Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Jacek Borowicz. Stosunek pracy (Art. 22. § 1k.p.) pozaumowne p.n.s.p. umowne p.n.s.p.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Jacek Borowicz. Stosunek pracy (Art. 22. § 1k.p.) pozaumowne p.n.s.p. umowne p.n.s.p."— Zapis prezentacji:

1 Dr Jacek Borowicz

2 Stosunek pracy (Art. 22. § 1k.p.) pozaumowne p.n.s.p. umowne p.n.s.p

3 POZAUMOWNE P.N.S.P. (Art. 2, 68-72, 73-75,76 K.P.) POWOŁANIE WYBÓR MIANOWANIE

4 UMOWNE P.N.S.P. (Art. 2,77,194 - 195 K.P.) UMOWA O PRACĘ SPÓŁDZIELCZA UMOWA O PRACĘ UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

5 Art. 25. § 1-2.k.p. na czas nie określony na czas określony na czas wykonania określonej pracy na czas określony na zastępstwo na okres próbny

6 Art. 25. § 1.  Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

7 Art. 25. § 1.  Co to jest usprawiedliwiona nieobecność w pracy?  W jaki sposób określić moment zakończenie umowy na czas określony na zastępstwo?

8 Art. 25. § 2.  Każda z umów o prace, o których mowa w Art. 25. § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.

9 Czy w trakcie umowy na okres próbny można pracownika skierować do wykonywania „normalnych” obowiązków?

10 Umowa na okres próbny ma sprawdzać przygotowanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju. Cechą charakterystyczną umowy na okres próbny jest jej "usługowy" charakter wobec pozostałych umów. Bezpośrednim celem tej umowy nie jest bowiem osiągnięcie gospodarczego celu zatrudnienia w sposób właściwy dla każdej z umów wymienionych w art. 25 § 1 k.p., ale "wypróbowanie" pracownika przed nawiązaniem właściwego zatrudnienia, tzn. sprawdzenie jego przydatności na zajmowanym stanowisku i zapewnienie niekłopotliwego (automatycznego) rozwiązania umowy w razie niepomyślnego wyniku próby. Dlatego umowa na okres próbny, jeżeli strony decydują się na jej zawarcie, z reguły poprzedza umowę innego rodzaju, którą nawiązuje się w razie pomyślnego wyniku próby. Wyrok SN z 2013.09.04, II PK 358/12, LEX nr 1375650

11 Przypadek Zenona B. Zenon B. był zatrudniony na umowę próbną na 1 miesiąc. Jego przełożony poinformował pracodawcę, że w związku ze swoją nieobecności nie był w stanie w tym czasie ocenić przydatności dalszego zatrudnienia Zenona B. Czy – biorąc pod uwagę, że umowa na okres próbny może być zawarta na czas do 3 miesięcy - można by zatrudnić Zenona na druga umowę na okres próbny np. do wyczerpania okresu 3-miesięcznego?

12 Dopuszczalne jest zawarcie między tymi samymi stronami kolejnej umowy o pracę na okres próbny na innym stanowisku pracy (przy pracach różnych rodzajów). Wyrok SN, II PK 358/12 z 2013.09.04, OSNP 2014/5/70

13 Umowa na czas określony Jaki jest maksymalny czas na jaki można zawrzeć umowę na czas określony?

14 Zawarcie długotrwałej umowy terminowej po to, ażeby można ją w dowolnym momencie swobodnie rozwiązać, pozostaje w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do zatrudnienia terminowego i z zasadami współżycia społecznego. Wyrok SN z 2009.02.25, II PK 186/08, LEX nr 512994

15 Wyrok SN z 2012.06.14, I PK 222/11, LEX nr 1222145 Niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej umowy o pracę na czas określony z klauzulą wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, chyba że co innego wynika z…

16 1/przepisów prawa pracy albo 2/z charakteru umowy dotyczącej wykonywania zadań oznaczonych w czasie albo, 3/gdy z innych przyczyn nie narusza to usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu stron stosunku pracy.

17  Na przykład zdaniem SN: Okres pięciu lat nie jest okresem tak długim dla umowy na czas określony, by można było mówić o zawarciu umowy z obejściem prawa. Stanowi on standardowy czas trwania umów o pracę zawieranych z kadrą menedżerską. Wyrok SN z 2012.10.05, I PK 79/12, OSNP 2013/15-16/180, teza1.

18 Problem wielokrotnego zawierania umów terminowych z tym samym pracownikiem.

19 Staż pracy Zenona B. u pracodawcy X obejmuje po kolei: 1.Umowę na okres próbny na 3 m. 2.Umowę na czas określony na 4 m. 3.Umowę na czas wykonywania określonej pracy na 1.5 miesiąca 4.Umowę na czas określony na 2 miesiące 5.Umowę na czas określony na 6 m. przedłużoną aneksem na kolejne 6 miesięcy 6.Umowę na czas określony na 12 m. Która umowa o pracę staje się umową na czas nieokreślony w myśl art. 25 1. § 1. k.p. ?

20 Art. 25 1. § 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

21 Art. 25 1. § 1. Co to znaczy zawarcie kolejnej umowy na czas określony?

22  zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony Lub  uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy (tzw. aneks)

23 Art. 25 1. § 3  Nie to dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych: 1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

24 Art. 29 § 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie.

25 1.Jakie są konsekwencje nie dochowania formy pisemnej umowy o pracę? 2.Czy umowa o pracę zawarta ustnie jest ważna?

26 Art. 29 § 2. zdanie drugie Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

27 Art.281 pkt. 2 …kto nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, - podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

28 Praca w grupach – sporządźcie standardową: 1. Umowa o pracę na okres próbny 2. Umowa o pracę na czas określony na 4 miesiące 3. Umowa o pracę na czas określony na 12 miesięcy 4. Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo 5. Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy 6. Umowa o pracę na czas nieokreślony

29 Jakie są konsekwencje braku określenia w treści umowy o pracę:  daty zwarcia umowy o pracę  rodzaju umowy o pracę  rodzaju pracy umówionej  miejsca pracy  wynagrodzenia za pracę  daty rozpoczęcia pracy  wymiaru czasu pracy ???


Pobierz ppt "Dr Jacek Borowicz. Stosunek pracy (Art. 22. § 1k.p.) pozaumowne p.n.s.p. umowne p.n.s.p."

Podobne prezentacje


Reklamy Google