Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Fundusze Europejskie na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Fundusze Europejskie na lata"— Zapis prezentacji:

1 „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020
- zatwierdzone Programy Operacyjne” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

2 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
Budżet Programu Fundusz Spójności: ,9 mln Euro EFRR: 4 905,9 mln Euro 2

3 Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce 3

4 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Oś Priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna 4

5 Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Fundusz Spójności 1 828,4 mln Euro 5

6 Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii brutto (PI 4.i) Zakres interwencji Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) - budowa i przebudowa: lądowych farm wiatrowych, instalacji na biomasę, w ograniczonym zakresie - jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej; sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE. Potencjalni beneficjenci Przedsiębiorcy Terytorialny obszar realizacji Wsparcie dla energii z danego źródła będzie zależało od istnienia na danym obszarze odpowiednich zasobów naturalnych Forma wsparcia Dotacje / instrumenty finansowe w wybranych obszarach 6

7 Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (PI 4.ii)
Zakres interwencji Zwiększenie oszczędności energii w przedsiębiorstwach: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, budowa i przebudowa instalacji OZE, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią. Potencjalni beneficjenci Duże przedsiębiorstwa Terytorialny obszar realizacji Wszystkie obszary gospodarki - dotyczy to w szczególności obszarów miejskich Forma wsparcia Instrumenty finansowe 7

8 Zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej (PI 4.iii) Zakres interwencji Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania energią, budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła, instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja systemów chłodzących. 8

9 Potencjalni beneficjenci
organy władzy publicznej, w tym państwowe jednostki budżetowe i administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe państwowe osoby prawne podmioty będące dostawcami usług energetycznych Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju - inwestycje realizowane w istotnej mierze na terenach miejskich, przede wszystkim miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych (wsparciem mogą być również objęte miasta regionalne i subregionalne) Forma wsparcia Dotacje / instrumenty finansowe w odniesieniu do wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 9

10 Wprowadzenie pilotażowych sieci inteligentnych (PI 4.iv)
Zakres interwencji Rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych, w tym wdrożenie technologii smart: budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnym sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze, inteligentny system pomiarowy (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych), działania w zakresie popularyzacji wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii. Potencjalni beneficjenci przedsiębiorcy Urząd Regulacji Energetyki (w zakresie popularyzacji wiedzy) Terytorialny obszar realizacji Wszystkie obszary gospodarki - dotyczy to w szczególności obszarów miejskich Forma wsparcia Dotacje 10

11 Zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej (PI 4.v)
Zakres interwencji Inwestycje w sieci ciepłownicze: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji (pod warunkiem podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej). Potencjalni beneficjenci JST, w tym ich związki i porozumienia oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych) przedsiębiorcy podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju - inwestycje w istotnej mierze zlokalizowane na terenach miejskich, przede wszystkim miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych (wsparciem mogą być również objęte miasta regionalne i subregionalne) Forma wsparcia Dotacje 11

12 Potencjalni beneficjenci Terytorialny obszar realizacji
Zwiększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (PI 4.vi) Zakres interwencji Działania inwestycyjne związane z kogeneracją: budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację, budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystanie energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy / budowy sieci ciepłowniczych, budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Potencjalni beneficjenci JST oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne przedsiębiorcy podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju Forma wsparcia Dotacje 12

13 w tym adaptacja do zmian klimatu
Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Fundusz Spójności 3 508,1 mln Euro 13

14 Większa ilość retencjonowanej wody oraz wyższa sprawność przeprowadzania rozpoznania
i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii (PI 5.ii) Zakres interwencji Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy: projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji, kontynuacja wsparcia dla projektów z zakresu małej retencji realizowanych w okresie (na obszarze więcej niż jednego województwa), budowa lub modernizacja urządzeń wodnych. Zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych: zagospodarowanie wód opadowych, w tym systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w szczególności na obszarach miejskich), ochrona brzegów morskich. 14

15 Potencjalni beneficjenci
Zakres interwencji Działania wspierające: rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, wsparcie systemu monitorowania środowiska, działania informacyjno-edukacyjne, tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich. Potencjalni beneficjenci administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne JST i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne jednostki naukowe podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju Forma wsparcia Dotacje 15

16 Mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu (PI 6.i)
Zakres interwencji Zapewnienie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi: infrastruktura w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów, instalacje do recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji materiałowych odpadów, instalacje do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów, instalacje do termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii. Potencjalni beneficjenci JST i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju – inwestycje w dużej mierze zlokalizowane na terenach miejskich, obejmujące docelowo grupę miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz w sposób pośredni miasta regionalne i subregionalne Forma wsparcia Dotacje / instrumenty finansowe w wybranych obszarach 16

17 Potencjalni beneficjenci Terytorialny obszar realizacji
Większa liczba ludności korzystająca z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów (PI 6.ii) Zakres interwencji Wsparcie kompleksowej gospodarki ściekowej w aglomeracjach co najmniej 10 tys. RLM, w tym wyposażenie ich w: infrastrukturę zagospodarowania ścieków komunalnych (systemy odbioru, oczyszczalnie ścieków); infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. uzupełniająco – działania związane z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę (w tym systemy zarządzania dystrybucją oraz likwidowanie strat wody). Potencjalni beneficjenci JST i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju – inwestycje w dużej mierze zlokalizowane na terenach miejskich, w tym miast wojewódzkich i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie, miast regionalnych i subregionalnych Forma wsparcia Dotacje 17

18 Wzmocnione mechanizmy służące ochronie przyrody (PI 6.iii)
Zakres interwencji Przeciwdziałanie czynnikom i zjawiskom powodującym spadek różnorodności biologicznej: ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych, opracowanie dokumentów planistycznych, m.in. planów zadań ochronnych i planów ochrony, wdrażanie instrumentów zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo, w tym opracowanie zasad kontroli i zwalczania gatunków obcych oraz wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji przyrodniczych, doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej (podlegających Parkom Narodowym), prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych. 18

19 Potencjalni beneficjenci Terytorialny obszar realizacji
administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne JST i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne organizacje pozarządowe podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju, ze szczególną koncentracją działań na obszarach chronionych, w tym zwłaszcza na obszarach Natura 2000 oraz na terenach tworzących zieloną infrastrukturę Forma wsparcia Dotacje 19

20 Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach (PI 6.iv)
Zakres interwencji Rekultywacja oraz zagospodarowanie na cele środowiskowe terenów zanieczyszczonych / zdegradowanych (zlokalizowanych na obszarze miast i ich obszarów funkcjonalnych). Rozwój miejskich terenów zieleni przyczyniających się do promowania systemów regeneracji i wymiany powietrza. Potencjalni beneficjenci administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne JST i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju – inwestycje w istotnej mierze zlokalizowane na terenach zurbanizowanych, przede wszystkim miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast regionalnych i subregionalnych Forma wsparcia Dotacje 20

21 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Fundusz Spójności 9 532,3 mln Euro 21

22 Lepszy stan połączeń drogowych w sieci TEN-T w Polsce (PI 7.i)
Zakres interwencji Infrastruktura transportu drogowego w sieci TEN-T: budowa nowych dróg krajowych (drogi ekspresowe i autostrady), łączących wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalających na ich skomunikowanie z Warszawą (główny węzeł miejski sieci bazowej), budowa obwodnic miast (miejskie węzły sieci bazowej), przebudowa niektórych odcinków dróg. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego inwestycje infrastrukturalne, doposażenie jednostek nadzoru nad ruchem drogowym i służb ratowniczych, organizacja kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym. Infrastruktura portów lotniczych - inwestycje służące: poprawie przepustowości nawigacyjnej portów lotniczych, zwiększeniu przepustowości przestrzeni powietrznej, poprawie bezpieczeństwa i ochronie ruchu lotniczego. 22

23 Potencjalni beneficjenci Terytorialny obszar realizacji
W sektorze drogowym: zarządcy dróg krajowych W zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: służby ratownicze organy administracji rządowej, podległe im urzędy i jednostki organizacyjne instytuty badawcze W obszarze transportu lotniczego: podmioty zarządzające portami lotniczymi leżącymi w sieci bazowej TEN-T krajowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju (w pierwszym rzędzie wsparcie skierowane do ciągów transportowych wymagających dokończenia inwestycji infrastrukturalnych podjętych w okresie ) Forma wsparcia Dotacje 23

24 oraz lepszy stan sieci platform multimodalnych w TEN-T (PI 7.ii)
Większy potencjał przyjaznego środowisku transportu w przewozie towarów oraz lepszy stan sieci platform multimodalnych w TEN-T (PI 7.ii) Zakres interwencji Rozwój transportu intermodalnego: modernizacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej wykorzystywanej w systemie przewozu towarów (kolejowe sieci towarowe TEN-T), zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego, poprawa funkcjonowania i możliwości przeładunkowych terminali drogowo-kolejowych w portach morskich. modernizacja i rozbudowa istniejących terminali intermodalnych (wraz z infrastrukturą dostępową) położonych w centrach logistycznych i portach morskich, wdrażanie systemów telematycznych i satelitarnych dostarczających informacji o aktualnym miejscu przewożonego ładunku. Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich, infrastruktury portowej i nabrzeżowej - inwestycje w portach w sieci bazowej TEN-T: poprawa dostępu drogowego, kolejowego i śródlądowego do portów od strony lądu, poprawa powiązań pomiędzy portami i ich funkcjonowania, 24

25 poprawa bezpieczeństwa żeglugi,
Zakres interwencji poprawa dostępu do portów od strony morza i zapewnienie wysokiej jakość infrastruktury przeładunkowej (jeżeli nie są dostępne inne formy finansowania), ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przez statki - budowa infrastruktury odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną, zakup / modernizacja floty specjalistycznej służącej poprawie bezpieczeństwa żeglugi, budowa i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego, ratownictwo morskie - budowa , modernizacja i doposażenie służb ratowniczych. Żegluga śródlądowa: ujednolicenie parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych poprzez usuwanie tzw. „wąskich gardeł”, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, inwestycje modernizacyjne, zarówno o charakterze liniowym, jak i punktowym, kontynuowanie programu wdrażania systemu informacji rzecznej (RIS). 25

26 Potencjalni beneficjenci
W sektorze intermodalnym: operatorzy terminali intermodalnych przedsiębiorcy świadczący lub zamierzający świadczyć działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego podmioty zajmujące się wynajmowaniem / leasingiem taboru kolejowego Zarządy Portów Morskich W zakresie transportu wodnego śródlądowego: organy administracji właściwe ws. gospodarowania wodami oraz żeglugi na śródlądowych drogach wodnych W zakresie transportu wodnego morskiego: zarządy portów: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście oraz ww. miasta portowe (JST) urzędy morskie służby ratownictwa morskiego zarządcy kolejowej lub drogowej infrastruktury dostępu do portów morskich 26

27 Potencjalni beneficjenci Terytorialny obszar realizacji
W zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu ww. gałęziach transportu: służby ratownicze organy administracji rządowej, podległe im urzędy i jednostki organizacyjne, działające w tym obszarze Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju - przede wszystkim obszary wymagające dokończenia inwestycji infrastrukturalnych podjętych w perspektywie Forma wsparcia Dotacje 27

28 Infrastruktura drogowa dla miast
Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast EFRR 2 970,3 mln Euro 28

29 miast od nadmiernego ruchu drogowego (PI 7.A)
Zwiększona dostępność transportowa ośrodków miejskich w TEN-T oraz odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (PI 7.A) Zakres interwencji Inwestycje na krajowej sieci drogowej TEN-T: powiązanie infrastruktury miejskiej z pozamiejską siecią TEN-T (drogi krajowe w miastach będących węzłami miejskimi sieci bazowej TEN-T), odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie na drogach krajowych i ekspresowych, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu), poprawa dostępności krajowej sieci drogowej w TEN-T (trasy wylotowe na drogach krajowych, odcinki dróg ekspresowych przy miastach), uzupełniająco – inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Potencjalni beneficjenci zarządca sieci dróg krajowych JST miast na prawach powiatu (w tym miast stanowiących węzły miejskie sieci bazowej TEN-T) oraz ich jednostki organizacyjne Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju Forma wsparcia Dotacje 29

30 Potencjalni beneficjenci Terytorialny obszar realizacji
Zwiększona dostępność transportowa ośrodków miejskich poza siecią podstawowych połączeń drogowych w TEN-T oraz odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (PI 7.B) Zakres interwencji Inwestycje na krajowej sieci drogowej poza TEN-T: połączenie ośrodków miejskich z siecią TEN-T (drogi ekspresowe i krajowe poza TEN-T, pełniące rolę tras wylotowych), powiązanie miejskiej infrastruktury drogowej z pozamiejską siecią TEN-T (drogi krajowe w miejskich węzłach sieci bazowej), odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu), uzupełniająco – inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Potencjalni beneficjenci zarządca sieci dróg krajowych JST miast na prawach powiatu (w tym miast stanowiących węzły miejskie sieci bazowej TEN-T) oraz ich jednostki organizacyjne Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju - obszary wymagające realizacji inwestycji infrastrukturalnych służących poprawie dostępności miast i regionów do sieci transeuropejskiej i ich odciążeniu od ruchu tranzytowego Forma wsparcia Dotacje 30

31 Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Fundusz Spójności 5 009,7 mln Euro 31

32 Lepszy stan połączeń kolejowych pomiędzy głównymi miastami Polski (PI 7.i)
Zakres interwencji Wzmocnienie roli transportu kolejowego w sieci TEN-T: modernizacja i rehabilitacja istniejących szlaków kolejowych służących do przewozów pasażerskich i towarowych, w ograniczonym zakresie - budowa wybranych krótkich odcinków linii kolejowych, unowocześnienie (modernizacja i zakup) taboru kolejowego, kompleksowe wsparcie systemu kolejowego - budowa i modernizacja systemów zasilania trakcyjnego, sterowania ruchem kolejowym, inwestycje w infrastrukturę systemów usprawniających zarządzanie przewozami, poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych oraz zakup specjalistycznego sprzętu technicznego, poprawa bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - likwidacja miejsc niebezpiecznych, doposażenie służb ratowniczych, tworzenie centralnych systemów monitorowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz organizacja kampanii społecznych, modernizacja infrastruktury dworców i przystanków kolejowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych. 32

33 Potencjalni beneficjenci
zarządcy infrastruktury kolejowej przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych tzw. ROSCO - spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego samorządy terytorialne (infrastruktura dworcowa i tabor kolejowy) W zakresie poprawy bezpieczeństwa: służby ratownicze właściwe organy administracji rządowej, podległe im urzędy i jednostki organizacyjne Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju - linie kolejowe w sieci TEN-T (przede wszystkim obszary wymagające dokończenia inwestycji infrastrukturalnych podjętych w okresie ) Forma wsparcia Dotacje 33

34 Lepszy stan krajowych połączeń kolejowych oraz większe wykorzystanie
systemów kolejowych w miastach (PI 7.iii) Zakres interwencji Wsparcie transportu kolejowego poza siecią TEN-T oraz rozwój systemu kolejowego w miastach (koleje miejskie) : modernizacja, rehabilitacja i budowa nowej infrastruktury liniowej (podstawowej i systemów sterowania ruchem) oraz infrastruktury punktowej, w tym m.in. przystanków kolejowych i dworców przesiadkowych, unowocześnienie (modernizacja i zakup) taboru kolejowego, kompleksowe wsparcie systemu kolejowego, poprawa bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Potencjalni beneficjenci W obszarze kolei miejskiej: JST, w tym ich związki i porozumienia oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia zarządcy infrastruktury przewoźnicy świadczący usługi w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych 34

35 Potencjalni beneficjenci
W obszarze transportu kolejowego poza miastami (linie poza siecią TEN-T): zarządcy infrastruktury kolejowej przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych tzw. ROSCO - spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego samorządy terytorialne (infrastruktura dworcowa i tabor kolejowy) W zakresie poprawy bezpieczeństwa: służby ratownicze Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju - linie kolejowe poza siecią TEN-T (przede wszystkim obszary wymagające dokończenia inwestycji infrastrukturalnych podjętych w okresie ) W zakresie rozwoju kolei miejskiej: Miasta i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie, zwłaszcza miasta wojewódzkie oraz w mniejszym zakresie, w sposób pośredni miasta regionalne i subregionalne Forma wsparcia Dotacje 35

36 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
Oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Fundusz Spójności 2 299,1 mln Euro 36

37 Większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego (PI 4.v)
Zakres interwencji Rozwój transportu publicznego w miastach: zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem itp.), budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego, uzupełniana o elementy dotyczące sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obsługi i konserwacji taboru, centrów przesiadkowych oraz elementów wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze pasażerów. Potencjalni beneficjenci JST (w tym ich związki i porozumienia) - miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu operatorzy publicznego transportu zbiorowego Terytorialny obszar realizacji 13 miast wojewódzkich (z wyłączeniem miast Polski Wschodniej) Forma wsparcia Dotacje 37

38 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
Oś priorytetowa VII: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego EFRR 1 000,0 mln Euro 38

39 Wzmocniona infrastruktura bezpieczeństwa energetycznego kraju (PI 7.E)
Zakres interwencji Inwestycje w inteligentną infrastrukturę w sektorze gazowym i elektroenergetycznym: budowa lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart, budowa lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii smart, budowa lub przebudowa magazynów gazu ziemnego, przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG. Potencjalni beneficjenci przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej Terytorialny obszar realizacji Interwencja dotyczy głównie terenów wiejskich, które charakteryzują się wysokim stopniem awaryjności sieci dystrybucyjnej Forma wsparcia Dotacje 39

40 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury EFRR 467,3 mln Euro 40

41 Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost
kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki (PI 6.c) Zakres interwencji Ochrona dziedzictwa kulturowego: ochrona, zachowanie i udostępnienie (w tym turystyczne) zabytkowych obiektów o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, renowacja zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacja zabytków ruchomych i ich digitalizacja. Rozwój zasobów kultury jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego: zwiększenie dostępu do zasobów kultury, poprawa jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez podnoszenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, wsparcie dla szkół i uczelni artystycznych, wykorzystanie nowych technologii w obszarze kultury. 41

42 Potencjalni beneficjenci
instytucje kultury archiwa państwowe JST szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN kościoły i związki wyznaniowe organizacje pozarządowe podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO Terytorialny obszar realizacji Obszar całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast i ich obszarów funkcjonalnych (wsparcie może dotyczyć również miast mniejszych, w tym regionalnych i subregionalnych) Forma wsparcia Dotacje 42

43 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury
Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia EFRR 468,2 mln Euro 43

44 Zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia
oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej (PI 9.A) Zakres interwencji Infrastruktura ratownictwa medycznego: wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii, modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych, infrastruktura transportu medycznego - konieczna dla zapewnienia usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu (przy SOR jednostkach organizacyjnych wyspecjalizowanych szpitali oraz innych jednostkach udzielających ratownictwa medycznego). Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: na rzecz osób dorosłych - dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, 44

45 Potencjalni beneficjenci Terytorialny obszar realizacji
Zakres interwencji wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, (współpracujących z w/w jednostkami). Potencjalni beneficjenci podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez: ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych (uczestniczące w systemie ochrony zdrowia) Terytorialny obszar realizacji W zakresie ratownictwa medycznego: Kryterium - na 150 tys. ludności powinien przypadać minimum jeden SOR (zwiększenie dostępności do systemu ratownictwa medycznego w szczególności ludności zamieszkującej obszary wiejskie) W zakresie ponadregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia: Głównie obszar dużych ośrodków miejskich Forma wsparcia Dotacje 45

46 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , ,


Pobierz ppt "„Fundusze Europejskie na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google