów regularnych i flagowych): - Ograniczone czasowo (z konkretnym terminem składania wniosków), - Ograniczone finansowo, - Ograniczone tematycznie. Pierwszy nabór projektów w 2015 roku.

14 FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW Fundusz Małych Projektów (FMP) realizowany będzie przez polskie i niemieckie biuro Euroregionu Nysa. W ramach FMP przewidziane będą odrębne procedury oceny projektów i sprawozdawczości.

15 PROJEKTY FLAGOWE Cechy projektów flagowych (m.in.): - Pozytywny i długotrwały wpływ na obszar wsparcia, - Strategiczne znaczenie dla współpracy transgranicznej, - Wszystkie 4 kryteria współpracy transgranicznej, - Projekt horyzontalny (przekrojowy) / działania pilotażowe, - Szczególna jakość. Nabór projektów ma charakter dwuetapowy. Projekty flagowe nie dotyczą Priorytetu II „Mobilność regionalna”.

16 POZOSTAŁE INFORMACJE Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu http://www.plsn.eu https://www.cpe.gov.pl/163,o-programie Uwaga: Ostateczna wersja Programu nie została jeszcze zatwierdzona przez Komisję Europejską. Dane przedstawione w niniejszej prezentacji nie mają charakteru ostatecznego.

17 Dziękuję za uwagę Paweł Kurant Kierownik Wspólnego Sekretariatu KONTAKT: Wspólny Sekretariat PL-SN 2014-2020 c/o Dolnośląski Urząd Wojewódzki, p. 2172 pl. Powstańców Warszawy 1 tel. 71 340 65 17, 71 340 66 53 kontakt@plsn.eu http://www.plsn.eu


Pobierz ppt "PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014-2020 Paweł Kurant 25 marca 2015 r. Zielona Góra Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google