Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich programy operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz NOWAKOWSKI Warszawa, 28 stycznia 2007 r.

2 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 2007-2013 (NSRO) Dokument rządowy zaakceptowany przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. Cel strategiczny NSRO: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

3 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 Układ celów NSRO i programów operacyjnych

4 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 Finansowanie NSRO Na realizację NSRO w latach 2007 – 2013 przeznaczonych zostanie ok. 85,56 mld euro, z czego: 67,3 mld euro z budżetu Unii Europejskiej 11,86 mld euro z krajowych środków publicznych 6,4 mld euro – szacowany wkład podmiotów prywatnych

5 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 Programy operacyjne i podział środków UE

6 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

7 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

8 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8 Cele szczegółowe PO IG: 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

9 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 Innowacyjność to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej posiada charakter relatywny, tzn. jest mierzona w odniesieniu do przedsiębiorstwa wprowadzającego innowację jest rozumiana szeroko – jako innowacja produktowa (produkt, usługa), procesowa, marketingowa lub organizacyjna Pojęcie innowacyjności PO Pojęcie innowacyjności PO IG

10 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10 Beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (% planowanego wsparcia ) Przedsiębiorcy, w tym MSP (45,80%) Jednostki naukowo – badawcze (23,05%) Jednostki administracji centralnej i obywatele (16,96%) Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci (10,8%)

11 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11 Alokacja na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogółem 9 711 629 740 EUR w tym 8 254 885 280 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12 Osie priorytetowe PO IG Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 2. – Infrastruktura sfery B+R Oś priorytetowa 3. – Kapitał dla innowacji Oś priorytetowa 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Oś priorytetowa 5. – Dyfuzja innowacji Oś priorytetowa 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Oś priorytetowa 7. – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego

13 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 13 Alokacja na PO IG w podziale na osie priorytetowe (% planowanego wsparcia)

14 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości: –dotacje dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w zakresie nowych inwestycji oraz projektów doradczych i szkoleniowych (nabycie rozwiązań technologicznych / organizacyjnych) –wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki –nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym i usługowym, a zwłaszcza w badawczo - rozwojowym Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców: –projekty dotyczące przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, prowadzone przez przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub z jednostkami naukowymi) Wsparcie dla przedsiębiorców (1)

15 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15 Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym: –I etap: projekty z zakresu preinkubacji (poszukiwanie i ocena innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, prace przygotowawcze do utworzenia nowego przedsiębiorstwa) –II etap: dofinansowanie nowopowstałych przedsiębiorstw Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców –wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców (łatwiejszy transfer wiedzy, zmniejszenie kosztów działalności, dostęp do usług) Wsparcie dla przedsiębiorców (2)

16 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 16 Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE - wsparcie dla nawiązywania kontaktów handlowych przez promocję sprzedaży na JRE i eksportu: - doradztwo (do 30 godzin nieodpłatnego konsultingu dla jednego przedsiębiorcy) - instrumenty do wyboru - min. 3 z następujących: doradztwo w zakresie eksportu i sprzedaży na JRE, badanie rynków zagranicznych, udział w targach i wystawach, wyszukiwanie partnerów, przygotowywanie ofert handlowych Wsparcie dla przedsiębiorców (3)

17 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 17 Wsparcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach Wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business - B2B) Wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym nowo powstających, nastawionej na tworzenie i oferowanie usług elektronicznych: dotacja na realizację konkretnego projektu polegającego na utworzeniu i udostępnieniu przez Internet określonych treści cyfrowych wsparciem będą objęte inicjatywy na poziomie lokalnym, o charakterze społecznym lub gospodarczym, tj. takie, które są potrzebne i celowe z punktu widzenia pewnej społeczności mającej wspólne problemy i potrzeby Wsparcie dla przedsiębiorców (4)

18 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 18 Dofinansowanie multidyscyplinarnych projektów badawczych w priorytetowych obszarach nauki i technologii: –wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa (dofinansowanie projektów badawczych lub rozwojowych zamawianych) –stosowanie metody foresight w zakresie przygotowania regionalnych strategii rozwoju, strategii rozwoju dziedzin nauki i gospodarki, strategii dla polskich działających platform technologicznych Wsparcie dla sektora badawczo- naukowego (1)

19 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 19 Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce lub o szczególnym wymiarze społecznym Dofinansowanie projektów celowych, badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych –Dwuetapowe wsparcie: I etap: wsparcie przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych II etap: wsparcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wyników wdrożeń Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych Wsparcie dla sektora badawczo- naukowego (2)

20 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym rozwój infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym – prowadzenie wysokiej jakości badań (także konsorcja naukowo – przemysłowe, infrastruktura w specjalistycznych laboratoriach i.in.) Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych rozwój obiektów infrastruktury badawczej dla budowania współpracy naukowej, lepsze wykorzystanie środków finansowych i infrastruktury technicznej dzięki synergii działań Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki zapewnienie stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej środowiskom naukowym (utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej nauki, rozwój cyfrowych zasobów informacyjnych nauki i.in.) Wsparcie dla sektora badawczo- naukowego (3) – infrastruktura B+R

21 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 21 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu (m. in. parków naukowo- technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii): –doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju ośrodka (z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców) –inwestycje wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka –działania promocyjne Wsparcie budowy i rozwoju ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców, m.in.: –inicjowanie i rozwój współpracy między instytucjami, rozwój instytucji o znaczeniu ogólnokrajowym –budowa i rozwój systemu informatycznego obejmującego informacje o innowacjach Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (1)

22 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 22 Wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka: –dokapitalizowanie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, zwłaszcza funduszy inwestujących w początkowych etapach wzrostu – seed capital –refundacja części kosztów zarządzania funduszem Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (2)

23 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 23 Wsparcie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów ponoszonych przez potencjalnie wykluczone ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstwa domowe Możliwość wypożyczania lub zakupu sprzętu komputerowego Instrumenty na rzecz obywateli

24 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 24 Wsparcie w zakresie budowy elektronicznej administracji: –przebudowa zaplecza administracji publicznej –budowa współpracujących e-platform usług publicznych –przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych –tworzenie e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców Instrumenty na rzecz administracji

25 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 25 System instytucjonalny PO IG Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucje Pośredniczące: –Ministerstwo Gospodarki –Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego –Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

26 Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 26 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl


Pobierz ppt "Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google