Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja przez organy samorządu terytorialnego zadań wynikających z planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa zachodniopomorskiego na potrzeby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja przez organy samorządu terytorialnego zadań wynikających z planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa zachodniopomorskiego na potrzeby."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja przez organy samorządu terytorialnego zadań wynikających z planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa zachodniopomorskiego na potrzeby obronne państwa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741) Pogorzelica - listopad 2014 r.

2 Zadania obronne w ochronie zdrowia realizowane przez podmioty lecznictwa zamkniętego  W związku z powyższym w szpitalach rozwijane będą głównie oddziały zabiegowe i wewnętrzne (w łóżkach zabiegowych planuje się 60% chirurgicznych różnego rodzaju). Ilość łóżek dziecięcych, zakaźnych, psychiatrycznych i rehabilitacyjnych pozostaje bez zmian 1. Zgodnie z rozporządzeniem RM planowana szpitalna baza łóżkowa na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w województwie powinna wynosić nie mniej niż 75 łóżek na 10 tys. mieszkańców, przy czym 50% powinny stanowić łóżka zabiegowe

3 2. Powiększenie szpitalnej bazy łóżkowej na okres „W” 2. Powiększenie szpitalnej bazy łóżkowej na okres „W” w oparciu o zasoby własne tj. około 20% aktualnej szpitalnej bazy łóżkowej (przewidywane również do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych) w oparciu o zasoby własne tj. około 20% aktualnej szpitalnej bazy łóżkowej (przewidywane również do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych) w oparciu o zestawy rezerw strategicznych ochrony zdrowia: w oparciu o zestawy rezerw strategicznych ochrony zdrowia: - zestawy „S” oraz je uzupełniające „Sob”, z których jeden zestaw - zestawy „S” oraz je uzupełniające „Sob”, z których jeden zestaw zabezpiecza pod względem logistycznym i medycznym (wyposażenie zabezpiecza pod względem logistycznym i medycznym (wyposażenie diagnostyczno - lecznicze) 100 łóżek szpitalnych diagnostyczno - lecznicze) 100 łóżek szpitalnych - zestawy „Ł-SU” wyposażające powyższe zestawy w łóżka turystyczne - zestawy „Ł-SU” wyposażające powyższe zestawy w łóżka turystyczne (1 zestaw – 50 łóżek) (1 zestaw – 50 łóżek) - zestawy „C-5” i „C-3” (odpowiednio na 500 i 300 łóżek), w których znajdują się również łóżka turystyczne - zestawy „C-5” i „C-3” (odpowiednio na 500 i 300 łóżek), w których znajdują się również łóżka turystyczne  Ogółem planuje się, że szpitalna baza łóżkowa zostanie powiększona w stosunku do aktualnego stanu około 100% (wg możliwości diagnostyczno – leczniczych szpitali)  Zwiększone będą potrzeby podmiotów leczniczych w zakresie zabezpieczenia logistycznego (dodatkowe obiekty na rozwijane oddziały, łóżka, pościel, usługi pralnicze, zabezpieczenie posiłków, itp.), które są pozyskiwane głównie w formie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony (rola gmin)

4 3. Wydzielenie łóżek na potrzeby Sił Zbrojnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna) oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Wydzielenie łóżek na potrzeby Sił Zbrojnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna) oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego polega na opróżnieniu w określonym czasie z pacjentów cywilnych, wydzielonych oddziałów szpitalnych z nakazaną ilością łóżek, z zachowaniem personelu i całej bazy diagnostyczno – leczniczej oraz przystosowanie dodatkowych pomieszczeń (np. izby przyjęć) polega na opróżnieniu w określonym czasie z pacjentów cywilnych, wydzielonych oddziałów szpitalnych z nakazaną ilością łóżek, z zachowaniem personelu i całej bazy diagnostyczno – leczniczej oraz przystosowanie dodatkowych pomieszczeń (np. izby przyjęć) mieszczą się one w ogólnej ilości łóżek rozwiniętych na czas „W” i są to planowane zadania obronne mieszczą się one w ogólnej ilości łóżek rozwiniętych na czas „W” i są to planowane zadania obronne nadzór merytoryczny z ramienia służb mundurowych dla których łóżka są przewidziane sprawują wyznaczeni przedstawiciele resortowi - odpowiednio: nadzór merytoryczny z ramienia służb mundurowych dla których łóżka są przewidziane sprawują wyznaczeni przedstawiciele resortowi - odpowiednio: - Komendant 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią (VI Obwód Profilaktyczno - Leczniczy) - Komendant 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią (VI Obwód Profilaktyczno - Leczniczy) - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW - Dyrektor Wojewódzkiej Delegatury ABW - Dyrektor Wojewódzkiej Delegatury ABW

5 4. Wykorzystanie przewidzianych dla podmiotów leczniczych rezerw strategicznych ochrony zdrowia  rezerwy strategiczne ochrony zdrowia służą do zabezpieczenia w wyroby medyczne, produkty lecznicze i sprzęt gospodarczy rozwijanej szpitalnej bazy łóżkowej  są własnością Ministerstwa Gospodarki (Agencja Rezerw Materiałowych), która konsultuje ich asortyment z Ministerstwem Zdrowia, a udostępniane są na wniosek Wojewodyw sytuacjach nadzwyczajnych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludności (podlegają zwrotowi po wykorzystaniu)  są własnością Ministerstwa Gospodarki (Agencja Rezerw Materiałowych), która konsultuje ich asortyment z Ministerstwem Zdrowia, a udostępniane są na wniosek Wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludności (podlegają zwrotowi po wykorzystaniu)  przechowywane są centralnie w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych Oddział w Resku 5. Nadzór nad tworzonymi w gminach zastępczymi miejscami szpitalnymi Szpitale znajdujące się na terenie powiatów sprawują ogólny nadzór merytoryczny nad zastępczymi miejscami szpitalnymi (zmsz)  zaopatrują zastępcze miejsca szpitalne w produkty lecznicze dostarczane w zestawach od producenta i rozdzielają je na poszczególne zespoły zmsz w powiecie (jeden zestaw na 200 łóżek)  uzupełniają w razie potrzeby obsadę kadrową i sprzęt medyczny  ściśle współpracują z kierownikami zmsz w zakresie przemieszczania (rotacji) poszkodowanych, rannych i chorych

6 Organizacja zastępczych miejsc szpitalnych przez organy samorządu terytorialnego  Są to zadania obronne organów samorządu terytorialnego i podmiotów lecznictwa otwartego (przychodnie, ośrodki zdrowia, itp.), realizowane w dziale „zdrowie” na potrzeby obronne państwa  Zastępcze miejsca szpitalne uzupełniają szpitalną bazę łóżkową i powinno ich być w województwie nie mniej niż 50 na 10 tys. mieszkańców (ilość i lokalizację na terenie powiatów określa wojewoda w porozumieniu ze starostami)  Starostowie koordynują tworzenie i funkcjonowanie zastępczych miejsc szpitalnych w powiecie, jako organ wiodący w obrębie administrowanego terenu oraz przy wykonywaniu zadań publicznych o charakterze ponad gminnym, w zakresie ochrony zdrowia i obronności  Są organizowane w zespoły do 200 łóżek  Odpowiedzialny za ich organizację na terenie gminy (miasta) jest wójt (burmistrz, prezydent), który powinien zabezpieczyć w formie świadczeń na rzecz obrony bazę logistyczną (pomieszczenia, łóżka, pościel, posiłki, usługi pralnicze, itd.) oraz obsadę kadrową  Nadzór nad tworzeniem i funkcjonowaniem zmsz sprawują kierownicy podmiotów leczniczych (przychodnie, ośrodki zdrowia, itp.), właściwi miejscowo ze względu na ich lokalizację, którzy zabezpieczają jednocześnie podstawowy sprzęt medyczny

7 Planowanie zadań obronnych w ochronie zdrowia  Powiat (miasto na prawach powiatu) „Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu (miasta) na potrzeby obronne państwa” (wg przesłanych wzorów dokumentów), na którego treść składa się: „Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu (miasta) na potrzeby obronne państwa” (wg przesłanych wzorów dokumentów), na którego treść składa się: - część opisowa (charakterystyka geograficzna, administracyjna i gospodarcza administrowanego obszaru, prognozowane sytuacje kryzysowe i zagrożenia, stan i możliwości posiadanych sił i środków zabezpieczenia medycznego, kierunki działania i przedsięwzięcia w celu przygotowania służby zdrowia do działania w sytuacjach kryzysowych oraz w stanach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny) - część opisowa (charakterystyka geograficzna, administracyjna i gospodarcza administrowanego obszaru, prognozowane sytuacje kryzysowe i zagrożenia, stan i możliwości posiadanych sił i środków zabezpieczenia medycznego, kierunki działania i przedsięwzięcia w celu przygotowania służby zdrowia do działania w sytuacjach kryzysowych oraz w stanach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny) - część tabelaryczna (wykaz szpitali, plan rozwinięcia łóżek szpitalnych, wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych, zestawienie posiadanego personelu medycznego i jego rozliczenie (bilans) do wykorzystania na czas wojny, wykaz szpitali i łóżek szpitalnych wydzielanych dla służb mundurowych, wykaz przewidzianych zestawów medycznych rezerw strategicznych) - część tabelaryczna (wykaz szpitali, plan rozwinięcia łóżek szpitalnych, wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych, zestawienie posiadanego personelu medycznego i jego rozliczenie (bilans) do wykorzystania na czas wojny, wykaz szpitali i łóżek szpitalnych wydzielanych dla służb mundurowych, wykaz przewidzianych zestawów medycznych rezerw strategicznych) - dodatkowo: plan zabezpieczenia potrzeb powiatu (miasta) w krew i preparaty krwiopochodne oraz dokumentacja zabezpieczenia sanitarno – epidemiologicznego - dodatkowo: plan zabezpieczenia potrzeb powiatu (miasta) w krew i preparaty krwiopochodne oraz dokumentacja zabezpieczenia sanitarno – epidemiologicznego Uwaga: Wszystkie plany raz w roku należy aktualizować

8 Podstawy prawne realizowania i nadzorowania zadań obronnych przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) na administrowanym terenie  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741);  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496 z późn. zm.);  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.);

9 c. d.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850);  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1391 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 519);  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – dla powiatów;  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – dla miast;  Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r. Nr 723/2014 w sprawie wykonywania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa.

10  Gmina (miasto) Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy (miasta) zawierający: Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy (miasta) zawierający: - ogólne zasady ich organizacji i działania, - ogólne zasady ich organizacji i działania, - schematy rozmieszczenia w obiektach, - schematy rozmieszczenia w obiektach, - przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb zmsz, - przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb zmsz, - zabezpieczenie w obsadę kadrową i sprzęt medyczny, - zabezpieczenie w obsadę kadrową i sprzęt medyczny, - zapewnienia wyżywienia, usług pralniczych, itd, - zapewnienia wyżywienia, usług pralniczych, itd, - organizację łączności oraz ochronę obiektu. - organizację łączności oraz ochronę obiektu. Zgodnie z opracowaną przez Wojewodę instrukcją dotyczącą organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych Zgodnie z opracowaną przez Wojewodę instrukcją dotyczącą organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych Uwaga: Dokumentację zastępczych miejsc szpitalnych sporządza się w 2 egz. z przeznaczeniem dla gminy i kierownika zespołu zmsz

11 Podstawy prawne opracowania planu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.);  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 169, poz.1391 z późn. zm.);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 519);  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);  Zarządzenie Nr 723/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wykonywania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa.

12 Tworzenie warunków dla realizacji nakazanych zadań obronnych w ochronie zdrowia  Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego  Zarządzenia organów założycielskich dla podległych podmiotów leczniczych realizujących zadania obronne  Umowy cywilno – prawne (porozumienia) z kierownikami podmiotów leczniczych (przychodnia, ośrodek zdrowia) w gminie, właściwymi miejscowo dla tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych, którzy je nadzorują  Nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony  Nadanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do służby w obronie cywilnej  Zawarcie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które są organem założycielskim dla podmiotów leczniczych usytuowanych na administrowanym terenie, regulujące sprawy zabezpieczenia medycznego na okres „W” (np. stawianie zadań)

13 Sprawozdawczość Zgodnie z wydawanymi coroczne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego „Zasadami przygotowań ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim do działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, dla celów planistycznych należy corocznie przesyłać następujące dane za rok ubiegły: Zgodnie z wydawanymi coroczne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego „Zasadami przygotowań ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim do działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, dla celów planistycznych należy corocznie przesyłać następujące dane za rok ubiegły: 1) do 31 stycznia od podmiotów leczniczych realizujących zadania obronne na administrowanym terenie (oprócz podległych samorządowi województwa i PUM): - aktualną ilość łóżek na koniec roku (w tym ilość łóżek dziecięcych) wg następujących kategorii: zabiegowe (chirurgiczne wszelkiego rodzaju, ortopedyczne, urologiczne, położniczo – ginekologiczne, okulistyczne, anestezjologii i intensywnej terapii, itp.), wewnętrzne (ogólne, internistyczne, kardiologiczne, pediatryczne, onkologiczne, opiekuńcze, itp.), zakaźne i obserwacyjno – zakaźne, psychiatryczne oraz rehabilitacyjne, 1) do 31 stycznia od podmiotów leczniczych realizujących zadania obronne na administrowanym terenie (oprócz podległych samorządowi województwa i PUM): - aktualną ilość łóżek na koniec roku (w tym ilość łóżek dziecięcych) wg następujących kategorii: zabiegowe (chirurgiczne wszelkiego rodzaju, ortopedyczne, urologiczne, położniczo – ginekologiczne, okulistyczne, anestezjologii i intensywnej terapii, itp.), wewnętrzne (ogólne, internistyczne, kardiologiczne, pediatryczne, onkologiczne, opiekuńcze, itp.), zakaźne i obserwacyjno – zakaźne, psychiatryczne oraz rehabilitacyjne, - posiadany personel medyczny z podziałem na: lekarze ogółem (w tym chirurdzy i inni specjaliści zabiegowi), farmaceuci, pielęgniarki i położne oraz potrzeby na poszerzenie bazy łóżkowej wg wskaźników zatrudnienia; - posiadany personel medyczny z podziałem na: lekarze ogółem (w tym chirurdzy i inni specjaliści zabiegowi), farmaceuci, pielęgniarki i położne oraz potrzeby na poszerzenie bazy łóżkowej wg wskaźników zatrudnienia; 2) do 28 lutego ilość personelu medycznego w powiecie (mieście) wg gmin, z podziałem na: lekarze ogółem (w tym chirurdzy i inni specjaliści zabiegowi), lekarze stomatolodzy, farmaceuci, pielęgniarki i położne oraz potrzeby na zabezpieczenie zastępczych miejsc szpitalnych - § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia RM. 2) do 28 lutego ilość personelu medycznego w powiecie (mieście) wg gmin, z podziałem na: lekarze ogółem (w tym chirurdzy i inni specjaliści zabiegowi), lekarze stomatolodzy, farmaceuci, pielęgniarki i położne oraz potrzeby na zabezpieczenie zastępczych miejsc szpitalnych - § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia RM.

14


Pobierz ppt "Realizacja przez organy samorządu terytorialnego zadań wynikających z planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa zachodniopomorskiego na potrzeby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google