Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI"— Zapis prezentacji:

1 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

2 PODSUMOWANIE 2014 roku i ZADANIA w dziedzinie obronności w 2015 roku
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI PODSUMOWANIE 2014 roku i ZADANIA w dziedzinie obronności w 2015 roku Tomasz PAWNUK – kierownik OSO Tel – LISTOPAD 2014

3 ZAGADNIENIA II. Planowanie i programowanie obronne
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ZAGADNIENIA Zaspokajanie potrzeb SZ a) Kwalifikacja wojskowa b) Akcja Kurierska II. Planowanie i programowanie obronne a) POF b) służba zdrowia III. Kierowanie obronnością IV. Szkolenia obronne V. Kontrole

4 NOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NOARODOWEGO
NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Przyjęta przez Rząd w dniu 21 października Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 05 listopada POLITYCZNO –STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA /dokument ściśle tajny/ PLAN REAGOWANIA OBRONNEGO RP POFWojewództwa Zachodniopomorskiego – 12 miesięcy od PSDO POF UM, SP, UM, UG – 18 miesięcy od PSDO

5 PRIORYTETY zapewnienie bezpieczeństwa własnym obywatelom oraz terytorium państwa, wsparciu obrony państw sojuszniczych, a następnie na udziale w misjach poza terytorium sojuszników wzmocnieniu zdolności NATO do kolektywnej obrony, rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, umacnianie strategicznych partnerstw (w tym z USA) oraz strategicznych relacji z partnerami w regionie. udział w działaniach społeczności międzynarodowej, realizowanych na podstawie prawa międzynarodowego, mających na celu zapobieganie powstawaniu nowych źródeł zagrożeń, a także reagowanie na zaistniałe kryzysy oraz przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu.

6 Nowelizacja rozporządzeń
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Nowelizacja rozporządzeń Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego – - słowniczek pojęć; - rozszerzenie osób szkolonych na WKO /AON/; - rodzajów, częstotliwości oraz obligatoryjności prowadzenia ćwiczeń; - opisano dokumenty sporządzane na potrzeby szkolenia obronnego; - opracowanie „Instrukcji organizacji prowadzenia ćwiczeń obronnych”, 2. Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa – * stanów gotowości obronnej państwa ze stopniami alarmowymi /pierwszy – ALFA, drugi – BRAWO, trzeci – CHARLIE, czwarty - DELTA/ 2. Rozporządzenie RM z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony – - zwiększanie roli wojewody w zakresie występowania o uznanie obiektu za szczególnie ważny ……. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

7 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Nowe rozporządzenie Rozporządzenie RM z dnia …… r. w sprawie cywilnej i wojskowej pomocy …… HNS - cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły i organizacje NATO. Zakres realizowanych przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień w ramach Sojuszu lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między "państwem - gospodarzem" oraz organizacją NATO i państwami wysyłającymi wojska - określenie podmiotów realizujących zadania /punktów kontaktowych/, - ujednolicenie zestawów obszarów informatycznych na potrzeby realizacji zadań państwa – gospodarza, - słowniczek pojęć; - opracowanie i wdrożenie w życie jednolitej elektronicznej bazy danych WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

8 Kwalifikacja wojskowa
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Kwalifikacja wojskowa Termin – – r. Trudności - brak Kontrole - przeprowadzono 6 kontroli przebiegu k.w. /starostwo drawskie, polickie, stargardzkie, wałeckie oraz w Szczecinie i Świnoujściu/ UWAGA! kwalifikacja 2014r. w dniach 3 luty do 30 kwietnia szczegóły zostaną przedstawione w dniu 23 stycznia na szkoleniu w Urzędzie Wojewódzkim!!! WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

9 Zaspokajanie potrzeb SZ
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Zaspokajanie potrzeb SZ 1. Przeprowadzono 4 treningi AK bez doręczania kart powołania /powiat: koszaliński, sławieński, stargardzki i Świnoujście/. WNIOSEK „zespoły kierowania oraz osoby funkcyjne są właściwie przygotowane w zakresie planowania, organizacji i planowania AK” 2. Świadczenia na rzecz obrony Zostały przesłane do ZUW zgodnie z obowiązującymi przepisami - do 31 stycznia - świadczenia osobowe - do 31 sierpnia - świadczenia rzeczowe 1. Treningi AK – powiat gryficki, pyrzycki, goleniowski i choszczeński. 2. Świadczenia – zmiana terminu i sposobu przesłania zestawienia a) świadczenia rzeczowe i osobiste – do 31 stycznia b) przesyłamy ePUAPEM – oddzielnie świadczenia osobiste i rzeczowe za pismem przewodnim - / wzór – na stronie internetowej WBiZK w zakładce bezpieczeństwo – obronność; PRESYŁA 100 % GMIN /. 3. Aktualizacja bazy danych dla potrzeb realizacji zadań państwa gospodarza - HNS: gminy do 25 X, powiaty do 15 XI 2 1 4 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

10 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
SŁUŻBA ZDROWIA Opracowano nowy „Plan przygotowania podmiotów leczniczych województwa zachodniopomorskiego na potrzeby obronne państwa”. 1. Do końca lutego 2014 roku otrzymacie Państwo „Wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące realizacji zadań obronnych w ochronie zdrowia na 2014 rok” wraz z nowymi wzorami dokumentów planistycznych dla samorządów i podmiotów leczniczych. 2. Zostaną odesłane stare plany – nowe opracować do końca czerwca /szczegóły w Wytycznych/. 2 1 4 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

11 Kierowanie obronnością
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Kierowanie obronnością Przeprowadzono 4 treningi Stałego Dyżuru – wojewódzka administracja zespolona, organa samorządu terytorialnego UWAGI - brak właściwego wyposażenia pomieszczeń SD w sprzęt /komputer, fax, drukarka itp./ - brak aktualności danych stałego dyżuru / dane osobowe, nr telefonów, faksów/ - trudność w uruchomieniu funkcjonowania SD pod nieobecność osób stanowiących jego obsadę - niepełna realizacja poleceń SD Wojewody - brak przekazania sygnału o uruchomieniu SD na szczebel gminy przez powiat Celem sprawdzenia obiegu informacji w systemie stałego dyżuru Wojewody; 4 x Treningi SD 2 1 4 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

12 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Planowane na 2013 rok kolejne ćwiczenie wojewódzkie (po „Anakondzie-12”), mające na celu zgrywanie systemu obronnego pk. „Gniewosz -13” nie zostało zrealizowane w związku z dużym rozmachem ćwiczeń „Dzik -13”, „Dragon -13” a zwłaszcza „Steadfast Jazz -13”. W tej sytuacji punkt ciężkości w 2013 roku skupiony był na zgrywaniu systemu HNS w ramach ćwiczenia sił odpowiedzi NATO „Steadfast Jazz-2013” które prowadzone było wspólnie z układem pozamilitarnym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy na szczeblu centralnym oraz oceny przeprowadzonych w 2013 roku ćwiczeń, stwierdzono właściwą realizację zadań obronnych przez województwo zachodniopomorskie, sprawne funkcjonowanie systemu HNS w ramach obowiązków państwa – gospodarza na rzecz Sojuszniczych Sił Wsparcia operujących na terenie naszego województwa oraz dobre współdziałanie z wojskami operacyjnymi SZ RP. SZKOLENIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

13 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
2. Duży rozmach ćwiczeń „Dragon-13” oraz „Steadfast Jazz-13” wymusił konieczność zaplanowania dodatkowego szkolenia dla dyrektorów ZUW, kierowników administracji zespolonej (czerwiec) oraz starostów i prezydentów miast na prawach powiatu (październik) w celu zapoznania z tłem operacyjnym, organizacją ćwiczenia i zadaniami spoczywającymi na układzie pozamilitarnym w województwie zachodniopomorskim. UWAGI: a) brak spójności między zakładanymi na dany rok kalendarzowy kierunkami szkolenia a opracowanymi celami szkolenia obronnego; b) planowanie zbyt dużej ilości zajęć teoretycznych w stosunku do zajęć praktycznych (w części samorządów w ogóle nie są planowane żadne zajęcia praktyczne poza treningami narzuconymi przez szczebel wojewódzki); c) prowadzone w 2013 roku kontrole wykazały, że zdarzają się jednostki samorządowe gdzie proces szkolenia obronnego traktowany jest okazjonalnie. Po otrzymaniu informacji, że jednostka samorządowe będzie w danym roku kalendarzowym kontrolowana prowadzi się 1-2 zajęcia teoretyczne nie potrafiąc jednocześnie udokumentować szkolenia w perspektywie ubiegłych 2-3 lat; WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

14 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
d) duża ilość prowadzonych w 2013 roku ćwiczeń spowodowała zaangażowanie w nich znacznej części jednostek administracji zespolonej województwa oraz jednostek samorządowych województwa, jednak występują też miasta, gminy gdzie od paru lat nie zaplanowano i nie przeprowadzono żadnego ćwiczenia; d) nadal szkoleniem obronnym nie są obejmowane wszystkie osoby w urzędzie, które z racji pełnionych funkcji zgodnie z zapisami ustawowymi, regulaminowymi i zakresem obowiązków winny te zadania realizować; e) zdarzają się incydentalne przypadki przysyłania do uzgodnienia planów szkoleniowych zawierających wyłącznie przedsięwzięcia szczebla wojewódzkiego bez zaplanowanych przedsięwzięć własnych; f) nie zawsze pełna dokumentacja ze szkolenia obronnego (konspekty, listy obecności) uniemożliwia ocenę realizacji tego procesu; g) jednostki samorządowe w sposób niewystarczający korzystają z możliwości refundacji kosztów szkolenia przez szczebel wojewódzki. SZKOLENIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

15 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Kontrole W 2013 roku przeprowadzono 34 kontrole realizacji zadań obronnych w powiatach: stargardzkim, pyrzyckim i drawskim oraz 2 w w wojewódzkiej administracji zespolonej UWAGI - kontrolowani nie potrafią przedstawić w sposób zwięzły pełnej koncepcji przygotowania urzędu do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz koncepcji działania stałego dyżuru spójnych z dokumentami opracowanymi w tym zakresie w urzędzie, a w szczególności planem operacyjnym funkcjonowania powiatu lub gminy - opracowana dokumentacja stanowiska kierowania w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy wraz z planem przemieszczenia (której szablon rozesłaliśmy do wszystkim urzędów) często nie została dostosowana do potrzeb i możliwości konkretnej gminy lub powiatu, - w niektórych gminach nie uzgodniono z wojewodą lokalizacji zapasowego miejsca pracy wójta i nie przygotowano stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy, - nie jest aktualizowana na bieżąco dokumentacja stanowisk kierowania i dokumentacja stałego dyżuru. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

16 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Kontrole W 2014 roku - 32 kontrole realizacji zadań obronnych w powiatach: łobeski i koszaliński, UM Szczeci, UMarszałkowskim oraz szpitalach na terenie Szczecina WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

17 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

18 Dziękuję za uwagę Pytania? ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Pobierz ppt "ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google