Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorząd Uczniowski. działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorząd Uczniowski. działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572."— Zapis prezentacji:

1 Samorząd Uczniowski

2 działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami).

3 art. 55 ust. 2 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. Statut szkoły określa szczegółowe kompetencje samorządu uczniowskiego jako organu szkoły. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.)

4 art. 55 ust. 3 Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. art. 55 ust. 4 Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

5 art. 55 ust. 5 Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki… Rada Pedagogiczna zobowiązana jest zasięgnąć opinii SU przed podjęciem uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów (art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Rada Pedagogiczna zobowiązana jest zasięgnąć opinii SU przed podjęciem uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów (art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Rada Pedagogiczna zobowiązana jest przed uchwaleniem programu wychowawczego i programu profilaktyki zasięgnąć opinii SU. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) Rada Pedagogiczna zobowiązana jest przed uchwaleniem programu wychowawczego i programu profilaktyki zasięgnąć opinii SU. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) Dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela może zasięgnąć opinii SU (art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela może zasięgnąć opinii SU (art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela).

6 …w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 199, poz. 2046 ze zm.) 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

7 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69). § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69). 4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

8 Na podstawie art. 55 ust. 6 ( Minister właściwy do spraw oświaty określa typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych): Obowiązuje Zarządzenie Nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 1992 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

9 Według projektu rozporządzenia z kwietnia 2006 r., które wymaga akceptacji Ministra Edukacji: § 1. Samorządu uczniowskiego nie tworzy się w następujących typach szkół i placówek: 1) przedszkolach; 1) przedszkolach; 2) szkolnych schroniskach młodzieżowych; 2) szkolnych schroniskach młodzieżowych; 3) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych; 3) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych; 4) placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego; 4) placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego; 5) bibliotekach pedagogicznych; 5) bibliotekach pedagogicznych; 6) szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 6) szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 7) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach 7) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; umiarkowanym lub znacznym; 8) ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 8) ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku rocznego sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 9) zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 9) zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 10) szkołach przy zakładach karnych. 10) szkołach przy zakładach karnych.

10 Realizacja zadań szkoły określonych w podstawach programowych wymaga dobrze funkcjonującego SU. Dobrze funkcjonujący samorząd wspomaga realizację zadań wynikających z podstawy programowej.

11 Szkoła podstawowa Edukacja w szkole podstawowej wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne ma na celu przede wszystkim: prowadzić dziecko do kształtowania nawyków społecznego współżycia, prowadzić dziecko do kształtowania nawyków społecznego współżycia, stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych. stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

12 Gimnazjum Edukacja w gimnazjum wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne ma na celu przede wszystkim: rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej. rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

13 Szkoła ponadgimnazjalna Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające rozwojowi osobowemu uczniów, jak i ich rozwojowi społecznemu, wspierając przy tym: umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych, przygotowanie się do życia w społeczności lokalnej i państwie, przygotowanie się do życia w społeczności lokalnej i państwie, kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

14 Najczęściej w szkole SU przygotowuje: apele z okazji świąt państwowych i uroczystości szkolnych, apele z okazji świąt państwowych i uroczystości szkolnych, organizowanie akcji charytatywnych, organizowanie akcji charytatywnych, inicjowanie imprez rozrywkowych (dyskoteki, walentynki, pierwszy dzień wiosny, konkursy). inicjowanie imprez rozrywkowych (dyskoteki, walentynki, pierwszy dzień wiosny, konkursy). W praktyce: dyrektor szkoły wskazuje opiekuna SU, dyrektor szkoły wskazuje opiekuna SU, w wielu szkołach SU nie opiniuje programu wychowawczego i programu profilaktyki, w wielu szkołach SU nie opiniuje programu wychowawczego i programu profilaktyki, w regulaminach SU często brak zapisów opisujących procedury, np: opiniowania, przeprowadzania wyborów do organów SU, kompetencji organów. w regulaminach SU często brak zapisów opisujących procedury, np: opiniowania, przeprowadzania wyborów do organów SU, kompetencji organów.


Pobierz ppt "Samorząd Uczniowski. działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572."

Podobne prezentacje


Reklamy Google