Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTNERSTWO I PROJEKTY 13-14 maja 2008. Spis treści 1.Partnerstwo 2.Kwalifikowalni partnerzy 3.Partner Wiodący 4.Pozostali partnerzy projektu 5.Cykl życia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTNERSTWO I PROJEKTY 13-14 maja 2008. Spis treści 1.Partnerstwo 2.Kwalifikowalni partnerzy 3.Partner Wiodący 4.Pozostali partnerzy projektu 5.Cykl życia."— Zapis prezentacji:

1 PARTNERSTWO I PROJEKTY maja 2008

2 Spis treści 1.Partnerstwo 2.Kwalifikowalni partnerzy 3.Partner Wiodący 4.Pozostali partnerzy projektu 5.Cykl życia projektu 6.Okres realizacji 7.Finansowanie projektu

3 Partnerstwo 1.Co najmniej 2, ale nie więcej niż 8 partnerów zarówno z Litwy jak i z Polski 2.Z reguły partnerzy tylko z obszaru kwalifikowalnego 3.W wyjątkowych przypadkach będą akceptowani partnerzy spoza obszaru kwalifikowalnego, jeśli bez nich projekt miałby problemy z osiągnięciem celów i jeśli jest to niezbędne do zrealizowania działań (dla Polski tylko województwa Podlaskie i Warmińsko- Mazurskie, dla Litwy – cały kraj). 4. Współpraca w co najmniej 2 z poniżej wymienionych obszarów:

4 Partnerstwo Współpraca w co najmniej 2 z poniżej wymienionych obszarów: -Wspólne przygotowanie -Wspólne wdrażanie -Wspólny personel -Wspólne finansowanie

5 Partnerstwo Wspólne przygotowanie Oznacza zaangażowanie przedstawicieli wszystkich partnerów projektu w powstanie projektu, opracowanie jego pomysłu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wspólne wdrażanie Oznacza realizowanie działań projektu w ścisłej współpracy partnerów lub zaangażowanie niektórych/wszystkich partnerów we wszystkie działania projektu, które powinny przynosić korzyść wszystkim partnerom.

6 Partnerstwo Wspólny personel Oznacza osoby koordynujące ogólną realizację i administrowanie projektem oraz pracujące dla dobra całego projektu w imieniu wszystkich partnerów. Wspólne finansowanie Środki finansowe powinny być zagwarantowane przez wszystkich partnerów projektu na rzecz finansowania wszystkich (niektórych) działań projektu. Rodzaj współpracy musi być wyraźnie opisany we wniosku o dofinansowanie, do którego należy dołączyć ewentualne dodatkowe dokumenty.

7 Kwalifikowalni partnerzy a)Instytucje narodowe (rządowe), regionalne i lokalne; b)Podmioty prawa publicznego; c)Pozostałe organizacje posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie prawa publicznego lub prywatnego dla konkretnych działań w celu zaspokojenia potrzeb powszechnych nie mające charakteru przemysłowego ani komercyjnego; d)Stowarzyszenia utworzone przez jedną lub kilka instytucji regionalnych lub lokalnych; e)Stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka podmiotów prawa publicznego opisanych w punkcie b)

8 Kwalifikowalni partnerzy Partnerami Wiodącymi w projektach infrastrukturalnych na Litwie mogą być wyłącznie instytucje opisane w punktach a) i b). W Polsce mogą to być wszystkie podmioty upoważnione na mocy prawa narodowego. Podmioty prawne nie spełniające kryteriów opisanych w punktach a) – e) mogą uczestniczyć w projektach, ale nie są upoważnione do otrzymania środków EFRR i muszą pokryć koszty swoich działań z własnych środków. Z podmiotami tymi mogą być zawierane umowy w ramach projektu, zgodnie z narodowymi zasadami dot. zamówień publicznych.

9 Partner Wiodący Jest wyznaczany spośród siebie przez partnerów oraz ponosi pełną administracyjną i finansową odpowiedzialność za projekt: 1.Podpisuje i składa wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu wszystkich partnerów; 2.Podpisuje Subsidy Contract z Instytucją Zarządzającą na kwotę obejmującą całą wartość projektu; 3.Jest odpowiedzialny za podział zadań pomiędzy partnerami i zapewnia ich prawidłową realizację; 4.Zapewnia skuteczne wewnętrzne zarządzanie projektem; 5.Zapewnia terminowe składanie raportów do WST; 6.Składa wnioski i otrzymuje płatności; 7.Przekazuje środki Programu partnerom.

10 Partner Wiodący Partner Wiodący musi zapewnić skuteczny i wiarygodny system zarządzania projektem i jego koordynowania. Partner Wiodący nominuje koordynatora i kierownika finansowego projektu. Warto powołać szersze struktury i procedury ułatwiające podejmowanie decyzji. W tym celu zalecamy utworzenie m.in Grupy Sterującej projektem. Na spotkania Grupy Sterującej partnerzy projektu mogą również zapraszać przedstawicieli WST i/lub RPK.

11 Pozostali partnerzy projektu Każdy partner: 1.Ponosi odpowiedzialność w razie jakichkolwiek nieprawidłowości dot. wydatków, które zadeklarował; 2.Zwraca Partnerowi Wiodącemu kwotę nieprawidłowo sobie wypłaconą; 3.Jest odpowiedzialny za promocję i działania informacyjne skierowane do opinii publicznej; 4.Dostarcza we właściwym czasie Partnerowi Wiodącemu rzetelne informacje na temat realizacji działań; 5.Działa zgodnie z pozostałymi uzgodnieniami zawartymi w porozumieniu z Partnerem Wiodącym.

12 Okres realizacji Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, dla projektów infrastrukturalnych – 36 miesięcy. Okres realizacji projektu w każdym przypadku musi zakończyć się do 31 grudnia 2014 roku.

13 Okres realizacji Działania mogą rozpocząć się i wydatki mogą być ponoszone najwcześniej w dniu podjęcia przez WKMS decyzji o zatwierdzeniu projektu (w przypadku posiedzenia dwudniowego – liczy się drugi dzień). Subsidy Contract może być podpisany wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w decyzji WKMS. Ocena projektu oraz procedura wyboru projektów zajmie około 4-5 miesięcy od zakończenia naboru wniosków. Partner Wiodący poinformuje w oddzielnym liście WST o dokładnej dacie rozpoczęcia i długości projektu, co zostanie uwzględnione w Subsidy Contract.

14 Cykl życia projektu 1.Opracowanie wniosku 2.Ocena wniosków 3.Wybór projektów i podpisanie kontraktu 4.Realizacja projektu 5.Składanie sprawozdań

15 Finansowanie projektu Ca ł kowite wydatki projektu Wydatki niekwalifikowalne Wydatki kwalifikowalne projektu, 100 procent Ś rodki partnerów lub inne Ś rodki ERDF, 85 procent Wk ł ad partnerów 15 procent

16 Finansowanie projektu Minimalna wartość dofinansowania ze środków EFRR od EUR Zalecana maksymalna wartość dofinansowania ze środków EFRR: EUR

17 Wspólny Sekretariat Techniczny Šv.Ignoto str. 5, LT-01120, Vilnius, Lithuania tel.: ; fax.:


Pobierz ppt "PARTNERSTWO I PROJEKTY 13-14 maja 2008. Spis treści 1.Partnerstwo 2.Kwalifikowalni partnerzy 3.Partner Wiodący 4.Pozostali partnerzy projektu 5.Cykl życia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google