Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Jacek Jettmar Kierownik Realizacji Projektu II Regionalne Forum Innowacji Gdańsk, 13 lipca 2004 r. Podstawowe cele i proponowany model wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Jacek Jettmar Kierownik Realizacji Projektu II Regionalne Forum Innowacji Gdańsk, 13 lipca 2004 r. Podstawowe cele i proponowany model wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Jacek Jettmar Kierownik Realizacji Projektu II Regionalne Forum Innowacji Gdańsk, 13 lipca 2004 r. Podstawowe cele i proponowany model wdrażania RIS-P

2 2 Kondycja firm Regionu Ogólna sytuacja firm w dziedzinie innowacyjności jest zła Brak kompleksowego i sprawnego systemu wspierania innowacyjności firm W firmach: Zbyt małe środki na pobudzanie rozwoju i wdrażanie innowacji w MSP -Słabe zainteresowanie innowacjami jako sposobem zdobywania przewagi konkurencyjnej -Brak świadomości zalet współpracy zespołowej oraz niedostatek kultury współpracy

3 3 Edukacja i potencjał badawczo-rozwojowy Województwa Pomorskiego Niedostateczne ukierunkowanie potencjału B+R na zastosowania gospodarcze Wąski profil aktywności badawczo-rozwojowej i mała elastyczność w dostosowywaniu się do oczekiwań partnerów gospodarczych Niedostateczne umiejętności menedżerskie kierownictwa zespołów B+R Niedostatek środków na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych Niska ranga osiągnięć wdrożeniowych w ocenie dorobku pracowników nauki Silne skupienie potencjału B+R w Trójmieście

4 4 Wsparcie innowacji W Regionie funkcjonuje kilka silnych i prężnych instytucji wsparcia biznesu, o szerokiej ofercie usługowej, jednak słabo ukierunkowanych na problematykę innowacji produktowo- technologicznych Regionalne instytucje wsparcia nie tworzą systemu wsparcia innowacji Brakuje finansowych instrumentów wsparcia, uwzględniających specyfikę innowacji

5 5 Wybrane charakterystyki statystyczne Województwa Pomorskiego

6 6 Ogólny schemat struktury celów RIS-P HORYZONT STRATEGII DO 2013 R.

7 7 - systemy wykonawcze do utworzenia- systemy informacyjno-decyzyjne do utworzenia- podmioty istniejące Ideogram 1. Ideogram Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P)

8 8 CELE HORYZONTALNE H2 Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna H4 Wsparcie rozwoju MSP w sferze innowacyjności H3 Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje H1 Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju innowacyjności w Regionie

9 9 H1. Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju innowacyjności w Regionie [1/2] H1.1 Szerokie upowszechnienie dokumentu RIS-P w środowiskach gospodarczych i w społeczności województwa po uchwaleniu go przez Sejmik Województwa H1.2 Szczegółowe przedstawienie przez Zarząd Województwa celów i systemu wdrożenia strategii zarządom samorządów wszystkich szczebli H1.3 Szczegółowe przedstawienie przez Zarząd Województwa celów i systemu wdrażania strategii samorządom gospodarczym, organizacjom pracodawców, podmiotom badawczo-rozwojowym (PBR) H1.4 Publiczne monitorowanie stanu wdrażania strategii – coroczne RFI H1.5 Okresowe ocenianie stanu wdrażania RIS-P na sesji Sejmiku Województwa H1.6 Tworzenie warunków do współpracy przy wdrażaniu RIS-P z dużymi firmami i grupami kapitałowymi regionu wykorzystując istniejące w województwie platformy współpracy m.in. Sejmik Gospodarczy, Stowarzyszenia Lobbingu Pomorza, Forum Okrętowe, Gdański Klub Biznesu, itp.

10 10 H1. Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju innowacyjności w Regionie [2/2] H1.7 Rozwijanie współpracy w obszarze wykorzystania regionalnego potencjału edukacyjnego i B+R przez duże firmy/korporacje międzynarodowe H1.8 Wspieranie tworzenia zrzeszeń i stowarzyszeń branżowych firm, pozwalających łatwiej inwestować w innowacje H1.9 Systematyczne promowanie wdrożonych już systemów i usług RIS-P oraz wszystkich regionalnych osiągnięć i postaw proinnowacyjnych w mediach i w działalności publicznej. H1.10 Nawiązanie współpracy z innymi regionami kraju w obszarze innowacji H1.11 Korzystanie z doświadczeń i współpracy z innymi krajami Europy w obszarze innowacji

11 11 H2. Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna H2.1 Kształtowanie postaw proinnowacyjnych dzieci i młodzieży H2.2 Wspomaganie rozwoju w Regionie inicjatyw wspierających edukację w obszarze techniki i innowacyjności H2.3 Cykliczna realizacja imprez popularyzujących wyższą edukację, naukę i technikę H2.4 Organizowanie cyklicznego konkursu Pomorski Lider Innowacji H2.5 Tworzenie i udostępnianie specjalizowanych źródeł informacji, popularyzujących naukę i technikę H2.6 Włączenie zagadnień RIS-P do budowanego regionalnego systemu informacji społeczno – gospodarczej oraz regionalnego systemu informacji administracyjnej

12 12 H3. Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje H3.1 Zapewnienie wsparcia publicznego dla kompleksowego zagospodarowania terenów inwestycyjnych w celu stworzenia korzystnych warunków do osiedlania się innowacyjnych MSP H3.2 Zapewnienie dostępności usług publicznych na poziomie zapobiegającym marginalizacji obszarów peryferyjnych H3.3 Poparcie lokalnych inicjatyw gospodarczych i zapewnienie im wsparcia publicznego H3.4 Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i małych miast H3.5 Zapewnienie wsparcia publicznego dla podnoszenie kwalifikacji kadr MSP spoza dużych miast H3.6 Upowszechnienie dostępu do Internetu wśród społeczności wiejskiej i małych ośrodków miejskich (także MSP)

13 13 H4. Wsparcie rozwoju MSP w sferze innowacyjności H4.1 Zapewnienie dostępu MSP do kompleksowego doradztwa z obszaru innowacji H4.2 Ułatwienie dostępu MSP do innowacyjnych produktów i technologii H4.3 Tworzenie dogodnego środowiska do powstawania i rozwoju innowacyjnych MSP H4.4 Zapewnienie dostępu MSP do źródeł finansowego wspierania i kredytowania innowacji H4.5 Koordynacja wspierania rozwoju innowacji w MSP

14 14 Ogólny schemat struktury celów RIS-P HORYZONT STRATEGII DO 2013 R.

15 15 Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji (Firmy - F) F1 Aktywizacja izb gospodarczych, organizacji pracodawców i stowarzyszeń przemysłowych w obszarze działań proinnowacyjnych F2 Tworzenie innowacyjnych produktów i wspólnych platform produktowo- technologicznych F3 Wzrost liczby firm innowacyjnych F4 Wspólne inwestycje firm w innowacje F5 Upowszechnienie certyfikacji F6 Upowszechnienie strategicznego planowania technologicznego w firmach F7 Budowa współpracy firm poprzez tworzenie zespołów dla określania branżowych strategii innowacji: przemysł okrętowy, elektronika, informatyka, telekomunikacja, przemysł farmaceutyczny, lekka chemia, biotechnologia, przemysł metalowy, przetwórstwo spożywcze, budownictwo, inne F8 Tworzenie nowoczesnych obszarów przemysłowych i skupisk firm innowacyjnych

16 16 Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R (Potencjał - P) P1 Rozwój oraz wzrost komercyjnej aktywności publicznych podmiotów B+R P2 Opracowywanie nowych produktów, procesów, systemów i platform produktowo-technologicznych w celu komercjalizacji P6 Rozwój badań multidyscyplinarnych P4 Powstawanie i rozwój komercyjnych podmiotów B+R, projektowych i transferu technologii P5 Uczestnictwo w projektach międzynarodowych P3 Kształtowanie innowacyjnych postaw i umiejętności w kształceniu P7 Wspólne inwestycje w rozwój regionalnej bazy laboratoryjnej i aparaturowej

17 17 Zbudowanie systemu wdrażania RIS-P (Wdrażanie - W) W1 Utworzenie i uruchomienie Biura Wdrażania RIS-P (BW RIS-P) W2 Zbudowanie Regionalnego Centrum Transferu Innowacji Pomorze (RCTIP) W6 Współpraca krajowa w ramach sieci IntegRIS i w sieciach UE W4 Zbudowanie Infrastruktury dla Rozwoju Firm Innowacyjnych (IRFI) W5 Powołanie Regionalnych Instytucji i Instrumentów Finansowania Innowacji (RIIFI) W3 Utworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze (CZTP)

18 18 - systemy wykonawcze do utworzenia- systemy informacyjno-decyzyjne do utworzenia- podmioty istniejące Ideogram 1. Ideogram Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P)

19 19 Ideogram 2. Ideogram Infrastruktury dla Rozwoju Firm Innowacyjnych (IRFI)

20 20 Ideogram 3. Ideogram Regionalnego Centrum Transferu Innowacji Pomorze (RCTIP)

21 21 Ideogram 4. Ideogram Regionalnych Instytucji i Instrumentów Finansowania Innowacji (RIIFI)

22 22 Ideogram 5. Ideogram Biura Wdrażania RIS-P (BW RIS-P)

23 23 Źródła finansowania RIS-P Cele Horyzontalne (H) Samorząd Województwa Samorządy Lokalne Fundusze Strukturalne UE Budżet Państwa Partnerzy Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji (Firmy - F) Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R (Potencjał - P) Zbudowanie systemu wdrażania RIS-P (Wdrażanie - W) Firmy/grupy firm /organizacje firm Fundusze Strukturalne UE Budżet Państwa Samorząd Województwa Samorządy Lokalne Budżet Państwa Konsorcja podmiotów B+R Firmy/grupy firm /organizacje firm Fundusze Strukturalne UE Samorząd Województwa Samorządy Lokalne Samorząd Województwa Samorządy Lokalne Fundusze Strukturalne UE Budżet Państwa Partnerzy

24 24 Od czego zależeć będzie sukces RIS-P? Sukces RIS-P Wola polityczna i konsekwencja działania Sprawny system wdrażania strategii Zapewnienie finansowania Regionalny konsensus i partnerstwo Kultura innowacyjna

25 25 Korzyści z RIS-P [1/2] Gospodarka Regionu -poprawa pozycji konkurencyjnej i zapewnienie trwałego rozwoju -strategie programowania własnego rozwoju (myślenie strategiczne) -współpraca firm w branżach i uczestnictwo w sieciach współpracy -zdolności i narzędzia do konkurowania z wysokorozwiniętymi regionami -ścieżki dostępu do środków Funduszy Strukturalnych i pomoc w rozwoju

26 26 Korzyści z RIS-P [2/2] Podmioty B+R -wykorzystanie wyników pracy naukowej w gospodarce -zwiększenie przychodów ze zleceń -poszerzenie kompetencji badawczych -rozwój bazy laboratoryjnej -uczestnictwo w sieciach współpracy -ścieżki dostępu do środków Funduszy Strukturalnych Społeczeństwo Regionu -rozwój gospodarczy Regionu -dostęp do twórczej pracy -możliwości samorealizacji -stworzenie warunków do powstawania innowacyjnych firm -droga do dobrobytu -motywacja do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji -podniesienie atrakcyjności inwestowania w Regionie

27 80-952 Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, tel. (058) 348 69 11, tel./fax. (058) 347 21 90, www.ris-pomorskie.pg.gda.pl, e-mail: ris-pomorskie@pg.gda.pl Biuro Realizacji Projektu POLITECHNIKA GDAŃSKA 80-952 Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pokój 265 tel. (058) 348 69 11, tel./fax. (058) 347 21 90, www.ris-pomorskie.pg.gda.pl, e-mail: ris-pomorskie@pg.gda.pl


Pobierz ppt "Dr inż. Jacek Jettmar Kierownik Realizacji Projektu II Regionalne Forum Innowacji Gdańsk, 13 lipca 2004 r. Podstawowe cele i proponowany model wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google