Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pogorzelica - listopad 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pogorzelica - listopad 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Pogorzelica - listopad 2014 r.
Realizacja przez organy samorządu terytorialnego zadań wynikających z planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa zachodniopomorskiego na potrzeby obronne państwa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741) Pogorzelica - listopad 2014 r.

2 Zadania obronne w ochronie zdrowia realizowane przez podmioty lecznictwa zamkniętego
1. Zgodnie z rozporządzeniem RM planowana szpitalna baza łóżkowa na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w województwie powinna wynosić nie mniej niż 75 łóżek na 10 tys. mieszkańców, przy czym 50% powinny stanowić łóżka zabiegowe W związku z powyższym w szpitalach rozwijane będą głównie oddziały zabiegowe i wewnętrzne (w łóżkach zabiegowych planuje się 60% chirurgicznych różnego rodzaju). Ilość łóżek dziecięcych, zakaźnych, psychiatrycznych i rehabilitacyjnych pozostaje bez zmian

3 2. Powiększenie szpitalnej bazy łóżkowej na okres „W”
w oparciu o zasoby własne tj. około 20% aktualnej szpitalnej bazy łóżkowej (przewidywane również do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych) w oparciu o zestawy rezerw strategicznych ochrony zdrowia: - zestawy „S” oraz je uzupełniające „Sob”, z których jeden zestaw zabezpiecza pod względem logistycznym i medycznym (wyposażenie diagnostyczno - lecznicze) 100 łóżek szpitalnych - zestawy „Ł-SU” wyposażające powyższe zestawy w łóżka turystyczne (1 zestaw – 50 łóżek) - zestawy „C-5” i „C-3” (odpowiednio na 500 i 300 łóżek), w których znajdują się również łóżka turystyczne Ogółem planuje się, że szpitalna baza łóżkowa zostanie powiększona w stosunku do aktualnego stanu około 100% (wg możliwości diagnostyczno – leczniczych szpitali) Zwiększone będą potrzeby podmiotów leczniczych w zakresie zabezpieczenia logistycznego (dodatkowe obiekty na rozwijane oddziały, łóżka, pościel, usługi pralnicze, zabezpieczenie posiłków, itp.), które są pozyskiwane głównie w formie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony (rola gmin)

4 - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW
Wydzielenie łóżek na potrzeby Sił Zbrojnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna) oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego polega na opróżnieniu w określonym czasie z pacjentów cywilnych, wydzielonych oddziałów szpitalnych z nakazaną ilością łóżek, z zachowaniem personelu i całej bazy diagnostyczno – leczniczej oraz przystosowanie dodatkowych pomieszczeń (np. izby przyjęć) mieszczą się one w ogólnej ilości łóżek rozwiniętych na czas „W” i są to planowane zadania obronne nadzór merytoryczny z ramienia służb mundurowych dla których łóżka są przewidziane sprawują wyznaczeni przedstawiciele resortowi - odpowiednio: - Komendant 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią (VI Obwód Profilaktyczno - Leczniczy) - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW - Dyrektor Wojewódzkiej Delegatury ABW

5 5. Nadzór nad tworzonymi w gminach zastępczymi miejscami szpitalnymi
4. Wykorzystanie przewidzianych dla podmiotów leczniczych rezerw strategicznych ochrony zdrowia rezerwy strategiczne ochrony zdrowia służą do zabezpieczenia w wyroby medyczne, produkty lecznicze i sprzęt gospodarczy rozwijanej szpitalnej bazy łóżkowej są własnością Ministerstwa Gospodarki (Agencja Rezerw Materiałowych), która konsultuje ich asortyment z Ministerstwem Zdrowia, a udostępniane są na wniosek Wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludności (podlegają zwrotowi po wykorzystaniu) przechowywane są centralnie w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych Oddział w Resku 5. Nadzór nad tworzonymi w gminach zastępczymi miejscami szpitalnymi Szpitale znajdujące się na terenie powiatów sprawują ogólny nadzór merytoryczny nad zastępczymi miejscami szpitalnymi (zmsz) zaopatrują zastępcze miejsca szpitalne w produkty lecznicze dostarczane w zestawach od producenta i rozdzielają je na poszczególne zespoły zmsz w powiecie (jeden zestaw na 200 łóżek) uzupełniają w razie potrzeby obsadę kadrową i sprzęt medyczny ściśle współpracują z kierownikami zmsz w zakresie przemieszczania (rotacji) poszkodowanych, rannych i chorych

6 Organizacja zastępczych miejsc szpitalnych przez organy samorządu terytorialnego
Są to zadania obronne organów samorządu terytorialnego i podmiotów lecznictwa otwartego (przychodnie, ośrodki zdrowia, itp.), realizowane w dziale „zdrowie” na potrzeby obronne państwa Zastępcze miejsca szpitalne uzupełniają szpitalną bazę łóżkową i powinno ich być w województwie nie mniej niż 50 na 10 tys. mieszkańców (ilość i lokalizację na terenie powiatów określa wojewoda w porozumieniu ze starostami) Starostowie koordynują tworzenie i funkcjonowanie zastępczych miejsc szpitalnych w powiecie, jako organ wiodący w obrębie administrowanego terenu oraz przy wykonywaniu zadań publicznych o charakterze ponad gminnym, w zakresie ochrony zdrowia i obronności Są organizowane w zespoły do 200 łóżek Odpowiedzialny za ich organizację na terenie gminy (miasta) jest wójt (burmistrz, prezydent), który powinien zabezpieczyć w formie świadczeń na rzecz obrony bazę logistyczną (pomieszczenia, łóżka, pościel, posiłki, usługi pralnicze, itd.) oraz obsadę kadrową Nadzór nad tworzeniem i funkcjonowaniem zmsz sprawują kierownicy podmiotów leczniczych (przychodnie, ośrodki zdrowia, itp.), właściwi miejscowo ze względu na ich lokalizację, którzy zabezpieczają jednocześnie podstawowy sprzęt medyczny

7 Planowanie zadań obronnych w ochronie zdrowia
Powiat (miasto na prawach powiatu) „Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu (miasta) na potrzeby obronne państwa” (wg przesłanych wzorów dokumentów), na którego treść składa się: - część opisowa (charakterystyka geograficzna, administracyjna i gospodarcza administrowanego obszaru, prognozowane sytuacje kryzysowe i zagrożenia, stan i możliwości posiadanych sił i środków zabezpieczenia medycznego, kierunki działania i przedsięwzięcia w celu przygotowania służby zdrowia do działania w sytuacjach kryzysowych oraz w stanach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny) - część tabelaryczna (wykaz szpitali, plan rozwinięcia łóżek szpitalnych, wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych, zestawienie posiadanego personelu medycznego i jego rozliczenie (bilans) do wykorzystania na czas wojny, wykaz szpitali i łóżek szpitalnych wydzielanych dla służb mundurowych, wykaz przewidzianych zestawów medycznych rezerw strategicznych) - dodatkowo: plan zabezpieczenia potrzeb powiatu (miasta) w krew i preparaty krwiopochodne oraz dokumentacja zabezpieczenia sanitarno – epidemiologicznego Uwaga: Wszystkie plany raz w roku należy aktualizować

8 Podstawy prawne realizowania i nadzorowania zadań obronnych przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) na administrowanym terenie Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz z późn. zm.);

9 c. d. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 519); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) – dla powiatów; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) – dla miast; Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r. Nr 723/2014 w sprawie wykonywania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa.

10 Gmina (miasto) Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy (miasta) zawierający: - ogólne zasady ich organizacji i działania, - schematy rozmieszczenia w obiektach, - przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb zmsz, - zabezpieczenie w obsadę kadrową i sprzęt medyczny, - zapewnienia wyżywienia, usług pralniczych, itd, - organizację łączności oraz ochronę obiektu. Zgodnie z opracowaną przez Wojewodę instrukcją dotyczącą organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych Uwaga: Dokumentację zastępczych miejsc szpitalnych sporządza się w 2 egz z przeznaczeniem dla gminy i kierownika zespołu zmsz

11 Podstawy prawne opracowania planu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 169, poz.1391 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 519); Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.); Zarządzenie Nr 723/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wykonywania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa.

12 Tworzenie warunków dla realizacji nakazanych zadań obronnych w ochronie zdrowia
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Zarządzenia organów założycielskich dla podległych podmiotów leczniczych realizujących zadania obronne Umowy cywilno – prawne (porozumienia) z kierownikami podmiotów leczniczych (przychodnia, ośrodek zdrowia) w gminie, właściwymi miejscowo dla tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych, którzy je nadzorują Nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Nadanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do służby w obronie cywilnej Zawarcie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które są organem założycielskim dla podmiotów leczniczych usytuowanych na administrowanym terenie, regulujące sprawy zabezpieczenia medycznego na okres „W” (np. stawianie zadań)

13 Sprawozdawczość Zgodnie z wydawanymi coroczne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego „Zasadami przygotowań ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim do działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, dla celów planistycznych należy corocznie przesyłać następujące dane za rok ubiegły: 1) do 31 stycznia od podmiotów leczniczych realizujących zadania obronne na administrowanym terenie (oprócz podległych samorządowi województwa i PUM): - aktualną ilość łóżek na koniec roku (w tym ilość łóżek dziecięcych) wg następujących kategorii: zabiegowe (chirurgiczne wszelkiego rodzaju, ortopedyczne, urologiczne, położniczo – ginekologiczne, okulistyczne, anestezjologii i intensywnej terapii, itp.), wewnętrzne (ogólne, internistyczne, kardiologiczne, pediatryczne, onkologiczne, opiekuńcze, itp.), zakaźne i obserwacyjno – zakaźne, psychiatryczne oraz rehabilitacyjne, - posiadany personel medyczny z podziałem na: lekarze ogółem (w tym chirurdzy i inni specjaliści zabiegowi), farmaceuci, pielęgniarki i położne oraz potrzeby na poszerzenie bazy łóżkowej wg wskaźników zatrudnienia; 2) do 28 lutego ilość personelu medycznego w powiecie (mieście) wg gmin, z podziałem na: lekarze ogółem (w tym chirurdzy i inni specjaliści zabiegowi), lekarze stomatolodzy, farmaceuci, pielęgniarki i położne oraz potrzeby na zabezpieczenie zastępczych miejsc szpitalnych - § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia RM.

14


Pobierz ppt "Pogorzelica - listopad 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google