Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rozwoju targowisk na obszarach wiejskich Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rozwoju targowisk na obszarach wiejskich Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 Program rozwoju targowisk na obszarach wiejskich Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej NOWY ZAKRES DZIAŁANIA Z dniem 23 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 142, poz. 883)

3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej NOWY ZAKRES DZIAŁANIA 3. Pomoc na operację dotyczącą budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest przyznawana, jeżeli targowisko to w wyniku realizacji tej operacji spełni warunki, które są określone w załączniku do rozporządzenia. § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r.

4 Program rozwoju targowisk na obszarach wiejskich Mój Rynek CEL PROGRAMU Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez budowę i modernizację lokalnej infrastruktury handlowej (targowisk).

5 Mój Rynek – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI Stworzenie warunków do sprzedaży bezpośredniej. Najkrótsza droga pomiędzy producentem a odbiorcą końcowym. brak pośredników brak kosztów pośrednich możliwość kupna zawsze świeżych produktów

6 Mój Rynek – KORZYŚCI Z INWESTOWANIA W ROZWÓJ TARGOWISK Tworzenie więzi handlowychodbiorca w prosty sposób może kontrolować pochodzenie towaru Rozwój lokalnej przedsiębiorczości lokalne centra zbytu skupiają wokół siebie inne rodzaje aktywności gospodarczej Tworzenie miejsc pracyobsługa targowiska Poprawa jakości produkowanych towarów wymuszona przez bezpośrednią konkurencję

7 Program rozwoju targowisk na obszarach wiejskich Mój rynek BENEFICJENCI gmina związek międzygminny

8 Mój Rynek – ZAKRES POMOCY Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: wykonania targowiska w określonym miejscu, a także odbudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejącego targowiska, przebudowy lub remontu targowiska, wyposażenia targowiska.

9 Mój Rynek – KRYTERIA DOSTĘPU Pomoc może być przyznana na projekt: realizowany w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 tys. mieszkańców, niemający charakteru komercyjnego, zgodny z opracowanymi wytycznymi dotyczącymi standardów wykonania targowiska, spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do projektu.

10 ZAŁOŻENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYBORU PROJEKTÓW O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie szczegółowych kryteriów.

11 OCENA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY UWAGA: Operacjom polegającym na budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażenia targowiska stałego nie przyznaje się punktów na podstawie kryterium dochodu podatkowego gminy. UWAGA: Operacjom polegającym na budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażenia targowiska stałego nie przyznaje się punktów na podstawie kryterium bezrobocia. Jeżeli planowana operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego przyznaje się 2 punkty.

12 Mój Rynek – POZIOM POMOCY Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów dotyczących budowy lub modernizacji targowisk w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 1 000 000 zł (256 160,6 euro). Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

13 PULA ŚRODKÓW W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 13 456 377,00 PLN (3 477 100,00 ) - jest to 6 alokacja w kraju

14 REGULAMIN TARGOWISKA Każdy uczestnik handlu na targowisku powinien być świadomy swoich praw i obowiązków. Przepisy sformułowane w formie regulaminu targowiska powinny zawierać informacje dotyczące m.in.: obszaru targowiska, godzin otwarcia, dopuszczonych działalności, kto może być sprzedającym, towarów dopuszczonych do obrotu, zasad ruchu pojazdów i pieszych, zasad korzystania z infrastruktury targowiska, opłat, w tym form ich uiszczenia, zobowiązania użytkowników do przestrzegania obowiązujących przepisów higieniczno – sanitarnych, przeciwpożarowych itp., podmiotu i osób zarządzających targowiskiem.

15 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. (poz. 833) WARUNKI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ TARGOWISKO STAŁE Targowisko stałe w ramach realizacji operacji dotyczącej jego budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia powinno być: 1)utwardzone; 2) oświetlone; 3) przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;

16 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. (poz. 833) WARUNKI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ TARGOWISKO STAŁE 4) wyposażone w: a)odpływ wody deszczowej, b) zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, c) miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne;

17 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. (poz. 833) WARUNKI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ TARGOWISKO STAŁE 5) podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska; 6) zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska; 7) oznaczone nazwą Mój Rynek.

18 Mój Rynek – PLANOWANE EFEKTY Zakłada się, że w ramach Programu powstanie 300 nowoczesnych targowisk na obszarach wiejskich, w tym wybudowanych zostanie około 100 nowych targowisk oraz 200 zostanie zmodernizowanych.

19 Dziękuję za uwagę Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania


Pobierz ppt "Program rozwoju targowisk na obszarach wiejskich Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google