Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Jacek Borowicz. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Jacek Borowicz. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników."— Zapis prezentacji:

1 Dr Jacek Borowicz

2 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003.90.844 ze zm.)

3 ZWOLNIENIE GRUPOWE Elementy definicyjne

4 PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY CO NAJMNIEJ 20 PRACOWNIKÓW

5 Co najmniej 20 pracowników bez względu na:  podstawę nawiązania stosunku pracy (wyjątek – mianowanie!)  terminowość/ bezterminowść zatrudnienia  wymiar czasu pracy  faktyczne wykonywanie / niewykonywanie zatrudnienia

6 PRZYCZYNY NIEDOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW

7 PRZYCZYNY:  nie związane z osobą pracownika  nie związane ze sposobem wykonywania pracy przez pracownika

8 W razie sporu pracownik ma udowodnić, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn jego niedotyczących a nie musi wykazywać, że były to przyczyny leżące po stronie pracodawcy wyrok SN z 2011.03.24, PK 185/10

9 PRZYCZYNY DOTYCZĄCE PRACODAWCY WYNIKAJĄCE Z JEGO DZIAŁAŃ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ WYMUSZONYCH PRZEZ OKOLICZNOŚCI ZEWNĘTRZNE

10 Rozwiązania przez pracodawcę stosunków pracy w drodze:  wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę,  odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego dokonanego przez pracodawcę  na mocy porozumienia stron ale z inicjatywy pracodawcy (!!!),

11 ROZWIĄZANIA PRZEZ PRACODAWCĘ STOSUNKÓW PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 30 DNI. Jak rozumieć okres 30 dni?

12 Okres ten oblicza się na podstawie odpowiednio stosowanego art. 111 k.c. (w związku z art. 300 k.p.), może rozpocząć się w dowolnym dniu miesiąca. Rozpoczyna się on od daty pierwszego wypowiedzenia. wyrok SN z 2013.06.24, II PK 341/12

13 ZWOLNIENIE GRUPOWE - GDY OBEJMUJE CO NAJMNIEJ: 1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników, 3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

14 Liczby te obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

15 ZWOLNIENIE GRUPOWE - GDY JEDNOCZEŚNIE SPEŁNIONE SĄ PRZESŁANKI CO DO  przyczyn zwolnienia  ilości zwalnianych pracowników  przedziału czasu, w którym odbywa się zwolnienie

16 ZWOLNIENIE GRUPOWE Elementy procedury

17 ETAP 1 Pracodawca jest obowiązany 1/ skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy lub w braku z.o.z. - z przedstawicielem pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy 2/ przekazać na piśmie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacje o swoich zamiarach

18 ETAP 2 Ustalenia dotyczące zwolnienia grupowego  porozumienie z z.o.z., albo  regulamin wydany przez pracodawcę w razie braku porozumienia z z.o.z., lub  regulamin wydany przez pracodawcę w razie braku z.o.z. po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy

19 ETAP 3 Notyfikacja Pracodawca zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia

20 ETAP 4 Rozpoczęcie planowanych zwolnień

21 ODPRAWA PIENIĘŻNA  z tytułu zwolnienia grupowego  bez względu na to czy zwalniany pracownik ma równoległe zatrudnienie u innego pracodawcy  bez względu na to czy zwalniany pracownik ma inne źródła utrzymana


Pobierz ppt "Dr Jacek Borowicz. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google