Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUPA BANKU PEKAO S.A. Wyniki w 1 kwartale 2005 r. KONTYNUACJA WZROSTU Warszawa, 12 maja 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUPA BANKU PEKAO S.A. Wyniki w 1 kwartale 2005 r. KONTYNUACJA WZROSTU Warszawa, 12 maja 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 GRUPA BANKU PEKAO S.A. Wyniki w 1 kwartale 2005 r. KONTYNUACJA WZROSTU Warszawa, 12 maja 2005 r.

2 WYNIKI FINANSOWE 1 KW. 2005* 1kw.2004Zmiana Zysk netto (mln PLN) ROE (%) +18,7% +1,1 p.p. 279 15.4 1kw.2005 331 16.5 1 *- wszystkie dane za 1 kw. 2005 podane według MSSF, 1 kw. 2004 - pro-forma w celu zapewnienia porównywalności

3 AGENDA r Otoczenie makroekonomiczne 2

4 PKB, INWESTYCJE, KONSUMPCJA (% r/r)INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3M WIBOR EKSPORT (%r/r) PRZEC. ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (TYS. OSÓB) OBNIŻENIE WZROSTU PKB DO 3,1% GŁÓWNIE JAKO EFEKT WYSOKIEJ BAZY. UTRZYMANIE WYSOKIEGO TEMPA WZROSTU EKSPORTU I INWESTYCJI. SZYBSZY NIŻ OCZEKIWANO SPADEK INFLACJI I REDUKCJA STÓP PROCENTOWYCH. POCZĄTEK POPRAWY NA RYNKU PRACY 3

5 Źródło: NBP, depozyty z wył. powyżej 2 lat KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R)DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R) 4 DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) BRAK ZAUWAŻALNEJ POPRAWY NA RYNKU KREDYTÓW POMIMO PRZYŚPIESZENIA INWESTYCJI. DEPOZYTY DETALICZNE R/R WZROSŁY PO RAZ PIERWSZY OD 2001 ROKU, RÓWNIEŻ W WYNIKU PIERWSZYCH PRZEJAWÓW POPRAWY NA RYNKU PRACY

6 r Skonsolidowane wyniki po I kwartale 2005 r*. 5 *- wszystkie dane za 1 kw. 2005 podane według MSSF, 1 kw. 2004 - pro-forma w celu zapewnienia porównywalności

7 ZYSK NETTO (mln PLN) WYNIK OPERACYJNY (mln PLN) ROE (%) 6 +18.7% +8.2% +1.1 p.p. WZROST ZYSKU NETTO O 19% R/R OSIĄGNIĘTY DZIĘKI POPRAWIE WYNIKU OPERACYJNEGO O 8% I ZMNIEJSZENIU KOSZTÓW RYZYKA. ROE W 1 KW. 16,5% (+1,1 P.P. R/R), UWZGLĘDNIAJĄC NIEPODZIELONĄ DYWIDENDĘ W BAZIE KAPITAŁOWEJ

8 DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN) KOSZTY DZIAŁANIA (mln PLN) 7 +4.0% +0.9% KOSZTY / DOCHODY (w %) WZROST DOCHODÓW OGÓŁEM O 4% R/R. KOSZTY POD KONTROLĄ, ROSNĄCE O 1% R/R. SPADEK WSKAŹNIKA KOSZTÓW DO DOCHODÓW DO 55,3% -1.7 p.p.

9 DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN) +22.6% +2.5% +0.5% 8 1001 1042 +4.0% Pozostałe Wynik z opłat i prowizjiWynik odsetkowy POPRAWA WSZYSTKICH GŁÓWNYCH POZYCJI DOCHODÓW. WZROST WYNIKU ODSETKOWEGO NETTO O 2,5%. WZROST DOCHODÓW Z OPŁAT I PROWIZJI O 0,5% R/R DZIĘKI WZROSTOWI POWTARZALNYCH OPŁAT OD FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

10 MARŻA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY (mln PLN) 9 +2.5% WYNIK ODSETKOWY WZRÓSŁ O 2,5% R/R W WYNIKU ZWIĘKSZENIA MARŻY ODSETKOWEJ NETTO, DZIĘKI POPRAWIE STRUKTURY AKTYWÓW ORAZ WZROSTOWI ZŁOTOWYCH I DOLAROWYCH STÓP PROCENTOWYCH W UJĘCIU ROCZNYM

11 * - ogółem PPIM 58 156 56 564 58 861 +18.6 -15.6% +30.6% % zm MAR 05/MAR 04 % zm MAR 05/GRU 04 +2.9% +13.3% +0.4% OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (mln PLN) 10 +1.2% +4.1% OSZCZĘDNOŚCI OGÓŁEM WZROSŁY O 4% KW./KW. DZIĘKI SILNEJ SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I POZYTYWNEMU TRENDOWI DEPOZYTÓW DETALICZNYCH

12 FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln PLN) UDZIAŁ W RYNKU STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 1Q 2005 * ObligacjiAkcyjneZrównoważone * - wszystkie fundusze – krajowe i zagraniczne 34.5% 36.1% 31.9% +13.3% +30.6% STRUKTURA SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PRZEZ PEKAO (w %) 72.0% 5.6% 22.4% SILNY WZROST FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH O 13% KW./KW., POZWALAJĄCY NA DALSZĄ POPRAWĘ UDZIAŁU W RYNKU DO 36%. ZMIANA STRUKTURY SPRZEDAŻY POPRZEZ ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU FUNDUSZY OBLIGACYJNYCH I PIENIĘŻNYCH 11 55.7% 38.9% 5.3%

13 28 910 29 652 30 290 * - wartość nominalna ** - tylko Bank KREDYTY DLA KLIENTÓW* (mln PLN) 12 +5.9% +4.4% +2.6% +0.5% +4.8% +2.1% PRZYSPIESZENIE TEMPA WZROSTU KREDYTÓW DO 5% R/R DZIĘKI POPRAWIE ZARÓWNO W SFERZE PRZEDSIĘBIORSTW JAK I W DETALU. DOBRY START KREDYTÓW KONSUMENCKICH (WZROST SPRZEDAŻY O 176 MLN ZŁ, +320%). WZROST KREDYTÓW REGULARNYCH O 11% R/R % zm MAR 05/MAR 04 % zm MAR 05/GRU 04

14 WZROST SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMENCKICH DZIĘKI UDOSKONALENIU PROCESU I PRODUKTU SPRZEDAŻ (mln PLN) +176,6 mln 13

15 ** według szacunków 14 WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) PLN FX RAZEM - 30.3% 11.1% MAR 05** MAR 04* 19.7% - 11.1% UDZIAŁ W RYNKU – SPRZEDAŻ +11.6% SPRZEDAŻ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WZROSŁA O 11 % R/R PRZY DALSZYM WZROŚCIE UDZIAŁU W RYNKU ZŁOTOWYM. STRUKTURA SPRZEDAŻY NA RYNKU WCIĄŻ ZORIENTOWANA BARDZIEJ KU KREDYTOM WALUTOWYM * Żródło: Związek Banków Polskich, dane zawierają dodatkowe informacje od nowych uczestników

16 * kredyty hipoteczne udzielone przed czerwcem 2003 **Źródło: Związek Banków Polskich 15 UDZIAŁ W RYNKU** PLN MAR 04 FX RAZEM 12.7% 7.5% 9.4% MAR 05 9.4% 17.4% 4.3% WARTOŚĆ ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ WALUTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN)* +70.9% +6.3% -30.0% -6.1% WZROST SPRZEDAŻY ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O 71% R/R, PROWADZĄCY DO WZROSTU UDZIAŁU W RYNKU HIPOTEK ZŁOTOWYCH

17 365 366 16 +0.5% -4.2% -3.1% +24.6% +7.3% Rachunki i transakcje Karty KredytyFundusze inw. WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WZRÓSŁ O 0,5% R/R GŁÓWNIE DZIĘKI PROWIZJOM OD KREDYTÓW ORAZ OPŁATOM Z KART. ZMIANA STRUKTURY OPŁAT Z FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZE WZROSTEM UDZIAŁU OPŁAT POWTARZALNYCH POWYŻEJ 50% WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN)

18 17 MAR05/MAR04 +247% -14% +4% MAR 05 MAR 04 32.4 338.1 2 150.4 +3.1% 2 520.9 80.0 290.5 2 229.2 2 599.7 Liczba transakcji r/r + 14.9% Wartość transakcji r/r + 24.4% Karty kredytowe RAZEM Karty debetowe Karty charge LICZBA KART W OBIEGU (TYS. SZT.) LICZBA KART KREDYTOWYCH WZROSŁA PONAD DWUKROTNIE GRU 04 71.6 294.0 2 216.9 2 582.5

19 Zatrudnienie 19 +4.7% -3.4% +2.9% 16 741 16 329 +0.9% Rzeczowe OsoboweAmortyzacja KOSZTY POD KONTROLĄ, WZROST O 1% R/R PRZY NAJSZYBSZYM WZROŚCIE AMORTYZACJI KOSZTY DZIAŁANIA (mln PLN) 571 576

20 +2.5% -0.5% +11.5% -13.4% 23.7% 19.9% 19.4% % zm MAR 05/MAR 04 % zm MAR 05/GRU 04 * Klasyfikacja wg NBP DALSZY SPADEK KOSZTÓW RYZYKA PONIŻEJ 1% DZIĘKI DOBREJ SYTUACJI RYNKOWEJ I DALSZEJ POPRAWIE JAKOŚCI PORTFELA KREDYTOWEGO 20 WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI KOSZT RYZYKA KREDYTY NIEREGULARNE* (mln PLN)

21 PODSUMOWANIE  Wzrost dochodów o 4% dzięki przyspieszeniu wyniku odsetkowego  Wysoka dochodowość i efektywność potwierdzone  Oczywisty lider na rynku funduszy inwestycyjnych; dalsze powiększanie udziałów w rynku do 36%  Wzrost wolumenów kredytów i oszczędności klientów  Spadek kosztów ryzyka i poprawa jakości kredytów 21

22 r ZAŁĄCZNIK 22

23 PRZYJĘCIE MSSF – PODSTAWOWE ZMIANY 23 PSRMSSF  Przychody odsetkowe naliczane liniowo według nominalnej stopy procentowej  Opłaty i prowizje w ujęciu kasowym  Rezerwy ujmowane według zasad Rozporządzenia Ministerstwa Finansów  Rezerwa ogólna tworzona według Prawa bankowego  Naliczanie odsetek do NPL zawieszane i ujmowane w rachunku wyników w momencie zapłaty  Opcje menedżerskie nie uznawane jako koszt  Przychody odsetkowe naliczane według Efektywnej Stopy Procentowej (ESP)  Opłaty i prowizje amortyzowane w trakcie życia produktu wg ESP  Większość amortyzowanych opłat i prowizji uznawanych w P&L jako przychód odsetkowy  Zindywidualizowane i portfelowe podejście w tworzeniu rezerw  Rezerwa IBNR ujmowana według ujęcia portfelowego  Memoriałowe uznawanie przychodów odsetkowych od NPL wg ESP  Opcje menedżerskie uznawane jako koszt

24  Aktywa ogółem pomniejszone o unettowienie odsetek zastrzeżonych  Aktywa ogółem powiększone rozpoznane o S/B/B oraz B/S/B jako lokaty i depozyty  Aktywa trwałe zwiększone o w efekcie wyceny niektórych nieruchomości wg tzw. zakładanego kosztu (MSSF 1)  Rezerwa ogólna (Prawo bankowe art.. 130) rozwiązana (wg PSR była wykazywana w zobowiązaniach)  Kredyty prezentowane netto po odliczeniu rezerw uwzględniających IBNR  Przeklasyfikowanie części nie notowanych papierów wartościowych z HTM do kredytów PRZYJĘCIE MSSF – WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 24 WPŁYW NA BILANSWPŁYW NA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  Korekta wyniku odsetkowego netto z tytułu zastosowania wyceny według Efektywnej Stopy Procentowej (ESP) (MSR 39)  Korekta wyniku z tytułu opłat i prowizji, opłat z tytułu niektórych kredytów - kwalifikowanie jako przychód odsetkowy przy zastosowaniu ESP  Korekta wyniku z rezerw celowych (zastosowanie zasad wyceny utraty wartości zgodnie z MSR 39)  Wzrost amortyzacji środków trwałych  Korekta kosztów osobowych w związku z programem opcji menedżerskich zakwalifikowanych do kosztów w rachunku wyników  Wynik na instrumentach finansowych zaklasyfikowany jako odsetki zgodnie z S/B/B, B/S/B - uznanie jako lokaty i depozyty

25 PRZYJĘCIE MSSF – KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 1Q 2004 25

26 PRZYJĘCIE MSSF – KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU 26

27 2005F PKB, r/r % 2004 3M WIBOR 31.XII Płace realnie, y/y Kredyty korpor. r/r % 5.34.6 -4.07.3 1.54.2 6.65.9 LIBOR 1M 31.XII 2.44.1 Inflacja (przec.) % 3.52.0 Stopy proc. (refer.) 31.XII. % 6.55.5 PROGNOZY WSKAŹNIKÓW GOSPODARCZYCH Inwestycje, r/r % 13.25.1 Bezrobocie, % 19.117.8 Żródło: szacunki Pekao 27

28 28 DEFICYT NA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH - narastająco 12 mies., mln EURO +1.5% PKB

29 WYJAŚNIENIE 29 Grupa Banku Pekao S.A. po raz pierwszy prezentuje skonsolidowane wyniki w ujęciu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przeszacowania poszczególnych pozycji wynikające z przyjęcia tej metodologii nie zostały jeszcze zaudytowane.


Pobierz ppt "GRUPA BANKU PEKAO S.A. Wyniki w 1 kwartale 2005 r. KONTYNUACJA WZROSTU Warszawa, 12 maja 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google