Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy: Jak szybko przenosić uprawnienia własnościowe?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy: Jak szybko przenosić uprawnienia własnościowe?"— Zapis prezentacji:

1 Problemy: Jak szybko przenosić uprawnienia własnościowe?
Jak przenieść problem braku płynności na rynek? Jak pozyskać dużo kapitału? Jak chronić władzę właścicieli nad spółką? Jak przenieść ryzyko kredytowe na inne podmioty?

2 Problemy: Jak umożliwić kontrolę własności akcji?
Jak spowolnić lub przyspieszyć obrót akcjami? Jak pokonać asymetrię informacji między różnymi rodzajami inwestorów? Jak zmniejszyć wypłaty z zysku lub je zwiększyć?

3 Problemy: Jak umożliwić zarabianie na spadkach?
Jak ograniczyć wahania kursu akcji? Jak zapewnić nabycie po najkorzystniejszej cenie lub określonej liczby akcji? Jak zapewnić płynny obrót i przeciwdziałać panice na rynku? Jak zminimalizować wpływ wielkości transakcji na kurs?

4 Problemy: Jak zapewnić powodzenie emisji a jednocześnie ograniczyć straty wartości dotychczasowych właścicieli akcji? Jak dopasować stałą cenę emisyjną do zmiennej ceny rynkowej? Jak ograniczyć napływ nowych inwestorów do spółki? Jak pozyskać inwestora strategicznego?

5 Problemy: Jak skłonić zarządzających by starali się o wzrost wartości spółki? Jak związać pracowników ze spółką i sprawić by lepiej pracowali? Jak dokonać restrukturyzacji spółki, która przeinwestowała lub jest nadmiernie zadłużona?

6 Problemy: Jak zapewnić brak głosowania na walnym zgromadzeniu z tych samych akcji? Jak umorzyć akcje bez zmiany podziału dywidendy między akcjonariuszy? Jak wynagrodzić osoby które nie są akcjonariuszami? Jak związać ze spółką osoby posiadające szczególne umiejętności?

7 Problemy: Jak zwiększyć kapitał w spółce?
Jak dopasować popyt na nowe akcje do podaży tak by zmaksymalizować uzyskaną cenę? Jak ominąć długotrwałość procedury emisyjnej? Jak zabezpieczyć powodzenie procedury emisyjnej?

8 Problemy: Jak zapewnić by warunki arbitrażu były zachowane przy emisji praw do akcji i akcji? Co zrobić, jeśli sąd nie zgodzi się na podniesienie kapitału?

9 Problemy: Jak pozyskać finansowanie z obcego rynku z dużymi barierami wejścia? Jak ominąć regulacje zabraniające inwestycji w papiery śmieciowe lub zagraniczne? Jak uzyskać wyższą rentowność inwestycji niż dostępna na rodzimym rynku? Jak zmniejszyć koszty transakcyjne nabywania papierów za granicą? Jak zarobić na nieprawidłowych ratingach emitentów papierów wartościowych?

10 Problemy: Jak pozyskać środki taniej niż z kredytu płacąc odsetki?
Jak uzyskać finansowanie nie pozbywając się uprawnień własnościowych? Jak ograniczyć koszty administracyjne obsługi obligacji? Jak zapewnić małą wrażliwość obligacji na zmiany stopy procentowej?

11 Problemy: Jak wykupić obligację, gdy emitent nie ma pieniędzy?
Jak ograniczyć wpływ ryzyka stopy procentowej na obligację? Jak ograniczyć koszty obsługi obligacji? Jak uelastycznić termin wykupu obligacji? Jak ograniczyć koszty emisji obligacji w okresie dekoniunktury? Jak dopasować się do zmian ratingu?

12 Problemy: Jak inwestować małe kwoty w sposób zdywersyfikowany?
Jak obniżyć koszty transakcyjne takiej inwestycji a jednocześnie przeciwdziałać asymetrii informacji? Jak unikać opodatkowania? Jak ograniczyć ryzyko dla inwestorów? Jak dokonać dyskryminacji cenowej? Jak umożliwić inwestowanie w aktywa niepłynne?

13 Problemy: Jak zainwestować w indeks?
Jak odzwierciedlić najdokładniej zmiany indeksu? Jak zapewnić płynność na rynku inwestycji indeksowych?

14 Problemy: Jak pozbyć się niepewności dotyczącej zawarcia transakcji na nieznanych warunkach w przyszłości? Jak zwiększyć płynność i bezpieczeństwo zawieranych transakcji przyszłych? Jak ograniczyć ryzyko transakcji przyszłej dla kupującego instrument? Jak pozbyć się problemu konieczności składania depozytów zabezpieczających?

15 Problemy: Jak zmniejszyć koszty zabezpieczenia w zamian za przyjęcie ryzyka w kontrakcie forward? Jak skłonić zabezpieczających się do zwiększenia zaangażowania w kontrakty terminowe lub opcje?

16 Problemy: Jak zabezpieczyć posiadane aktywa i pojedynczą transakcję zawieraną w konkretnym momencie? Kiedy istnieją warunki do arbitrażu?

17 Problemy: Jak umożliwić realizację opcji w każdym momencie?
Jak uelastycznić konstrukcję opcji? Jak zabezpieczyć średnie lub skrajne wartości instrumentu finansowego? Jak zabezpieczyć wielokrotne płatności odsetkowe? Jak zachęcić do zawarcia opcji jeśli premia jest uważana za zbyt wysoką dla kupującego?

18 Problemy: Jak chronić się przed ryzykiem walutowym lub stopy procentowej na zamkniętych pozycjach i bez zabezpieczeń? Jak ograniczyć koszty finansowania przedsiębiorstw? Jak wspomóc regulowanie zadłużenia w przedsiębiorstwach?

19 Problemy: Jak dopasować się do zmiennych parametrów pożyczki?
Jak uelastycznić konstrukcję swapa? Jak użyć swapa do poprawy dochodów lub czasowego wycofania się z rynku?

20 Problemy: Jak ustabilizować koszty pożyczania pieniędzy na rynku międzybankowym? Jak ustabilizować koszt rezerw obowiązkowych w banku? Jak zagwarantować stałą kwotę odsetek wypłacanych przedsiębiorstwu w zależności od stóp WIBOR? Jak umożliwić spekulację na zmianach stóp procentowych banku centralnego?

21 Problemy: Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kredytowym (bankructwa)?
Jak spekulować na zmianach marży kredytowej? Jak pozyskać finansowanie jednocześnie z ochroną przed ryzykiem kredytowym? Jak porównywać ryzyko kredytowe różnych podmiotów?

22 Problemy: Jak przeciwdziałać asymetrii informacji między ubezpieczycielami i inwestorami na rynku finansowym? Jak ograniczyć ekspozycję na ryzyko katastroficzne w instrumencie katastroficznym?

23 Problemy: Jak zapewnić sobie płynność w krótkim okresie?
Jak uniknąć różnicowania ceny pożyczek międzybankowych przy braku zabezpieczeń? Jak uniknąć pogorszenia bilansu przy zabezpieczaniu pożyczek udzielanych?

24 Problemy: Jak zapewnić finansowanie na krótki okres bez kosztownej subskrypcji? Jak dobrać podstawę prawną, jeśli boimy się upadłości dłużnika i nie chcemy płacić opodatkowania związanego z emisją i obrotem? Kiedy użycie papierów komercyjnych nie jest zasadne?

25 Problemy: Jak dokonać transformacji terminowej oraz połączyć inwestorów i pożyczających? Jak kontrolować i zabezpieczyć środki pożyczane innym? Jak chronić interesy finansowe osób fizycznych posiadających rachunki bankowe? Jak dokonywać rozliczeń pomiędzy podmiotami nie znającymi się?

26 Problemy: Jak zmniejszyć koszty pozyskiwania depozytów i uniknąć trzymania rezerw płynności? Jak uniknąć wyposażania spółek córek w kosztowny kapitał? Jak finansować długoterminowe kredyty by nie mieć problemów z płynnością?

27 Problemy: Jak finansować przedsięwzięcia z kontrolą wykorzystania środków? Jak finansować potrzeby płynności i potrzeby inwestycyjne? Jak powiązać klienta na stałe z bankiem? Jak finansować płatności sezonowe? Jak finansować powtarzające się dostawy? Jak finansować duże projekty?

28 Problemy: Jak uniknąć wymogów badania zdolności kredytowej?
Jak poprawić sytuację w zakresie dochodów i płaconych podatków? Jak uelastycznić nabycie rzeczy w zależności od zmiennych potrzeb? Jak uelastycznić finansowanie w porównaniu z kredytem?

29 Problemy: Jak przerzucać dochody między podmiotami i realizować ”ciche rezerwy”? Jak podzielić ryzyko związane z transakcją nabycia rzeczy bez jej całkowitego opłacenia? Jak skorzystać z posiadanego majątku by poprawić sobie płynność?

30 Problemy: Jak ubezpieczyć się przed zjawiskami niezależnymi od woli ludzkiej? Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym postępowaniem ludzi (kontrakty, płatności, wadium)? Jak uwzględnić takie zabezpieczenie w umowach? Jak osłabić odpowiedzialność w przypadku podmiotów gwarantujących?

31 Problemy: Jak wzmocnić uzyskanie kredytu kupieckiego?
Jak zapewnić zapłatę w relacjach międzynarodowych? Jak wyemitować papier komercyjny bez opłat przy obrocie? Jak skompensować należności, np. doprowadzając do oddłużenia wielu podmiotów?

32 Problemy: Jak odzyskać pieniądze z weksla?
Jak użyć go w przypadku zabezpieczenia płatności? Jak ustalić termin zapłaty, który nie jest znany z góry? Jak zwolnić się od kosztów protestu weksla? Jak zwolnić się od odpowiedzialności? Jak rozliczyć więcej niż 3 osoby wekslem?

33 Problemy: Jak uzyskać pieniądze z wierzytelności?
Jak podzielić ryzyko braku spłaty wierzytelności? Jak wesprzeć wielkość sprzedaży? Jak ukryć fakt sprzedania wierzytelności? Jak sprzedać wierzytelności zagraniczne? Jak przerzucić ryzyko na inne podmioty, jeśli wierzytelności są bardzo duże? Jak poprawić płynność i jakość aktywów banku?

34 Problemy: Jak dokonać rozrachunku by było to szybkie, mało kosztowne i bezbłędne? Jak rozliczyć się z podmiotem, który nie ma rachunku bankowego? Jak umożliwić dokonywanie wielu różnych operacji przy okazji rozliczeń? Jak maksymalnie skrócić czas rozliczenia?

35 Problemy: Jak dokonać prostego rozliczenia transakcji?
Co zrobić, jeśli transakcje się powtarzają, są wielokrotne lub masowe? W jaki sposób przeciwdziała się przetrzymywaniu pieniądza przez banki w relacjach międzynarodowych?

36 Problemy: Jak przyspieszyć dokonanie przekazania środków, chroniąc jednocześnie wierzyciela przed nadużyciami ze strony dłużnika? Jak wyręczyć dłużnika w dokonywaniu rozliczeń?

37 Problemy: Jak umożliwić kredytowanie przy okazji rozliczenia?
Jak zwiększyć obroty tzw. akceptantów? Jak dyskryminować cenowo klientów? Jak kontrolować wydatki podmiotów zależnych? Jak umożliwić dokonywanie transakcji w środowisku czysto elektronicznym?

38 Problemy: Jak wypłacić środki za granicę, jeśli nie ma międzynarodowej izby rozliczeniowej? Jak pobrać pieniądze za granicą w obcym banku bez karty płatniczej? Jak przesłać pieniądze do odbiorcy zagranicznego bez pośrednictwa banków? Jak zapewnić wykonanie kontraktu handlowego za granicą? Jak zmniejszyć koszty rozliczenia?

39 Problemy: Jak kontrolować przebieg transakcji handlowej za granicą i zapewnić bezpieczeństwo rozliczenia między różnymi podmiotami? Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia? Jak przenieść uprawnienia z akredytywy? Jak odroczyć płatność w akredytywie? Jak zaliczkować produkcję?

40 Problemy: Jak zmniejszyć koszty rozliczenia kosztem jego pewności (przewaga przetargowa importera)? Jak przyspieszyć otrzymanie towaru w porównaniu z akredytywą? Jak odroczyć moment płatności przy inkasie?


Pobierz ppt "Problemy: Jak szybko przenosić uprawnienia własnościowe?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google