Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strony stosunku praca: pracodawca i pracownik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strony stosunku praca: pracodawca i pracownik"— Zapis prezentacji:

1 Strony stosunku praca: pracodawca i pracownik
Dr Jacek Borowicz

2 Kim jest pracodawca? strona stosunku pracy partner prawny pracownika
uprawniony i zobowiązany z tytułu nawiązanego stosunku pracy

3 Pracodawca Art. 3 k.p.

4 Pracodawca PRACODAWCA jednostka organizacyjna osoba fizyczna
nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca osobowość prawną

5 Pracodawca Jednostka organizacyjna samodzielna niesamodzielna (np. wewn. os. pr.) z osobowością prawną bez osobowości prawnej

6 Art. 3 k.p. „…jeżeli zatrudniają one pracowników”.
Pracodawca Art. 3 k.p. „…jeżeli zatrudniają one pracowników”.

7 Problem wewnętrznych jednostek organizacyjnych
Pracodawca Problem wewnętrznych jednostek organizacyjnych

8 Pracodawca Przypadek Zenona B.

9 Problem wewnętrznych jednostek organizacyjnych
Pracodawca - ten kto zatrudnia pracowników na zasadach określonych przez k.p.

10 Problem wewnętrznych jednostek organizacyjnych
Pracodawca – jednostka organizacyjny choćby nie posiadała osobowości prawnej

11 Problem wewnętrznych jednostek organizacyjnych
Pracodawca - podmiot : dopuszczony przez prawo, wyodrębniony organizacyjnie, wyodrębniony majątkowo, …czyli może występować w obrocie w pozycji dłużnika i wierzyciela.

12 Problem wewnętrznych jednostek organizacyjnych
Pracodawca: ten, kto ma „własne” prawo do zatrudniania w sensie prawym czyli : nawiązywania stosunku pracy, zmieniania treści stosunku pracy, oraz rozwiązywania stosunku pracy… …we własnym imieniu!!!

13 Problem wewnętrznych jednostek organizacyjnych
Przypadek Jacka B. Dr Jacek Borowicz pracuje w Zakładzie Prawa Pracy wchodzącym w skład Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego . Kto jest jego pracodawcą?

14 Problem wewnętrznych jednostek organizacyjnych
Pracodawcą nie jest jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna w której faktycznie wykonuje się pracę. Typowo traktujemy je jako miejsce pracy

15 Pracodawca a zakład pracy

16 zakład pracy przedsiębiorstwo wg. k.c.
Pracodawca zakład pracy przedsiębiorstwo wg. k.c.

17 ZAKŁAD PRACY = „PLACÓWKA ZATRUDNIENIA” Czyli: ………………………?
Pracodawca ZAKŁAD PRACY = „PLACÓWKA ZATRUDNIENIA” Czyli: ………………………?

18 Pracodawca Przekształcenia podmiotowe po stronie pracodawcy, czyli…
…art. 231 k.p. - przejście zakładu pracy na innego pracodawcę.

19 PRZEJŚCIE ZAKŁADU PRACY NA INNEGO PRACODAWCĘ A TRWAŁOŚĆ STOSUNKU PRACY
Pracodawca - art. 231 k.p. PRZEJŚCIE ZAKŁADU PRACY NA INNEGO PRACODAWCĘ A TRWAŁOŚĆ STOSUNKU PRACY

20 Pracodawca - art. 231 k.p. Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem całego zakładu pracy części zakładu pracy na „innego pracodawcę”

21 Pracodawca - art. 231 k.p. Procedura przejścia Uprawnienia pracownicze

22 Pracodawca - art. 231 k.p. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE:
do informacji o przejściu z.p., do rozwiązania umowy o pracę „za uprzedzeniem”, do otrzymania propozycji nowych warunków pracy i płacy (pracownicy pozaumowni), Do ochrona trwałości stosunku pracy,

23 Pracownik w rozumieniu prawa pracy

24 Pracownik PRACOWNIK JAKO STRONA STOSUNKU PRACY
Konstytucja RP art. 65 ust. 3 art. 2 k.p. art. 22. § 2-3 Dział IX k.p. „Zatrudnianie młodocianych” (art. 190 – 206 k.p.) art. 3045 k.p.

25 Pracownik - art. 2 k.p. PRACOWNIK indywidualna osoba fizyczna zatrudniona w ramach stosunku pracy powstałego na określonej w kodeksie pracy podstawie prawnej

26 ZDOLNOŚĆ „PRACOWNICZA”
Pracownik - art. 22. § 2-3 k.p. ZDOLNOŚĆ „PRACOWNICZA”

27 art. 22. § 2 k.p. Pracownik - art. 22. § 2 k.p. PRACOWNIK
PRACOWNIK MŁODOCIANY

28 Pracownik ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ART. 11 KC

29 Pracownik BRAK ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ART. 12KC nie ukończone 13 lat ubezwłasnowolnienie całkowite

30 Pracownik - art. 22. § 3 k.p. PRACOWNICZA ZDOLNOŚĆ PRAWNA ZDOLNOŚĆ DO NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY pełna ograniczona

31 Pracownik ZATRUDNIENIE OSOBY NIE MAJĄCEJ ZDOLNOŚCI PRACOWNICZEJ Nieważność? Obowiązek rozwiązania stosunku pracy?

32 ZAKAZ (STAŁEGO!)ZATRUDNIANA DZIECI
Pracownik młodociany Konstytucja RP art. 65 ust. 3 ZAKAZ (STAŁEGO!)ZATRUDNIANA DZIECI WYJĄTKI USTAWA

33 Pracownik młodociany KODEKS PRACY:
młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat, zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat. delegacja ustawowa – określenie przypadków zatrudniania osób nie spełniających tych warunków

34 Warunki zatrudniania pracownika młodocianego wg KP:
Pracownik młodociany Warunki zatrudniania pracownika młodocianego wg KP: ukończenie co najmniej gimnazjum, świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

35 MŁODOCIANY bez kwalifikacji zawodowych z kwalifikacjami zawodowymi
Pracownik młodociany MŁODOCIANY bez kwalifikacji zawodowych z kwalifikacjami zawodowymi

36 Pracownik młodociany ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

37 Pracownik młodociany Młodociani (16-18 lat), którzy nie ukończyli gimnazjum, osoby niemające 16 lat, które ukończyły gimnazjum, osoby niemające 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

38 Pracownik młodociany wniosek lub zgoda przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tej osoby; zaświadczenie lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej osoby; pozytywna opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

39 Dopuszczalność zatrudniania dzieci
DZIECKO: OSOBA FIZYCZNA DO UKOŃCZENIA PRZEZ NIĄ 16 ROKU ŻYCIA

40 Dopuszczalność zatrudniania dzieci
wyłącznie na rzecz podmiotów określonej kategorii wskazanych w k.p. uprzednia zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka zezwolenie właściwego inspektora pracy.

41 Dopuszczalność zatrudniania dzieci
CZY SĄ ZAGROŻENIA: PSYCHO-ROZWOJOWE? ZDROWOTNE? DLA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO?

42 Dopuszczalność zatrudniania dzieci
opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, opinia dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

43 Dopuszczalność zatrudniania dzieci
Odmowa wydania zezwolenia: zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka, zagrożenie wypełniania obowiązku szkolnego przez dziecko.

44 Dopuszczalność zatrudniania dzieci
Cofnięcie zezwolenia: na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka z urzędu, jeżeli warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu

45 Dopuszczalność zatrudniania dzieci
FORMA PRAWNA ZATRUDNIENIA DZIECKA – SPÓR! CYWILNOPRAWNA? PRACOWNICZA?

46 Pracownik CZY ISTNIEJE GÓRNA GRANICA WIEKU ZAMYKAJĄCA MOZLIWOŚĆ WYSTEPWOANIA W ROLI PRACOWNIKA W ROZUMIENIU KP?


Pobierz ppt "Strony stosunku praca: pracodawca i pracownik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google