Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa i obowi ą zki ucznia.. Uczeń ma prawo do: 1) informacji na temat swoich praw, procedur odwołania się oraz instytucji, do których można zwrócić się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa i obowi ą zki ucznia.. Uczeń ma prawo do: 1) informacji na temat swoich praw, procedur odwołania się oraz instytucji, do których można zwrócić się"— Zapis prezentacji:

1 Prawa i obowi ą zki ucznia.

2 Uczeń ma prawo do: 1) informacji na temat swoich praw, procedur odwołania się oraz instytucji, do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw,

3 2) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji,

4 3) zapoznawania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

5 4) jawnej znajomości kryteriów oceniania

6 5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

7 6) informacji na temat życia szkolnego,

8 7) otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł,

9 8) bezpłatnej nauki,

10 9) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

11 10) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,

12 11) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej,

13 12 ) dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami

14 Obowiązki ucznia : 1) uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie.

15 2) przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie : a ) zaświadczenia lekarskiego b) oświadczenia rodziców ( prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności

16 3) nosić jednolity strój uczniowski zgodnie ze wzorem ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Strój galowy ( dziewczęta – biała bluzka, chłopcy – biała koszula) obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz.

17 4) godnie reprezentować szkołę,

18 5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

19 6) dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

20 7). pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe ( w tym telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki...) i pieniądze.

21 Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie podczas przerw miedzy zajęciami.8) wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych. Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie podczas przerw miedzy zajęciami.

22

23 9) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny

24 10) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

25 11) przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

26 12) przestrzegać zarządzeń Dyrektora

27 Wykona ł y : Ż aneta G ą dek Katarzyna Płacheta Dominika Przybyło


Pobierz ppt "Prawa i obowi ą zki ucznia.. Uczeń ma prawo do: 1) informacji na temat swoich praw, procedur odwołania się oraz instytucji, do których można zwrócić się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google