Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 System zaliczkowy w ramach działań PO IG Dorota SzczytowiczWarszawa, 8 czerwca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 System zaliczkowy w ramach działań PO IG Dorota SzczytowiczWarszawa, 8 czerwca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 2009 System zaliczkowy w ramach działań PO IG Dorota SzczytowiczWarszawa, 8 czerwca 2009 r.

2 Podstawa prawna W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych wszyscy beneficjenci są uprawnieni do realizacji projektów w systemie zaliczkowym

3 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Ogólne zasady zaliczkowania Pierwsza transza zaliczki przekazywana jest na podstawie wniosku o płatność zaliczkową, pod warunkiem wniesienia prawidłowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. W zależności od działania pierwsza transza zaliczki wypłacana jest w wysokości: - dla 1.4-4.1 do 30% wartości dofinansowania dla danego Etapu, - dla 3.1, 3.3, 4.2, 4.4, 5.1, 6.1 (II etap) do 30% wartości dofinansowania, 5.2, 5.4.2 do 110% wartości pierwszego etapu oraz dla 5.4.1 do 120% wartości pierwszego etapu (jednak nie więcej niż 50% wartości dofinansowania), - dla 5.3 do 120% wartości pierwszego etapu (jednak nie więcej niż 30% wartości dofinansowania). W działaniach 8.1 i 8.2 wypłacana jest jedna transza zaliczki w wysokości do 30% wartości dofinansowania.

4 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Ogólne zasady zaliczkowania Kolejne transze zaliczki wypłacane są na podstawie wniosków o płatność, składanych do 30 dni po zakończeniu działania/działań, wartość kolejnych transz wynika z harmonogramu płatności (załącznik do umowy) Łączne dofinansowanie wypłacone w formie zaliczek wraz z refundacjami nie może przekroczyć 95% maksymalnej kwoty dofinansowania (lub 90% maksymalnej kwoty dofinansowania dla 5.4.1)

5 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Ogólne zasady zaliczkowania Beneficjent składa wniosek o płatność, w którym wnioskuje o zaliczkę na przyszłe działanie(-a) projektu, przekazując jednocześnie do rozliczenia wydatki, pokryte z dotychczas uzyskanej zaliczki Warunkiem wypłaty kolejnej transzy zaliczki jest zaakceptowanie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność, obejmującego rozliczenie co najmniej 70% kwoty przekazanych wcześniej płatności zaliczkowych Kolejna transza zaliczki pomniejszana jest o nierozliczoną kwotę poprzedniej transzy oraz o odsetki bankowe narosłe na osobnym koncie do obsługi płatności zaliczkowych

6 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Dodatkowe obowiązki Beneficjentów rachunek bankowy Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych. Wpłaty na ten rachunek mogą pochodzić wyłącznie od Instytucji Wdrażającej, natomiast wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za usługi, dostawy, roboty budowlane, zakupy w ramach Projektu Odsetki bankowe narosłe na tym rachunku są wykazywane we wniosku o płatność i pomniejszają kwotę kolejnej płatności

7 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Dodatkowe obowiązki Beneficjentów Ustawa o finansach publicznych Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących trybu wydatkowania, rozliczania i zwrotu środków dotacji rozwojowej niewykorzystanych w danym roku budżetowym W tym do ewentualnego zgłaszania środków o nadanie im statusu niewygasających z upływem roku budżetowego, zawartych w art. 144, 157 i 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Niewykorzystaną część dotacji rozwojowej wraz z odsetkami narosłymi na rachunku bankowym beneficjenci zwracają na rachunek dotacji rozwojowej w PARP do 15 stycznia następnego roku

8 Warszawa, 8 czerwca 2009 r.. Dodatkowe obowiązki Beneficjentów Ustawa o finansach publicznych W przypadku, gdy beneficjent przewiduje niewykorzystanie części otrzymanej zaliczki i chce wykorzystać ją w roku następnym, może wystąpić do PARP o uwzględnienie tych środków w zgłoszeniu o nadanie statusu środków niewygasających z upływem roku budżetowego PARP w terminie do 20 października uzyskuje od beneficjentów informacje w formie pisemnej dotyczące wysokości kwot, które zostaną zgłoszone jako środki niewygasające oraz wskazuje beneficjentom rachunek dotacji rozwojowej PARP, na który środki powinny być zwrócone w nieprzekraczalnym terminie do 31 października W dniu 31 października środki są na rachunku bankowym PARP. Środki zgłoszone przez beneficjenta, a nie zwrócone na rachunek PARP, nie zostaną zgłoszone Dzień 30 czerwca to ostateczny termin wydatkowania środków niewygasających

9 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Rodzaje zabezpieczeń umów Określone zostały w: 1. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (z późn. zm.) 2. Umowie o dofinansowanie

10 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Rodzaje zabezpieczeń umów Weksel in blanco gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza 4 mln PLN oraz gdy przekracza 4 mln PLN ale beneficjent nie planuje realizacji projektu w systemie zaliczkowym. W przypadku, jeżeli nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form: 1.pieniądz 2.poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 3.gwarancja bankowa 4.gwarancja ubezpieczeniowa

11 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. 5.poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 6.weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 7.zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8.zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 9.cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Beneficjenta 10.przewłaszczenie rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie 11.hipoteka 12.poręczenie według prawa cywilnego

12 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Rodzaje zabezpieczeń umów W przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekracza 4 mln PLN oraz beneficjent planuje realizację projektu w systemie zaliczkowym, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z form z katalogu.

13 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 System zaliczkowy w ramach działań PO IG Dorota SzczytowiczWarszawa, 8 czerwca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google