Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
„Istnieją przynajmniej dwie instytucje, które zbudowane są na zasadzie autorytetu i bez niego nie dają się wyobrazić: rodzina i szkoła” Leszek Kołakowski KONFERENCJA DLA PRZEDSTAWICIELI RAD RODZICÓW I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK „Wspólnie to znaczy lepiej” 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

2 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców RODZICE JAKO PIERWSI I NAJWAŻNIEJSI WYCHOWAWCY SWOICH DZIECI MAJĄ PRAWO I OBOWIĄZEK WSPÓŁUCZESTNICTWA W PRACY I ŻYCIU SZKOŁY 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

3 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty: rozszerza kompetencje Rady Rodziców, dostosowuje uregulowania prawne do rozwiązań obowiązujących we wszystkich demokratycznych krajach świata. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

4 Dyrektorzy zmienili do czerwca statuty szkół,
RADA RODZICÓW Dyrektorzy zmienili do czerwca statuty szkół, w których nanieśli zmiany dotyczące między innymi działalności Rady Rodziców. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

5 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW Dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły lub placówki mogły wykonywać zadania rady rodziców do czasu wyboru nowych rad rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2007 roku. Według nowych przepisów w skład rad rodziców wchodzą: ·     w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. ·     w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki, ·      w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

6 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW KOMPETENCJE RADY RODZICÓW Kompetencje, czyli prawa i obowiązki Rady Rodziców wynikają z: ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, - statutu szkoły, - regulaminu Rady Rodziców. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

7 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW KOMPETENCJE RADY RODZICÓW: uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktyki szkoły. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły (przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora). 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

8 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW KOMPETENCJE RADY RODZICÓW: wyrażanie opinii w sprawie (odpowiednio) zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, wnioskowanie zmian do w/w zestawów, delegowanie przedstawicieli rodziców do pracy w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

9 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW KOMPETENCJE RADY RODZICÓW: opiniowanie podjęcia w szkole działalności stowarzyszeń i innych organizacji, ustalenie z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju uczniowskiego, wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela, przedstawienie opinii o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

10 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW UPRAWNIENIA RADY RODZICÓW: występowanie do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z: efektywnością nauczania, wychowaniem dzieci, finansami szkoły, bezpieczeństwem. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

11 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW UPRAWNIENIA RADY RODZICÓW: tworzenie demokratycznych i niezależnych władz szkolnych reprezentacji rodziców, określenie swojej wewnętrznej organizacji, gromadzenie środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

12 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW UPRAWNIENIA RADY RODZICÓW: Rada Rodziców jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, musi działać na postawie: - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - ustawy o rachunkowości. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

13 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW gospodarowanie zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny (finanse Rady mogą być kontrolowane jedynie przez:      Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ Rady Rodziców), ·         Regionalną Izbę Obrachunkową, ·         Urząd Skarbowy, tworzenie struktury organizacyjnej, która zapewni niezbędną sprawność i operatywność Rady Rodziców 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

14 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW dokonanie demokratycznych, tajnych wyborów swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, działanie w sposób przejrzysty – informowanie ogółu rodziców o prowadzonych działaniach, wspieranie samorządu uczniowskiego, pomaganie w organizacji akcji charytatywnych, aukcji. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

15 Ogół Rodziców uczniów szkoły
Komisja Rewizyjna Rada Rodziców PREZYDIUM 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

16 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który jest swoistą "konstytucją" organu przedstawicielskiego rodziców. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

17 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW Struktura Regulaminu Rady Rodziców cele i zadania Rady Rodziców, sposób realizacji zdań Rady, zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych, uprawnienia i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych, zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszu Rady, zasady dokonywania zmian w Regulaminie, podejmowanie uchwał. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

18 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW PODSUMOWANIE Prawidłowo powołana i działająca Rada Rodziców jest całkowicie niezależna od dyrekcji szkoły i nauczycieli i funkcjonuje w ramach kompetencji określonych w ustawie. Jej praca i przyznane kompetencje powinny wpływać na politykę oświatową szkoły, organów prowadzących oraz organów nadzoru pedagogicznego – zgodnie z oczekiwaniami wszystkich rodziców. 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

19 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
RADA RODZICÓW materiały dot. tworzenia i działania Rad Rodziców – (kursy internetowe – „Rada Rodziców w szkole Twojego dziecka”); „Rada Rodziców – większy wpływ na życie szkoły”); materiały dotyczące tworzenia stowarzyszeń wspierających funkcjonowanie szkół publicznych – 28 marca 2017 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google