Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Partnerstwo w projektach w Programie Operacyjnym MS: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości

2 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Istota partnerstwa Celem partnerów nie może być uzyskanie korzyści finansowej w zamian za realizowane zadania; partner wykonuje obowiązki w ramach projektu nieodpłatnie Wykonawstwo występuje w sytuacji odpłatnego dostarczania usług przez partnera Partner wnosi wkład własny – zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe w proporcjach odpowiadających realizowanym zadaniom Partner powinien brać udział w zarządzaniu projektem

3 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Harmonogram działań Negocjacje projektu umowy Przekazanie uzgodnionego projektu umowy do parafy radcy prawnego MS Przekazanie projektu z parafą radcy do akceptacji OP Akceptacja projektu umowy przez OP Jeśli są uwagi OP – powrót do negocjacji z partnerem Podpisanie umowy zatwierdzonej przez OP i radcę prawnego MS Złożenie WOD do OP wraz z podpisaną umową; jednoczesne wnioskowanie o środki z FWD na refundację kosztów nawiązania partnerstwa

4 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Negocjacje z partnerem Możliwość wykorzystania wzoru umowy partnerskiej przygotowanego przez MRR lub opracowania własnego W negocjacjach należy pamiętać, iż podstawowy zakres merytoryczny przewidziany w propozycji Programu (przewidziane zadania, grupy docelowe itp.) musi zostać zachowany; partner nie może nalegać na zmianę działań Budżet ustalony w propozycji Programu (budżet w załączniku nr 2 do propozycji Programu + dodatkowe uszczegółowienia przedstawiane w lipcu 2012 r. na podstawie propozycji przekazywanych przez poszczególne departamenty) powinien zostać zachowany – jest to część Programu Operacyjnego Na etapie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, Zespół Oceniający może dokonać korekty budżetu projektu lub poszczególnych zadań (w tym zarządzania)

5 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Umowa partnerstwa Niezbędne elementy określa art. 6.8 Regulacji: zakres ról i obowiązki stron ustalenia finansowe między stronami – które wydatki partnerów projektu mogą podlegać refundacji z budżetu projektu postanowienia dot. kosztów pośrednich (uwaga: w PO MS koszty pośrednie możliwe są do rozliczania wyłącznie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, nie ma możliwości rozliczania ryczałtem) zasady przeliczania walut w przypadku wydatków i ich refundacji postanowienia dotyczące audytów obejmujących partnerów projektu szczegółowy budżet z wyszczególnionymi pozycjami kosztów i cenami jednostkowymi postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów

6 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Rozliczanie z partnerem Wydatki partnera podlegają takim samym regułom jak wydatki beneficjenta projektu: taki sam katalog wydatków kwalifikowalnych (art. 7.3 Regulacji) obowiązek stosowania krajowego prawa zamówień publicznych – gdzie dotyczy taki sam okres kwalifikowalności (niemożliwe wcześniejsze finansowanie przed datą wskazaną w decyzji o dofinansowaniu projektu) Proponowana (najprostsza) metoda rozliczania: NOTA OBCIĄŻENIOWA + raport niezależnego biegłego rewidenta Raport zgodnie z art. 7.13 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 potwierdza, że zgłoszone przez partnera koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, przepisami prawa krajowego oraz zasadami rachunkowości kraju partnera projektu. Koszty obsługi rewidenta powinny być uwzględnione w budżecie projektu (koszty zarządzania)! Prefinansowanie działań partnera (zaliczkowanie) byłoby możliwe na zasadzie dotacji; oznacza to konieczność dodatkowej sprawozdawczości po stronie partnera; Regulacje jednak wskazują p.w. na refundację z budżetu projektu.

7 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Fundusz Współpracy Dwustronnej Działania związane z poszukiwaniem partnerów, nawiązywaniem partnerstw i złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego mogą być finansowane z FWD na poziomie Programu (tzw. część seed money): Koszty partnera i beneficjenta muszą się mieścić w katalogu wydatków kwalifikowalnych (zamkniętym) przewidzianym w art. 7.7 Regulacji Zgodnie z ustaloną ze stroną norweską (przedstawiciele NCA uczestniczący w Komitecie Współpracy) procedurą przyznawania wsparcia z FWD możliwa jest jedynie refundacja poniesionych wydatków (nie ma możliwości prefinansowania) W celu zrefundowania wydatków należy składając WOD jednocześnie wypełnić (na właściwych arkuszach) wniosek o wsparcie z FWD Decyzja o przyznaniu wsparciu z FWD uprawnia beneficjenta do dokonania zwrotu wydatków (nota obciążeniowa) partnerowi projektu

8 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Fundusz Współpracy Dwustronnej Procedura przyznawania wsparcia z FWD została przygotowana wspólnie z partnerem Programu (NCA) i w dniu 10 kwietnia 2013 r. zatwierdzona przez Biuro Mechanizmów Finansowych Oceny merytorycznej będzie dokonywać tzw. Komitet Współpracy dla Programu (przedstawiciele OP i NCA); zgodnie z procedurą ocena merytoryczna może trwać maksymalnie 1 miesiąc Wniosek o FWD musi być przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej Po pozytywnej ocenie wydawana będzie osobna decyzja o przyznaniu środków z FWD Sprawozdawczość z wykorzystania FWD: prawdopodobnie w ramach sprawozdawczości z projektów (wnioski o płatność) W najbliższym czasie pojawi się nowa wersja generatora WOD dająca możliwość przygotowania wniosku o FWD w języku polskim i angielskim

9 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Dziękuję


Pobierz ppt "Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google