Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczęło działalność dnia 5 lutego 2007 r. Misja GCWP:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczęło działalność dnia 5 lutego 2007 r. Misja GCWP:"— Zapis prezentacji:

1

2 Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczęło działalność dnia 5 lutego 2007 r. Misja GCWP: Promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gdyni Doradztwo i informacja na temat możliwości pozyskiwania środków na działalność gospodarczą z różnych źródeł

3 Znajdziesz w GCWP Ewidencja Działalności Gospodarczej Punkt informacyjno-doradczy Zespół ds. osób niepełnosprawnych Dyżurujący specjaliści w zakresie programów i funduszy Unii Europejskiej Zespół promocji przedsiębiorczości

4 Zadania GCWP Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej Propagowanie idei zakładania własnej firmy Informacja i doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania na rozpoczęcie lub rozwój działalności Informacja na temat różnych form wsparcia dla osób zakładających własny biznes Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i niepełnosprawnych Koordynacja działań Pomorskiego Miasteczka Zawodów

5 Zadania GCWP Organizacja wydarzeń gospodarczych wspierających aktywność gospodarczą lokalnego biznesu Współorganizacja i uczestnictwo w konferencjach, prelekcjach, wykładach promujących rozwój przedsiębiorczości Współpraca z trójmiejskimi uczelniami poprzez wykłady, prelekcje dla studentów ostatnich lat zachęcające do otwierania własnych firm Organizacja bezpłatnych szkoleń, głównie dla osób pragnących założyć własną firmę

6 ABC dotacji dla osób niepełnosprawnych PFRON

7 PFRON, czyli… Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8 Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008 nr 14 poz. 92 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1403 z późn. zm.)

9 Dla kogo środki z PFRON Środki z PFRON może otrzymać jedynie osoba niepełnosprawna, która: jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (nie pozostająca w zatrudnieniu) nie korzystała ze środków PFRON (lub innych środków publicznych) na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON

10 Dla kogo środki z PFRON nie zalega z opłacaniem podatków w terminie nie była karana w okresie 2 lat przed datą złożenia wniosku o dotację za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997 r. k.k. (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)

11 Na co środki z PFRON Osoby niepełnosprawne mogą jednorazowo otrzymać z PFRON środki: na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

12 Jaka kwota dotacji Wysokość środków z dotacji PFRON jest określona w umowie zawieranej z Prezydentem. Dotacja nie może wynosić więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia – jeśli osoba niepełnosprawna nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

13 Kiedy po dotację Jednorazowe środki mogą zostać przyznane osobie niepełnosprawnej: jeśli po raz pierwszy podejmuje działalność w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) jeśli ponownie podejmuje działalność w rozumieniu w/w ustawy (pod warunkiem złożenia oświadczenia, że upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności)

14 Do kogo z wnioskiem Wniosek o podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej należy złożyć do siedziby Prezydenta właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania.

15 Do kogo z wnioskiem Wnioski należy składać w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą przy ulicy Kołłątaja 8, II piętro, 81-332 Gdynia, tel. 058 620 38 24. Pamiętaj! Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność zgodnie z wymogami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008 nr 14 poz. 92 z późn. zm.).

16 Wniosek powinien zawierać Oczekiwaną kwotę dotacji Rodzaj planowanej działalności Formę zabezpieczenia (poręczenie, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika) Przewidywane efekty prowadzenia działalności Wyszczególnienie kosztów i wydatków do sfinansowania (w szczególności wydatków na zakup środków trwałych, materiałów, towarów itp.)

17 Kto ocenia wnioski Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest umowa z wnioskodawcą

18 Obowiązki beneficjenta Osoby niepełnosprawne, które otrzymały środki z PFRON zobowiązują się w umowie do: przeznaczenia środków na cel podany we wniosku prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkowstwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie

19 Obowiązki beneficjenta informowania o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od ich wystąpienia zwrotu całości otrzymanych środków wraz z odsetkami, naliczanymi od dnia otrzymania dotacji w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych, w przypadku naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy

20 Kontakt Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 8 tel. / fax: 058 620 38 24 e-mail: gcwp@gdynia.pl www.przedsiebiorczagdynia.pl


Pobierz ppt "Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczęło działalność dnia 5 lutego 2007 r. Misja GCWP:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google