Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddziaływanie grup interesu w UE na podstawie Wspólnej Polityki Rolnej Michał Suchecki WNE UW Warszawa, 24 kwiecień 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddziaływanie grup interesu w UE na podstawie Wspólnej Polityki Rolnej Michał Suchecki WNE UW Warszawa, 24 kwiecień 2009."— Zapis prezentacji:

1 Oddziaływanie grup interesu w UE na podstawie Wspólnej Polityki Rolnej Michał Suchecki WNE UW Warszawa, 24 kwiecień 2009

2 Plan Prezentacji: 1. Lobbing, a ekonomia polityczna 2. Wspólna Polityka Rolna – geneza, cele, instrumenty, reformy 3. Oddziaływanie grup interesu w ramach WPR

3 Bruksela jest ojczyzną ugrupowań lobbingowych. Działają wszędzie. Są bardzo profesjonalne. Nie ukrywają się. Również i urzędnicy Wspólnot Europejskich nie ukrywają faktu, że spotykają się z nimi, konsultują i podejmują decyzje biorąc je pod uwagę

4 Co to jest lobbing? Lobbing - to oddziaływanie na decyzje podejmowane przez organy władzy publicznej oparte na strategii komunikacyjnej Lobbing polityczny - pojęcie, opisujące działania grup interesów wywierających wpływ na organy państwa w celu uzyskania korzystnej decyzji. Przez lobbing polityczny rozumie się także pewien układ powiązań instytucjonalnych, które służą dostarczaniu informacji, które są przydatne w procesie przygotowywania strategii lobbingowej i wywierania wpływu na treść tworzonego prawa. Tylko wtedy, gdy lobbing polega na wywieraniu wpływu poprzez rzetelną informację i edukowanie jest zgodny z prawem i etyką biznesową.

5 Rodzaje podejmowania decyzji w gospodarce 1. Decyzje podejmowane przez jednostki oraz podmioty gospodarcze 2. Decyzje podejmowane przez podmioty sfery publicznej

6 Wspólna Polityka Rolna – geneza, cele, zasady, reforma

7 Geneza WPR Geneza skoordynowanej polityki rolnej tkwi w dążeniu państw założycielskich Unii Europejskiej do integracji nie tylko ekonomicznej, ale i politycznej, w szczególności zaś do wyeliminowania konfliktów między integrującymi się państwami.

8 Cele Wspólnej Polityki Rolnej -podnoszenie produktywności rolnictwa poprzez wspieranie m.in. postępu technologicznego, -zapewnienie ludności rolniczej godziwych warunków życia, głównie poprzez zwiększenie dochodów osób pracujących w rolnictwie, -stabilizacja rynków rolnych, -zapewnienie odpowiedniego poziomu zaopatrzenia w produkty rolne, - umożliwienie konsumentom kupna produktów rolnych po godziwych cenach.

9 Zasady Wspólnej Polityki Rolnej - Zasada wspólnego rynku oznaczająca swobodny przepływ produktów rolnych między Państwami Członkowskimi, - Zasada preferencji Wspólnoty, która oznacza pierwszeństwo na rynku Wspólnoty dla produktów rolnych wytworzonych na jej terenie i ochronę rynku wewnętrznego przed importem, - Zasada solidarności finansowej zobowiązująca wszystkie kraje członkowskie do partycypowania w kosztach polityki rolnej

10 Reforma MacSharryego z 1992 r. - Przejście od dopłat do cen rynkowych do bezpośrednich dopłat do dochodów powiązanych z poziomem przeszłej produkcji, - Redukcja dopłat do cen (zboża o 30% w ciągu 3 lat, wołowina o 15%, produkty mleczne o 5%), - Płatności wyrównawcze związku z redukcją cen i programem set aside (odłogowaniem), - Dotacje na działania związane ochroną środowiska

11 Agenda 2000 – reforma WPR -Początek drugiej zasadniczej reformy WPR, -Konieczność odniesienia się do planowanego rozszerzenia Unii, - Potrzeba odniesienia się do utrzymującego się braku równowagi na niektórych rynkach

12 Reforma WPR z lipca 2003 kontynuacja Agendy Jednolita płatność obszarowa – wypłacanie dotacji na podstawie ilości uprawianej ziem, - Zasada cross-compliance – współzależność (wielkość dopłat zależna od spełnienia odpowiednich standardów w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierzą, zdrowia ludzi), - Modulacja – redukcja wydatków na dopłaty bezpośrednie na korzyść rozwoju obszarów wiejskich

13 Oddziaływanie grup interesu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

14 Przyczyny powstawania lobbingu w UE - pogłębiająca się integracja wśród państw członkowskim, - przekazywanie przez państwa członkowskie w coraz większym stopniu swoich kompetencji na rzecz instytucji wspólnotowych, - ponadnarodowy charakter procesu decyzyjnego

15 Rodzaje lobbingu - Lobbing ponadnarodowy - Lobbing państwowy

16 Lobbing, a Komisja Europejska

17 Najważniejsze lobbies - Comittee of Agricultural Organizations In the EC (COPA) - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów (EFMA) - Europejskie Stowarzyszenie Bio-przemysłu – EuropaBio - Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego - Konfederacja Przemysłu Żywnościowego i Napojów UE

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Oddziaływanie grup interesu w UE na podstawie Wspólnej Polityki Rolnej Michał Suchecki WNE UW Warszawa, 24 kwiecień 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google