Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe cele i proponowany model wdrażania RIS-P

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe cele i proponowany model wdrażania RIS-P"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe cele i proponowany model wdrażania RIS-P
dr inż. Jacek Jettmar Kierownik Realizacji Projektu II Regionalne Forum Innowacji Gdańsk, 13 lipca 2004 r.

2 Kondycja firm Regionu Ogólna sytuacja firm w dziedzinie innowacyjności jest zła Brak kompleksowego i sprawnego systemu wspierania innowacyjności firm W firmach: Zbyt małe środki na pobudzanie rozwoju i wdrażanie innowacji w MSP Słabe zainteresowanie innowacjami jako sposobem zdobywania przewagi konkurencyjnej Brak świadomości zalet współpracy zespołowej oraz niedostatek kultury współpracy

3 Edukacja i potencjał badawczo-rozwojowy Województwa Pomorskiego
Niedostateczne ukierunkowanie potencjału B+R na zastosowania gospodarcze Wąski profil aktywności badawczo-rozwojowej i mała elastyczność w dostosowywaniu się do oczekiwań partnerów gospodarczych Niedostateczne umiejętności menedżerskie kierownictwa zespołów B+R Niedostatek środków na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych Niska ranga osiągnięć wdrożeniowych w ocenie dorobku pracowników nauki Silne skupienie potencjału B+R w Trójmieście

4 Wsparcie innowacji W Regionie funkcjonuje kilka silnych i prężnych instytucji wsparcia biznesu, o szerokiej ofercie usługowej, jednak słabo ukierunkowanych na problematykę innowacji produktowo-technologicznych Regionalne instytucje wsparcia nie tworzą systemu wsparcia innowacji Brakuje finansowych instrumentów wsparcia, uwzględniających specyfikę innowacji

5 Wybrane charakterystyki statystyczne Województwa Pomorskiego

6 Ogólny schemat struktury celów RIS-P
HORYZONT STRATEGII DO 2013 R.

7 Ideogram 1. Ideogram Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P)
- systemy wykonawcze do utworzenia - systemy informacyjno-decyzyjne do utworzenia - podmioty istniejące

8 CELE HORYZONTALNE H1 Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju innowacyjności w Regionie H2 Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna H3 Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje H4 Wsparcie rozwoju MSP w sferze innowacyjności

9 H1. Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju innowacyjności w Regionie [1/2]
Szerokie upowszechnienie dokumentu RIS-P w środowiskach gospodarczych i w społeczności województwa po uchwaleniu go przez Sejmik Województwa H1.2 Szczegółowe przedstawienie przez Zarząd Województwa celów i systemu wdrożenia strategii zarządom samorządów wszystkich szczebli H1.3 Szczegółowe przedstawienie przez Zarząd Województwa celów i systemu wdrażania strategii samorządom gospodarczym, organizacjom pracodawców, podmiotom badawczo-rozwojowym (PBR) H1.4 Publiczne monitorowanie stanu wdrażania strategii – coroczne RFI H1.5 Okresowe ocenianie stanu wdrażania RIS-P na sesji Sejmiku Województwa H1.6 Tworzenie warunków do współpracy przy wdrażaniu RIS-P z dużymi firmami i grupami kapitałowymi regionu wykorzystując istniejące w województwie platformy współpracy m.in. Sejmik Gospodarczy, Stowarzyszenia Lobbingu Pomorza, Forum Okrętowe, Gdański Klub Biznesu, itp.

10 H1. Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju innowacyjności w Regionie [2/2]
Rozwijanie współpracy w obszarze wykorzystania regionalnego potencjału edukacyjnego i B+R przez duże firmy/korporacje międzynarodowe H1.8 Wspieranie tworzenia zrzeszeń i stowarzyszeń branżowych firm, pozwalających łatwiej inwestować w innowacje H1.9 Systematyczne promowanie wdrożonych już systemów i usług RIS-P oraz wszystkich regionalnych osiągnięć i postaw proinnowacyjnych w mediach i w działalności publicznej. H1.10 Nawiązanie współpracy z innymi regionami kraju w obszarze innowacji H1.11 Korzystanie z doświadczeń i współpracy z innymi krajami Europy w obszarze innowacji

11 H2. Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna
Kształtowanie postaw proinnowacyjnych dzieci i młodzieży H2.2 Wspomaganie rozwoju w Regionie inicjatyw wspierających edukację w obszarze techniki i innowacyjności H2.3 Cykliczna realizacja imprez popularyzujących wyższą edukację, naukę i technikę H2.4 Organizowanie cyklicznego konkursu Pomorski Lider Innowacji H2.5 Tworzenie i udostępnianie specjalizowanych źródeł informacji, popularyzujących naukę i technikę H2.6 Włączenie zagadnień RIS-P do budowanego regionalnego systemu informacji społeczno – gospodarczej oraz regionalnego systemu informacji administracyjnej

12 Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i małych miast
H3. Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje   H3.1 Zapewnienie wsparcia publicznego dla kompleksowego zagospodarowania terenów inwestycyjnych w celu stworzenia korzystnych warunków do osiedlania się innowacyjnych MSP H3.2 Zapewnienie dostępności usług publicznych na poziomie zapobiegającym marginalizacji obszarów peryferyjnych H3.3 Poparcie lokalnych inicjatyw gospodarczych i zapewnienie im wsparcia publicznego H3.4 Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i małych miast H3.5 Zapewnienie wsparcia publicznego dla podnoszenie kwalifikacji kadr MSP spoza dużych miast H3.6 Upowszechnienie dostępu do Internetu wśród społeczności wiejskiej i małych ośrodków miejskich (także MSP)

13 H4. Wsparcie rozwoju MSP w sferze innowacyjności
Zapewnienie dostępu MSP do kompleksowego doradztwa z obszaru innowacji H4.2 Ułatwienie dostępu MSP do innowacyjnych produktów i technologii H4.3 Tworzenie dogodnego środowiska do powstawania i rozwoju innowacyjnych MSP H4.4 Zapewnienie dostępu MSP do źródeł finansowego wspierania i kredytowania innowacji H4.5 Koordynacja wspierania rozwoju innowacji w MSP

14 Ogólny schemat struktury celów RIS-P
HORYZONT STRATEGII DO 2013 R.

15 Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji (Firmy - F)
Aktywizacja izb gospodarczych, organizacji pracodawców i stowarzyszeń przemysłowych w obszarze działań proinnowacyjnych F2 Tworzenie innowacyjnych produktów i wspólnych platform produktowo-technologicznych F3 Wzrost liczby firm innowacyjnych F4 Wspólne inwestycje firm w innowacje F5 Upowszechnienie certyfikacji F6 Upowszechnienie strategicznego planowania technologicznego w firmach F7 Budowa współpracy firm poprzez tworzenie zespołów dla określania branżowych strategii innowacji: przemysł okrętowy, elektronika, informatyka, telekomunikacja, przemysł farmaceutyczny, lekka chemia, biotechnologia, przemysł metalowy, przetwórstwo spożywcze, budownictwo, inne F8 Tworzenie nowoczesnych obszarów przemysłowych i skupisk firm innowacyjnych

16 Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R (Potencjał - P)
Rozwój oraz wzrost komercyjnej aktywności publicznych podmiotów B+R P2 Opracowywanie nowych produktów, procesów, systemów i platform produktowo-technologicznych w celu komercjalizacji P3 Kształtowanie innowacyjnych postaw i umiejętności w kształceniu P4 Powstawanie i rozwój komercyjnych podmiotów B+R, projektowych i transferu technologii P5 Uczestnictwo w projektach międzynarodowych P6 Rozwój badań multidyscyplinarnych P7 Wspólne inwestycje w rozwój regionalnej bazy laboratoryjnej i aparaturowej

17 Zbudowanie systemu wdrażania RIS-P (Wdrażanie - W)
Utworzenie i uruchomienie Biura Wdrażania RIS-P (BW RIS-P) W2 Zbudowanie Regionalnego Centrum Transferu Innowacji Pomorze (RCTIP) W3 Utworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze (CZTP) W4 Zbudowanie Infrastruktury dla Rozwoju Firm Innowacyjnych (IRFI) W5 Powołanie Regionalnych Instytucji i Instrumentów Finansowania Innowacji (RIIFI) W6 Współpraca krajowa w ramach sieci IntegRIS i w sieciach UE

18 Ideogram 1. Ideogram Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P)
- systemy wykonawcze do utworzenia - systemy informacyjno-decyzyjne do utworzenia - podmioty istniejące

19 Ideogram 2. Ideogram Infrastruktury dla Rozwoju Firm Innowacyjnych
(IRFI)

20 Ideogram 3. Ideogram Regionalnego Centrum Transferu Innowacji Pomorze
(RCTIP)

21 Ideogram 4. Ideogram Regionalnych Instytucji i Instrumentów Finansowania Innowacji
(RIIFI)

22 Ideogram 5. Ideogram Biura Wdrażania RIS-P (BW RIS-P)

23 Źródła finansowania RIS-P
Cele Horyzontalne (H) Samorząd Województwa Samorządy Lokalne Fundusze Strukturalne UE Budżet Państwa Partnerzy Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji (Firmy - F) Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R (Potencjał - P) Zbudowanie systemu wdrażania RIS-P (Wdrażanie - W) Firmy/grupy firm /organizacje firm Fundusze Strukturalne UE Budżet Państwa Samorząd Województwa Samorządy Lokalne Budżet Państwa Konsorcja podmiotów B+R Firmy/grupy firm /organizacje firm Fundusze Strukturalne UE Samorząd Województwa Samorządy Lokalne Samorząd Województwa Samorządy Lokalne Fundusze Strukturalne UE Budżet Państwa Partnerzy

24 Od czego zależeć będzie sukces RIS-P?
Wola polityczna i konsekwencja działania Sprawny system wdrażania strategii Zapewnienie finansowania Regionalny konsensus i partnerstwo Kultura innowacyjna

25 Korzyści z RIS-P [1/2] Gospodarka Regionu
poprawa pozycji konkurencyjnej i zapewnienie trwałego rozwoju strategie programowania własnego rozwoju (myślenie strategiczne) współpraca firm w branżach i uczestnictwo w sieciach współpracy zdolności i narzędzia do konkurowania z wysokorozwiniętymi regionami ścieżki dostępu do środków Funduszy Strukturalnych i pomoc w rozwoju

26 Korzyści z RIS-P [2/2] Podmioty B+R Społeczeństwo Regionu
wykorzystanie wyników pracy naukowej w gospodarce zwiększenie przychodów ze zleceń poszerzenie kompetencji badawczych rozwój bazy laboratoryjnej uczestnictwo w sieciach współpracy ścieżki dostępu do środków Funduszy Strukturalnych Społeczeństwo Regionu rozwój gospodarczy Regionu dostęp do twórczej pracy możliwości samorealizacji stworzenie warunków do powstawania innowacyjnych firm droga do dobrobytu motywacja do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji podniesienie atrakcyjności inwestowania w Regionie

27 Biuro Realizacji Projektu POLITECHNIKA GDAŃSKA Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pokój 265 tel. (058) , tel./fax. (058) ,


Pobierz ppt "Podstawowe cele i proponowany model wdrażania RIS-P"

Podobne prezentacje


Reklamy Google