Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Jacek Borowicz.  strona stosunku pracy  partner prawny pracownika  uprawniony i zobowiązany z tytułu nawiązanego stosunku pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Jacek Borowicz.  strona stosunku pracy  partner prawny pracownika  uprawniony i zobowiązany z tytułu nawiązanego stosunku pracy."— Zapis prezentacji:

1 Dr Jacek Borowicz

2  strona stosunku pracy  partner prawny pracownika  uprawniony i zobowiązany z tytułu nawiązanego stosunku pracy

3 Art. 3 k.p.

4 PRACODAWCA jednostka organizacyjna osoba fizyczna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca osobowość prawną

5 Jednostka organizacyjna samodzielna niesamodzielna (np. wewn. os. pr.) z osobowością prawną bez osobowości prawnej

6 Art. 3 k.p. „…jeżeli zatrudniają one pracowników”.

7 Problem wewnętrznych jednostek organizacyjnych

8 Przypadek Zenona B.

9 Pracodawca - ten kto zatrudnia pracowników na zasadach określonych przez k.p.

10 Pracodawca – jednostka organizacyjny choćby nie posiadała osobowości prawnej

11 Pracodawca - podmiot :  dopuszczony przez prawo,  wyodrębniony organizacyjnie,  wyodrębniony majątkowo, …czyli może występować w obrocie w pozycji dłużnika i wierzyciela.

12 Pracodawca: ten, kto ma „własne” prawo do zatrudniania w sensie prawym czyli :  nawiązywania stosunku pracy,  zmieniania treści stosunku pracy, oraz  rozwiązywania stosunku pracy… …we własnym imieniu!!!

13 Przypadek Jacka B. Dr Jacek Borowicz pracuje w Zakładzie Prawa Pracy wchodzącym w skład Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kto jest jego pracodawcą?

14  Pracodawcą nie jest jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna w której faktycznie wykonuje się pracę.  Typowo traktujemy je jako miejsce pracy

15 Pracodawca a zakład pracy

16 zakład pracy przedsiębiorstwo wg. k.c.

17 ZAKŁAD PRACY = „PLACÓWKA ZATRUDNIENIA” Czyli: ………………………?

18  Przekształcenia podmiotowe po stronie pracodawcy, czyli… …art. 23 1 k.p. - przejście zakładu pracy na innego pracodawcę.

19 PRZEJŚCIE ZAKŁADU PRACY NA INNEGO PRACODAWCĘ A TRWAŁOŚĆ STOSUNKU PRACY

20 Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem całego zakładu pracy części zakładu pracy na „innego pracodawcę”

21 art. 23 1 k.p. Procedura przejścia Uprawnienia pracownicze

22 UPRAWNIENIA PRACOWNICZE :  do informacji o przejściu z.p.,  do rozwiązania umowy o pracę „za uprzedzeniem”,  do otrzymania propozycji nowych warunków pracy i płacy (pracownicy pozaumowni),  Do ochrona trwałości stosunku pracy,

23 PRACOWNIK

24 PRACOWNIK JAKO STRONA STOSUNKU PRACY  Konstytucja RP art. 65 ust. 3  art. 2 k.p.  art. 22. § 2-3  Dział IX k.p. „Zatrudnianie młodocianych” (art. 190 – 206 k.p.)  art. 304 5 k.p.

25 PRACOWNIK indywidualna osoba fizyczna zatrudniona w ramach stosunku pracy powstałego na określonej w kodeksie pracy podstawie prawnej

26 ZDOLNOŚĆ „PRACOWNICZA”

27 art. 22. § 2 k.p.  PRACOWNIK  PRACOWNIK MŁODOCIANY

28 ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH  ART. 11 KC

29 BRAK ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ART. 12KC nie ukończone 13 lat ubezwłasnowolnienie całkowite

30 PRACOWNICZA ZDOLNOŚĆ PRAWNA ZDOLNOŚĆ DO NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY pełna ograniczona

31 ZATRUDNIENIE OSOBY NIE MAJĄCEJ ZDOLNOŚCI PRACOWNICZEJ Nieważność? Obowiązek rozwiązania stosunku pracy?

32 Konstytucja RP art. 65 ust. 3 ZAKAZ (STAŁEGO!)ZATRUDNIANA DZIECI WYJĄTKI USTAWA

33 KODEKS PRACY:  młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat,  zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.  delegacja ustawowa – określenie przypadków zatrudniania osób nie spełniających tych warunków

34 Warunki zatrudniania pracownika młodocianego wg KP:  ukończenie co najmniej gimnazjum,  świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

35 MŁODOCIANY bez kwalifikacji zawodowych z kwalifikacjami zawodowymi

36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

37  Młodociani (16-18 lat), którzy nie ukończyli gimnazjum,  osoby niemające 16 lat, które ukończyły gimnazjum,  osoby niemające 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

38  wniosek lub zgoda przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tej osoby;  zaświadczenie lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej osoby;  pozytywna opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

39 DZIECKO: OSOBA FIZYCZNA DO UKOŃCZENIA PRZEZ NIĄ 16 ROKU ŻYCIA

40  wyłącznie na rzecz podmiotów określonej kategorii wskazanych w k.p.  uprzednia zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka  zezwolenie właściwego inspektora pracy.

41 CZY SĄ ZAGROŻENIA:  PSYCHO-ROZWOJOWE?  ZDROWOTNE?  DLA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO?

42  opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,  orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,  opinia dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

43 Odmowa wydania zezwolenia:  zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka,  zagrożenie wypełniania obowiązku szkolnego przez dziecko.

44 Cofnięcie zezwolenia:  na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka  z urzędu, jeżeli warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu

45 FORMA PRAWNA ZATRUDNIENIA DZIECKA – SPÓR! CYWILNOPRAWNA? PRACOWNICZA?

46 CZY ISTNIEJE GÓRNA GRANICA WIEKU ZAMYKAJĄCA MOZLIWOŚĆ WYSTEPWOANIA W ROLI PRACOWNIKA W ROZUMIENIU KP?


Pobierz ppt "Dr Jacek Borowicz.  strona stosunku pracy  partner prawny pracownika  uprawniony i zobowiązany z tytułu nawiązanego stosunku pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google