Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sporządzanie świadectwa pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sporządzanie świadectwa pracy."— Zapis prezentacji:

1 Sporządzanie świadectwa pracy.

2 Świadectwo pracy jest dokumentem, pełniącym dwie funkcje - reguluje sytuację prawną pracownika u byłego pracodawcy oraz dostarcza nowemu pracodawcy niezbędnych informacji o poprzedniej sytuacji zawodowej pracownika.

3 Świadectwo powinno zawierać informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień dotyczących ubezpieczenia społecznego.

4 Jaka jest forma świadectwa?
Jest to dokument formalny, w którym nie ma miejsca na osobistą ocenę pracownika. Dokument ten sporządzany jest zawsze w ściśle określonej formie regulowanej przepisami prawa pracy. Świadectwo musi zawierać określone elementy - fakty dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika. Na żądanie pracownika pracodawca może również umieścić informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia czy o uzyskanych kwalifikacjach.

5 Informacje, które powinny się znaleźć w świadectwie pracy:
Wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, Liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

6 Wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy, Należności finansowych nieuregulowanych przez pracodawcę np: z powodu braku środków finansowych, Okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia, Wykorzystanie urlopu wychowawczego,

7 Łączna liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, Wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, Okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,

8 Okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, Dane, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

9 Kiedy świadectwo jest wadliwe?
Świadectwo jest wadliwe w przypadku kiedy pracodawca zamieścił w dokumencie fałszywe i błędne informacje. Ustawodawca ściśle reguluje jakiego typu dane mają się znaleźć w tym dokumencie dlatego tez wadliwe jest również świadectwo, w którym pracodawca umieścił informacje niekompletne lub też umieścił ich zbyt dużo.

10 Kiedy należy wydać świadectwo pracy i komu można je przekazać?
Zawsze w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy. Pracodawca musi wydać świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Dokument odbiera bezpośrednio pracownik lub osoba przez niego upoważniona na piśmie. Świadectwo można wysłać pocztą, w przeciągu nie dłuższym niż siedem dni od daty ustania stosunku pracy.

11 Czy można żądać sprostowania świadectwa?
Pracownik może żądać sprostowania świadectwa jeśli pracodawca wypełnił je błędnie lub niekompletnie. W takiej sytuacji w ciągu siedmiu dni należy wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa.

12 Jeśli pracodawca przychyli się do wniosku, ma obowiązek w ciągu siedmiu dni wydać kolejne świadectwo, jeśli rozpatrzy wniosek negatywnie, również w ciągu siedmiu dni musi powiadomić pracownika o swojej decyzji. Powiadomienie musi mieć formę pisemną. Daje ono możliwość wystąpienia pracownikowi z zażaleniem i o sprostowanie świadectwa do sądu pracy.

13 ŚWIADECTWO PRACY PRZYKŁADOWE ŚWIADECTWO PRACY
ŚWIADECTWO PRACY DO WYPEŁNIENIA WZÓR UPOWAŻNIENIA


Pobierz ppt "Sporządzanie świadectwa pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google