Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CDR Oddział w Krakowie „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CDR Oddział w Krakowie „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez."— Zapis prezentacji:

1 CDR Oddział w Krakowie „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Formy i miejsca sprzedaży bezpośredniej. Systemy organizacji sprzedaży bezpośredniej w warunkach krajowych. Dr hab. inż. Jerzy Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

2 Treść referatu: 1. Globalizacja obrotu środkami żywnościowymi i jej implikacje 2. Uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej 3. Formy sprzedaży bezpośredniej

3 AGROBIZNES Produkcja środków produkcji dla przemysłu spożywczego Produkcja środków produkcji dla rolnictwa Banki Handel Usługi produkcyjne Obsługa produkcyjna Przemysł spożywczy Gospodarstwa rolne KONSUMENT ŻYWNOŚCI Źródło: Opracowanie własne.

4 Obrót towarów i usług między ogniwami RolnictwoKonsumentHandel Przemysł spożywczy Środki produkcji I usługi Rys. Ogniwa łańcucha żywnościowego Źródło: Opracowanie własne

5  11 KTN dostarcza 81% światowej chemii rolnej,  24 KTN kontrolują ponad połowę sprzedaży nasion,  4 KTN przemysłu piwowarskiego posiadają 51% udziału w sprzedaży piwa na świecie,  6 KTN – 85% światowego handlu zbożem,  3 KTN – 80% handlu bananów,  3 KTN obejmują ponad 80% światowego handlu kakao Źródło: P. Chechelski. Konferencja. Kraków 2013

6  Dwie główne strategie postępowania dostępne dla rolników:

7  albo masowa produkcja po możliwie niskich kosztach, (bariery – zasoby czynników produkcji w rolnictwie)  albo wykorzystywanie nisz rynkowych i podnoszenie wartości produkcji (m.in. sprzedaż bezpośrednia)

8 Kontekst makroekonomiczny sprzedaży bezpośredniej  Wolny rynek z jego mechanizmem pro efektywnościowej selekcji, jest dobry dla silnych producentów

9  Silni ekonomicznie rolnicy są w stanie obniżać koszty i przystosowywać się elastycznie do coraz to większych wymagań odbiorców produktów rolniczych

10 Rolnictwo Przemysł Środków produkcji Przemysł spożywczy Handel żywnością Zaawansowanie globalizacji Źródło: P. Chechelski. Ewolucja łańcucha żywnościowego. Konferencja. Kraków 2013

11  Trudności w monitorowaniu łańcucha żywności prowadzą do obniżenia poziomu bezpieczeństwa żywnościowego

12  Wydłużenie drogi pomiędzy polem a stołem  Wzrost liczby ogniw pośrednich w łańcuchu żywnościowym  Wydłużenie kanałów dystrybucyjnych poprzez większą liczbę pośredników

13  Rosnąca wymiana handlowa surowcami i produktami żywnościowymi w skali globalnej (konsumpcja produktami egzotycznymi z różnych obszarów)  Wydłużenie okresu przydatności do spożycia środków żywnościowych poprzez postęp technologiczny

14  Silna konkurencja na rynku jako czynnik sprzyjający wprowadzaniu na rynek żywności niepełnowartościowej

15 Duże sieci sklepów z żywnością nie są w stanie zapewnić odpowiednich cech świeżości wielu produktów przeznaczonych do spożycia (owoce warzywa etc.)

16  Definicja sprzedaży bezpośredniej wynika głównie z krajowych regulacji prawnych państw Wspólnoty Europejskiej, choć jej normy formalno-prawne są wspólne dla wszystkich państw członkowskich

17  Odnoszą się one do szczegółowych rozwiązań obowiązujących w danym kraju i dotyczące:

18  statusu prawnego podmiotu stanowiącego gospodarstwo rolne (rolnik jednozawodowy, gospodarstwo pomocnicze);  prawa o rzemiośle - dla przetwórstwa produktów rolnych;  prawa podatkowego  prawa sanitarnego, dotyczącego żywności.  bezpieczeństwa żywności

19 definicja  Powszechnie za sprzedaż bezpośrednią uznaje się zbyt produktów rolnych od producenta do konsumenta, bez udziału ogniw pośrednich.

20 Za sprzedaż taką uznaje się także sprzedaż do tzw. instytucjonalnego konsumenta: szpitala, hotelu, jednostki wojskowej

21  Przyjmuje się także, że sprzedażą bezpośrednią jest zbyt produktu przez rolnika do odbiorcy finalnego, w tym (kontrowersyjnie) do hurtowni, giełd, chłodni i zakładów przetwórczych, jednak wówczas gdy ich współwłaścicielami są rolnicy

22  Produkcja rolna, prowadzona według standardów ekologicznych, niemal w całości w krajach "UE 15" zbywana jest w drodze sprzedaży bezpośredniej

23  Najkrótszym kanałem dystrybucji jest marketing bezpośredni, gdy producent sprzedaje swój produkt bezpośrednio finalnemu odbiorcy

24 Rolnik Podmioty skupujące Przemysł spożywczy Eksport/Import Hurt różnych szczebli Detaliści Konsumenci Logistyka zaopatrzenia surowcowego Logistyka marketingowa

25 Metody dystrybucji bezpośredniej produktów rolnych

26 Sprzedaż bezpośrednia może dać szczególne korzyści wtedy, gdy: !!!  jest ograniczona liczba skoncentrowanych przestrzennie potencjalnych nabywców,  przedmiotem obrotu są towary, które szybko tracą walory jakościowe

27  Innym sposobem na zwiększanie wartości dodanej w rolnictwie jest przejmowanie niektórych funkcji przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i przejmowanie dystrybucji

28  Przejmowanie funkcji przetwórstwa rolno- spożywczego przez rolników skutkuje nie tylko dodawaniem wartości swojej produkcji, ale stanowi też element aktywizacji terenu poprzez zatrudnianie w swoich mikro przedsiębiorstwach miejscowych pracowników

29 Rolnicy powinni się starać sprzedawać nie tylko produkty rolne nie przetworzone, ale właśnie produkty przetworzone sprzedawane w miejscu ich wytworzenia po cenach detalicznych, a nie hurtowych

30 Formy sprzedaży Sprzedaż na targowisku Sprzedaż u drzwi Sprzedaż pod drzwi Sprzedaż na poboczu drogi Sklep lub stragan w gospod. Sklep samodz. poza g- stwem Wyszynk, bar, winiarnia Zbieraj sam Sprzedaż internetowa Sprzedaż sąsiedzka Rys. Formy sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych

31 - istniejącym lub reaktywowanym przez samorządy gminne po okresie zamarcia tej formy sprzedaży, dni tygodnia i godziny są tu stałe lub sprzedaż odbywa się codziennie, przy czym sprzedającym może być rolnik użytkownik gospodarstwa lub grupa (zespół) rolników wspólnie wynajmujących miejsce na targu

32 - jest zazwyczaj uboczną działalnością gospodarstwa rolnego, dostarczającą producentowi dodatkowego dochodu. Ze sprzedażą tego typu jest związane niewielkie ryzyko, gdyż nie sprzedane produkty można dystrybuować poprzez normalne kanały. Produktami w sprzedaży „przy drzwiach” są najczęściej jajka, mleko, drób, owoce, warzywa i ziemniaki. Atutami są uzyskiwane wyższe ceny, do 50% wyższe w stosunku do cen hurtowych

33 - dotyczy zwykle produktów sezonowych, w tym zwłaszcza owoców i warzyw; jest to forma nie wymagająca angażowania dużego kapitału, jednak warunki sanitarne, a zwłaszcza bezpieczeństwa sprzedaży są zdecydowanie niekorzystne

34 gdy towar o zwykle znanym asortymencie i wielkości dostarczany jest do znanych, często stałych konsumentów periodycznie lub incydentalnie

35 - wówczas konieczny jest szeroki asortyment produktów, właściwie przygotowanych i eksponowanych; jest to warunek trudny do spełnienia przez jedno gospodarstwo, dlatego też często forma ta wiąże się z udziałem w małym zespole marketingowym (lub spółce) handlowej, organizowanej wraz z sąsiadami

36 np. w mieście lub stoisko w domu handlowym o atrakcyjnej lokalizacji; wiąże się to z organizacją samodzielnego przedsięwzięcia gospodarczego o charakterze podmiotu gospodarczego lub spółki

37 - raczej nieznany w Polsce, a dość popularny np. w Austrii, w Niemczech. Wówczas zazwyczaj przy gospodarstwie rolnym prowadzona jest półhurtowa sprzedaż wina połączona z wyszynkiem wina, a także win owocowych, nalewek i winiaków własnej produkcji;

38 - stosowana głównie jako pomocnicza forma sprzedaży po zebraniu głównego plonu lub części plonu wcześniej zbywalnego po wyższej cenie; stosuje się ją przy zbiorze owoców miękkich, zwłaszcza truskawek, owoców pestkowych, jabłek, gruszek, śliw;

39 - realizowany w różnych formach, w tym poprzez indywidualny dowóz lub wysyłka do konsumenta, czy też jedynie przyjmowanie zamówień drogą elektroniczną i indywidualny odbiór większych partii towaru przez klienta

40 - może dotyczyć zarówno produktów roślinnych np. zbóż, siana jak też zwierząt hodowlanych, czy też produktów na potrzeby gospodarstwa domowego, których rolnik sam nie produkuje, lecz nabywa u sąsiada (ziemniaki, warzywa, miód, drób). Z tej formy sprzedaży korzystają także sąsiedzi, którzy zaniechali produkcje rolną lub produkcja ta została zekstensyfikowana lub zmarginalizowana

41 Literatura:  własne opracowania  Chechelski P. Ewolucja łańcucha żywnościowego. Konferencja nt. Przemysł spożywczy – otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna. Kraków 2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "CDR Oddział w Krakowie „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google