Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorząd Uczniowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorząd Uczniowski."— Zapis prezentacji:

1 Samorząd Uczniowski

2 Samorząd uczniowski to demokratyczna organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców oraz administracji szkolnej.

3 Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art
Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 55 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty.

4 Należy do niego: a) prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza dot. realizacji podstawowych praw uczniów, b) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, c) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, d) w porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, f) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

5 Struktura organizacyjna samorządów uczniowskich zależy od decyzji samych uczniów, przepisy prawne bowiem nie narzucają żadnych ograniczeń. Ustawa o systemie oświaty mówi jedynie, że “zasady wybierania i działania organów samorządowych określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym”.

6 dzień powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania.
Samorząd uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Ty, twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami SU i możecie wpływać na szkolne życie – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy, czy po prostu macie ciekawe pomysły, chcecie urozmaicić dzień powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania.

7 Niestety niektórym wydaje się, że samorząd uczniowski to kilkuosobowa reprezentacja
uczniów, mająca ściśle określone zadania do wykonania. Taki samorząd jest fikcją – utrudnia wykorzystanie zainteresowań i umiejętności uczniów i dobrą odpowiedź na ich potrzeby. Zmieńcie to!

8 Oczywiście trudno, aby wszyscy uczniowie organizowali działalność samorządu. Z tego tez powodu dokonuje się wyboru władz. Organami samorządu są najczęściej: -zarząd na czele z przewodniczącym, -poszczególne sekcje lub inne mniejsze organy, -opiekun SU,

9 Samorząd działa na podstawie regulaminu, który określa skład władz samorządu, ich kompetencje i sposób podejmowania decyzji. Częścią samorządu uczniowskiego jest samorząd klasowy. Zwykle składa się z przewodniczącego, zastępcy i skarbnika wybieranych prze całą klasę.

10 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:  1. Współorganizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej. 2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia. 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.

11 4. Udział w uroczystościach obchodów rocznic świąt państwowych
 i okolicznościowych 5. Współudział w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim 6. Przedstawianie władzom szkoły potrzeb uczniów. 7. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.

12 Samorząd Uczniowski powinien zbierać i realizować pomysły samych uczniów. Mogą one dotyczyć wielu aspektów szkolnego życia: uroczystości, zawodów sportowych czy imprez okolicznościowych. Działa to też w drugą stronę. Uczniowie mogą sami osobiście zgłaszać swoje pomysły. Samorządowi jest wtedy łatwiej spełniać oczekiwania społeczności szkolnej.

13 Samorząd nie musi jednak spełniać wszystkich zachcianek pojedynczych osób. Z propozycją najlepiej jest zgłaszać się w kilka osób. Szkolne „władze” widzą wtedy czy realizowanie takiego projektu jest naprawdę potrzebne.

14 Podsumowując: wszystko, co związane z Samorządem Uczniowskim i jego decyzjami powinno być dziełem i zasługą wszystkich uczniów danej placówki. Można by rzec, że ta organizacja jest swoistym dobrem publicznym każdej szkoły i każdego ucznia. Jeśli chcemy coś zmienić w swojej szkole to właśnie do samorządu powinniśmy się zwrócić i jego prosić o pomoc…

15 A więc, co można zmienić w naszym samorządzie ?

16 Przygotował: Mateusz Kaszucki


Pobierz ppt "Samorząd Uczniowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google