Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTNERSTWO I PROJEKTY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTNERSTWO I PROJEKTY"— Zapis prezentacji:

1 PARTNERSTWO I PROJEKTY
13-14 maja 2008

2 Spis treści Partnerstwo Kwalifikowalni partnerzy Partner Wiodący
Pozostali partnerzy projektu Cykl życia projektu Okres realizacji Finansowanie projektu

3 Partnerstwo Co najmniej 2, ale nie więcej niż 8 partnerów zarówno z Litwy jak i z Polski Z reguły partnerzy tylko z obszaru kwalifikowalnego W wyjątkowych przypadkach będą akceptowani partnerzy spoza obszaru kwalifikowalnego, jeśli bez nich projekt miałby problemy z osiągnięciem celów i jeśli jest to niezbędne do zrealizowania działań (dla Polski tylko województwa Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie, dla Litwy – cały kraj). 4. Współpraca w co najmniej 2 z poniżej wymienionych obszarów:

4 Partnerstwo Współpraca w co najmniej 2 z poniżej wymienionych obszarów: Wspólne przygotowanie Wspólne wdrażanie Wspólny personel Wspólne finansowanie

5 Partnerstwo Wspólne przygotowanie
Oznacza zaangażowanie przedstawicieli wszystkich partnerów projektu w powstanie projektu, opracowanie jego pomysłu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wspólne wdrażanie Oznacza realizowanie działań projektu w ścisłej współpracy partnerów lub zaangażowanie niektórych/wszystkich partnerów we wszystkie działania projektu, które powinny przynosić korzyść wszystkim partnerom.

6 Partnerstwo Wspólny personel
Oznacza osoby koordynujące ogólną realizację i administrowanie projektem oraz pracujące dla dobra całego projektu w imieniu wszystkich partnerów. Wspólne finansowanie Środki finansowe powinny być zagwarantowane przez wszystkich partnerów projektu na rzecz finansowania wszystkich (niektórych) działań projektu. Rodzaj współpracy musi być wyraźnie opisany we wniosku o dofinansowanie, do którego należy dołączyć ewentualne dodatkowe dokumenty.

7 Kwalifikowalni partnerzy
Instytucje narodowe (rządowe), regionalne i lokalne; ‘Podmioty prawa publicznego’; Pozostałe organizacje posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie prawa publicznego lub prywatnego dla konkretnych działań w celu zaspokojenia potrzeb powszechnych nie mające charakteru przemysłowego ani komercyjnego; Stowarzyszenia utworzone przez jedną lub kilka instytucji regionalnych lub lokalnych; Stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka podmiotów prawa publicznego opisanych w punkcie b)

8 Kwalifikowalni partnerzy
Partnerami Wiodącymi w projektach infrastrukturalnych na Litwie mogą być wyłącznie instytucje opisane w punktach a) i b). W Polsce mogą to być wszystkie podmioty upoważnione na mocy prawa narodowego. Podmioty prawne nie spełniające kryteriów opisanych w punktach a) – e) mogą uczestniczyć w projektach, ale nie są upoważnione do otrzymania środków EFRR i muszą pokryć koszty swoich działań z własnych środków. Z podmiotami tymi mogą być zawierane umowy w ramach projektu, zgodnie z narodowymi zasadami dot. zamówień publicznych.

9 Partner Wiodący Jest wyznaczany spośród siebie przez partnerów
oraz ponosi pełną administracyjną i finansową odpowiedzialność za projekt: Podpisuje i składa wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu wszystkich partnerów; Podpisuje Subsidy Contract z Instytucją Zarządzającą na kwotę obejmującą całą wartość projektu; Jest odpowiedzialny za podział zadań pomiędzy partnerami i zapewnia ich prawidłową realizację; Zapewnia skuteczne wewnętrzne zarządzanie projektem; Zapewnia terminowe składanie raportów do WST; Składa wnioski i otrzymuje płatności; Przekazuje środki Programu partnerom.

10 Partner Wiodący Partner Wiodący musi zapewnić skuteczny i wiarygodny system zarządzania projektem i jego koordynowania. Partner Wiodący nominuje koordynatora i kierownika finansowego projektu. Warto powołać szersze struktury i procedury ułatwiające podejmowanie decyzji. W tym celu zalecamy utworzenie m.in Grupy Sterującej projektem. Na spotkania Grupy Sterującej partnerzy projektu mogą również zapraszać przedstawicieli WST i/lub RPK.

11 Pozostali partnerzy projektu
Każdy partner: Ponosi odpowiedzialność w razie jakichkolwiek nieprawidłowości dot. wydatków, które zadeklarował; Zwraca Partnerowi Wiodącemu kwotę nieprawidłowo sobie wypłaconą; Jest odpowiedzialny za promocję i działania informacyjne skierowane do opinii publicznej; Dostarcza we właściwym czasie Partnerowi Wiodącemu rzetelne informacje na temat realizacji działań; Działa zgodnie z pozostałymi uzgodnieniami zawartymi w porozumieniu z Partnerem Wiodącym.

12 Okres realizacji Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, dla projektów infrastrukturalnych – 36 miesięcy. Okres realizacji projektu w każdym przypadku musi zakończyć się do 31 grudnia 2014 roku.

13 Okres realizacji Działania mogą rozpocząć się i wydatki mogą być ponoszone najwcześniej w dniu podjęcia przez WKMS decyzji o zatwierdzeniu projektu (w przypadku posiedzenia dwudniowego – liczy się drugi dzień). Subsidy Contract może być podpisany wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w decyzji WKMS. Ocena projektu oraz procedura wyboru projektów zajmie około 4-5 miesięcy od zakończenia naboru wniosków. Partner Wiodący poinformuje w oddzielnym liście WST o dokładnej dacie rozpoczęcia i długości projektu, co zostanie uwzględnione w Subsidy Contract.

14 Cykl życia projektu Opracowanie wniosku Ocena wniosków
Wybór projektów i podpisanie kontraktu Realizacja projektu Składanie sprawozdań

15 Finansowanie projektu
Całkowite wydatki projektu Wydatki niekwalifikowalne Wydatki kwalifikowalne projektu, 100 procent Środki partnerów lub inne Środki ERDF, 85 procent Wkład partnerów 15 procent

16 Finansowanie projektu
Minimalna wartość dofinansowania ze środków EFRR od EUR Zalecana maksymalna wartość dofinansowania ze środków EFRR: EUR

17 Wspólny Sekretariat Techniczny Šv.Ignoto str. 5,
LT-01120, Vilnius, Lithuania tel.: +370 5 261 0497; fax.:


Pobierz ppt "PARTNERSTWO I PROJEKTY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google