Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W BIAŁYM KOŚCIELE rok szkolny 2014/2015 Dziecko żyjące w tolerancji nabiera cierpliwości Dziecko zachęcane uczy się wiary.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W BIAŁYM KOŚCIELE rok szkolny 2014/2015 Dziecko żyjące w tolerancji nabiera cierpliwości Dziecko zachęcane uczy się wiary."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W BIAŁYM KOŚCIELE rok szkolny 2014/2015 Dziecko żyjące w tolerancji nabiera cierpliwości Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie. Dziecko rozumiane uczy się oceniać. Dziecko traktowane uczciwie uczy się sprawiedliwości. Dziecko żyjące w bezpieczeństwie uczy się ufać. Dziecko przyjmowane takim, jakim jest uczy się akceptować. Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy. Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się szukać w świecie miłości. Dorothy Law Nolte

2 SFERY ROZWOJU

3 ROZWÓJ INTELAKTUALNY UCZNIA Praca z uczniem zdolnym. Analiza zainteresowań, uzdolnień, aspiracji, możliwości uczniów. Wspieranie rozwoju uczniów, przygotowywanie ich do konkursów, olimpiad przedmiotowych Organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego, Gminnego Konkursu Ortograficznego, projekt Kontynuacja projektu „Ocenianie Kształtujące”, Udział nauczycieli w Akademii RUN Międzynarodowy projekt Comenius: ”W zdrowym ciele zdrowy duch”, Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań odpowiadających potrzebom uczniów.

4 ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA Udział nauczycieli i uczniów w projekcie GWO „Lepsza szkoła” Wielopoziomowe badanie wyników nauczania diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów - testy na wejście i zakończenie Spotkania zespołów przedmiotowych, analiza osiągnięć uczniów, zespołów klasowych ewaluacja prowadzonych działań. Opracowanie wniosków do dalszej pracy z uczniami. Konkurs wiedzy o Parku Ojcowskim - „Rajd Neandertala”, projekt „Bajko czytacze”, konkursy biblioteczne, konkurs recytatorski Praca z uczniem metodą projektów edukacyjnych, prezentacje projektów na forum publiczności, lekcje biblioteczne, praca w kołach zainteresowań. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych Indywidualizacja procesu nauczania: dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów

5 ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA Wdrażanie zasad życia społecznego: analiza Kodeksu Gimnazjalisty, praw i obowiązków ucznia. Integracja klas- zajęcia adaptacyjne dla klas I, wyjazdy integracyjne, zajęcia w klasach, budujące klimat bezpieczeństwa i zaufania, spotkania klasowe, wieczory filmowe, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, Koordynacja działań Młodzieżowej Rady Gminy. Udział uczniów w pracach Rady Gminy Wielka Wieś. Stwarzanie sytuacji wymagających współpracy w grupie – wspólna realizacja zadań, przygotowywanie uroczystości, projekty edukacyjne. Prezentacja projektów na forum szkolnym Lekcje wychowawcze warsztaty edukacyjne ; rozwijanie kompetencji społecznych tj. umiejętność porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów uczniów

6 ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA Praca z uczniami wokół norm i zasad zachowania, lekcje nt. odpowiedzialności za własne wybory, decyzje Działalność samorządu szkolnego, samorządów klasowych, realizacja zadań zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych. Udział w akcjach charytatywnych (Wolontariat). Udział młodzieży w przygotowaniu uroczystości o tematyce patriotycznej: Dzień Katyński, Święto Niepodległości Święto 3 Maja, Rozwijanie tradycji szkoły: Dzień Patrona, konkurs „Znam Patrona”, ślubowanie uczniów klas I Spotkania wigilijne Doradztwo zawodowe: warsztaty grupowe, doradztwo indywidualne, elektroniczna rekrutacja do szkół

7 ROZWÓJ EMOCJONALNY UCZNIA Współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju uczniów. Pozyskiwanie informacji o uczniach ich potrzebach podczas rekrutacji, w trakcie zebrań rodzicielskich, indywidualnych spotkań i kontaktów z rodzicami „Przyjazna szkoła”- diagnoza bezpieczeństwa w szkole, ankiety dla rodziców, uczniów Procedura Niebieskiej Karty – szkolenie dla nauczycieli Szkolenia ‚Adaptacja w szkole” „Problemy wieku dojrzewania” – rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców Omówienie z uczniami systemu oceniania wiadomości i umiejętności Stosowanie zasad oceniania kształtującego OK. Udział nauczycieli w akademii RUN, doskonalenie warsztatu pracy w zakresie oceniania kształtującego

8 ROZWÓJ EMOCJONALNY UCZNIA Lekcje wychowawcze dotyczące rozpoznawanie uczuć i emocji, radzenia sobie z nimi. Wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań na przykładzie młodzieżowych bohaterów literackich, filmowych Rozmowy nt. zasad zachowania obowiązujących w społeczności szkolnej, lekcje wychowawcze nt. presji grupy, ról grupowych Konsekwentne, zgodne z procedurami reagowanie nauczycieli na przejawy łamania regulaminu przez uczniów.

9 ROZWÓJ FIZYCZNY UCZNIA Koło Miłośników Gór – wycieczki górskie, projekt „Trzymaj Formę”, turniej Mikołajkowy” wycieczki do Oświęcimia, Warszawy Propagowanie aktywnego wypoczynku: wyjazdy na basen, narty, zajęcia na ściance wspinaczkowej, siatkówka, turnieje piłki nożnej Rozmowy o problemach dojrzewania prowadzone w ramach lekcji wdżr i lekcji wychowawczych Lekcje dotyczące zdrowotnych, konsekwencji zachowań ryzykownych. Informowanie o zagrożeniach związanych z uzależnieniami


Pobierz ppt "PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W BIAŁYM KOŚCIELE rok szkolny 2014/2015 Dziecko żyjące w tolerancji nabiera cierpliwości Dziecko zachęcane uczy się wiary."

Podobne prezentacje


Reklamy Google