Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Istnieją przynajmniej dwie instytucje, które zbudowane są na zasadzie autorytetu i bez niego nie dają się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Istnieją przynajmniej dwie instytucje, które zbudowane są na zasadzie autorytetu i bez niego nie dają się"— Zapis prezentacji:

1 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Istnieją przynajmniej dwie instytucje, które zbudowane są na zasadzie autorytetu i bez niego nie dają się wyobrazić: rodzina i szkoła. Leszek Kołakowski KONFERENCJA DLA PRZEDSTAWICIELI RAD RODZICÓW I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK Wspólnie to znaczy lepiej

2 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW RODZICE JAKO PIERWSI I NAJWAŻNIEJSI WYCHOWAWCY SWOICH DZIECI MAJĄ PRAWO I OBOWIĄZEK WSPÓŁUCZESTNICTWA W PRACY I ŻYCIU SZKOŁY Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

3 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty: - rozszerza kompetencje Rady Rodziców, - dostosowuje uregulowania prawne do rozwiązań obowiązujących we wszystkich demokratycznych krajach świata. RADA RODZICÓW

4 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW Dyrektorzy zmienili do czerwca statuty szkół, w których nanieśli zmiany dotyczące między innymi działalności Rady Rodziców.

5 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły lub placówki mogły wykonywać zadania rady rodziców do czasu wyboru nowych rad rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2007 roku. Według nowych przepisów w skład rad rodziców wchodzą: · w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. · w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki, · w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły. RADA RODZICÓW

6 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW KOMPETENCJE RADY RODZICÓW Kompetencje Rady Rodziców Kompetencje, czyli prawa i obowiązki Rady Rodziców wynikają z: -ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, -ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, - statutu szkoły, - regulaminu Rady Rodziców.

7 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW KOMPETENCJE RADY RODZICÓW: uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktyki szkoły. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły (przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora).

8 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW KOMPETENCJE RADY RODZICÓW: wyrażanie opinii w sprawie (odpowiednio) wyrażanie opinii w sprawie (odpowiednio) zestawu programów wychowania zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, podręczników, wnioskowanie zmian do w/w zestawów, wnioskowanie zmian do w/w zestawów, delegowanie przedstawicieli rodziców delegowanie przedstawicieli rodziców do pracy w komisji konkursowej powołanej do pracy w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora. w celu wyboru dyrektora.

9 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW KOMPETENCJE RADY RODZICÓW: opiniowanie podjęcia w szkole działalności stowarzyszeń i innych organizacji, opiniowanie podjęcia w szkole działalności stowarzyszeń i innych organizacji, ustalenie z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju uczniowskiego,ustalenie z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju uczniowskiego, wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela, przedstawienie opinii o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.przedstawienie opinii o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.

10 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW UPRAWNIENIA RADY RODZICÓW: występowanie do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z:występowanie do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z: efektywnością nauczania, efektywnością nauczania, wychowaniem dzieci, wychowaniem dzieci, finansami szkoły, finansami szkoły, bezpieczeństwem. bezpieczeństwem.

11 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW UPRAWNIENIA RADY RODZICÓW: tworzenie demokratycznych i niezależnych władz szkolnych reprezentacji rodziców, tworzenie demokratycznych i niezależnych władz szkolnych reprezentacji rodziców, określenie swojej wewnętrznej organizacji,określenie swojej wewnętrznej organizacji, gromadzenie środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą.gromadzenie środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą.

12 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW UPRAWNIENIA RADY RODZICÓW: Rada Rodziców jako jednostka organizacyjnaRada Rodziców jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nieposiadająca osobowości prawnej, musi działać na postawie: musi działać na postawie: - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - ustawy o rachunkowości.

13 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW gospodarowanie zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny (finanse Rady mogą być kontrolowane jedynie przez:gospodarowanie zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny (finanse Rady mogą być kontrolowane jedynie przez: Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ Rady Rodziców), Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ Rady Rodziców), · Regionalną Izbę Obrachunkową, · Urząd Skarbowy, tworzenie struktury organizacyjnej, która zapewni niezbędną sprawność i operatywność Rady Rodzicówtworzenie struktury organizacyjnej, która zapewni niezbędną sprawność i operatywność Rady Rodziców OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW

14 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW dokonanie demokratycznych, tajnych wyborów swoich przedstawicieli do Rady Rodziców,dokonanie demokratycznych, tajnych wyborów swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, działanie w sposób przejrzysty – informowanie ogółu rodziców o prowadzonych działaniach,działanie w sposób przejrzysty – informowanie ogółu rodziców o prowadzonych działaniach, wspieranie samorządu uczniowskiego,wspieranie samorządu uczniowskiego, pomaganie w organizacji akcji charytatywnych, aukcji.pomaganie w organizacji akcji charytatywnych, aukcji. OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW

15 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Komisja Rewizyjna PREZYDIUM

16 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Rada R odziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który jest swoistą "konstytucją" organu przedstawicielskiego rodziców. RADA RODZICÓW

17 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW Struktura Regulaminu Rady Rodziców cele i zadania Rady Rodziców, sposób realizacji zdań Rady, zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych, uprawnienia i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych, zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszu Rady, zasady dokonywania zmian w Regulaminie, podejmowanie uchwał.

18 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu RADA RODZICÓW Prawidłowo powołana i działająca Rada Rodziców jest całkowicie niezależna od dyrekcji szkoły i nauczycieli i funkcjonuje w ramach kompetencji określonych w ustawie. Jej praca i przyznane kompetencje powinny wpływać na politykę oświatową szkoły, organów prowadzących oraz organów nadzoru pedagogicznego – zgodnie z oczekiwaniami wszystkich rodziców. PODSUMOWANIE

19 22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu materiały dot. tworzenia i działania Rad Rodziców – www.fundacjarodziceszkole.org.pl; www.radarodzicow.codn.edu.pl (kursy internetowe – Rada Rodziców w szkole Twojego dziecka); Rada Rodziców – większy wpływ na życie szkoły); materiały dotyczące tworzenia stowarzyszeń wspierających funkcjonowanie szkół publicznych – www.fio.org.pl. RADA RODZICÓW


Pobierz ppt "22 lutego 2014 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Istnieją przynajmniej dwie instytucje, które zbudowane są na zasadzie autorytetu i bez niego nie dają się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google